photosynthesis

photosynthesis - “P 1;; mm gym M £3 {:3 .mw—awmmmp,muw...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: “P 1;; mm gym M £3 {:3 .mw—awmmmp,muw ,ng \_ F Myra-WWW C Hmyfifi {GE wi" "WWW “Wm WM“ '3 W Q. \J’VLELJ 3% \Qiffi‘fl MM) flkka/fi ( wgfij‘“ ammmflfl Qfimgfigmfl I flaggamfi am ‘ V , Q; 4: "”‘““”f?‘ US! MEG Q33 E MW“ “‘3?” Q w” M3”. ngjrxfidgyfi '3 kflcfiQifm/mfig 4" @ meegwmggg { ‘5: flew QWQQCQ J mxflq g‘figfigfii VHAQ‘ {:2 ‘U‘ifl: kamjfimq QJ’WM% a; ‘ 3%“ v “653;? whim If: (Jaqugp‘E‘ Swag aiminxr,i‘zic& crfi % w (wag/x, Lam fl?adwlg [mm g” mMé’V‘ JL’WJE’OSYJWL‘Wfivfi‘S (:5 m Urer+ [’K‘jhfi it ‘~ ' wkgz gimmmfi mmmggm { a‘mfi? \ K , \J Kim» E V 'Wklj \ j n g A ‘ meflgmfiw (m “ff; 53> Hi’ Jim A; fiermiza mm @PPGSLE f Hug mm g (A 4% Pmmmfl :3 (“6&9 ame mmfimxg/m gmg {:0 Cam I)? (m «:6» “m mfimam dim {WIPW’MN’T WWW “"5 I d” v" f max fifl/{flfi S (,3 QPQW 6Q, Cm (it Wham 32g nrflfimfi‘fw L) . . .\ u . _ g aWficmmA‘ 2%?ng Mme: wt“ HMQ m flag Q??? (Q Cfimw we}? mm mm mm Qmfik " I; gmy’“ hm MC}; “HA5 M”) $3 9“\&U~Q 4%? {Edit W2? [we Mai Wurz‘%g - V" ‘ J a} ‘ r U f . ‘ 9 \‘\€9\-€V‘®‘§‘Tf‘® \Affi ’1 Cmrmfi+ Qméwmj 6) WE? ) If“ mmngk‘mfix PM; MCé’fé‘g 19% {WW/W EN HA ‘ Wk 53 3., , «3 Cult) " , 6:3 ® @KGL‘WE PMQTU C'QQWJKCE‘AW‘GfQ/KS W WWCKEEL mwx W’Mflwmwm‘iflwn—m Pb’xfl‘m Sf) mflxmw “*9 PVLNY‘S (M: ~_(“iagl,() V‘ng’fm 3‘ he: {ymj mka fiij My; , MW mafimmmmw‘ Swim” @M W mm: map fimfi‘gfim (meQfiC 5 (3%in {fldxmhmgj Lawmamg) cm m mg?” Cm phcficfigrfi‘mflaw TM) QM D?” 302% ‘mgpmafi m Q «g ¢ L _ “my gm / MEX“ U: hag?) m :W‘fi WWW‘ mwvm «@fi‘ffi/ mamkmm wam‘mwwwwqfl / .. ":r; WK WWW u. u / MW 11% “mm Am 9 “mix 41me - .‘\ : ~ g H v: j :fijyf/mmw mam flmw”; if “ w MGM 59 {BMW M . , V A ~ - ~ 5 “ “ I W ' ' WflQMNwawgwm MM 6 "D - “x (g; ‘f MT1716§£S (ECLM‘jufi , , wwwwwwwwwww ’7‘:‘=;“,””}, ” 1 Hafiz; qr “a { Kimmy ‘ ‘ . ,‘ J 25:" V“ ‘ _ 4% c: my a ‘w c, ‘CJQ. x _ (\fifiuzg m ® V (:3 > figs”? M CKBGHZILKW r, j 5' , ~ t. a , mm a 50“WL€”3’”C@ fmm’kd) “3’ a; M «WWI; in!) Ck Q L ‘ C w k? (“Q (CUTE: (‘ w m aux/W: we?» “93. ‘1“ W ‘~ . ‘ ” ’ m} ‘ rs “ . 1 53mm w£3\@sm% » m ., ' z" ” ‘ I ‘ Adina? “I CWCK mdécziflfijg <13» («-51 W‘WE‘K/ WC? MW) MAL” 8‘ ‘im (:3 mam? “3 5 V f in fauna/“x ] L33 M “WM N ' Pg Might mafia 07215 m/ L 6.: Jmkm; ax gnu/1&6? , M9 MU, / Té “ “W3 53 0 cm? C. ‘WM’fi j) J x») “6 *1, Cm pm sziWkPLQ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW W" ‘ 9 6 Mflififi XTLQLEEQQ: W MM «2: KW? mfl Q § O W Cakhjsh Q, \ \ 0mg. pmfi WM «:1 w? Mm. Hg m NMH m :53 “wwmxmmm WM ,_ .3 4% Rug P Lgfixxgflmm \ “If? ~ “mi? \‘ECMEAQJ ) ff ‘~ -‘ . ‘ 1‘ r M ,3); fix > {f W mng “7’7 XV kaaL-wfigw‘it pm?) . Phagffiqty <3" \‘7‘ CE? ’ ‘ (B {myma \V/ \M H \ NW“? ,m WW? I - ~ x K) h :'\ "W *2“ 53 @ WM (x CL” d6: b‘ifiCC&W 5w ’3” ‘3‘” % umfl Cg “Hag If.) (:3? m 5"} (‘5;ng / g\w a y" , "a \‘ J 1’ " I?" " ‘WK W?A駣“fi.xx/WS C, {QMEE “) V9 WQXQ’MJ fly {Q x“. f“’“” x 'n _. JV , j A???) n F 6' (Em (15/32:; 3" a (f, WW 3x.me x. \ Y» kijLU—z W r I I “M; «\A/ fl, «mu (“Aka ‘ v,“ N ~ g R _ . ~ g k . f: M 6’ (ELMka’i (Em (Exam.ng 5 Cm gm Cb fig J M («s m REM/fl :‘NSM W, Wm“. W‘wc MW ' " r AVG Hum; f)??? K «:25» ($51“: kjrflfil ‘1 Skiff/kt ii.) ‘ ‘ M) H) mm fig $‘€_&U;zilfé’(i\ CUW1 2:3 mm {M AD % a: @CL/LMLQ (WX Vv‘Aa/mekrfi (ESL “Membw’fivw WLW‘Q gkagrf ‘ ' a; ‘ "m @»'V‘" ‘ Wm ‘ «\ V’V “If ” w (J,* ,‘ g» WM) “Si Mm‘bv’fg M 1353 M hm Wfibnfi waif -””"M“"~W«rEQJ’"“~VWJ" aw, \. O‘n 7mgimbmrm$ ’ or»: @3me 2m: «*L‘jigflt} {3 YWa/ff 'MNGEUQQQA C W} I “ , I - ) A ’r ‘ WK ‘J ‘7 Ck \i" \f‘ LIMKQ am A NTEN WA “fig/j C3) @ flx.,c::s‘%'c§$u\)€:§€fm CL 0 %"’\~R$& M544) 5% {M23 mflg : J h “ (33 i , , M» w m; 5351“ paw“ $75 def/m mam/ms (kw, “K MC» W610 0 ‘ M" @ CMN <51 “P EMKC’JTQ Sygmq @319 ,1 Q. 22:: {JG/x [@“f‘t‘JWI/EM) gmfig C, (A, Pam/“G r763 [fig a, ' .' "“ x- >,.‘,§K,z “ “EAL, cwxéé {DEE \z‘\<:m~€ Stacy/{fig CM Mwfl (mi; Ema? CW\ (:53??erqu [xv/“i,er WQJYngq-i'wzj) a“ {lCemmt mmmfiwmfim ’ %*”wq:; hire-1:3 S;5$*4'Q'¥W§‘ " Q'thxJAPCSbJE: (fiflflkmq mam—ea; / N MW (1 W3. m m <5?c::é~<?<:i€ ( gr fly“ ‘61»; w; Kai“? "* W” ' W” I ""W ' \~w-*j N L ii“ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .1 3%ng MM“ by" N“ fr?» ’~ ‘ kw 8* ' d H 3*“ A ‘- \ M , . W], W +5; 1V (“(9 gfliffl 4%? \ HM»; {ahm‘t’fi \7 i " M n v v 3 4 35 a V ,. ., H P wembvwwfi “’5 $796,135 _ g” 7 f f, X i 1., a: ‘3 “Wm M A, / § MP CM“ 26C§L icfi‘mfi N ADP L 3N memgacfl “Wm "f sakichfimfi +253 Caiw Y”) 1M0 6" u Mi b (j 9 fi mt M 0K W51 Wi‘flb QfiVVfi? (gm (ix/{m ' Q, f: “firm/W3 Cgr‘flm \3 Q OK g 3:} awe/mfimflgfi +32 M M) “f” N (A Q PM CiCZSWCMgQ (fig—\QM «flaw? a: b (i) ZD H 2/ C: {1; +63 WW 3 w MQQwQfi 6w (:0 flag mt: 6m" ’ C. a m \3 affifl “$7.6 N AWE) P H Cm‘agbkmg cmng 1 ‘ a « \Wflfifi cm g? c»? 1&3 {ii‘j‘I‘fifi‘nfi f) g? Ly ma j ' _, \ a .fi E ‘ f A 7 9 f“ m\ :13“: (:36; wfiz} @flbxfi w wag/7, %&- (j) g JVW 41% "HKEMVKJDQQLFV‘Qcfi i‘hijrffi “Hm fzkkm‘d if» m_c_,.~€. Cu) QKECi,§\r@fl$ CMQM ahm a} «EC:me ‘W‘WM WVE Ubme HWY“ m a 33:3ng +9 PSI @» H ’V (:3) W63 WVW’K h WE _ QJV‘L Sim/firm "flaw? CW4} fl @mflwm fi~jmwmwngmug F%@gj Q 63%??? {.9 mmhmfid btj CMW‘ mg 5‘55 (W) (34.5?) fiwufiwcg (A p raflm er‘cxcfl. +53 mm W) - 9 Q bag/gwfic; ifiwk‘ W “2"”; WW» ‘ N Fm 4PM 7L”€AWKZE z‘d (Gym (Aim/mil GUV'EOK? ( W CW...€Q& M") SWEW’ML “*‘H’Er ca RC; 2;: 63 £11”- zfé (/M~"‘"‘~&§mflwwflw~mwwrm,” ww‘w .\ 4 i p fl a m ’7' Kg: it a? (if) M m ficfi"; cm @Qf‘gwmagyxm ‘Nr‘EfP‘ WA‘1 23% 0‘4“ ~ w P M +63 5:) ’Njffk'Kng/é/J @ f3 “3&ka CW6 “Hm b aggc V1 m m% ‘§N~€__(}K~CLEZLV”€V§ 6% m gmw E‘C‘ Wit g, i CG; -:~.\ ‘4“! H‘s: if} \\ _ i “ @§ Q ‘ /flmwyfifimw ‘ g‘hkfgflf W I H ‘5 WWW (ii/{Q , ‘ é) , w fin) WA , (Mm; . ,m/EC" ‘ “xv ” M “ M “AW M wan M‘i—‘im c4) dz a ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/10/2011 for the course BIOL 101 taught by Professor Chattergee during the Fall '06 term at South Carolina.

Page1 / 5

photosynthesis - “P 1;; mm gym M £3 {:3 .mw—awmmmp,muw...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online