{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

che359_sp10_lec4 - l P x Q ‘ Ag iéwmmfihmgjfl mi W11...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: l P x Q' ‘ Ag iéwmmfihmgjfl mi W11 WWW-ti} MVMBWIC, .__ -mmij among W43 P” “0" W0 EggmoWimfifli: P—l .q 6 55“ .Wq \ w_m_jmm3_mmm mmlame; Imam/L Laddng Od‘lsowckfli gqsi—oma m+m WW. MW vmabm I -— U '. W “W whom 'huo maggots MiaVDIASALd‘inh MW g 1 WVVMUL mfl—mdfi I - VI: w)th £3W WI. 0. 13WW 1! * LTWW “a WWW _ WWWWW WW In 160W 33.33%) M W\ fire—10%-" WI wmwmfhaj Jam-dem mmmwflaésw we WWMEV 'tm WL {19E- 1',» awe. 6pm flask/mg mm mm . “'O'PW‘ OWL ’ mowed 95b - ~ lflmflwmmmwawt "mg? VeflWWJMW - W we fwmfifimwmd- w?er 0L We magma}; mflub‘f'tu m Ola/scribed ESQLQA—CQQ «.00ch s fi-erS? or [AMT MW, W WWPQW Hf, Sqfisi-Cvm MM Ice KW mini-Lam wwfihwmgm” 1% berg £xW.:Lg§i w We, 83W WW3 a.ij mw,m_____ m * 09W , m SLASHEML Lon/[guml Sagan-£- Mmmm 130mm , 4,0 {+15 will)er 9 «re difinL‘H/kL $64,ka WW-WW ‘ I ;- ‘TVLuLs Styxsz 01?— +mmtdlmg ‘u/mes e? UCSNJN) or m m 8 my}, be) __m are Irmmfigmim 3% a? MW +0 CTIVQED “““ MOCVWUJPNE m—F goverw moat/L sgswn Wz—M 13.5 ‘~ Wee emf/rag me‘t cm W “ ’WANSO 85mm mximizazfim Hm 92PM 41> mln\mumm DPrEwggwwaQq 3H shim 3 _ +_ SSWgLuLdjna‘lawam-g?‘ D m A " TWP, Malrcggpl-c 913+CWL1$ isDLfifl-flfi MMMM w w u OW-m— : a c usz + unmmmx -= om _ M ~ WC assuMmW-‘r— V W 3° 9"me WW - - ~- W, ; Wm a S = "‘f d v :3- W __ D kind gm ‘1ka 345%: [email protected]_m W m W m Mm ; dgsggfim ‘E‘ duwmwfimfis W W """" ,_. 4” i dgsws’w—m ‘7“ 47‘ dUE-W‘thm wwwwwwww “3— O m w _: We» wr‘ik f0 3%“ m W WW." W w 49mm ’ *r as .... ____ _____ W n “W — U08; wit}: me 4M“:- ‘tg Wgnm expresfiam {fig-Me. m 1 fiin‘tm‘LzM-im I}? -HM. Mmhou‘i WM ' u _ u _ Pd" WUbfiWHMW mmwfinmw‘mfi Mg WW _____ W mm %%%W is WM” ‘ ‘ WWW @€%W1 figmwgi;ffl££&%$gkmfimmwmm { Wotowe We flwmmwfiwmmfimmmml We; "w W ' awry-37 Lij’ElAWVVKfl/flfl\ Wow} c. “EmflWE “ SAW—Wm ""EVHYDPtd‘E 0% =1; dU+'.FdV- :ZL “Jig—dud H... u. - wwwmmmqm—J“ - wVwr WWW 0L0 ‘ts +0 +mws-Form 41> 0L mm RJ’ fimg%flflfl4Jy$&ijiJ§¢u£Lwewamr ~<l¢¢D¢jflmmfiL%%nggw ~w£¢Qmefiwmemmfigfiugm&%ga& qu—TS _ ' “4 die-EEW'I'MJ W mflP=dLU”KBLdu—Tas—&rr : [Tot S ePdv+J§ M3 dwfl .— Tong ng w 2 *Sd'r *Paw +3; deNL) "We, see ~HMA— F5FLT,VJN3 H ’TWS 0W"; («gland art—4' Cg?)w§ilnmgtéém __ NW 85 r j? W ,_ a1: = “ Whfim :94: m 4%] E 75;; x-rfibmitgmu w: 26“ m .,. mm W ._. I... (am) 1 EWMQW _. UU-fi W em?_flmafi I .u— _.- MEMgmtgflijh—nmmdf :— L‘roLs *PaLV-i- Mgdm j + Paw + \Jng :Tat '3 +V0LP+ M3 010:) 4’ ‘u_.—- ,___‘—__ _wwwmw Wmimimwwm m: an as. We. (1W1me hair Mfldfid “\‘D misc flue/{om mm aGmcbéure/m 0mm of: ma+cur1ak kg 1 L4. wPrf' (Lang-AW? ?v€€$uvfl __ 095‘— Cgfi)?‘ 95%)? " TIC-3%»? or AH“; CFC?) dT ""M‘ GovtcoJravfi’ volume M au __ as C\.' a Ldfivmv .— EBV "‘ .y .... W m _ —- (THUS) 'r filibbs W emergt4wmmmmwwwwwmwm_ f" we. 4.96:an m 6 Labs 16% WW “MWW 6,1? H-T$ W wwwwwwwwwwwww ______________ mmmmmmmmmmm WW rmmW ‘PbrmJ‘HmS W den denim}: dammggggmgmqgiww uuuuuuuuuuuuuuu .m____ :2 ’ngtvoLP-k 32' {grind A: [IWUL§+ VoLP + M3 aw] (Taxi-acu— % ““““““““ ,MLficn/mmfigfimgwmm Wmmmmggflwm ‘ ,_ Again, «BL-F's 3-69, how mkalzahsvr 931w,qu firisak __ 514 swmz: Mum we Mm McMLILW iwfitfif‘fifim AWMdmijQLCMWMiwfimmgag1.3.3; Q mm “0‘ 011:? fléggfimigflmmflfié\f 0 0L V401? 7’ d (Us wskfzm + {smut/544v?) 71b“. mmmmmmmmmmmmmm WV 4 Wfimmrm .. _ _ mm _ mrThwn as: 'l-EOLU-i‘gEdV’Zélfl—T—dyd/ W JV. 0 (m 0L gh'f 3’ dgswbj—Lm "r 0‘» Smsmmymagbu—s s 5 w 7 (i $qu A— L“? duwmwfis + %¢‘i%9~fir§ 5) P l MMMMMMMM mm? assqm: '3? du‘ijfilflm " "-F dV-‘i'bificm 2 a m ~— WQ (Timid-Le, +0 055,—? “Uiaflmmléiawfim 4“ Pdesflw 5 O h MMMMMMMMMMMMMM m » {PM asgwme Cow/$ka T amL P [Ll/MJE Wis-rat am £06» 'mfl Mmkviumhadfimwfi: ~HM. (:niL’b S m _____ _______m__m_m_m:éw_:m_ Pfi’ WI/{xm'rliaabgfi 9% w {jg-J w m MW 1%. a—vameafl -_ _ __________ W m mmmmmmmmm WWWWM WOW Lhamemgfii nkmwfiow _ hams ! funufim't [ma/mt vo-n‘ aloLeQ W eabwunarium H i U USA/IN => dU=ToLs—Paw+§lwd~£s ,' scu,v,~) =7 d%¢-%d0+%dv'§,‘f%dwa maximm E __ M H LS,P,.N3 => an: Tats+v¢9+§mdwd H 'F' C'TN,N\ =5 OthflSdT-PatUi-fi. #551145 mmmm I M 1 6» Cr, Pm!) => Aer/Sonar Vdf—t- Z 1&5de minimwvfl 91:4 Phi Hmdow __ iwmdiqrfi? \NE/mofim’lf’: M "W 'm oamos‘lsJ £539,144 bimdflflmw Mphaxéwfififims J 439k 4m 8-66 how chm?ng M gofiwm ads 0!} WWW wL [ares‘cimurfi MMMMM MW _________ W Z N; obey, :Wyawe SdT d?" ’fro Ww-e W's 90.6mm ,UJ-E. {lier wok: WfiLWWWW warm L) is humogWM_fiu/1Cfim “W QEW 0U SCH-MW U 18 (Bl/LCD Ciel/J GNU/“533.0.-. MT "\DVOPWJnj ,chJn'm MWi—mmmmsmm fine, ‘ m Mmmmzmflflnmmfiifitwmfx homogemows i 31:;me laUJ on fiobrmgmwm 'lfi'mdbfe/Wiw Wow-Eta MD. 7 W0 1M2? w fiwfifwafid wwwh R u M “ECAWJAXay-r Mm: 155 Cam-L,“ xv.) ac“; “are? ‘1 f: (3???)an am 3) '5 K" UWBL . ' ‘4 an; 'WMS,W§E_. 7’“ LEE _ m __ ... ‘Binca U _M MW (ngJNB ___ it; 6U ~ — £39. WW m U 7:" S (.&S ‘95“ 4’ Y )3)“ +- Nu gaqkpfgéud‘ g: 3 T 4— \I t, P) +3.; “5 #3 fl mm mm M _______m_mummmww ..._... “WWW. .. ‘......_ _ M "w. dU = Sch arms ~ VM—-PaL\/+ E N; aw; +2.14de ____ _ "‘ .33; m - $wohno+ 41M; @Mamhk cm ColU:ToLS’Pd\/+ 2 Mad-NJ) W mmmmmmmmmmmmmmmmm _— __________ .. u. ........ w , ,,,,,,, 7, “dz: ._ .m _01 Sd’rrvdfi +2 N5 obi/(.5 mmmflm m_n‘_w________ _____._ _ W m J Una $5791 mm ‘+ ‘u Wee, Weq L411; m m'raafi J1. 1' J m. ‘lLL‘H‘oL/u is defiwm 1'50th \Ig-W‘Sfiw: 1 - helm-ta» (IN-‘3‘ lewd 'v may‘nmflasfim oanhroEté ~ 6+4me _ ku M we we, WWWVM +3 ALfiut-I‘Mfundfiw WWW‘Io (Jason lot-TMQ-fifi‘l-bm UCSNN) 2) do: TdS—PdV-t— 0%, A] dMJ . _WW7WMW'HH—fummmwww I SCUJVJN} :3 QLS:"Z‘E‘G{U+3-f dU~ 92“ {its and; M HLS,P,:~D 7:,3 AH: "rots-1r VdFu. 3251443641535 thflfl =3 0U: - «garr— “1%:th fwwg; m ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}