123 - I б лім ө ЖАЛП ЕРЕЖЕЛЕР 1-ба 1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: I б лім ө ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 1-бап 1. аза стан Республикасы зiн демократиялы , зайырлы, ы ты ж не леуметтiк мемлекет ретiнде орны тырады, оны е ымбат азынасы - адам Қ қ ө қ құқ қ қ ә ә қ ң ң қ қ ж не адамны мiрi, ы тары мен бостанды тары. ә ң ө құқ қ қ 2. Республика ызметiнi т бегейлi принциптерi: о амды татулы пен саяси т ра тылы ; б кiл халы ты игiлiгiн к здейтiн экономикалы даму; қ ң ү қ ғ қ қ ұ қ қ ү қ ң ө қ аза станды патриотизм; мемлекет мiрiнi аса ма ызды м селелерiн демократиялы дiстермен, оны iшiнде республикалы референдумда немесе қ қ қ ө ң ң ә қ ә ң қ Парламентте дауыс беру ар ылы шешу. қ Ескерту. 1-бапты 1-тарма ына т сініктеме берілді - аза стан Республикасы Конституциялы Ке есіні 2001.12.21. N 18/2 аулысымен. ң ғ ү Қ қ қ ң ң қ 2-бап 1. аза стан Республикасы - президенттiк бас ару нысанында ы бiрт тас мемлекет. Қ қ қ ғ ұ 2. Республиканы егемендiгi оны б кiл аума ын амтиды. Мемлекет з аума ыны т тасты ын, ол с ылмауын ж не б лiнбеуiн амтамасыз етедi. ң ң ү ғ қ ө ғ ң ұ ғ қ ұғ ә ө қ 3. Республиканы кімшілік-аума ты рылысы, оны елордасыны м ртебесі за мен белгіленеді. аза станны елордасы Астана аласы болып ң ә қ қ құ ң ң ә ң Қ қ ң қ табылады. 4. аза стан Республикасы ж не аза стан атауларыны м нi барабар. Қ қ ә Қ қ ң ә Ескерту. 2-бапты 2-тарма ына т сініктеме берілді - аза стан Республикасы Конституциялы Ке есіні 2003.04.23. N 4 аулысымен, згерту енгізілді ң ғ ү Қ қ қ ң ң қ ө- аза стан Республикасыны 2007.05.21. N 254 За ымен. Қ қ ң ң 3-бап 1. Мемлекеттiк билiктi бiрден-бiр бастауы - халы . ң қ 2. Халы билiктi тiкелей республикалы референдум ж не еркiн сайлау ар ылы ж зеге асырады, сондай-а з билiгiн ж зеге асыруды мемлекеттiк қ қ ә қ ү қ ө ү органдар а бередi. ғ 3. аза стан Республикасында билiктi ешкiм де иемденiп кете алмайды. Билiктi иемденiп кетушiлiк за бойынша удаланады.3....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

123 - I б лім ө ЖАЛП ЕРЕЖЕЛЕР 1-ба 1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online