La_Influencia_de_los_buscadores_a_nivel_internacional - La Influ\u00e8ncia de los buscadores a nivell internacional La hist\u00f2ria i evoluci\u00f3 d\u2019internet

La_Influencia_de_los_buscadores_a_nivel_internacional - La...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

La Influència de los buscadores a nivell internacional La història i evolució d’internet Abans de començar a tractar sobre el tema dels buscadors, introduirem la història d’internet que és la base de tot i anirem explicant la seva evolució al llarg dels segles. Definició Internet, anomenat també “Red de redes”, és una xarxa d’intercanvis mundials que inclouen xarxes privades, públiques, empresarials, acadèmiques i governamentals connectades mitjançant tecnologies guiades sense fil i de fibra òptica. Els termes World Wide Web, s’utilitzen sovint de forma intercanviable però això no vol dir que siguin exactament lo mateix. Internet es refereix al sistema de comunicació global inclòs el maquinari i la infraestructura, mentre que la web és un dels serveis comunicats per Internet. Internet també és un sistema de xarxa connectat globalment que fa ús de TCP / IP per transmetre dades a través de diversos tipus de suports de xarxa. Origen El seu origen ve del govern dels Estats Units que va començar a elaborar un ordinador de red l’any 1960, conegut com a ARPANET. què és ARPANET? ARPANET és un antecessor de la moderna Internet. Va conceptualitzat als anys cinquanta quan els informàtics necessitaven alguna cosa millor que els nodes de
Image of page 1
connexió disponibles i poc fiables i els enllaços de xarxa disponibles. Només hi havia un nombre limitat d’equips de recerca grans i potents, i els investigadors amb accés es van separar geogràficament. L’ Agència de Projectes de Recerca Avançada, ARPA, va encarregar el desenvolupament d’una forma avançada i fiable de connectar aquests ordinadors mitjançant una nova xarxa de commutació de paquets que es coneixia com ARPANET. Tipus de connexió a internet Internet a ser una xarxa, es pot accedir a ella mitjançant diversos canals com per exemple: Les línies telefòniques: es pot fer ús de una línia telefònica que subdivideix en línies telefòniques convencionals transmet senyals de forma analògica però actualment van ser desplaçades per altres que ofereixen més beneficis o digitals mitjançant l’ús d’un adaptador de xarxa es tradueixen les trames resultants de l’ordinador a senyals digitals. Cable o fibra òptica: pot ser una connexió per cable que implementa senyals lluminosos en lloc d’ elèctriques que codifiquen una major quantitat d’informació i al seu torn, aquest cable és d’un material anomenat fibra òptica que li permet transmetre dades entre nodes. Satelital: també, hi ha la conexió via satèl·lit normalment estem parlant d’un sistema de connexió híbrid de satèl·lit i telèfon per disminuir la congestió present a les xarxes terrestres. Xarxes sense fils: al seu torn podem implementar xarxes sense fils que substitueixen els cables per senyals lluminosos infraroges o ones de ràdio per transmetre informació. Línies elèctriques: fem ús de P.L.C ( power line communications), es podria finalment fer servir la telefonia mòbil, es refereix a comunicacions disponibles per a mòbils per accedir a internet. Serveis i usos de internet Internet ens permet
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

  • Winter '16

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes