Ref_2009Mid-termEvaluationReportforSEDS2006-10_V

Ref_2009Mid-termEvaluationReportforSEDS2006-10_V - BỘ...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 00040722 "HỖ TRỢ GIÁM SÁT PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI" BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ DỰA TRÊN KẾT QU Ả TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2006-2010 Hà Nội, tháng 5 năm 2009 LỜI NÓI ĐẦU BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ DỰA TRÊN KẾT QUẢ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2006-2010 TRANG I LỜI NÓI ĐẦU V iệt Nam đã xây dựng Chiến lược PTKTXH 10 năm (2001-2010) với tầm nhìn đến năm 2020 đưa đất nước cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cơ sở đó, Việt Nam xây dựng kế hoạch 5 năm 2006-2010 với những đổi mới khá cơ bản về phương pháp, qui trình xây dựng kế hoạch theo hướng mở rộng các thành phần kinh tế và cộng đồng dân cư tham gia xây dựng kế hoạch; lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài nước, các tổ chức đoàn thể xã hội, các tầng lớp dân cư để tạo sự đồng thuận xã hội rộng rãi trong quá trình xác định tầm nhìn trung hạn, dài hạn, các mục tiêu, các chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện của kế hoạch PTKTXH, đảm bảo kế hoạch mang tính hiện thực. Đến nay, Việt Nam đã triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 gần ba năm. Việt Nam đã cố gắng tận dụng và phát huy các nguồn lực sẵn có của đất nước và đang tập trung thực hiện một số giải pháp vĩ mô, tạo ra môi trường kinh tế - xã hội ổn định để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động trong từng ngành, từng vùng, từng lĩnh vực; gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm, các doanh nghiệp và toàn nền kinh tế. Việt Nam đã chủ động đẩy nhanh hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển mạnh giao lưu kinh tế với nước ngoài, mở rộng kinh tế đối ngoại gắn với việc xây dựng nền kinh tế của đất nước tham gia vào sự phân công quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, trong ba năm qua, biến động của nền kinh tế toàn cầu tác động nhanh và trực tiếp hơn vào Việt Nam. Việc theo dõi, đánh giá định kỳ quá trình thực hiện kế hoạch PTKTXH và có các điều chỉnh thích hợp là việc làm rất cần thiết. Đây là vấn đề mà các bên tham gia vào tiến trình xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch đều quan tâm, từ Chính phủ, Quốc hội, đến các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, người dân, các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ. người dân, các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 167

Ref_2009Mid-termEvaluationReportforSEDS2006-10_V - BỘ...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online