{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ref_VDR2009_Capital Matters

Ref_VDR2009_Capital Matters - Public Disclosure Authorized...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Public Disclosure Authorized Baùo caùo Phaùt trieån Vieät Nam 2009 Huy ñoäng vaø Söû duïng Voán Baùo caùo cuûa Ngaân haøng Theá giôùi taïi Hoäi nghò Nhoùm Tö vaán caùc nhaø taøi trôï cho Vieät Nam Haø Noäi, ngaøy 4-5 thaùng 12 naêm 2008 47023 ÑOÀNG TIEÀN TÖÔNG ÑÖÔNG ÑÔN VÒ TIEÀN TEÄ = ÑOÀNG US$ = 16.500 NAÊM NGAÂN SAÙCH CUÛA CHÍNH PHUÛ 1 thaùng Gieâng - 31 thaùng Möôøi Hai CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT ACB Ngaân haøng Thöông maïi AÙ Chaâu ADB Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙ AFTA Khu vöïc Maäu dòch Töï do ASEAN BIDV Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam BHXH Baûo hieåm Xaõ hoäi BKHÑT Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö BOT Xaây döïng - Vaän haønh - Chuyeån giao BT Xaây döïng - Chuyeån giao BTC Boä Taøi chính BTO Xaây döïng-Chuyeån giao-Vaän haønh CDS Giaù hoaùn ñoåi tín duïng CTCP Coâng ty coå phaàn DFID Boä Phaùt trieån Quoác teá Vöông quoác Anh DNNN Doanh nghieäp Nhaø nöôùc DNTN Doanh nghieäp Tö nhaân EVN Toång Coâng ty Ñieän löïc Vieät Nam Eximbank Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Xuaát Nhaäp khaåu Vieät Nam FDI Ñaàu tö Tröïc tieáp Nöôùc ngoøai GDP Toång Saûn phaåm Quoác noäi GNI Toång Thu nhaäp Quoác gia GTGT Thueá Giaù trò Gia taêng HaSTC Trung taâm Giao dòch Chöùng khoaùn Haø Noäi HIFU Quyõ Ñaàu tö Phaùt trieån Ñoâ thò Thaønh phoá Hoà Chí Minh HOSE Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn Thaønh phoá Hoà Chí Minh HSBC Taäp ñoaøn Ngaân haøng Hoàng Koâng-Thöôïng Haûi IBRD Ngaân haøng Taùi thieát vaø Phaùt trieån Quoác teá ICOR Heä soá gia taêng voán treân saûn löôïng caän bieân IDA Hieäp hoäi Phaùt trieån Quoác teá IFC Coâng ty Taøi chính Quoác teá IMF Quyõ Tieàn teä Quoác teá IPO Chaøo baùn laàn ñaàu ra coâng chuùng JICA Cô quan Hôïp taùc Quoác teá Nhaät Baûn KHPTKTXH Keá hoaïch Phaùt trieån Kinh teá Xaõ hoäi MHB Ngaân haøng Phaùt trieån Nhaø Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long MTEF Khuoân khoå Chi tieâu Trung haïn NDF Tyû giaù kyø haïn khoâng chuyeån nhöôïng NHCP Ngaân haøng coå phaàn NHCSXH Ngaân haøng Chính saùch Xaõ hoäi Vieät Nam NHNN Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam NHPTVN Ngaân haøng Phaùt trieån Vieät Nam NHTMNN Ngaân haøng Thöông maïi Nhaø nöôùc NPV Giaù trò hieän taïi roøng OCBC Taäp ñoaøn Ngaân haøng Trung Quoác Haûi ngoaïi ODA Vieän trôï Phaùt trieån Chính thöùc OECD Toå chöùc Hôïp taùc vaø Phaùt trieån Kinh teá OTC Thò tröôøng chöa nieâm yeát P/E Tyû suaát giaù treân thu nhaäp PPP Heä soá Söùc mua Töông ñöông PRSC Tín duïng Hoã trôï Giaûm ngheøo QÑTPTÑP Quyõ Ñaàu tö Phaùt trieån Ñòa phöông QSDÑ Quyeàn Söû duïng Ñaát Sacombank Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn Saøi Goøn Thöông Tín SASAC UÛy ban Giaùm saùt vaø Quaûn lyù Taøi saûn Nhaø nöôùc...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 188

Ref_VDR2009_Capital Matters - Public Disclosure Authorized...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online