{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Analiza Comportamentului Etic a Angajatilor BC ProCredit Bank

Analiza Comportamentului Etic a Angajatilor BC ProCredit Bank

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA “BUSINESS ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR” CATEDRA „MANAGEMENT” Proiect economic Analiza comportamentului etic a angajaţilor B.C.”ProCredit Bank” din Republica Moldova” Autor: Conducător ştiinţific: Ianuarie 2010 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CUPRINS CAP.I DESCRIEREA ACTIVITĂŢII COMPANIEI “ProCredit Bank” 1.1. Caracteristica generală a companiei “ProCredit Bank” 1.2. Analiza mediului extern CAP.II METODELE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A COMPORTAMENTULUI ETIC 2.1. Analiza comportamentului angajaţilor în baza codului de etică 2.2. Elaborarea unui chestionar privind comportamentul angajaţilor şi respectarea normelor de conduită 2
Background image of page 2
INTRODUCERE “Un sistem etic nu rezolvă toate problemele practice ale unui om, dar cineva nu poate opta şi acţiona conştient fără un sistem etic explicit şi implicit ”. (Carl Wellman) Aprecierea dată de filosoful Carl Wellman vine să răspundă la întrebarea : Care este influenţa sau impactul responsabilităţii etice şi a comunicării sistemice asupra principiilor manageriale etice?Dar şi cum influenţează etica asupra comportamentului angajaţilor ”. Fără abordarea etică a furnizării informaţiei la nivel intern şi extern, fără sesizarea şi soluţionarea potenţialelor probleme etice, fără încurajarea afirmării poziţiei manageriale etice şi a judecăţii proprii a angajaţilor, a clienţilor, fără elaborarea unor tehnologii suportive, fără manifestarea responsabilităţilor etice, nu este posibilă o orientare managerială de perspectivă. În raport cu potenţialele probleme etice, se pun în dezbatere şi responsabilităţile etice, care îşi pot avea originea în statutul, poziţia managerială sau socială, dobăndite sau acordate, în obligaţiunile asumate de către aceştia. Dar trebuie de subliniat faptul că un element foarte important al comunicării manageriale responsabile atît pentru manageri, cît şi pentru angajaţi şi clienţi, este exerciţiul judecăţii conştiente. Altfel spus, un superior sau un subaltern, comunicînd cu răspundere, trebuie să analizeze atent cererile, să evalueze temeinic consecinţele probabile şi să cîntărească lucid valorile relevante. David Murray, în lucrarea sa "Cele 7 valori esenţiale. IMM-urile şi beneficiarii lor" identifică 7 valori esenţiale pe care o companie ar trebui să le aibă în vedere, prin managerii şi angajaţii săi, pentru o desfăşurare cât mai etică a activităţii sale, şi anume: "consideraţie - faţă de semenii noştri, veghere - în păstrarea standardelor etice, creativitate - în economisirea resurselor şi în protecţia mediului-, servirea - clienţilor cat mai bine, corectitudine - faţă de furnizori, beneficiari, personalul angajat, asociaţi, comunitate, transparenţa - eliminarea minciunii în comunicarea cu partenerii, clienţii, furnizorii, personalul angajat, organele statului, şi interdependenţă - faţă de comunitatea în care trăim şi ne desfăşurăm activitatea". Cât şi
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 28

Analiza Comportamentului Etic a Angajatilor BC ProCredit Bank

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online