{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Codul etic în strâns� leg�tur� cu managementul etic

Codul etic în strâns� leg�tur� cu managementul etic

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Codul etic în strânsă legătură cu managementul etic 1.1 Managementul eticii. Caracteristici, evoluţie şi tipologie Managementul eticii este ansamblul activităţilor şi măsurilor care urmăresc organizarea instituţională a eticii pentru crearea unor organizaţii integre. Nu trebuie să confundăm însă managementul etic cu „etica managementului” ( ethics of management, management ethics) , adică studiul şi controlul problemelor etice ridicate de diferitele forme de management- managementul financiar, al personalului, managementul strategic, managementul calităţii, social, etc. Managementul eticii este o ramură a managementului unei organizaţii. Se distinge de „etica organizaţională”, de tradiţionala analiză a problemelor etice din organizaţii pentru a oferi clarificări normative şi o orientare morală. Utilizează pentru aceasta diferite teorii etice şi instrumente de analiză furnizate de filosofia morală. Din filosofia morală fac parte etica afacerilor, etica reclamelor, etica restructurării companiilor, etc. 1 Dimensiunea etică a vieţii organizaţiilor a fost luată în considerare în ultimele decenii, când a fost impusă cu insistenţă în conştiinţa publică. Pentru faptul că au fost impuse politic, dar şi pentru faptul că în multe ţări au primit o formalizare şi o forţă juridică, codurile etice, comitetele de etică, auditul etic, educaţia etică a personalului, au ajuns să fie realităţi din ce în ce mai răspândite. Nu s-a ajuns încă la asimilarea care s-ar fi dorit în rândul oamenilor, dar procesul e în curs. Managementul eticii, fiind una dintre disciplinele managementului, se ocupă de elaborarea acelor instrumente de conducere care contribuie la dezvoltarea etică a unei organizaţii precum şi a celor metode care pot fi utilizate spre a determina în ce direcţie ar trebui să se dezvolte organizaţiile. Managementul eticii constă în analiza situaţiei etice curente şi în descrierea ei (acestea făcându-se prin auditul etic), determinarea situaţiei dezirabile şi decizia măsurilor care trebuie luate pentru a o atinge, în perfectă concordanţă 1 R. Jeurissen, Moral complexity in organizations, în M. Korthals, R. Bogers (eds.), Ethics for life scientists, Springer, 005, p. 11. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
cu celelalte forme de management. Managementul eticii este rezultatul impregnării tot mai vizibile a organizaţiilor cu responsabilitate, privită ca o „condiţie indispensabilă a existenţei lor”. Doar atunci când o organizaţie îşi subordonează interesele proprii interesului societăţii, demonstrează responsabilitate morală. 2 După Ronald Jeurissen, managementul eticii urmăreşte să îmbunătăţească procesele decizionale, procedurile şi structurile organizaţionale, în aşa manieră încât activităţile organizaţiei să fie cât mai mult legate de principiile etice. Instrumentele utilizate sunt codurile etice, auditul etic şi alte „strategii” de conducere a organizaţiei pe calea respectării moralităţii. 3
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 35

Codul etic în strâns� leg�tur� cu managementul etic

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online