Bob_Stone_Turkce - HKMETN YENDEN YAPILANDIRILMASI ZELLKLE...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HÜKÜMETİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI: ÖZELLİKLE AMERİKAN GELİR İDARESİ Bob Stone([email protected]) KalDer tarafından desteklenmiştir. Ankara, 03 Nisan 2006 Telif Hakkı © 2006 by The Public Strategies Group, Inc. (Bob Stone’un izniyle yayınlanmıştır)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Yeniden Yapılandırmanın Başlangıcı Clinton 1992 seçimlerinde aşağıdakileri yapacağını vaad etti, 1. 1980’deki kaliteli iş hayatına geçiş, 2. 1982’deki mükemmelliğin arayışı, 3. 1980’lerin ortasında izole edilmiş hükümet çabaları, 4. 1980’lerin sonunda Yeni Zelanda, Avustralya, Birleşik Krallıkta yapılan geniş reform, 5. 1992 hükümetin yeniden yapılandırılması.
Background image of page 2
Nelerin Değişime İhtiyacı Var Çılgın düzenlemeler, İmkansız tedarik, İşe uygun olanı alamaz, teşvik edemez ya da işten çıkaramazsınız, Washington en iyisini bilir .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Hükümet Nasıl Değiştirilecek 1. Tekrar tekrar söylediğiniz basit yücelten bir mesajınız olsun, 2. İstediklerinizi yapan insanları bulun ve ödüllendirin, 3. Hile ve suiistimal ile bir dakikanızı boşa harcamayın.
Background image of page 4
Ulusal Performans Denetimi Clinton ve Gore daha iyi çalışarak ve maliyetleri düşürerek devlete olan güvenin tekrar sağlanması için reform yaptılar. . Müşteriyi ilk sıraya koyun. . Çalışanları sonuç almak için yetkilendirin. . Kırtasiyeciliği bitirin.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ulusal Performans Denetimi 1.Evre:Rapor - 6 aylık sonuçlar - Beyaz Saray’da görevli 300 memur, bunun yanında her birimde takımlar. - Başkana 1.200 tavsiye gitti, 252.000 çalışan azaltılarak 108 milyar dolar tasarruf yapıldı. - Başkan her şeyi onayladı.
Background image of page 6
UPD 2.Evre :66.000 insanın coşkularını artırın, teşvik edin “İstediklerinizi yapan insanları bulun ve ödüllendirin” Çekiç ödülleri bize 66.000 ödüllendirilecek insan bulmamıza yardımcı oldu. Pek çok iç ve dış şöhretler yarattı. Yeni buluşları ve mucitleri korumak için sık sık müdahale etti.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
İstediklerimizi Yapan İnsanlar Amerika Gümrükleri Miami’de şaşırtıcı sonuçlar aldılar: - Artan uyum - Bekleme sıraları yok oldu - İthalatçılar mutlu Lynn Gordon’ un “Uyum Modeli” - Müşterilerin çoğunu dürüst olarak düşünün - Uyum gösterenlere yardım edin - Göstermeyenlerin peşine düşün Bu modeli bütün düzenleyici ve uygulayıcı dairelere yaymaya çalıştık.
Background image of page 8
İş Hayatına Uyum Modelini Gösterin Gümrükler OSHA ( Çalışanların Güvenliği) Maine 200 Missouri’deki ilaç ve yiyecek idaresi Çevre koruma dairesinin 33/50 programı İş dünyasının tepkisi: IRS. .... ! IRS. ... ! IRS. ... !
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1994 yılında IRS Amerika’da ki herhangi bir kurum içinde en fazla müşteri, en az müşteri memnuniyeti Hükümette çalışan en mutsuz çalışanlar Müşteri kavramı yerine, vergi kaçakçılarını algılamak Uzun zaman vergi avukatlığının zirve meslek olma geleneği “Dünyanın en iyi vergi toplayanı”
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/13/2011 for the course ECONOMY 0132436892 taught by Professor Natalia during the Spring '10 term at Yeditepe Üniversitesi.

Page1 / 48

Bob_Stone_Turkce - HKMETN YENDEN YAPILANDIRILMASI ZELLKLE...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online