ayse_yesim_cepni - KOBLERDE HRACATVEKOSGEB AyeYeimEPN

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KOBİLERDE İHRACAT VE KOSGEB Ayşe Yeşim ÇEPNİ PAZAR ARAŞTIRMA VE İHRACATI GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 14 ARALIK 2007, İSTANBUL
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ TEMEL EKONOMİK BÜYÜKLÜKLER 2006 HEDEFLER 2006 GERÇEKLEŞME BÜYÜME VE İSTİHDAM GSMH BÜYÜME (%) GSMH (Milyon YTL, cari fiyatlarla) GSMH (Milyar dolar, cari fiyatlarla) Kişi Başına Milli Gelir (Dolar) Nüfus (Bin kişi) İşgücüne Katılma Oranı (%) İstihdam Düzeyi (Bin) İşsizlik Oranı (%) 5.0 539.900 380.6 5.216 72.995 48.7 22.670 10.0 5.5 562.913 390.4 5.349 72.974 47.6 22.112 10.1 DIŞ TİCARET İhracat (FOB milyar dolar) İthalat (CIF milyar dolar) Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar) Cari İşlemler Dengesi (milyar dolar) Cari İşlemler Açığı /GSMH (%) 84.1 122.6 -38.5 22.0 -4.0 83.5 135.5 -52.0 34.0 -8.7 KAMU FİNANSMANI Bütçe Açığı/GSMH 2.6 0.6 FİYATLAR GSYİH Deflatör TÜFE Yıl sonu (%) Yıl Ortalaması Dolar Kuru 6.0 5.0 1.4185 9.0 9.7 1.4450 Türkiye Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, 2007
Background image of page 2
DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ İhracat İthalat Dış Ticaret Dengesi YILLAR Değer (1000 USD) Değişim (%) Değer (1000 USD) Değişim Değer (1000 USD) Değişim Karşılama Oranı (%) 2005 73 476 408 16,3 116 774 151 19,7 -43 297 743 26,0 62,9 2006 85 534 676 16,4 139 576 174 19,5 -54 041 499 24,8 61,3 2007* 86 154 701 26,2 137 036 443 20,6 -50 881 743 12,2 62,9 *TUİK, KASIM 2007
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
YILLAR BAZINDA DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (*) YIL Milyon ($) İhracat ($) İthalat ($) * Gümrük Müsteşarlığı, Ocak-Eylül 2007
Background image of page 4
İHRACATTA İLK 10 ÜLKE 0 2 000 000 4 000 000
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/13/2011 for the course ECONOMY 0132436892 taught by Professor Natalia during the Spring '10 term at Yeditepe Üniversitesi.

Page1 / 35

ayse_yesim_cepni - KOBLERDE HRACATVEKOSGEB AyeYeimEPN

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online