{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ayse_yesim_cepni - KOBLERDE HRACATVEKOSGEB AyeYeimEPN...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KOB İ LERDE İ HRACAT VE KOSGEB Ay ş e Ye ş im  Ç EPN İ PAZAR ARA Ş TIRMA VE  İ HRACATI GEL İŞ T İ RME MERKEZ M Ü D Ü RL ÜĞÜ 14 ARALIK 2007,  İ STANBUL
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ TÜRKİYE EKONOMİSİNE BAKIŞ TEMEL EKONOM İ K B Ü Y Ü KL Ü KLER 2006 HEDEFLER 2006 GER Ç EKLE Ş ME B Ü Y Ü ME VE  İ ST İ HDAM GSMH B Ü Y Ü ME (%) GSMH (Milyon YTL, cari fiyatlarla) GSMH (Milyar dolar, cari fiyatlarla) Ki ş i Ba ş ına Milli Gelir (Dolar) N ü fus (Bin ki ş i) İş g ü c ü ne Katılma Oranı (%) İ stihdam D ü zeyi (Bin) İş sizlik Oranı (%) 5.0 539.900 380.6 5.216 72.995 48.7 22.670 10.0 5.5 562.913 390.4 5.349 72.974 47.6 22.112 10.1 DI Ş  T İ CARET İ hracat (FOB milyar dolar) İ thalat (CIF milyar dolar) ş  Ticaret Dengesi (milyar dolar) Cari  İş lemler Dengesi (milyar dolar) Cari  İş lemler A ç ı ğ ı /GSMH (%) 84.1 122.6 -38.5 22.0 -4.0 83.5 135.5 -52.0 34.0 -8.7 KAMU F İ NANSMANI B ü t ç e A ç ı ğ ı/GSMH 2.6 0.6 F İ YATLAR GSY İ H Deflat ö r T Ü FE Yıl sonu (%) Yıl Ortalaması Dolar Kuru 6.0 5.0 1.4185 9.0 9.7 1.4450 T ü rkiye Ekonomik Ara ş tırmalar Enstit ü s ü , 2007
Background image of page 2
DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ İhracat İthalat Dış Ticaret Dengesi YILLAR Değer (1000 USD) Değişim (%) Değer (1000 USD) Değişim Değer ( 1000 USD) Değişim Karşılama Oranı (%) 2005 73 476 408 16,3 116 774 151 19,7 -43 297 743 26,0 62,9 2006 85 534 676 16,4 139 576 174 19,5 -54 041 499 24,8 61,3 2007* 86 154 701 26,2 137 036 443 20,6 -50 881 743 12,2 62,9 *TUİK, KASIM 2007
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
YILLAR BAZINDA DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (*) YIL Milyon ($ İhracat ($) İthalat ($) * Gümrük Müsteşarlığı, Ocak-Eylül 2007
Background image of page 4
İHRACATTA İLK 10 ÜLKE 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 Almanya İngiltere İtalya Fransa Rusya Fed.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 35

ayse_yesim_cepni - KOBLERDE HRACATVEKOSGEB AyeYeimEPN...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online