-135122847999644234. - Geni ekonomik gruplarn snflamasna...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Türkiye İstatistik Kurumu - Turkish Statistical Institute Geniş ekonomik grupların sınıflamasına (GEGS) göre ithalat Imports by BEC Değer / Value: 000 $ Yıl Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Year BEC Total January February March April May June July August September October 2010 Toplam 11 504 268 11 504 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 YATIRIM (SERMAYE) MALLARI 1 540 113 1 540 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Yatırım (sermaye) malları ( Taşımacılık 1 405 254 1 405 254 521 Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gere 134 859 134 859 2 HAMMADDE (ARA MALLAR) 8 612 161 8 612 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Sanayi için işlem görmemiş hammadd 742 096 742 096 22 Sanayi için işlem görmüş hammaddele 3 731 202 3 731 202 31 İşlem görmemiş yakıt ve yağlar 1 710 276 1 710 276 42 Yatırım mallarının aksam ve parçaları 568 995 568 995 53 Taşımacılık araçlarının aksam ve parç 568 306 568 306 111 Esası yiyecek ve içecek olan işlenmem 183 804 183 804 121 Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş 77 078 77 078 322 İşlem görmüş diğer yakıt ve yağlar 1 030 403 1 030 403 3 TÜKETİM MALLARI 1 334 742 1 334 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 Binek otomobilleri 192 002 192 002 61 Dayanıklı tüketim malları 191 871 191 871 62 Yarı dayanıklı tüketim malları 329 246 329 246 63 Dayanıksız tüketim malları 360 003 360 003 112 Esası yiyecek ve içecek olan işlenmem 82 179 82 179 122 Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş 87 657 87 657 321 Motor benzini ve diğer hafif yağlar 89 090 89 090 522 Sanayii ile ilgili olmayan taşıma araç v 2 693 2 693 4 DİĞERLERİ 17 252 17 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Başka yerde belirtilmeyen diğer mallar 17 252 17 252
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Türkiye İstatistik Kurumu - Turkish Statistical Institute 2009 Toplam 140 869 013 9 282 393 9 075 051 10 524 507 10 120 898 10 867 947 12 500 979 12 843 518 12 814 311 12 484 727 12 740 438 1 YATIRIM (SERMAYE) MALLARI 21 468 688 1 203 028 1 478 970 1 683 036 1 578 130 1 604 457 2 008 047 1 914 663 1 947 302 1 856 380 1 826 422 41 Yatırım (sermaye) malları ( Taşımacılık 18 389 209 1 103 689 1 160 125 1 406 762 1 375 464 1 316 730 1 788 179 1 580 094 1 519 905 1 608 201 1 682 944 521 Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gere 3 079 480 99 339 318 845 276 274 202 667 287 727 219 868 334 569 427 396 248 180 143 478 2 HAMMADDE (ARA MALLAR) 99 447 464 6 942 362 6 357 513 7 293 656 6 981 758 7 581 583 8 845 847 9 373 799 9 138 610 8 788 174 9 258 896 21 Sanayi için işlem görmemiş hammadd 7 982 925 601 725 480 153 564 803 504 767 618 372 790 477 667 419 668 288 873 001 717 685 22 Sanayi için işlem görmüş hammaddele 43 464 178 2 663 485 2 596 634 2 978 871 3 119 626 3 216 505 3 778 729 4 405 965 4 233 018 3 876 108 4 256 157 31 İşlem görmemiş yakıt ve yağlar 17 772 465 1 674 663 1 338 723 1 495 729 1 029 342 1 257 299 1 598 503 1 523 103 1 521 118 1 477 619 1 385 071 42 Yatırım mallarının aksam ve parçaları 8 287 520 566 192 551 744 597 405 652 166 676 609 788 608 754 859 723 452 712 806 695 736 53 Taşımacılık araçlarının aksam ve parç
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/13/2011 for the course ECONOMY 0132436892 taught by Professor Natalia during the Spring '10 term at Yeditepe Üniversitesi.

Page1 / 28

-135122847999644234. - Geni ekonomik gruplarn snflamasna...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online