{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kerim Doganay SunuÅŸ - İHRACATA YÖNELİK...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI YARDIMLARI KERİM DOĞANAY UZMAN e-posta: [email protected] Yurtdışı Türk İhracata Yönelik Devlet Yardımları Yardımları Ofis-Mağaza Yardımı Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Düzenlenen Fuar ve Sergilere Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın Desteklenmesi Yurtdışında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Pazar Araştırması Desteği Eğitim Yardımı İstihdam Yardımı Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı KOBİ TANIMI KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme(KOBİ)’ler 1-250 arasında işçi istihdam eden Gerçek usulde defter tutan İmalat sanayi alanında faaliyette gösteren Arsa ve bina hariç, mevcut sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle 2 Milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan işletmelerdir. SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN 2004/4 SAYILI TEBLİĞ SAYILI Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin 2004/4 Sayılı Tebliğ 02.07.2004 tarih ve 25510 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. SDŞ KURULUŞUNA İLİŞKİN ESASLAR ESASLAR A-Normal Yörelerde A ORTAKLIK PAYI % 10’U GEÇMEMEK ÜZERE, AYNI ÜRETİM DALINDA FAALİYET GÖSTEREN, 1-250 ARASINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN, EN AZ ON ADET KOBİ’NİN TOPLAM SERMAYESİ 500.000YTL İLE KURDUKLARI DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE SDŞ STATÜSÜ B-Kalkınmada Öncelikli Yörelerde B-Kalkınmada ORTAKLIK PAYI % 20’Yİ GEÇMEMEK ÜZERE, AYNI VEYA AYRI ÜRETİM DALINDA FAALİYET GÖSTEREN, 1-250 ARASINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN, EN AZ 5 ADET KOBİ’NİN TOPLAM SERMAYESİ 250.000YTL İLE KURDUKLARI DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE SDŞ STATÜSÜ YURTDIŞINDA OFİSYURTDIŞINDA MAĞAZA AÇMA, İŞLETME MAĞAZA VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ DESTEKLENMESİ (97/9) (2005/4) (97/9) R.G.Yayın Tarihi 25.11.2005 25.11.2005 DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİKLER 97/9 Destek 2005/4 Süresi: 2Yıl 3Yıl Birim Sayısı 5 7 Destek Oranı: %50-30 %50 Distribütörlük Anlaşması Kapsam Dışına çıkarıldı. DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİKLER Maksimum limitler artırıldı Yurtdışı birimi olmasa da tanıtım desteğinden faydalanma imkanı Yurtdışı Marka Tescil Faaliyeti dahil edildi (2005/4) SAYILI (2005/4) YURTDIŞINDA OFİSMAĞAZA AÇMA, İŞLETME MAĞAZA VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI AMAÇ Türkiye’de ticari, sınai/ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin, yurtdışı pazarlarda gerçekleştireceği tanıtım ve/veya marka tescil faaliyetlerine ilişkin giderleri ile yurt dışında mal ticareti amacıyla açacakları birimlerle ilgili giderlerinin uluslararası kurallara göre devletçe karşılanması YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler Sağlanan I-MAĞAZALARIN DESTEKLENMESİ FİRMA TÜRÜ Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ Ticari şirketler SDŞ DEMİRBAŞ KİRA 40.000 80.000 ORAN 50% 30.000 60.000 60.000 120.000 50% 60% YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler Sağlanan II- OFİS VE SHOWROOMLARIN DESTEKLENMESİ FİRMA TÜRÜ Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ Ticari şirketler SDŞ DEMİRBAŞ KİRA 25.000 50.000 ORAN 50% 20.000 30.000 40.000 60.000 50% 60% YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler Sağlanan III-DEPOLARIN DESTEKLENMESİ FİRMA TÜRÜ Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ Ticari şirketler SDŞ DEMİRBAŞ KİRA 25.000 50.000 ORAN 50% 20.000 30.000 40.000 60.000 50% 60% YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI YURTDIŞI ORGANİK BAĞIN KURULMASI KURULMASI Organik Bağın; Organik 1) Tüzel kişilik olarak kurulması 1) 2) Ortaklar kanalıyla kurulması YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler Sağlanan IV- TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ a) Yurtdışı Birimi Bulunan; FİRMA TÜRÜ Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketler SDŞ, DTSŞ’ler Diğer şirketler TUTAR 150.000 ORAN %50 300.000 75.000 %50 %50 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler Sağlanan IV- TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ b) Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler Sağlanan V- YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000$ desteklenmektedir. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI SÜRELER SÜRELER Destek Süresi: 3 Yıl Fatura İbraz Süresi: Ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay Demirbaş Desteği İçin Müracaat Süresi: Desteklenen ilk kira fatura tarihinden itibaren 6 ay YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI SÜRELER SÜRELER Tanıtım Desteğinde Destek Süresi Başlangıcı: Tanıtıma ilişkin destek müracaatı yapılan ilk fatura tarihi Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Fatura/Ödeme belgesi ibraz Süresi: 18 Ay Destek Müracaatı Yurtdışı birim açılıp ilgili harcamalar yapıldıktan sonra yapılır. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI YURTDIŞI UYARI! Ödemeler mutlaka bankacılık kanalıyla yapılmış olmalıdır. Yurtdışı birimin her halükarda Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılmış olması gerekmektedir. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI YURTDIŞI Not: Yurtdışı birim yabancı bir şirketle ortaklık şeklinde kurulmuşsa destek miktarları ortaklık oranında yeniden değerlendirilir. TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2006/4 SAYILI TEBLİĞ YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI AMAÇ İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerin belli oranlarda desteklenerek firmalarımıza itici bir güç sağlanması YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI 2006/4 SAYILI TEBLİĞ 2006/4 SAYILI TEBL KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI I­ İhracatçı Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları (%80 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Doları), YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI II­ Üretici Dernekleri ve Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları (%50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları), YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI III­ Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları destek programı kapsamına alındığı tarihten sonra: Müsteşarlık tarafından marka YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI ­ Marka tesciline ilişkin harcamalar (yıllık en fazla 50.000 ABD Doları), ­ Reklam, tanıtım ve pazarlama Doları), faaliyetleri (yıllık en fazla 300.000 ABD yurtdışı birimlere ilişkin kira, demirbaş ve hizmet harcamaları (yıllık en fazla 300.000 ABD Doları), ­ Açmış oldukları ve/veya açacakları YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI - Yurtdışı birimlerden mağaza açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve belediye giderleri ile açtıkları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, komisyon, hizmet harcamaları, (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), - Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon/gondol/ YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI ­ Showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), - Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar (yıllık en fazla 50.000 ABD Doları), ­ Franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (yıllık en fazla 10 mağaza olmak üzere, mağaza başına en fazla 50.000 ABD Doları) YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI ­ Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak modelizm (kalıp ebat setleri), moda ve trendler ile ürün ve ambalaj tasarımı konularında satın alacakları danışmanlık giderleri (yıllık en fazla 100.000 ABD Doları) %50 oranında desteklenir. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI IV­ TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin: YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI ­ Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım ­ Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin ­ TURQUALITY® harcamaları, tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI ­ TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen reklam, tanıtım, basın­halkla ilişkiler, sponsorluk, web sitesi tasarımı, pazar araştırması, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, doğrudan pazarlama (direct mailing) gibi alternatif pazarlama faaliyetleri ile çağrı merkezi (call center) hizmeti satın alınmasına yönelik giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI ­ TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak projelerinde hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları; 1) Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI 2) Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri ile farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları, 3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI - Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bilgi­ işlem gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri, % 50 oranında desteklenir. V­ TURQUALITY® Programının Desteklenmesi Birliklerin TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda; alınacak/alınan şirketlerin iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri, ­ Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI ­Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlere yönelik olarak ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandırma­planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, iletişim, reklam, vb konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI ­TURQUALITY® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI ­TURQUALITY® Programın kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları, Programının stratejisinin ­TURQUALITY® güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri, yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ BAŞVURU • Başvuru, markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Müsteşarlığımıza yapılmaktadır. • Her firmanın iki markasına ilişkin başvurusu dikkate alınmakta olup, diğer tüm İhracata Yönelik Devlet Yardımları düzenlemelerinde olduğu gibi, 2003/3 sayılı Tebliğ kapsamındaki başvurularda da herhangi bir sektör ayrımı gözetilmemektedir. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI YURTDIŞI BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ BAŞVURU PROJE ÖNERİ FORMU • Proje Öneri Formu’nda; firmalarımızın finansal derinlikleri, markalarını yurt dışında konumlandırmak için şimdiye kadar gerçekleştirmiş oldukları çalışmaları, yıllık markalı ihracat miktarları ve hedef pazar olarak belirledikleri ülkeler, markasını bu ülkelerde güçlendirmek için yapmayı planladığı faaliyetlere ilişkin bilgiler istenmektedir. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI YURTDIŞI BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ BAŞVURU PROJE ÖNERİ FORMU • Başvuran firmalarımızın yurt içi ve yurt dışı tescil belgeleri, ticaret sicil kaydı, kapasite raporu, bilançosu vb. belgeler de istenen belgeler arasında yer almaktadır. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ BAŞVURU BAŞVURU SONUCU • Söz konusu başvuruların incelenmesi neticesinde, başvurunun uygun görülmesi halinde, destek kapsamına alındıkları hususu bir yazıyla kendilerine bildirilmektedir. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI YURTDIŞI UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN UYGULAMADA BAŞLICA HUSUSLAR BAŞLICA • Destek kapsamına alınan kuruluş ve şirketlerin sadece destek kapsamına alındıkları tarihten sonra yapacağı harcamalar desteklenmekte olup, bu tarihten önce gerçekleştirilen harcamalar için hiçbir destek ödemesi yapılmamaktadır. • Şirketler, harcama belgelerini en geç altı ay içerisinde ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz etmek durumundadır. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI YURTDIŞI UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN UYGULAMADA BAŞLICA HUSUSLAR BAŞLICA • Destek kapsamına alınan şirketlerin yurtdışında düzenlenen fuarlara katılmaları halinde, fuardan önce ve/veya fuar esnasında destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri defile, kokteyl, show, multivizyon gösterisi, reklam panoları, dergi, gazete, TV, radyo ilanları gibi reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının da destekten yararlanması mümkün bulunmaktadır. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI YURTDIŞI UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN UYGULAMADA BAŞLICA HUSUSLAR BAŞLICA • 2005/4 sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’deki uygulamadan farklı olarak, yurtdışında açılan birim sayısından bağımsız olarak yıllık toplam üst limitler dahilinde kira desteği verilmektedir. YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞ TEBLİĞ YURTDIŞI FUAR YARDIMI YURTDIŞI AMAÇ YURTDIŞINDA DÜZENLENECEK YURTDIŞINDA FUARLARA KATILIMIN ARTTIRILMASI ARTTIRILMASI YURTDIŞI FUAR YARDIMI YURTDIŞI FUAR YARDIMI KAPSAMINDA ÜÇ TÜR DESTEK SAĞLANMAKTADIR: SAĞLANMAKTADIR: Milli katılımlarda organizatör firmaların Milli desteklenmesi, desteklenmesi, Milli katılımlarda iştirakçi firmaların Milli desteklenmesi, desteklenmesi, Bireysel düzeyde katılım gerçekleştiren Bireysel firmaların desteklenmesi, firmaların YURTDIŞI FUAR YARDIMI 1- MİLLİ KATILIMLARDA ORGANİZATÖR FİRMALARIN DESTEKLENMESİ FİRMALARIN Organizatör Firma Tarafından Gerçekleştirilen; Gerçekleştirilen; Defile, kokteyl, Reklam panoları, tanıtım filmi, Afiş, broşür/kitapçık, multivizyon Afiş, gösterileri, gösterileri, YURTDIŞI FUAR YARDIMI YURTDIŞI Yurtdışındaki kitle iletişim Yurtdışındaki araçlarında yayımlanan reklam, araçlarında Ülkemizin folklörünü ve müziğini Ülkemizin tanıtacak faaliyetler ile ilgili harcamalar; harcamalar; YURTDIŞI FUAR YARDIMI YURTDIŞI Genel nitelikli milli katılım Genel veya Türk ihraç ürünleri fuarlarında %75 (Max. 80.000 ABD Doları), (Max. Sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel sektörel Türk ihraç ürünleri fuarlarında %75 (Max. 120.000 ABD Doları), Doları), YURTDIŞI FUAR YARDIMI YURTDIŞI 2- İŞTİRAKÇİ FİRMALARIN DESTEKLENMESİ Genel nitelikli milli katılım veya Türk Genel ihraç ürünleri fuarlarında %50 (SDŞ: %75) (Max. 10.000 ABD Doları), %75) (Max. Sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel sektörel Türk ihraç ürünleri fuarlarında %50 (SDŞ: %75) (Max. 15.000 ABD Doları), (Max. YURTDIŞI FUAR YARDIMI 3- SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI FUARLARA BİREYSEL DÜZEYDE KATILIM GERÇEKLEŞTİREN FİRMALARIN DESTEKLENMESİ DESTEKLENMESİ Boş stand kirası: %50 (SDŞ %100) %50 Fuar mallarının nakliyesine ilişkin Fuar giderler: %50 (SDŞ %75) giderler: %50 FİRMAYA HER İKİ GİDERİ İÇİN FİRMAYA SAĞLANACAK TOPLAM DESTEK MİKTARI 15.000 $’I GEÇEMEZ. 15.000 YURTDIŞI FUAR YARDIMI YURTDIŞI DİĞER HUSUSLAR • Komple tesis, makine, otomotiv yan Komple sanayi, doğal taş, seramik ve mobilya doğal sektöründe faaliyet gösteren firmalara %50 oranında ilave nakliye desteği sağlanır. sağlanır. • Müsteşarlık tarafından hedef pazar Müsteşarlık olarak belirlenen ülkelerde düzenlenen fuarlara katılan katılımcı firmaların destek puanı 10 puan artırılır. destek ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ (2006/3) (2006/3) ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ AMAÇ TÜRKİYE’DE TİCARİ VE SINAİ FAALİYETTE BULUNAN VEYA YAZILIM SEKTÖRÜNDE İŞTİGAL EDEN ŞİRKETLERİMİZİN ULUSLARARASI PAZARLARDA KARŞILAŞTIKLARI ÇEVRE, KALİTE VE İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATA UYUM TEKNİK SAĞLAYABİLMELERİNİ TEMİNEN DESTEKLENMESİ DESTEKLENMESİ ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ ÇEVRE Yararlanacak Kalite ve Çevre Yararlanacak Belgeleri Belgeleri ISO 9000 Serisi ISO 14000 Serisi CE işareti Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri ( OEKO-TEX, GOST-R, HACCP, ISO 16949 v.b.) ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ DESTEK ORANI VE LİMİTİ: DESTEK BELGE BAŞINA % 50 ORANINDA VE BELGE EN FAZLA 50.000 ABD DOLARI UYGULAMACI KURULUŞ : UYGULAMACI İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ –Belgelendirme, test ve tetkik harcamaları desteklenmektedir. –Belge alımı sırasında yapılacak eğitim, danışmanlık, seyahat, konaklama v.b. giderler destek kapsamı dışındadır. Bu nedenle, faturalarda belgelendirme harcamalarının net olarak belirtilmesi gerekmektedir. PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ (97/6 VE 98/12) (97/6 PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI AMAÇ AMAÇ YENİ İHRAÇ PAZARLARI YARATMAK VE GELENEKSEL PAZARLARIMIZDAKİ PAYIMIZI ARTIRMAK AMACIYLA KOBİ, SDŞ VE ÜRETİCİ DERNEKLERİNİN PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİ İLE KOBİ’LER ARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİNE DESTEK SAĞLAMAK PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI PAZAR ARAŞTIRMASI KAPSAMINDA İKİ TÜR DESTEK SAĞLANMAKTADIR: TÜR 1-Pazar araştırması projelerinin desteklenmesi 2-KOBİ’ler arası işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI 1-PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ PROJELERİNİN Şirketlerin kendi projeleri, Pazar araştırması hizmeti veren şirketlerin/kurumların şirket adına yapacakları projeler, Üretici derneklerinin üyeleri için yapacakları projeler PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI DESTEK MİKTARLARI DESTEK KOBİ; Tek bir pro...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}