ingiltere_00001967 - 1 TRKYE-BRLEK KRALLIK EKONOMK VE TCAR...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 TRKYE-BRLEK KRALLIK EKONOMK VE TCAR LKLER mr Demir Kzlarslan thalat Genel Mdr Yardmcs V. 26/07/2007 2 BRLEK KRALLIK Byk Britanya adas, Kuzey rlanda ile rlanda Cumhuriyetinin olduu ada, Hebrides Takmada Topluluu,Orkney ve Shetland Adalar Birleik Krallk topraklarn oluturur. Channel Adalar ve Isle of Man adas d ilikiler ve gvenlik bakmndan Birleik Kralla baldr 3 BRLEK KRALLIK Parlamenter demokrasi, anayasal hukuk sistemi Avam Kamaras, Lordlar Kamarasndan oluan Parlamento Resmi dil ngilizce (Gallerde Wels, skoyada Gaelic) Temsil edilen nemli dinler; Anglikan, Roman Katolik, Presbyterian, Mslman Demografik yap; ngiliz, rlandal, Hintli, Gney Dou Asyal Nfus 60 milyon (2005), yllk art %0,3 (yalanan bir nfus) 4 Ana blge; ngiltere, Galler, skoya, Kuzey rlanda gc: 30,8 milyon kii (2005) (%79,3 hizmetler,%11,5 imalat sanayi, %7,2 inaat, %1,4 tarm, %0,6 enerji) Haftalk alma sresi ortalama 45 saat (9:30-17:30) 4 BRLEK KRALLIK EKONOMS Kresel ekonomide drdnc byk ekonomi Dnya mal ticaretinde 7. byk ihracat (pay %3,7), 5. byk ithalat (pay %4,7) Dnya hizmet ticaretinde 2. byk ihracat (pay %7,8), 3. byk ithalat (pay %6,6) Ak ve adil bir rekabet ortam bulunmakta thalatta AB mevzuat/kurallar uygulanmakta effaf, brokrasiden arndrlm, verimlilii hedefleyen, tketici haklarn ve tedariki sorumluluklarn dikkate alan, kurallarla dzenlenmi, ngrlr, istikrarl bir ekonomi 5 EKONOMK POLTKA zlenen ekonomik program; Makro ekonomik dengenin devamn Dk ve sabit oranl enflasyonu Gl bir kamu finansman yapsn Srdrlebilir verimlilik artn stihdam artn Salkl bir toplumsal yapy Kamu hizmetlerinde kalite artn evrenin korunmasn hedeflemektedir. 6 MAL POLTKA Ekonomide gl ve istikrarl bir mali yap vardr Makro-ekonomik yap, mali politikalar, para politikas ve yapsal reformlar birbirini destekler Mali politika, gl bir kamu finansman yapsn ve kurallara dayal mali sistemi ngrr Para politikas ekonomik geliim, istihdam ve ekonomik byme hedeflerini destekler effaflk, istikrar, sorumluluk, doruluk ve etkinlik mali politika uygulamasndaki nemli prensiplerdir Altn kural: Hkmet sadece yatrm yapmak iin borlanr, bu bor kamu harcamalarnn finansmannda kullanlmaz Srdrlebilir yatrm kural: Kamu sektr net borcunun GSYIH ierisindeki oran istikrarl ve makul bir seviyede tutulur (borlarn GDPnin 40%nn altnda kalmasn salayacak bir bte planlamas yaplr). 7...
View Full Document

Page1 / 41

ingiltere_00001967 - 1 TRKYE-BRLEK KRALLIK EKONOMK VE TCAR...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online