{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kuresel_isletmecilik_2006 - KRESEL LETMECLK Do Dr Recai...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Küresel İşletmecilik 1 KÜRESEL İŞLETMECİLİK Doç. Dr. Recai COŞKUN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Küresel İşletmecilik 2 BÖLÜM I: Genel Giriş NİÇİN KÜRESEL İŞLETMECİLİK? bireyler... ekonomik birimler... ülkeler... küreselleşmeden etkilenmektedir.
Background image of page 2
Küresel İşletmecilik 3 Küresel İşletmeciliğin Konusu malların, hizmetlerin, sermayenin ve/veya, iş/beyin gücünün, teknolojinin, bilginin ve/veya verilerin, danışmanlık hizmetlerinin, ulusal sınırları aşması ile ilgilenir.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Küresel İşletmecilik 4 Uluslararasılaşma Örnekleri Tofaş / Doblo /İtalya. Işıklar Holding Mısır’da kağıt ambalaj. Bir dizi Amerikan ve İngiliz danışmanlık şirketi Türk işletmelerine danışmanlık hizmeti vermektedirler. Türk inşaat firmaları Suudi Arabistan, Rusya ve Pakistan’da projeler yapmaktadır. Diğer…
Background image of page 4
Küresel İşletmecilik 5 Uluslararasılaşma Sebepleri Satışları artırmak, Kaynaklara ulaşmak, Satış ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek, Rekabet riskini yaymak.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Küresel İşletmecilik 6 Nasıl Uluslararasılaşmalı? İhracat/İthalat Lisans Franchising Anahtar Teslimi Projeler Yönetim Sözleşmeleri Portföy Yatırım Doğrudan Yabancı Yatırım
Background image of page 6
Küresel İşletmecilik 7 Küreselleşmenin Tarihi Fenike/Eski Mısır: İhracat-İthalat; Haçlı Seferleri/Savaşlar: BİLGİ 16-18. yy.: Merkantilizm 19. yy. –20. Yy. başlangıcı: Portföy II. Dünya Savaşı Sonrası: DYY/ABD 1960’lar DYY patlaması 1970’ler Japonya’nın doğuşu 1990’lar tek kutupluluk ......
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Küresel İşletmecilik 8 Küresel-Genel İşletmecilik Farkı Farklı para birimleri-mali piyasalar Farklı hukuklar Farklı kültürler Daha geniş bir coğrafya (daha karmaşık ulaşım, iletişim ve lojistik) Farklı sosyal ve siyasi yapılar Farklı Riskler
Background image of page 8
Küresel İşletmecilik 9 Küreselleşme Nedir? Sosyal: Toplumlararası geçişkenliğin-etkileşimin hızlanması; refah dengesizliğin artması Siyasi: Ulus devlet ne olacak? Ekonomik: Güney/Kuzey, Gelişmiş/ Azgelişmiş Sonuç 1: Kahrolsun küreselleşme... Yaşasın küreselleşme... Sonuç 2: Küreselleştirenler .... Küreselleştirilenler... Sonuç 3: Sahi, emperyalizme ne oldu?
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Küresel İşletmecilik 10 Nasıl Oldu da Küreselleştik? İletişim-Ulaşım ve taşımacılık Yabancı sermayeye bakış, siyaset... alanındaki gelişmeler sayesinde Sermayenin Üretimin Tüketim kalıplarının Bilginin Kolayca ulusal sınırları aşması mümkün oldu...
Background image of page 10
Küresel İşletmecilik 11 Temel Kavramlar Portföy Yatırım: hisse senedi; kontrol yok Doğrudan Yabancı Yatırım: Kontrol ve yönetim hakkı var Birlikte Girişim: DYY için bir başka ortak Tek Başına Girişim: % 100 sahiplik Ulusötesi Şirket (UÖŞ): Birden çok ülkede işletmecilik Kürsele Şirket: Dünya genelinde bilinen ve her hangi bir ulusla özdeşleştirilmeyen Yavru Firma: UÖŞ’e bağlı firmalar Köken Ülke: UÖŞ’ün genel merkezi nerede?
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 80

kuresel_isletmecilik_2006 - KRESEL LETMECLK Do Dr Recai...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online