yasir_yilmaz - RNEK OLAY ANALZ Hazrlayan: YASR YILMAZ Do....

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: RNEK OLAY ANALZ Hazrlayan: YASR YILMAZ Do. Dr. Recai COKUN Ereli Demir ve elik Ereli Demir ve elik Fabrikalar T.A.. Fabrikalar T.A.. ERDEMR GRUBU ERDEMR GRUBU Vizyon, Misyon ve Deerler Vizyon, Misyon ve Deerler VZYONUMUZ Toplam Kalite Ynetimi felsefesi ile Trk Sanayii'ndeki nc konumunu kapasitesini de artrarak devam ettirmek, sosyal paydalarn beklentilerini en st dzeyde karlamak ve dnyann nc elik reticileri arasnda yer almak tr. MSYONUMUZ Kaynaklarmz etkin kullanarak, evreye duyarl, rekabet edebilir kalitede, en az maliyetle en fazla ve satlabilir retim yapan, yenilik ve gelimelere ak, paydalarmzn beklentilerini karlayan, lke ekonomisine katkda bulunan bir dnya irketi olmaktr. DEERLERMZ sal ve gvenlii Tasarrufa nem verme Cokulu, zverili ekip almalarna nem verme Mteri odakl alma Eitilmi, deneyimli ve katlmc igc birikimini en nemli varlk olarak grme Srekli iyiletirmeyi, yenilikilii ve mspet ynde deiimi esas alma evreyi koruma Topluma katkda bulunma ve adil olarak tm faaliyetlerimizde insana deer verme TARHE TARHE Ereli Demir ve elik Fabrikalar T.A.. (Erdemir), Trkiye'nin ithalat yoluyla karlanan yass haddelenmi demir elik ihtiyacn yurt iinden karlamak zere, zel teebbs statsnde bir irket olarak ubat 1960 tarih ve 7462 sayl zel kanunla kurulmu ve Mays 1965te fiilen iletmeye alnm olan, Trkiyenin TEK ENTEGRE YASSI ELK RETCS ; ayrca, 7(8) itiraki ve toplam 16.000 alanyla lkemiz iin stratejik neme sahip dev bir RKETLER GRUBUdur. Srekli gelime ilkesi erevesinde yaplan yatrmlar neticesinde bugn 3,5 - 4 milyon ton/yl ham elik retim kapasitesi ne sahiptir. ERDEMR A.., stanbula 270 km., Ankaraya 290 km. uzaklkta Karadeniz Erelide 4 km2lik alanda faaliyet gstermektedir. Boru ve Profil, Makine ve Gemi Sanayi, Metal Ambalaj, Otomotiv ve Yan Sanayi, Ev ve Bro Eyas, Beyaz Eya vb. gibi hayatmzn her alanna giren pek ok sektr iin girdi malzemesi retmektedir. Sektr Oluturan konumuyla lke ekonomisine byk bir katma deer salar. Sermaye Yaps Sermaye Yaps irket hisselerinin %49.9u halen Kamuya ait, %50.1i ise Borsada ilem grmektedir....
View Full Document

This note was uploaded on 02/13/2011 for the course ECONOMY 0132436892 taught by Professor Natalia during the Spring '10 term at Yeditepe Üniversitesi.

Page1 / 17

yasir_yilmaz - RNEK OLAY ANALZ Hazrlayan: YASR YILMAZ Do....

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online