{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

UGS-Trabzon - rn Gvenlii Sistemi ve thalat Denetimleri...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ürün Güvenliği Sistemi ve Ürün Güvenliği Sistemi ve İthalat Denetimleri İthalat Denetimleri T.C. T.C. Başbakanlık Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü 10 Mayıs 2006, Trabzon 10 Mayıs 2006, Trabzon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü TEKN K MEVZUAT: İ AB veya ULUSAL MEVZUAT STANDARD ZASYON, İ METROLOJ İ , AKRED TASYON İ TEST ve BELGELEND RME İ UDK ve OK P YASA İ ve THALAT İ DENET MLER İ İ P YASAYA ARZ: İ GÜVENL ÜRÜN İ AB Sisteminin Temel Unsurları
Background image of page 2
DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Üçüncü ülkelerden gelen riskli ürünlerin Üçüncü ülkelerden gelen riskli ürünlerin gümrüklerde gümrüklerde temel gerekler ( temel gerekler ( insan can insan can ve mal sağlığı, çevrenin korunması ve ve mal sağlığı, çevrenin korunması ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi) tüketicinin doğru bilgilendirilmesi) açısından ürün güvenliği denetimine açısından ürün güvenliği denetimine tabi tutulmasıdır. (339/93 sayılı AB tabi tutulmasıdır. (339/93 sayılı AB Konsey Tüzüğü) Konsey Tüzüğü) İthalat Denetimleri
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü İthalat Denetimlerinde Sadece üçüncü ülkelerden gelen ürünler Sadece üçüncü ülkelerden gelen ürünler ithalatta denetlenir, AB üyesi ülkelerden ithalatta denetlenir, AB üyesi ülkelerden gelen ürünler piyasada denetlenir gelen ürünler piyasada denetlenir Ürünlerin denetiminde ulusal standartlar Ürünlerin denetiminde ulusal standartlar yerine AB direktifleri esas alınır yerine AB direktifleri esas alınır
Background image of page 4
DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Mevzuatı olsun yada olmasın tüm ürünler Mevzuatı olsun yada olmasın tüm ürünler denetime tabi tutulur denetime tabi tutulur İthalatta sadece riskli ürünler denetlenir İthalatta sadece riskli ürünler denetlenir İthalatta ürün denetlensin veya denetlenmesin İthalatta ürün denetlensin veya denetlenmesin piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında ithalatçının sorumluluğu devam eder ithalatçının sorumluluğu devam eder İthalat Denetimlerinde
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DTM-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Risk Analizi Piyasa denetimleri ve diğer bilgilerden Piyasa denetimleri ve diğer bilgilerden faydalanarak faydalanarak ürün, ürün, ülke, ülke, firma firma ve/ ve/ veya veya dönem
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}