disticaret - CELAL GLCAN BR LKENN ULUSAL SINIRLARI ERSNDE...

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CELAL GLCAN BR LKENN ULUSAL SINIRLARI ERSNDE CAR MEVZUAT HKMLERNE GRE O LKE NSANLARININ YAPMI OLDUKLARI TAINIR VE TAINMAZ DEERLER TCARET LE BLG VE HZMET TCARETDR. 1-ULUSAL PARA BRM LE YAPILIR 2-O LKE NSANLARI TARAFINDAN GEREKLETRLR 3-O LKENN CAR MEVZUAT HKMLERNE GRE YAPILIR SANAY VE TCARET BAKANLII TCARET GENEL MDRL BR LKENN SINIRLARI DIINDA DER LKELERLE ULUSLAR ARASI TCARET KURALLARINA GRE YAPILAN TCARETTR. DOAL KAYNAKLARIN DENGESZ DAILIMI LETMELERN BYME STE TOPLUMSAL YAAM DZEYNN YKSELMES KLM KOULLARI ULUSLAR ARASI DEMELER VE KAMBYO SSTEMNN GELTRLMES gibi nedenler hracat mevzuat Gmrk mevzuat Kambiyo mevzuat Hkmlerine gre d ticaret dzenlenir Para kurumu Dpt Hazine mstearl D ticaret mstearl Merkez bankas Eximbank Gelirler genel mdrl Gmrk genel mdrl 1-ihracat 2-ithalat 3-anlamalar 4-avrupa birlii 5-serbest blgeler 6-d ticarette standardizasyon 7-ekonomik aratrmalar ve deerlendirmeler genel mdrlkleri ile yerine getirir. hracatn kalknma planlar ve yllk planlardaki ilke hedef ve politikalar ynnde lke ekonomisi yararna dzenlenmesini, desteklenmesini ve gelitirilmesini salamak. hracat mevzuatn hazrlamak hracata konu tarm rnlerinin desteklenme alm fiyatlarnn belirlenmesi hra maddelerimize uygulanan kstlayc tedbirlerin ortadan kaldrlmasna almak hracat birlikleri ve st kurulularn alma esaslarn belirlemek hra rnlerinin tantm amacyla yurt iinde ve yurt dnda konferans seminer, ve benzeri organizasyonlar dzenlemek Ky snr ticareti ile ilgili dzenlemeler yapmak hracat projelerini deerlendirerek uygun grlenleri ihracat TEVK BELGESNE balamak tahalatn uluslar aras anlamalar ile kalknma planlar ve yllk progaramlarda ngrlen ilke hedef ve politikalar erevesinde yrtlmesini salamak thalata dair mevzuat hazrlamak thalat birlikleri ve st kurulularn alma esaslarn belirlemek thalatla ilgili belgeler vermek ki tarafl ticaret ve iki tarafl ticaret snai ve teknik ibirlii anlamalar ile ok tarafl ticaret anlamalarn gerektiinde ilgili bakanlk ve kurulularla ibirlii halinde hazrlamak Avrupa birlii ile Trkiye arasndaki ortaklk analamas ile...
View Full Document

This note was uploaded on 02/13/2011 for the course ECONOMY 0132436892 taught by Professor Natalia during the Spring '10 term at Yeditepe Üniversitesi.

Page1 / 166

disticaret - CELAL GLCAN BR LKENN ULUSAL SINIRLARI ERSNDE...

This preview shows document pages 1 - 14. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online