{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

disticaret - CELAL GÜLCAN BİR ÜLKENİN ULUSAL SINIRLARI...

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CELAL GÜLCAN BİR ÜLKENİN ULUSAL SINIRLARI İÇERİSİNDE CARİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE O ÜLKE İNSANLARININ YAPMIŞ OLDUKLARI TAŞINIR VE TAŞINMAZ DEĞERLER TİCARETİ İLE BİLGİ VE HİZMET TİCARETİDİR. 1-ULUSAL PARA BİRİMİ İLE YAPILIR 2-O ÜLKE İNSANLARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİR 3-O ÜLKENİN CARİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILIR SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİR ÜLKENİN SINIRLARI DIŞINDA DİĞER ÜLKELERLE ULUSLAR ARASI TİCARET KURALLARINA GÖRE YAPILAN TİCARETTİR. DOĞAL KAYNAKLARIN DENGESİZ DAĞILIMI İŞLETMELERİN BÜYÜME İSTEĞİ TOPLUMSAL YAŞAM DÜZEYİNİN YÜKSELMESİ İKLİM KOŞULLARI ULUSLAR ARASI ÖDEMELER VE KAMBİYO SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ gibi nedenler İhracat mevzuatı Gümrük mevzuatı Ç Kambiyo mevzuatı Hükümlerine göre dış ticaret düzenlenir Para kurumu Dpt Hazine müsteşarlığı Dış ticaret müsteşarlığı Merkez bankası Eximbank Gelirler genel müdürlüğü Gümrük genel müdürlüğü 1-ihracat 2-ithalat 3-anlaşmalar 4-avrupa birliği 5-serbest bölgeler 6-dış ticarette standardizasyon Ç 7-ekonomik araştırmalar ve değerlendirmeler genel müdürlükleri ile yerine getirir. İhracatın kalkınma planları ve yıllık planlardaki ilke hedef ve politikalar yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak. İhracat mevzuatını hazırlamak İhracata konu tarım ürünlerinin desteklenme alım fiyatlarının belirlenmesi İhraç maddelerimize uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına çalımak İhracatçı birlikleri ve üst kuruluşların çalışma esaslarını belirlemek İhraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt içinde ve yurt dışında konferans seminer, ve benzeri organizasyonlar düzenlemek Kıyı sınır ticareti ile ilgili düzenlemeler yapmak İhracat projelerini değerlendirerek uygun görülenleri ihracatı TEŞVİK BELGESİNE bağlamak İtahalatın uluslar arası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık progaramlarda öngörülen ilke hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak İthalata dair mevzuatı hazırlamak İthalatçı birlikleri ve üst kuruluşların çalışma esasların belirlemek İthalatla ilgili belgeler vermek İki taraflı ticaret ve iki taraflı ticaret sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ile çok taraflı ticaret anlaşmalarını gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak Avrupa birliği ile Türkiye arasındaki ortaklık analaşması ile...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 166

disticaret - CELAL GÜLCAN BİR ÜLKENİN ULUSAL SINIRLARI...

This preview shows document pages 1 - 14. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online