Hasan_Eken_Dunyada_Finans_Krizi_Turkiyede_Ekonomik_Kriz

Hasan_Eken_Dunyada_Finans_Krizi_Turkiyede_Ekonomik_Kriz - D...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dünya’da Finans Krizi – Türkiye’de Ekonomik Kriz Dünya global finans krizini yaşarken, Türkiye’de mali kesimin büyümeye devam etmesinin yanı sıra, reel sektörün yere çakılacak ölçüde küçülmesi Türkiye’nin krizi Dünya’nın geri kalan kesiminden farklı yaşadığının bir göstergesidir. Bu doğaldır. Çünkü, her ülke yaşadığımız çağda, kendini Dünya ekonomisinde diğerlerinden farklı bir şekilde konumlandırmaktadır. Ülkelerin kendilerini konumlandırması çok farklı nedenlere dayanabilmektedir. Bu nedenlerin başlıcaları, gelişmişlik düzeyi, coğrafi konum, nüfus yapısı, politik hedefler, ekonomik işbirlikleri olarak sıralanabilmektedir. Açıklanan ekonomik verilere bakıldığında, Türkiye’nin aslında kendi krizini yaşadığını söylemek yanlış olmasa gerek. Çünkü, Türkiye bir finans krizi yaşamamakta, aslında Türkiye, açık söylemek gerekirse bir ekonomi krizi yaşamaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye global finans krizini bir finans krizi olarak değil de, bir ekonomik kriz olarak yaşamaktadır. Dünya’da banka kaynaklı finans krizi ­ Türkiye’de reel sektör kaynaklı ekonomi krizi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

Hasan_Eken_Dunyada_Finans_Krizi_Turkiyede_Ekonomik_Kriz - D...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online