{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

No17Vol5_1_Korkmaz_Cevik - (5)28212831 TRKYERNE...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Journal of Yasar University 2010 17(5) 2821 2831 F İ NANSAL DI Ş A AÇIKLI Ğ IN EKONOM İ K BÜYÜME VE F İ NANSAL KR İ ZLER ÜZER İ NDEK İ ETK İ S İ : TÜRK İ YE ÖRNE Ğİ Turhan KORKMAZ a Emrah İ smail ÇEV İ K b Elif B İ RKAN c ÖZET Bu çal ı ş mada Türkiye’deki finansal d ı ş a aç ı kl ı ğ ı n ekonomik büyüme ile krizler üzerindeki etkisi düzeltme etkisi (treatment effect) modeli ile 1990 2008 dönemi aras ı nda üçer ayl ı k makro ekonomik veriler kullan ı larak ara ş t ı r ı lm ı ş t ı r. Finansal d ı ş a aç ı kl ı ğ ı n ekonomik büyümeyi %0.17 oran ı nda artt ı rd ı ğ ı belirlenmi ş tir. Bununla birlikte finansal d ı ş a aç ı kl ı ğ ı n kriz olas ı l ı ğ ı n ı artt ı rarak ekonomik büyümeyi dolayl ı olarak % 0.0031 oran ı nda azaltt ı ğ ı gözlenmi ş tir. Elde edilen bu sonuçlar Türkiye ekonomisinde finansal d ı ş a aç ı kl ı ğ ı n artmas ı n ı n ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki yaparak büyümeyi toplamda %0.16 oran ı nda artt ı rd ı ğ ı sonucuna var ı lm ı ş t ı r. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Finansal D ı ş a Aç ı kl ı k, Finansal Kriz, Düzeltme Etkisi Modeli. G İ R İŞ Geli ş mekte olan ülkeler 1980’li y ı llardan itibaren ba ş layan ve 1990’l ı y ı llar ı n sonunda tamamlanan finansal serbestle ş me sürecinde, sermaye piyasalar ı üzerindeki k ı s ı tlamalar ı önemli ölçüde ortadan kald ı rm ı ş lard ı r. Ülkelerin finansal serbestle ş me politikalar ı n ı benimsemesinin temel nedeni olarak ülkeye yabanc ı yat ı r ı mlar ı çekmek ve s ı ğ olan finansal piyasalar ı n ı daha derin hale getirmek gösterilmektedir. Böylelikle derinle ş en finansal piyasalarda kredi ve d ı ş kaynak mekanizmas ı daha etkin bir ş ekilde i ş leyerek dü ş ük riskli yüksek getiriye sahip yat ı r ı mlar ı n finansman ı kolayla ş acakt ı r. Yüksek getiriye sahip yat ı r ı mlar ı n artmas ı ülkenin ekonomik büyümesini h ı zland ı racak ve böylece finansal piyasalar ı n ı serbestle ş tiren ülkelerde ki ş i ba ş ı na dü ş en milli gelir seviyesi artacakt ı r. Bu süreçte Türkiye’de serbestle ş me politikalar ı 1980 y ı l ı nda ba ş lam ı ş ve faiz oranlar ı üç a ş amada serbestle ş tirilmi ş tir. İ lk a ş amada finansal sistem yüksek faizlerle sürekli mevduat sigortas ı üreten duruma ş erek k ı r ı lganla ş m ı ş t ı r. İ kinci a ş ama Merkez Bankas ı n ı n yapm ı ş oldu ğ u faiz düzenlenmelerini 1987 y ı l ı n ı n ortas ı nda sona erdirmesiyle ba ş lamaktad ı r. Üçüncü a ş ama ise 1989 y ı l ı nda konvertibilite karar ı n ı n al ı nmas ı yla gerçekle ş mi ş tir. Sermaye i ş lemlerinin serbestle ş tirilmesi ise iki a ş amada gerçekle ş mi ş tir. Birinci a ş ama 1980 y ı l ı nda esnek kur sistemine geçilmesiyle ba ş lam ı ş ve ikinci a ş amada 1989 y ı l ı nda 32 say ı l ı karar ba ğ lam ı nda döviz kuru rejimi de ğ i ş tirilmi ş tir (Orhan, 2006:144). 1980 y ı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

No17Vol5_1_Korkmaz_Cevik - (5)28212831 TRKYERNE...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online