osdhaber - OSD “OICA” Üyesidir OSD is a Member of...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: OSD “OICA” Üyesidir OSD is a Member of “OICA” Haber Bülteni Ş ubat 2010 OTOMOT İ V SANAY İİ 2010 YILI OCAK- Ş UBAT DÖNEM İ ÖZET SONUÇLARI 2010 Y ı l ı Ocak- Ş ubat Pazar, Üretim Ve İ hracat 2009 2010 (%) 2009 2010 (%) Toplam 44.900 82.521 83,8 83.675 159.086 90,1 Otomobil 30.192 46.365 53,6 54.030 93.175 72,5 Toplam 39.253 66.336 69,0 71.468 126.335 76,8 Otomobil 26.757 39.333 47,0 46.010 76.751 66,8 Toplam 22.846 32.316 41,5 43.477 53.363 22,7 Otomobil 14.492 20.651 42,5 27.665 33.245 20,2 Pazar Ş ubat Ocak- Ş ubat Üretim İ hracat KONULAR 2010 y ı l ı Ocak- Ş ubat döneminde toplam pazar 2009 y ı l ı ayn ı dönemine göre yüzde 22,7 artarak 53 bin adet düzeyinde gerçekle ş ti. ÖTV indiriminin 30 Eylül 2009 tarihinde sona ermesiyle birlikte Ekim ay ı nda tekrar daralmaya ba ş layan otomobil pazar ı , Kas ı m ay ı nda firmalar ı n yapt ı ğ ı yo ğ un kampanyalar sonucunda 2009 Aral ı k döneminde önemli oranda artm ı ş t ı . Bu durum talebin öne çekilmesine ba ğ l ı olarak 2010 y ı l ı Ocak ay ı nda otomobil sat ı ş lar ı n ı n gerilemesine neden olmu ş tu. Ancak Ş ubat ay ı nda tekrar hareketlenen talep ve kampanyalar nedeni ile bu ayda otomobil pazar ı yüzde 42,5 oran ı nda artarak 21 bin adet düzeyinde gerçekle ş ti. 2009 y ı l ı nda oldu ğ u gibi, 2010 y ı l ı Ocak- Ş ubat döneminde a ğ ı r ticari araçlar talebindeki daralma devam ediyor, bu dönemde a ğ ı r ticari araç pazar ı 2009 y ı l ı ayn ı dönemine göre yüzde 1,6 oran ı nda azald ı . Hafif ticari araç pazar ı nda, bir önceki y ı la göre yüzde 31,7 oran ı nda art ı ş gerçekle ş ti. Özellikle otobüs pazar ı ndaki keskin dü ş ü ş devam ediyor. 2010 y ı l ı Ocak- Ş ubat döneminde, bir önceki y ı la göre, toplam otomotiv sanayi ihracat ı ndaki art ı ş yüzde 76,8 otomobil ihracat ı ndaki art ı ş ise yüzde 66,8 düzeyindedir. Bunun sonucu toplam üretim yüzde 90,1 ve otomobil üretimi de yüzde 72,5 artt ı . 2009 y ı l ı na benzer olarak a ğ ı r ticari araç üretimindeki dü ş ü ş 2010 y ı l ı Ocak- Ş ubat döneminde da devam etti. 2010 y ı l ı nda, ticari araç üretimi 2007 y ı l ı de ğ erlerinin alt ı nda gerçekle ş ti. Büyük kamyon üretimi 0,13 bin adet ile 2004 y ı l ı düzeyinin de alt ı nda kald ı . 2008 Ekim döneminden itibaren küresel krizin etkisini, özellikle otomotiv sanayi üretim ve ihracat ı üzerinde yo ğ un olarak gösterdi ğ i bilinmektedir. 2010 y ı l ı Ocak- Ş ubat döneminde üretim ile birlikte ihracat ı n bir önceki y ı la göre önemli oranda artm ı ş gibi görünmesi, küresel krize ba ğ l ı olarak 2008 y ı l ı Ekim döneminde ba ş layan ve etkisi atarak 2009 y ı l ı nda da devam eden önemli dü ş ü ş ten kaynaklanmaktad ı r. Bu nedenle üretim ve ihracattaki art ı ş lar ı n boyutlar ı de ğ erlendirilirken “baz etkisi” dikkate al ı nmal ı d ı r....
View Full Document

Page1 / 29

osdhaber - OSD “OICA” Üyesidir OSD is a Member of...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online