WLA 105 - WLA105/03 PENDIDIKANMORAL 1 TUTOR OBJEK TIF 2...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TUTOR :  MISS MAIZATULAKMAM MOHD WLA 105/03 PENDIDIKAN MORAL 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
OBJEK TIF Membincangkan kepentingan  pendidikan moral dalam membantu  rakyat malaysia mencapai aspirasi  kerajaan menerusi Rukun Negara dan  Wawasan 2020. Membezakan ketiga-tiga konsep  utama iaitu etika, nilai dan moral Menghasilkan pernyataan normatif  dan pernyataan deskriptif Membincangkan ciri-ciri serta fungsi- fungsi nilai Membandingkan jenis-jenis nilai moral 2
Background image of page 2
Apakah  Pendidikan  Moral? Penghayatan nilai-nilai murni Ee Ah Meng (1988:12) Pendidikan  moral  - pendidikan yang membentuk  individu-individu yang boleh  mengubah suai, berfikir untuk diri  sendiri, tidak mudah dipengaruhi serta  boleh membuat penilaian-penilaian  kritis mengenai isu–isu moral 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kepentingan  Pendidikan  Moral 4
Background image of page 4
5
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
 Pendidikan  Moral Di   Malaysia Memupuk perpaduan Mewujudkan masyarakat yang  harmonis dan progresif Mengamalkan tingkah laku yang  positif  Memiliki kesedaran terhadap  nilai-nilai murni dalam  melahirkan masyarakat  penyayang 6
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 30

WLA 105 - WLA105/03 PENDIDIKANMORAL 1 TUTOR OBJEK TIF 2...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online