question10 - 0 ³ 891001(8)8 ºª*ÐÙ—E àü4([email protected]..

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 0 ³ 891001 (8 )8 ºª*ÐÙ—E àü4 (1)@Û—E9 7, ÷¹ª* Ç 2 (2)• : ù ¹ª*ÐÙ—E [email protected] 8 8 8 8 8 (8 )¸btª*•ãf·2 (• : ù ¹ª*ÐÙ—E ) 8 8 8 8 8 8 × ä × × 8 8 ×8 8 8 8 88 9 @ 891002 8 [email protected] · ÀK·ª*ÐÙ—E 8 12 è÷¹ª* Å 3 ÀK·ª*ÐÙ—E · 40 2 V+ áuö… 4 ÀK·ª*ÐÙ—E · 5 ÀK·ª*ÐÙ—E · 60 8 12 è÷¹ª* Å 891003 ª ¹ ÷ ÉÈ * ª ¹ n ÈÉ ÷ D E — 7@@ x , ª k¹ ÷ 1 È É ª 8¹ ÷ 2 È É ………. ª ¹ 8 ÷ k ÈÉ ………. 8 * ª ¸ t n ¸b•2 k 891004 , * ª ¸ t b ¸•2 (8 ª ´ Hº ¢ * 1~n ¸b•2 ª¸t 1, 2, k, ª ¹ n ÈÉ ÷ x1=xn⋅ x28 x2=x1⋅ x31… x1 , x2 , …* ., x´ n¢ Hº ª x1 , x2 , …., xn 8 (n≥ 3) xn=xn−1⋅ x1)8 k * ª n´ Hº ¢ xn−1 xn x1 x2 x3 k 891005 8 8 ABC , *ª· K ´ Ð 8 ABC ˜ 8 ª ABC Ð * ·K´ 8 ABC 8 8 (1)9 ) E — 7@@ , * ª (2)ˆÐ ·K õ * ´¢º 8ª 100H ˜ (3)9 $ E — 7@@ * ª ´ ¢ºH * ª ´ ¢ºH (4), * ª · 1., KõÐ E — Ù * ªÐ 2.õ , ·K 223 8 90 8 1 8 ´ ¢ 1 H *ª º * ª ¸ 56 ¸•2 tb 8 90 8 2 2 á http://www.ck.tp.edu.tw/8 ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/15/2011 for the course ECON 2965 taught by Professor Dr.chenlinxiao during the Spring '11 term at Fudan University.

Ask a homework question - tutors are online