{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

pset 2 Solutions - :Nd 5 A i636[mtwm ubfi “Md/3M «3”...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: :Nd 5? A i636 [mtwm ubfi “Md/3M» + «3”- 6-39 Jflfi uni 0m r , mundnwwvfl r 0% I‘m} a M [ I... n.5,”... o .1 ldflx l. 4 (“FQWFV‘ 1mm arm :«J I Aflkfc/erflyV Law. +9529 , .wé uDQ IE w/i "3.5% ro/xJixJwawnxV J n 0mg) in A MIN. 4. OuwwVW JV DQCI if? am :5 Q . . I AflkC/k/NherN a}: #fljflV mm Ir. J\ Turf—N C \Nufim L. 4.4;»...de [NA/ng rrvfirUCI I I (u 3 rflflm + $1. :65 5: 23¢?» ‘gdnrznkfxdvd/J gmnupvfirfw (BIN: U6...” nUM Cu...) Ubw/ffifi. 9a f you» .I I F; - .JVNwXH‘dUVJQiu lww I Cny u Clbsfw lluwtwn f €05 1/) C,ij m. E “ten/bu? V791 diam. M54} nus}? ,tldu‘flfiu} rsloufirnacd m.” «VNIM «04¢ QB 400mm uci. :66 4434 fiPQ/O U4 wag 40,23». do 140/ Jo roan/760 467 jfijm o a 313$ 3. 3min €me .314 a, MW, n2. Ann. @3222 3 W 88 A. 135m L «A «fax Hhru Mgfiiudéwm Irv/,9. PMVJOI «.3 inanu L. «Ffigfilfi skid k P. v.20 szW :1}. may...“ IdifilmaqL.aun.ade 5. m d n XXNQEWflL. ijuarur dfif+d¥fiuw xani difiluvr FUNK JmVfiU .v. WHU vwofidlw by dth IUX Em d H ,0 arr, a 4 4 5.4.. U .% .03 mm! mm d Ci. imlmfnfinm iTFIldé fill #h. Fw/iwud 1min; z m. .33; C {vow dQU 20.29%) fl7d~§u tut/-fzwox u: xdvaflmu :4” m Um? 30.84% H. II. x U X 4 fmérkufi. M/gkon/J D g 3? n w d n at am fl Jud/éawaw N, J dcq/am uflxu flag/6 am. :0; Q i r ‘3 waexjom In éw 830,30 muwaoncQ (£95, fiflpd. 1,76,». v.2; mJifirrJ/rrujc fl J33. U96 fiidxmémMMW xauxdrfimfxfig Uzi] H6..+.?0_ebfi 15 {NJ «55's,! 45 Niexlhl.” f, L ylw +021 .1 fl m .13 15% 3M4 20.8 3.“. $3130 *dbfixrwnrvfluryw U50 3125; Uu‘vopCrOuvA flick/t, Hub/Va 4.40 forum. ,Fm;.¢ 246/; m): nod .r/vv 30$an worn. A13 (AIJM 42$ 3.» fibfluéwfivwvlw x4113? pmvfizopw .wvnuxdfi.wn_..e 3405.965 AWN Laymiucwn/quw 03+ n3, wikffi fl. H7153?” I fid7+d5 gifinm‘4 fa..,?krm?v 5%... HI u was. Gd aunt? 4.50,w7+d5 dramatfidluv LhfibédWHfrqu ..I.. Murmrv 3,3? as: «q “64%,? , mi; \JEKL 32 , I .Zu, mm L. «gramme 5N A" q" I. Maximwy. Mufl 1“. l n .r. 01.1. I . 6|] I. .I. (II a... l. P D. , «m. («a 9m , G. W K Mg #3 a a J L3 d 1 5m «.4 Au [1 I. 3 d]? 19% [fl ludfl )nwrfinwd + “Mr... +V5nw An III. MHMW + ypfir m 2H“... .939. .n. I] :90 fl 4% Ba BWQA mqm 40)? a mwA Mme AM WW I. .Mmm Alb/H] H. Irum. ksll v H lava (0.! Jun “3 HWIQI .I..£ H18 Na n Km hm an «A. u Em M »%w4 fimga+fltmmmm Ilqm {av 3.? ago 3». étxnwwaw to a. mmflivb+ ,wfifiEWLQEdiwuflzv ,«fléw LnN om, FM??be .T Hflaa WI: P... W Zuni. Thean waif/UP, 46/0 0“: (:74...) 0.9% 0w 1., owl/b) v.5 In «433 -64“ m? um nub One/«3m [amen $leud$f+dId 53:1 souSDVQILIU .vVu/P): r $L«/.flH #JJ. 1.0 .N. 0.“. I. (933$ m. # dasfld flnr Ouuéédfl via @319 was. .53? 3 LIL? mun rgi H3 G fiEEuSfiV >Q_Q,E®18,e,9 p K0112 @1fi0,0,9 , $065 @1356, V @5fl0/02Q4. F)P/20/#Jg JAflOrQ/Qa HHM Rag Jim Ari/«Pym... n75. USA/.6 “JD/ha Pym/rm ~33 fUfian/rDMMAVN H1 nucnufluryfu Umvxmrzcwrm vi} wbd Oflkw 9.001% mbxdxw Ayufidkv vaflu Ina/x... «AA/3; $374696 Mai. Tm. C...“ a $2.153xw uflxl fill... . -.\ JJ 3 3H .Jfieééi #63 x36 30333 .5 43mm 110% 0*. I ...\ 3 Jjfiéfi (so 4% £5 131, JD 68 an WtUSfi/yfifiy Auger} F/zyfiw MFA.qu Jhfiulzdr INOU flit/MM: “flderl/uaq dad, .Co, 1%; 3a £30.» @anuw gag/MN: 3&9 “A: v. Ono/ r1403? .5 3 QEVWNN “Cranky $53 fiafuw v “9, vunuw 22 “330,0, ®.n;o,o,e# :cMwimm/U JQQQVQUJQOJN «fiéufla 94m nfijfl Cry/z; . «SKIN \rflT/Vm/{U {,3 “Gosd;g Q fluoéuifl 21w @350 Qua u: bag £28 1% +355) figs“. 9,5 C E. x WM; M/ L; Q 03 unimm 5395 ling; 30,0; 0 n. Q, 0,. 0) «.374 .w Jwyxgzwu (YO we”.qu A9130 .nUCOJS 1vqu dlxyxm. fivifi v6, .f five 9. 5:21; g uujuégran/wd 4250 [991$ wmdgrr7§+vy§ 1%., am}; I V SciEiE/Tun 4.5/3 5/3393 9:. owyfiésrrm m” UU/rhwi .- AMHW 3 w...» gay/fl] f/rquvu U910 wfl in. $055.“ wavu 440 M4,}; r Maw hm. Maw btflogé (run/w wt. NH”. .90 g finwlf UUCr/w .fléi a}: >?C+y7§u 33* fiJW+ 4%» .261 rdfiflgév 3% 6 E AdEm ultimMLf‘ww Nam/flue; v3 35%? 3+ 3/55 Jud/.6; . dd: 4. W m3 wtusuww S? 3. BL c “x VIM. Q E: d u mi N”: m 7 Sq u; om £93 .3 ram fl. Ex. x rd £353 r/A‘wfiagwa {,3} mm- @437 09.? .2 , 9%,: 93; Ed no 03% .wéwfipmv £533.39 3 .Iwflfl ¢ g, RfWLkUm/Exaw rwtém 79 NO... Hoifil GEw/vadv {J63 M» i J .x/O, 0:0, Amy/«50; 0, 3 A :63 “MW? - i L $206,: @flqoé, A 5;: . aim/0,0,3 w a}??? r IwN A i. .0 In 3xd+4h52£1m ... I I >fl,.Q/Q# @Sflorflrflug fr )flO/O/r4®5flO/Orfig M rmuavm/vu ~22 CU fUEb/r‘wwwjmuu Mnifi—J wfiununum My...“ 9:13 @3573 wc‘axjfloyw >933 [INN A Lamv Cogf/Nkmv .5 U50 mflrmufi $67.;wa 1.5%.. Atwkuxm. Jauv/G UJPL Jn gfiw¢ [diam/fl .u. g AND/15!... Ffluavm/rw TD flan. b§b¢¢vflw&v “(fibrnurnudgfio’nu’o/ r )A/OI.O#®SA10,0/©r Iain/020;: @iAzO/Orol % .\ .wm. 1.6., .1131an yuan .BDwMu. P :76». “fluruunwm. uflvxfitgrnoux/v/ow gn‘rmv “Fina/075, Avior/«(5% ~49. Vm. PM .34 germ“? 4.. Hflfixr $qu on”??? Pu £1113 nnl ilk, xrn IN! om. AE/ 9mg fl 3% ¢.. H C. 36.1» 4553? v41 2 5: WWW” \ a, Spy—4,3in “mop $99.? away 33)?) E, Aw, septa—mauzgav “9 ‘HWTJVEA‘S $93.93.)“ Euxfiuno.) my; wok .5— ’V 331.51.} 'w l ‘ we QN F. 3% «.4 r0“ 33:52. 445.0. M ._ .2770 0269.? ugly/[~35 guru/r 7.. .. .53. g f..\\ an fl: waUrEfl . . g .4 Pg I... 0 fl m MMSBQJVmofiwoborvofi. Efiézrxr/rfi 023. adj/air In JLI 663% Paddy c9“ .?Ycu &&% ifsfév filmiifié :ulaesw‘w iii/z, v.96 wife r mi 2? Qty/215 £5??? vii/930 Qty? SJN, do; uju O-.. LEM (URI 5w rim 3? >flryv/7m U410+JJ \) 0.; .fhfluyvgm. auiuldnw k. ADI“ 4.1m El... (96 r ¢ X Sin V/AIMV 1:..:7 MW... Q/ : Womfll nHul n r XJW in mtm‘flfJ, lam/fiuwl @yxMAx:7+ raw/NW1 nun, 374% 3e 3 lax/u Ill *mu *%w#§J§ . OH. /¢H+.F MLUIJAZIQU admit33j «)3 94071500 vunvtvmw «0.1.; AL 90:48.9}me w/UWMUCI,AUfiuv//UAU /. 99x50 ~35 96” P6 Illlllllmlllxumu... ® ed. Pifiwée x #H +34 DIV. a. liuzébnofixx‘murnvfiaaar\ mMfl: DA “V {a d i! [ll d . 4Q (Q MEI? L; J to L @910wa Kg LTW‘ 671W flfilj a»; film?“ 4 cé? LL :9 9% fig .6 Om/Gnrlfig CoL/ng U «u. ? 23°“. + fiw a. $2.,éeufi4 .2, Eu MG w. r C; v6 HE. D r hijalrsfa; Q QLM; fiffi mm .m; flrfiug a . “I? @326-va 3&7 23 $sz 5:,sz i G? 3H. 51“. ChmflunwL/yfl nXqudrowrrflkmfif .6 $0 />/ In W Mrmy ; Cu "5% 4.5sz 1r 03W 13% :nLMI I Q rim +3» L3 Qw/ 46% d... [email protected] Q6 nvflavmvwav Wifixznuh rbjiofl V02 J4, {Tux 4.6 xi.y55,,+§00lw «4 92+ 91...,6233/ M. >9” Anthvxfiig m5) 39-3.3434 43.10:; was. {44w +5910 L333 01... r2043} (HQ/ynquQ/E nUHX JR. wLNJHfiC/Agnuunbln “23.. v \u . ,0 r a ¢ :5 Savfi Fzmgn 4% 6+ «a g @339 fi6¢ 1%. «Iv» 10 07+ pH 4 HQ rxufiwfihvdi rm HE E, Q Dial/rm. JON «truaw .9 G.“ (Dr JON (.5 T610 l M ii. % 01.3 HH (6 H656 E"? “U 7—7- ;+ M150 § «qua/$6 3 x9 04 or» V. .. w gfifié nu J 5% 6 U m”. 934.03,.vwau Uzi} MEL/)3 mevgulflgjafi.» Q? J/v/Qm’ JBQLV 5 T war» 6. \. I ; u CL: 1% U Q; «mm» W .52; $4,, 2 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

pset 2 Solutions - :Nd 5 A i636[mtwm ubfi “Md/3M «3”...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online