{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Percubaan SPM K1 - PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 EKONOMI...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 EKONOMI ASAS 1 Mengapakah masih wujud masalah kekurangan walaupun kerajaan melaksanakan pelbagai dasar ekonomi dari semasa ke semasa? A Berlakunya bencana alam B Wujudnya ketidakseimbangan pembangunan bandar dan desa C Terdapat jurang perbezaan antara golongan kaya dan golongan miskin D Terdapat ketidakseimbangan antara kehendak masyarakat dengan sumber ekonomi 2 Firma A&M mengeluarkan buku Ekonomi Asas sebanyak 20 000 unit untuk diedarkan ke sekolah menengah di Malaysia. Apakah faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh firma A&M itu? A Apa yang hendak dikeluarkan. B Berapa hendak dikeluarkan. C Bagaimana hendak dikeluarkan. D Untuk siapa hendak dikeluarkan. 3 Negara Encik Z tinggal mengamalkan persaingan yang bebas manakala negara Encik K tinggal membenarkan persaingan yang tidak menindas. Antara berikut, yang manakah adalah perbezaan bagi kedua-dua sistem ekonomi negara Encik Z dan Encik K? KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH Negara Encik Z Negara Encik K A Sumber ekonomi dimiliki bersama oleh individu, firma dan kerajaan. Sumber ekonomi dimiliki oleh Tuhan dan manusia hanyalah pemegang amanah. B Individu diberi memilih barangan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Individu diberi kebebasan memilih barangan. C Motif pengeluaran adalah memaksimumkan keuntungan. Motif pengeluaran adalah keuntungan tetapi kebajikan masyarakat dijaga. D Harga barangan ditetapkan melalui mekanisme harga dengan kawalan kerajaan. Harga barangan ditetapkan melalui mekanisme harga. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 EKONOMI ASAS 4 Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan proses mekanisme harga? I Apabila berlaku lebihan permintaan, harga barang akan menurun. II Apabila berlaku lebihan penawaran, harga barang akan menurun. III Harga turun dan naik sehingga tercapai keseimbangan. IV Interaksi antara permintaan dan penawaran. A I dan II B III dan IV C II, III dan IV D I, II, III dan IV 5 Antara yang berikut, manakah yang merupakan kegiatan pelaburan? A membeli sekuriti kerajaan B membeli unit amanah saham C membeli polisi insurans D membeli kilang 6 Yang berikut, adalah penggunaan pendapatan boleh guna, kecuali …. A membeli bahan mentah B menyimpan wang di bank perdagangan C menyewa kereta D mencarum dalam KWSP 7 Harga seunit (RM) Kuantiti permintaan Proton Waja (unit) Jan Mac 61 000 12 000 10 000 Merujuk jadual di atas, apakah faktor yang menyebabkan perubahan permintaan pada bulan Mac? A Pengguna menjangkakan harga akan naik pada masa depan B Penurunan pendapatan boleh guna pengguna C Penurunan harga barang penggenap D Kempen iklan berjaya 8 Sebuah firma yang menjual suatu barang yang mempunyai keanjalan harga permintaan sama dengan 2. Apakah akan berlaku ke atas kuantiti permintaan dan jumlah hasil jualan firma ini, jika harga barang ini menurun 1%?
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}