{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Trial k1 obj07 - SULIT 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 1...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SULIT 3756/1 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 1 ¼ jam JAWATANKUASA KECIL AKADEMIK PRINSIP PERAKAUNAN DAERAH KLANG PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan. 4. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah dibenarkan. Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak 3756/1 SULIT
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SULIT 3756/1 Jawab semua soalan 1 Badan ini adalah dipertanggungjawabkan untuk mengawal profesion perakaunan di Malaysia dan juga mengadakan peperiksaan untuk menentukan taraf profesion itu. A ASM (Acconting Standard of Malaysia) B MASB (The Malaysian Accounting Standard Board) C MIA (The Malaysian Institute of Accountants) D MACA (Malaysian Association of Chartered Accountants) 2 Dua buah syarikat telah membeli sebuah komputer bernilai RM3000 untuk kegunaan perniagaan. Syarikat besar merekodkan urus niaga itu sebagai belanja perniagaan, manakala syarikat yang kecil merekodkannya sebagai aset bukan semasa. Pernyataan di atas merujuk kepada prinsip A ketekalan B materialiti C pemadanan D wang sebagai ukuran 3 Ciri yang manakah membezakan antara simpankira dan perakaunan? A Merekod B Mengelas C Mentafsir D Mengenalpasti 4 Antara berikut, manakah menerangkan ciri syarikat sendirian berhad? A Bilangan pemegang saham terdiri di antara 2 hingga 50 orang ahli B Penyata kewangan perlu dibentangkan kepada orang awam C Saham boleh dipindah milik dengan bebas D Saham disenaraikan di bursa saham 2
Background image of page 2
SULIT 3756/1 5 Bagi syarikat yang melabur dalam bangunan, contoh berikut yang manakah menunjukkan hasil yang mungkin didapati dalam akaun perniagaan tersebut? Hasil kendalian Hasil bukan kendalian A Sewa bangunan Jualan aset bukan semasa terpakai B Jualan aset bukan semasa terpakai Faedah daripada simpanan bank C Dividen daripada pelaburan saham Sewa bangunan D Faedah daripada simpanan bank Dividen daripada pelaburan saham 6 Penghutang mengeluarkan cek berjumlah RM2000 untuk menjelaskan sepenuhnya hutang sebanyak RM2070. Apakah kesan urusniaga tersebut terhadap persamaan Kunci Kira-kira? l Akaun Bank bertambah RM2000 ll Akaun Bank berkurang RM2000 lll Penghutang berkurang RM2070 lV Untung bersih berkurang RM70 A l, ll dan lll B l, ll dan lV C l, lll dan lV D ll, lll dan IV 7 Pernyataan berikut berkaitan dengan dokumen P dan Q yang digunakan oleh seorang peniaga. Dokumen P Satu senarai harga barang yang diminta oleh pembeli Dokumen Q Satu senarai harga semua barang yang boleh dibekalkan oleh pembeli P dan Q adalah P Q A. Sebut harga Surat tanya B. Katalog Pesanan belian C. Sebut harga Katalog D. Katalog Sebut harga 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SULIT 3756/1 Soalan 8 berdasarkan dokumen di bawah ini. RESIT
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

Trial k1 obj07 - SULIT 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 1...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online