trialK2- S1 -6 AKAUN2007 - SULIT Bahagian A [68 markah]...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SULIT 3756/2 Bahagian A [68 markah] Jawab semua soalan. 1 Pada 1 Januari 2007, Encik Faiz memulakan Perniagaan IZ di Shah Alam, menjual telefon bimbit dengan modal sebanyak RM40 500. Beliau memasukkan wang tunai RM40 000 ke dalam bank dan RM500 disimpan untuk urus niaga harian. Sepanjang bulan Januari 2007, urus niaga yang berlaku adalah seperti yang ditunjukkan oleh dokumen-dokumen dalam Lampiran A. Anda dikehendaki menyediakan : (a) Catatan dalam buku-buku catatan pertama yang sesuai (Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima). [11 markah ] (b) Catatan dalam lejar berkenaan. [10½ markah ] (c) Imbangan Duga pada 31 Januari 2007. [6½ markah ] [Lihat sebelah 3756/2 SULIT 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
SULIT 3756/2 2. Berikut ialah maklumat yang di perolehi dari Kedai Jujur pada 31 Mac 2007. Imbangan Duga pada 31 Mac 2007 RM RM Ambilan Stok pada 1 April 2006 Modal pada 1 April 2006 Belian Pulangan Keluar Kenderaan Peruntukan Hutang Ragu Jualan Premis Komisen Kelengkapan Peruntukan susutnilai kelengkapan Penghutang Sewa diterima Pulangan masuk Kadar bayaran Tunai Pemiutang Simpanan tetap (1 Okt. 2006) Belanja am 3 800 13 080 49 350 25 000 48 000 9 000 7 800 432 1928 2274 10 000 11 444 80 400 378 592 90 100 778 1 710 2 200 5 950 182 108 182 108 Maklumat tambahan : i. Stok pada 31 Mac 2007 dinilai pada RM15 200. ii. Faedah atas simpanan tetap ialah 10% setahun. iii. Hasil sewa tahunan sebenarnya ialah RM2 400. iv. Kelengkapan disusutnilaikan 10% mengikut baki berkurangan. v. Peruntukan Hutang Ragu diselaraskan kepada 5% atas baki penghutang. Anda dikehendaki menyediakan Lembaran Kerja bagi tahun berakhir 31 Mac 2007 [19 markah ] [Lihat sebelah 3756/2 SULIT 3
Background image of page 2
SULIT 3756/2 3 Ah Pang dan Korvindar telah memulakan perniagaan Perkongsian Pang Kor pada 1 Jun 2006. Maklumat berikut diambil daripada buku perkongsian tersebut pada 31 Julai 2007. RM Untung bersih 9 400 Modal 1 Jun 2006 : Ah Pang 30 000 Korvindar 20 000 Penghutang 7 600 Pemiutang 4 700 Alatan pejabat 3 200 Gaji Korvindar 5 800 Pinjaman daripada Ah Pang 10 000 Bank 4 100 Tunai 900 Syarat-syarat perkongsian ialah : i. Faedah atas modal 10% setahun ii. Gaji pekongsi setahun ialah RM7 200 iii. Pinjaman oleh pekongsian diberi faedah 5% setahun iv. Untung atau rugi hendaklah dibahagikan mengikut nisbah modal awal pekongsi Anda dikehendaki menyediakan : a) Penyata Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Julai 2007 [ 4 ½ markah ] b) Akaun Semasa setiap pekongsi [ 5 ½ markah ] [Lihat sebelah SULIT 3756/2 4
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
SULIT 3756/2 4 Hafizah, seorang peniaga runcit tidak menyimpan rekod perakaunan mengikut sistem
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/16/2011 for the course FIN 355 taught by Professor Tang during the Spring '10 term at Aachen University of Applied Sciences.

Page1 / 17

trialK2- S1 -6 AKAUN2007 - SULIT Bahagian A [68 markah]...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online