Binder1(1).pdf - T.C ANKARA \u00dcN\u0120VERS\u0120TES\u0120 SOSYAL B\u0120L\u0120MLER ENST\u0120T\u00dcS\u00dc KAMU HUKUKU(CEZA VE CEZA MUHAKEMES\u0120 HUKUKU ANAB\u0120L\u0120M DALI BANKA VEYA

Binder1(1).pdf - T.C ANKARA...

This preview shows page 1 out of 376 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 376 pages?

Unformatted text preview: T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KAMU HUKUKU (CEZA VE CEZA MUHAKEMESĠ HUKUKU) ANABĠLĠM DALI BANKA VEYA KREDĠ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Yüksek Lisans Tezi Eylem BAġ ANKARA, 2013 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KAMU HUKUKU (CEZA VE CEZA MUHAKEMESĠ HUKUKU) ANABĠLĠM DALI BANKA VEYA KREDĠ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Yüksek Lisans Tezi Eylem BAġ Tez DanıĢmanı Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR ANKARA, 2013 T. C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE, Bu belge ile bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranıĢ ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalıĢmada bana ait olmayan tüm veri, düĢünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. (29/07/2013). Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı Eylem BAġ Ġmzası ……………………………………… ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER ....................................................................................................... i KISALTMA CETVELĠ ........................................................................................ iv GĠRĠġ ......................................................................................................................1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. BĠLĠġĠM ALANINDA SUÇLARA ĠLĠġKĠN GENEL AÇIKLAMALAR .... 5 A. BĠLĠġĠM ..................................................................................................... 8 B. VERĠ ........................................................................................................... 9 C. BĠLGĠSAYAR ...........................................................................................10 D. BĠLĠġĠM ALANI .......................................................................................11 E. BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ ...................................................................................12 F. BĠLĠġĠM SUÇU .........................................................................................19 G. ĠNTERNET ................................................................................................28 II. BANKA VEYA KREDĠ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNA ĠLĠġKĠN KANUNĠ DÜZENLEME ..............................................36 III. SUÇUN HUKUKĠ KONUSU .........................................................................53 IV. SUÇUN MADDĠ KONUSU ...........................................................................74 A. BANKA KARTI ........................................................................................78 B. KREDĠ KARTI ..........................................................................................84 V. SUÇUN FAĠLĠ ............................................................................................. 109 VI. SUÇUN MAĞDURU.................................................................................... 115 ĠKĠNCĠ BÖLÜM SUÇUN UNSURLARI I. SUÇUN MADDĠ UNSURU .......................................................................... 128 A. GENEL OLARAK................................................................................... 128 i B. SUÇUN BAġKASINA AĠT BĠR BANKA VEYA KREDĠ KARTINI, HER NE SURETLE OLURSA OLSUN ELE GEÇĠREN VEYA ELĠNDE BULUNDURAN KĠMSENĠN, KART SAHĠBĠNĠN VEYA KARTIN KENDĠSĠNE VERĠLMESĠ GEREKEN KĠġĠNĠN RIZASI OLMAKSIZIN BUNU KULLANARAK YA DA KULANDIRARAK KENDĠSĠNE VEYA BAġKASINA YARAR SAĞLANARAK ĠġLENMESĠ (TCK M. 245/1) ................................................................. 130 1. BaĢkasına Ait Bir Banka Veya Kredi Kartının Her Ne Suretle Olursa Olsun Ele Geçirmek Veya Elde Bulundurmak .................................. 131 2. Kart Sahibinin Veya Kartın Kendisine Verilmesi Gereken KiĢinin Rızası Olmaksızın Kartın Kullanılması Veya Kullandırılması .........147 3. KiĢinin Kendisine Veya BaĢkasına Yarar Sağlaması ........................ 161 C. SUÇUN BAġKALARINA AĠT BANKA HESAPLARIYLA ĠLĠġKĠLENDĠRĠLEREK SAHTE BANKA VEYA KREDĠ KARTI ÜRETEREK, SATARAK, DEVREDEREK, SATIN ALARAK VEYA KABUL EDEREK ĠġLENMESĠ (TCK M. 245/2) ................................. 163 1. BaĢkalarına Ait Banka Hesaplarıyla ĠliĢkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretmek, Böyle Bir Kartı Satmak, Devretmek, Satın Almak veya Kabul Etmek ................................................................... 163 2. Suçun Tamamlanma Anı ....................................................................181 D. SUÇUN, SAHTE OLUġTURULAN VEYA ÜZERĠNDE SAHTECĠLĠK YAPILAN BĠR BANKA VEYA KREDĠ KARTINI KULLANMAK SURETĠYLE KĠġĠNĠN KENDĠSĠNE VEYA BAġKASINA YARAR SAĞLAYARAK ĠġLENMESĠ (TCK M. 245/3) ..................................... 184 1. Sahte OluĢturulan veya Üzerinde Sahtecilik Yapılan Bir Banka veya Kartını Kullanmak.............................................................................. 184 2. Bu Kullanım ile Yarar Sağlamak ....................................................... 188 E. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERĠNĠN BULUNMAMASI ........... 200 II. SUÇUN MANEVĠ UNSURU ....................................................................... 206 A. KAST ....................................................................................................... 206 B. HATANIN ETKĠSĠ ................................................................................. 208 ii ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SUÇUN ORTAYA ÇIKIġ BĠÇĠMLERĠ, YAPTIRIMI, SORUġTURULMASI, KOVUġTURULMASI VE BENZER SUÇLARLA OLAN ĠLĠġKĠSĠ I. SUÇUN ORTAYA ÇIKIġ BĠÇĠMLERĠ ..................................................... 213 A. TEġEBBÜS .............................................................................................. 213 B. ĠġTĠRAK .................................................................................................. 225 C. ĠÇTĠMA ................................................................................................... 232 1. BileĢik Suç ........................................................................................... 232 2. Zincirleme Suç .................................................................................... 237 3. Fikri Ġçtima ......................................................................................... 254 II. SUÇA ĠLĠġKĠN ġAHSĠ CEZASIZLIK NEDENLERĠ ............................... 272 III. ETKĠN PĠġMANLIK ................................................................................... 285 IV. YAPTIRIM................................................................................................... 302 V. ZAMANAġIMI ............................................................................................ 314 VI. YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ MAHKEME ...................................................... 317 VII. SUÇUN BENZER SUÇLARLA OLAN ĠLĠġKĠSĠ ..................................... 320 A. HIRSIZLIK ............................................................................................. 320 B. DOLANDIRICILIK ................................................................................ 327 SONUÇ ................................................................................................................ 339 ÖZET .................................................................................................................. 345 ABSTRACT ........................................................................................................ 346 KAYNAKÇA....................................................................................................... 347 iii KISALTMA CETVELĠ ABD : Ankara Barosu Dergis Al. CK : Almanya Ceza Kanunu AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AÜSBFD : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi BGH : Bundesgerichtshof (Alman Federal Yüksek Mahkemesi Kararı) BKKK K : 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu BTHD : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi C. : Cilt CD. : Ceza Dairesi CGK : Ceza Genel Kurulu DEÜHFD : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ETCK : 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu GÜHFD : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi HAEHD : Hukuk ve Adalet EleĢtirel Hukuk Dergisi HD. : Hukuk Dairesi HPD : Hukuki Perspektifler Dergisi iv ĠBD : Ġzmir Barosu Dergisi ĠHAS : Ġnsan Hakları Avrupa SözleĢmesi ĠHEB : Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi ĠÜHFM : Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası ĠÜHFM : Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası LHD : Legal Hukuk Dergisi s. : Sayfa S. : Sayı ss. : Sayfalar SÜHFD : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi TBBD : Türkiye Barolar Birliği Dergisi TCK : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu TCKÖT : Türk Ceza Kanunu Öntasarısı TMK : 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Y. : Yıl YD : Yargıtay Dergisi YKD : Yargıtay Kararları Dergisi YÜHFD : Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi v GĠRĠġ Toplumsal yaĢamın bünyesinde, özellikle de biliĢim alanında, zamanla meydana gelen değiĢimler, geliĢimler ve yenilikler sağladıkları faydaların yanı sıra, beraberinde korunması gereken yeni hukuki yarar ya da menfaatleri getirmektedir. 1 Ġlkel dönemlerde dahi örneğin mağarada yaĢayan (A)‟nın, bir baĢka mağarada yaĢayan (B)‟nin kullandığı basit araç gereçleri (B)‟nin rızası olmaksızın almasında olduğu gibi, yalın ve basit olsa da, suçlarla karĢı karĢıya kalınmaktaydı. Günümüzde uygarlığın ve teknolojinin geliĢmesiyle birlikte artık suçların türleri ve iĢleniĢ biçimlerinde önemli artıĢlar meydana gelmektedir. 2 Teknoloji alanındaki geliĢmelerle birlikte örneğin para gibi pek çok Ģey ulusal sınırları aĢarak uluslararası sınırdan rahatça ve saniyeler içinde geçebilir hale gelmiĢtir. Bu hukuki yarar ve menfaatlere yönelik ihlallerle karĢı karĢıya kalınması, yeni koruma alanlarının ve suçların düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır.3 BiliĢim suçları da bu geliĢimin ceza hukukundaki görünümünün bir bölümünü oluĢturmaktadır. YaĢanan geliĢmeler bankacılık sektörünü de etkilemiĢtir. Kullanımı giderek yaygınlaĢan, para gibi diğer ödeme araçları kapsamında değerlendirilen banka veya kredi kartlarının kullanımıyla, artık piyasada nakit kullanımı azalmaktadır. Böylece alım satımın kolaylıkla vergilendirilebilmesi ve kayıt dıĢı ekonominin kayıt altına 1 ÜNVER, Yener: Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara 2003, s. 490, 491. 2 SOKULLU AKINCI, Füsun: Kriminoloji, Ġstanbul 2012, s. 21. 3 DÖNMEZER, Sulhi: KiĢilere ve Mala KarĢı Cürümler, Ġstanbul 2001, s. 615. 1 alınabilmesi sağlanmaktadır.4 Özellikle bu kartlarla zamana ve mekâna bağlı olmaksızın bankacılık hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Bu kartlar alıĢ veriĢlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Artık örneğin kredi kartı bilgilerinin girilmesi suretiyle internetten ya da telefonla yahut postayla alıĢ veriĢ yapılabilmesi mümkündür. Tüm bunlar biliĢim alanındaki geliĢmelerle paralel olarak ortaya çıkmıĢtır. ÇalıĢmada TCK m. 245‟te yer alan “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu” incelenmiĢtir. “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu”, TCK‟nın Ġkinci Kitabının, “Topluma KarĢı Suçlar” baĢlıklı Üçüncü Kısmının, “BiliĢim Alanında Suçlar” baĢlıklı Onuncu Bölümünde, 245. maddede düzenlenmektedir. Bu suç biliĢim alanında iĢlenen suçlardan biridir ve suçla toplumun biliĢim sistemlerine duyduğu güven ihlal edilmektedir. Suçun iĢlenmesiyle bir yandan kiĢilerin malvarlığına iliĢkin menfaatleri bir yandan da banka veya kredi kartlarında yapılan sahteciliklerle toplumun kamu güvenine iliĢkin menfaatleri ihlal edilmektedir. Bu suç diğer suç tipleri ile ilintili olsa da, suçun iĢlenmesinde biliim alanının kullanılması ve kendine özgü niteliği, ayrıca düzenlenmesini gerekli kılmıĢtır. Suçun söz konusu etkileri, yapısındaki karmaĢıklıklar ve sorunlar, suçla uygulamada sık sık karĢı karĢıya kalınması, suçu üzerinde durulmaya ve yakından incelemeye değer önemli bir konu haline getirmektedir. 765 sayılı TCK (ETCK) döneminde hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, belgelerde sahtecilik gibi klasik suç tiplerinin, “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” Ģeklinde gerçekleĢen ihlalleri cezalandırmak 4 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu‟nun (BKKKK) genel gerekçesi (bkz. ). 2 bakımından kanunilik ilkesi gereğince uygulama alanı bulamaması üzerine ETCK‟ya 1991 yılında m. 525b/2 eklenmiĢtir. 5237 sayılı TCK (TCK) m. 245 ile “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması”na yönelik fiiller; ilk kez bağımsız bir suç tipi olarak düzenlenmiĢtir. “BiliĢim Alanında Suçlar” arasında düzenlenen “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması” suçu, banka veya kredi kartlarının hamiline sağlamıĢ olduğu faydalarının yanı sıra, bünyelerinde barındırdıkları güvenlik açıkları nedeniyle saldırılara açık bir alanı oluĢturmasından dolayı suç haline getirilmiĢtir. Zira banka veya kredi kartlarının kullanımının hızla artmasıyla birlikte, bu kartlara yönelik gerçekleĢtirilen hukuka aykırı eylemler giderek artmaktadır. Özellikle ATM ve POS cihazından yapılan iĢlemlerin kolaylığı ve hızlılığı, bu makineler etrafında yoğunlaĢan suçların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Bu kartların ya da kart üzerindeki bilgilerin, kart hamili dıĢındaki üçüncü bir kiĢinin eline geçmesi durumunda, bu kartlardan hukuka aykırı olarak yararlanılması imkânı oldukça fazladır. Ancak bu hukuka aykırı kullanımları gerçekleĢtirenlerin tespit edilmeleri kolay değildir. Söz konusu tehlikelerin ortaya çıkmasını önlemek için kanun koyucunun, doğması muhtemel ihtiyaçlara cevap verecek Ģekilde düzenlemeler ve değiĢen toplumsal Ģartları gözeterek değiĢime uygun çözümler üretebilmesi gerekir. Bu kartların kötüye kullanımına yönelik davranıĢlara karĢı hem özel hukuk hem de ceza hukuku alanında bazı düzenlemelere yer verilmiĢtir. Bu hukuka aykırı fiillerin önlenmesi için alınan hukuki tedbirlerin yanında; banka veya kredi kartı çıkarma yetkisini haiz kurumlar tarafından da kartların kötüye kullanılmasına yönelik tedbirlerin alınması gereklidir. Örneğin bu kartların kullanımında, kartlara iliĢkin 3 Ģifreler gibi güvenlik tedbirlerinin yanında, kart hamillerinin biometrik özellikleri de tanımlama için kullanılmalıdır. ÇalıĢma üç bölümden oluĢmuĢtur. Birinci bölümde, suçun biliĢim alanında suçlar içinde düzenlenmesi nedeniyle biliĢim alanında suçlara iliĢkin genel açıklamalar yapılmıĢtır. Ardından suçun; TCK m. 245‟teki kanuni düzenleniĢ Ģekline, gerekçesine, yürürlüğe girdiği tarihten günümüze değin geçirdiği değiĢikliklere ve ETCK‟daki karĢılığına yer verilerek; hukuki konusu, maddi konusu, faili ve mağduru incelenmiĢtir. Ġkinci bölüm suçun unsurlarına, üçüncü bölüm ise suçun ortaya çıkıĢ biçimlerine, yaptırımına, soruĢturulmasına, kovuĢturulmasına ve benzer suçlarla olan karĢılaĢtırılmasına ayrılmıĢtır. ÇalıĢmada inceleme konusu hükümle ilgili olarak doktrinde yer alan görüĢlere, internet aracılığıyla ulaĢılan veri tabanlarına, Yargıtay kararlarına olabildiğince ve sistematik bir Ģekilde yer verilmiĢtir. 4 BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. BĠLĠġĠM ALANINDA SUÇLARA ĠLĠġKĠN GENEL AÇIKLAMALAR Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, TCK‟nın, ―Özel Hükümler‖ baĢlıklı ikinci kitabının, “Topluma Karşı Suçlar‖ baĢlıklı üçüncü kısmının ―Bilişim Alanında Suçlar‖5 baĢlıklı onuncu bölümünde m. 245‟te6 düzenlenmiĢtir. 7 Bu bölümde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 5 Bu baĢlık, ilgili bölüm Genel Kurul‟da görüĢülürken önerge olarak sunulmuĢtur. Genel Kurul‟un önüne gelmeden önce baĢlık “Bilişim Sistemlerine Karşı Suçlar” Ģeklindeydi. DeğiĢiklik yapılmasının gerekçesini; örneğin bir bankamatiğe gidip herhangi bir kimsenin hesabına zarar verilmesi halinde, failin yalnızca sisteme karĢı suç iĢlemeyip, hem malvarlığına zarar verdiği kiĢiye hem de bankaya karĢı suç iĢlemesi oluĢturmuĢtur. (Ayrıntılı bilgi ve önerge metni için bkz. GÜNEY, Niyazi/ÖZDEMĠR, Kenan/BALO, Yusuf S.: Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara 2004, s. 711-714, 1192-1195.). Gerçekten de bu bölümde yer alan suçlar yalnızca biliĢim sistemlerine karĢı iĢlenen suçlar değildir. Aynı zamanda bu bölümde biliĢim sistemlerinin araç olarak kullanıldığı suçlar da düzenlenmiĢtir. BiliĢim suçları hem biliĢim sistemlerine karĢı hem de biliĢim sistemleri kullanılarak yani biliĢim alanında iĢlenen suçları ifade ettiğinden bu değiĢiklik yerinde olmuĢtur. Aksinin kabulü halinde baĢlık, içeriğinde yer alan suçlara oranla daha sınırlı kalırdı. Bkz. DEĞĠRMENCĠ, Olgun: “2004 Türk Ceza Kanunu‟nun BiliĢim Suçları Bakımından Değerlendirilmesi”, TBBD, S. 58, 2005 s. 198; DOĞAN, Koray: “BiliĢim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu”, HAEHD, Y. 2, S. 6-7, Ekim 2005, s. 291, dp. 12; YAZICIOĞLU, Yılmaz R.: “BiliĢim Suçları”, HPD, S: 2, Sonbahar 2004, 142143. 6 BKKKK‟da kanunun amacını düzenleyen ve “amaç” baĢlığı taĢıyan m. 1‟de ―Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır‖ Ģeklinde bir düzenlemeye yer verilmesinin ardından; suçun BKKKK‟da düzenlenmeyip, TCK‟da düzenlenmesinin doğru olmadığı, suçun BKKKK kapsamına alınması gerektiği akla gelmektedir. Suçun neden TCK‟da yer alıp da BKKKK kapsamına alınmadığı sorusunun cevabı, aydınlatıcı bir niteliğe sahip olmayan TCK m. 245‟in gerekçesinden anlaĢılamamaktadır. Ancak bu durumun gerekçesinin BKKKK‟nın, TCK‟ya oranla daha yeni bir yasa olması ve TCK‟daki söz konusu hükmün varlığı karĢısında artık suçun BKKKK kapsamına alınmamıĢ olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır. Bkz. DONAY, Süheyl: Bankacılık Ceza Hukuku, Ġstanbul 2007, s. 168. 7 TCK‟da özel hükümler baĢlığı altındaki ikinci kitapta suçlar, dört kısım halinde düzenlenmiĢtir. Ġlk kısmı, “Uluslararası Suçlar” oluĢturur. Diğer üç kısım ise ETCK döneminde onbir kısım halinde düzenlenen cürümlerin sıralamasının, insan hakları çağı olan günümüzün öne çıkardığı anlayıĢ doğrultusunda tersine çevrilerek TCK‟da yer almasıyla oluĢturulmuĢtur. Bkz. TEZCAN, DurmuĢ/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara 2012, 5 suçunun yanı sıra, m. 243‟te ―Bilişim Sistemine Girme‖ve m. 244‟te “Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme‖ suçlarına da yer verilmiĢtir. Ġnceleme konusu suç, TCK‟da “Bilişim Alanında Suçlar” baĢlığı altında düzenlendiğinden “Bilişim Alanında Suçlar”a iliĢkin genel açıklamaların yapılmasında fayda vardır. “Bilişim Alanında Suçlar” kavramına ilk kez bağımsız bir cezai himaye alanı8 ve aynı zamanda yerinde ve gerekli bir düzenleme olarak9 6.6.1991 kabul tarihli 3756 sayılı ―765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun‖da10 yer verilmiĢtir. Bu kanunla, ETCK‟da hukuki konu kriteri esas alınarak11 on bab halinde düzenlen cürümlere, 525. maddeden sonra gelmek üzere "Bilişim Alanında Suçlar" baĢlığı altında12 "Onbirinci Bab" olarak 525a, 13 525b,14 525c15 ve 525d16 maddeleri eklenmiĢtir. 17 s. 41. Böylece ikinci kısmı “KiĢilere KarĢı Suçlar”, üçünü kısmı “Topluma KarĢı Suçlar”, dördüncü kısmı ise “Millete ve Devlete KarĢı Suçlar ve Son Hükümler” oluĢturmuĢtur. 8 HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma KarĢı Suçlar, Ankara 2012, s. 440. 9 YÜCEL, Mustafa Tören: “BiliĢim Suçları”, ABD, Y. 49, S. 4, Temmuz 1992, s. 508; EREM, Faruk: “Bilgisayar Suçları ve Türk Ceza Kanunu”, YD., C. 17, Ocak-Nisan 1991, S. 1-2, s. 437. Bu düzenlemelerin yetersiz ve tutarsız olduğu hususundaki eleĢtiriler için bkz. ERSOY, Yüksel: “Genel Hukuki Koruma Çerçevesinde BiliĢim Suçları”, Prof. Dr. Yılmaz Günal‟a Armağan, AÜSBFD, C. 49, Haziran-Aralık 1994, No: 3-4, s. 164, 183. Bu düzenlemeyle getirlen suçların esasında hırsızlık suçu kapsamında cezalandrılabileceği yönünde bkz. AYDIN, Emin D.: BiliĢim Suçları ve Hukukuna GiriĢ, Ankara 1992, s. 132. 10 20901 sayılı 14.06.1991 Tarihli Resmi Gazete. 11 KETĠZMEN, Muammer: Türk Ceza Hukukunda BiliĢim Suçları, Ankara 2008, s. 58. 12 Bu düzenlemeyle sistemsiz bir Ģekilde, hukuki konuları birbirinden farklı hükümlere bir arada yer verilmiĢtir. Bu durumun sakıncalı olduğu, hükümlerin yorumunda hangi yararın ve esasın izlenmekte olduğunun tespitinin güç olduğu belirtilmiĢtir. Bkz. ÖNDER, ġahıslara ve Mala KarĢı Cürüm...
View Full Document

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture