Solution1.2-2.3

Solution1.2-2.3 - ÔØ Ö ½ ½º¾ ÓÑÑ ÒØ ÖÝ ÁØ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÔØ Ö ½ ½º¾ ÓÑÑ ÒØ ÖÝ ÁØ × ÒØ Ö ×Ø Ò ØÓ Ú Ø ×ØÙ ÒØ× Ø ÖÑ Ò ×ÓÑ Ó Ø Ö ÓÛÒ ×Ù Ø Ú ÔÖÓ Ð Ø ×º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ð Ø ÒÓØ Ø Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ø ÒÓÓÒ ØÓÑÓÖÖÓÛ ÓÙØ× Ø Ù Ð Ò Ò Û Ø Ð ×× × Ò Ð º À Ú ×ØÙ ÒØ Ø ÖÑ Ò ÒÙÑ Ö Ü½ ×Ù Ø Ø Ø ×ØÙ ÒØ ÓÒ× Ö× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ ÔÓ×× Ð ÓÙØ ÓÑ × ØÓ ÕÙ ÐÐÝ Ð ÐÝ Ü½ Ò Ü½ º Ð×Ó¸ Ú ×ØÙ ÒØ Ø ÖÑ Ò ÒÙÑ Ö× Ü¾ Ò Ü¿ ´Û Ø Ü¾ Ü¿ µ ×Ù Ø Ø Ø ×ØÙ ÒØ ÓÒ× Ö× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö ÔÓ×× Ð ÓÙØ ÓÑ × ØÓ ÕÙ ÐÐÝ Ð ÐÝ Ü¾ ܾ Ü¿ Ò Ü¿ º Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ× Ó ÑÓÖ Ø Ò Ø Ö ÓÙØ ÓÑ × Ø Ø Ö ÓÒ× Ö ØÓ ÕÙ ÐÐÝ Ð ÐÝ Ò Ð×Ó Ñ ºÌ « Ö ÒØ Ú ÐÙ × Ó Ü½ Ø ÖÑ Ò Ý « Ö ÒØ Ñ Ñ Ö× Ó Ø Ð ×× × ÓÙÐ × Ù×× ¸ Ò Ð×Ó Ø ÔÓ×× Ð ØÝ Ó ØØ Ò Ø Ð ×× ØÓ Ö ÓÒ ÓÑÑÓÒ Ú ÐÙ Ó Ü½ º Ë Ñ Ð Ö Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ× Ó ÕÙ ÐÐÝ Ð ÐÝ ÓÙØ ÓÑ × Ò Ñ Ý Ø ×ØÙ ÒØ× Ò Ø Ð ×× ÓÖ ÕÙ ÒØ Ø × ×Ù × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒ × Û Û Ö ÓÙÒ Ò Ø ½ ¿ ÏÓÖÐ ÐÑ Ò Ò ÓÓ Ó Ø× Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Ø Ö× Ø Ø Û Ö Ò Ù× Ý Ñ Ö Ò Ö ÐÛ Ý× Ò ½ ¼ ´½¸ ¼¸¿ µ¸ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò × Ò Ø ÍÒ Ø ËØ Ø × Û ÐÓ× Ø ÑÔÓÖ Ö ÐÝ ÓÖ Ô ÖÑ Ò ÒØÐÝ Ò ½ ¿½ ÓÒ ÓÙÒØ Ó ¬Ò Ò Ð Æ ÙÐØ × ´¾¸¾ µ¸ Ò Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ø Ð Ô ÓÒ × Û Û Ö Ò × ÖÚ Ò ËÓÙØ Ñ Ö Ò ½ ½ ´ ¸½¿ ¸¼¼¼µº ½º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ü Ö × × ½º ××ÙÑ Ø Ø Ü ¾ ܾ Ù× ¾º º Ï Ò ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ü ¾ º Ï × ÐÐ × ÓÛ Ø × Ò Ö ØÐݺ Á Ü ¾ ¸ Ø Ò º Ì × ÓÒØÖ Ø× Ü ¾ º À Ò Ü ¾ × Ð× Ò Ü ¾ º Ö×ظ × ÓÛ Ø Ø ´ µ ´ µ ´ µº Ä Ø Ü ¾ ´ µº Ì Ò Ü ¾ Ò Ü ¾ º Ì Ø ×¸ ܾ Ò Ø Ö Ü ¾ ÓÖ Ü ¾ ´ÓÖ ÓØ µº ËÓ Ø Ö ´Ü ¾ Ò Ü ¾ µ ÓÖ ´Ü ¾ Ò Ü ¾ µ ÓÖ ÓØ º Ì Ø ×¸ Ø Ö Ü ¾ ÓÖ Ü ¾ º Ì × × Û Ø Ø Ñ Ò× ØÓ × Ý Ø Ø Ü ¾ ´ µ ´ µº Ì Ù× ´ µ ´ µ ´ µº × ÐÐݸ ÖÙÒÒ Ò Ø × ×Ø Ô× Û Ö × × ÓÛ× Ø Ø ´ µ ´ µ ´ µº ¿º ÌÓ ÔÖÓÚ Ø ¬Ö×Ø Ö ×ÙÐظ Ð Ø Ü ¾ ´ µ º Ì × Ñ Ò× Ø Ø Ü × ÒÓØ Ò º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ü × Ò Ø Ö Ò ÒÓÖ Ò º À Ò Ü ¾ Ò Ü ¾ º ËÓ Ü ¾ º Ì × ÔÖÓÚ × Ø Ø ´ µ º Æ Üظ ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ü ¾ º Ì Òܾ Ò Ü ¾ º ËÓ Ü × Ò Ø Ö Ò ÒÓÖ Ò ¸ ×Ó Ø Ò³Ø Ò º À Ò Ü ¾ ´ µ º Ì × × ÓÛ× Ø Ø ´ µ º Ì × ÓÒ Ö ×ÙÐØ ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø ¬Ö×Ø Ý ÔÔÐÝ Ò Ø ¬Ö×Ø Ö ×ÙÐØ ØÓ Ò Ò Ø Ò Ø Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ× Ó ÓØ × ×º º ÌÓ × Ø Ø Ð Ñ ÒØ Ó × ÓÛ Ø Ø Ø Òܾ º Ð Ñ ÒØ Ó ´ Ò Ö × Ó Òظ Ð Ø Ü ¾ º ×Ò ¸ Ò Ø ØÛÓ Ú ÒØ× Ö × × ×Ù × Ø Ó Ø ÓØ Ö × º Á Ü ¾ ¸ Ø Ò Ü ¾ º Ø Ö Û µ ´ µ Ò Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ì Ò Ü ¾ ¸ Ò Ü ¾ Ò ×Ó Ü ¾ º ËÓ ÒÓ × Ó Òغ ÌÓ ÔÖÓÚ Ø Ø ´ µ ´ µ¸ Û × ÐÐ Ö×ظ Ð Ø Ü ¾ º Ø Ö Ü ¾ ÓÖ Ü ¾ º Á Ü ¾ ¸ ݸ Ü ¾ ´ µ ´ µº ËÓ Ú ÖÝ Ð Ñ ÒØ Ó ×Ò ´ µ ´ µº Ò ÐÐݸ Ð Ø Ü ¾ ´ µ ´ µº ¾ ÔØ Ö ½º º º º º º Ì Ò Ø Ö Ü ¾ ¸ Ò Û × Ü ¾ ¸ ÓÖ Ü ¾ ¸ Ò Û × Ü ¾ º Ø Ö Û Ý Ü ¾ ¸ ×Ó Ú ÖÝ Ð Ñ ÒØ Ó ´ µ ´ µ × Ð×Ó Ò Ð Ñ ÒØ Ó Ò ´ µ ´ µ º ÌÓ ÔÖÓÚ Ø ¬Ö×Ø Ö ×ÙÐظ Ð Ø Ü ¾ ´ µ º Ì × Ñ Ò× Ø Ø Ü × ÒÓØ Ò º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÓÖ Ú ÖÝ ¾ Á ¸ Ü × ÒÓØ Ò º À Ò ÓÖ Ú ÖÝ ¾ Á ¸ Ü ¾ º ËÓ Ü ¾ º Ì × ÔÖÓÚ × Ø Ø ´ µ º ÓÖ Ú ÖÝ ¾ Á º ËÓ ÓÖ Ú ÖÝ ¾ Á ¸ Ü × ÒÓØ Ò º ËÓ Ü º Ì Òܾ Æ Üظ ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ü ¾ ´ µ º Ì × ÓÒ Ö ×ÙÐØ ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ò³Ø Ò º À Ò Ü ¾ ´ µ º Ì × × ÓÛ× Ø Ø Ø ¬Ö×Ø Ý ÔÔÐÝ Ò Ø ¬Ö×Ø Ö ×ÙÐØ ØÓ ÓÖ ¾ Á Ò Ø Ò Ø Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ× Ó ÓØ × ×º ´ µ ÐÙ Ö ÒÙÑ Ö ¾ ÓÖ º ´ µ ÐÙ Ö ÒÙÑ Ö ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ÓÖ ½¼º ´ µ ÒÝ ÐÙ Ö ÓÖ Ö Ö ÒÙÑ Ö ½¸ ¾¸ ¿¸ ¸ ¸ ¸ ÓÖ ½¼º ´ µ ÐÙ Ö ÒÙÑ Ö ¾¸ ¸ ¸ ¸ ÓÖ ½¼¸ ÓÖ Ö Ö ÒÙÑ Ö ¾ ÓÖ º ´ µ Ê Ö ÒÙÑ Ö ¸ ¸ ÓÖ º ´ µ Ì × Ö Ø ÔÓ ÒØ× ÒÓØ Ò ¸ Ò Ø Ý ÑÙ×Ø Ø Ö ÐÓÛ ½ ÓÖ ÓÚ º Ì Ø × Ü Ü ½ ÓÖ Ü º ´ µ Ì × Ö Ø ÔÓ ÒØ× Ò Ø Ö ÓÖ ÓÖ ÓØ º ËÓ Ø Ý ÑÙ×Ø ØÛ Ò ½ Ò ÓÖ ØÛ Ò ¿ Ò º Ì Ø ×¸ ܽ Ü º ´ µ Ì × Ö Ø ÔÓ ÒØ× Ò ÙØ ÒÓØ Ò º Ì Ø × Ü ¿ Ü º ´ÆÓØ Ø Ø ºµ ´ µ Ì × Ö Ø ÔÓ ÒØ× Ò ÒÓÒ Ó Ø Ø Ö × Ø׸ Ò Ñ ÐÝ Ü ¼ Ü ½ ÓÖ Ü º ´ µ Ì × Ö Ø ÔÓ ÒØ× Ò Ø Ò×Û Ö ØÓ Ô ÖØ ´ µ Ò Ò º Ì Ö Ö ÒÓ ×Ù Ú ÐÙ × Ò ´ µ º ÐÓÓ ØÝÔ Ö Ø× ÓÒÐÝ Û Ø ÒØ ¹ ¸ ×Ó ØÝÔ ÐÓÓ ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ º ÌÝÔ ÐÓÓ Ö Ø× ÓÒÐÝ Û Ø ÒØ ¹ ¸ ×Ó ØÝÔ ÐÓÓ ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ º ÌÝÔ ÐÓÓ Ö Ø× Û Ø ÓØ ¸ ×Ó Ö Ø Ö Þ × ØÝÔ ÐÓÓ º Ò ÐÐݸ ØÝÔ Ç Ö Ø× Û Ø Ò Ø Ö ÒØ Ò¸ ×Ó ØÝÔ Ç ÐÓÓ ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø Ú ÒØ º ´ µ ÓÖ Ò¸ Ò Ò Ò ÓÖ Ò¸ Ò·½ Ò·½ Ò¸ Ò·½ ÓÖ ÐÐ Òº Ò Ò ¸ ×Ó Ò Ò·½ º ´ µ ËÙÔÔÓ× Ø Ø Ü ¾ ½ ½ Ò º Ì Ò Ü ¾ Ò ÓÖ ÐÐ Òº Ì Ø ×¸ Ü ¾ ½ Ò ÓÖ ÐÐ Òº ÓÖ Ò ½¸ Ø Ö Ò Ü ×Ø× Ò ×Ù Ø Ø Ü ¾ º ××ÙÑ ØÓ Ø ÓÒØÖ ÖÝ Ø Ø Ø Ö Ö Ø ÑÓ×Ø ¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ ×Ù Ø Ø Ü ¾ º Ä Ø Ñ Ø Ð Ö ×Ø ×Ù º ÓÖ Ò Ñ · ½¸ Û ÒÓÛ Ø Ø Ø Ö × Ò ×Ù Ø Ø Ü ¾ º Ì × ÓÒØÖ Ø× Ñ Ò Ø Ð Ö ×Ø ×Ù Ø Ø Ü ¾ º À Ò ¸ Ü × Ò Ò¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ º ÓÖ Ø ÓØ Ö Ö Ø ÓÒ¸ ××ÙÑ Ø Ø Ü × Ò Ò¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ º Ì Ò¸ ÓÖ Ú ÖÝ Ò¸ Ø Ö × ½ Ú ÐÙ Ó Ò ×Ù Ø Ø Ü ¾ ¸ Ò Ü ¾ ½ Ò Ò ÓÖ Ú ÖÝ Ò Ò Ü ¾ Ò ½ Ò º ½ Ò ¸ ×Ó Ü ¾ ÓÖ ´ µ ËÙÔÔÓ× Ø Ø Ü ¾ ½ ½ Ò º Ì Ø ×¸ Ø Ö Ü ×Ø× Ò ×Ù Ø Ø Ü ¾ Ò Ò ÐÐ Òº ËÓ¸ Ø Ö Ø ÑÓ×Ø ¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ ´ ×Ù × Ø Ó ½ Ò ½µ ×Ù Ø Ø Ü ¾ º Ò ÐÐݸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ü ¾ ÓÖ ÐÐ ÙØ ¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ º Ä Ø Ø Ð ×Ø ×Ù Ø Ø Ü ¾ º Ì Ò Ü ¾ ÓÖ ÐÐ · ½¸ Ò Ü ¾ ½ ·½ ·½ º À Ò Ü ¾ ½ ½ Òº Ò ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ü Ö × × ½º ½º ¬Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ú ÒØ× Ø × Ð Ø Ø × Ð Ø Ø × Ð Ø ÐÐ × Ö ÐÐ × Û Ø ÐÐ × Ø Ö ÐÙ ¸ Ý ÐÐÓÛ¸ ÓÖ Ö Ò Ë Ø ÓÒ ½º º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ü Ö × × ¿ Ï Ö × ØÓ ¬Ò ÈÖ´ µº Ì Ø Ö Ú ÒØ× ¸ ¸ Ò Ö × Ó ÒØ Ò Ë º ËÓ ½ ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µº Ï Ö ØÓÐ Ø Ø ÈÖ´ µ ½ Ò ÈÖ´ µ ¾ º ÁØ ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ÈÖ´ µ ¾ º Ø Ú ÒØ Ø Ø Ë ¸ ×Ó ¾º Ä Ø ØØ ÓÝ × × Ð Ø ¸ Ò Ð Ø Ø Ú ÒØ Ø Ø ÖÐ × × Ð Ø º º Ë Ò ÈÖ´ µ ¼ ¿¸ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ÈÖ´ µ ¼ º ¸ ×Ó ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ½ ¾º × Ó Òغ ËÓ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µ´ · ÈÖ´ Ï Ö ØÓÐ ¿º ´ µ Á Ò Ö × Ó ÒØ Ø Ò Ò ´µÁ ¸Ø Ò ´ µ Û Ø Ò ½ ¾ ½ ¿ · ÈÖ´ µ¸ ×Ó ÈÖ´ µ ½ º ´ µ ÓÖ Ò ØÓ Ü Ö × Ò Ë Ø ÓÒ ½º ¸ ´ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µº Ì Ø ×¸ ½ ¾ ½ µº Ì Ø ×¸ × Ó ÒØ ×Ó¸ º Ä Ø ½ Ø Ú ÒØ Ø Ø ×ØÙ ÒØ Ð× Ò Ð Ø ¾ Ø Ú ÒØ Ø Ø ×ØÙ ÒØ Ð׺ Ï Û ÒØ ÈÖ´ ½ µº Ï Ö ØÓÐ Ø Ø ÈÖ´ ½ µ ¼ ¸ ÈÖ´ ¾ µ ¼ ¾¸ Ò ÈÖ´ ½ ¾ µ ¼ ½º ÓÖ Ò ØÓ ¾ Ì ÓÖ Ñ ½º º ¸ ÈÖ´ ½ ¾ µ ¼ · ¼ ¾ ¼ ½ ¼ º º º Í× Ò Ø µº Ð×Ó¸ µ¸ ×Ó ÈÖ´ µ ¿º Ò Ö Ò Ì ÓÖ Ñ ½º º¿¸ Ø × Ñ ÒÓØ Ø ÓÒ × Ò Ü Ö × × ÕÙ Ð× ½ ÈÖ´ ¸ Û ÒÓÛ Û ÒØ ½ ÈÖ´ ¼º ¾µ ÈÖ´ ½ ¾ µº ÓÖ Ò ØÓ Ü Ö × ¿ Ò Ë Ø ÓÒ ½º ½ ×Ó Í× Ò Ø × Ñ ÒÓØ Ø ÓÒ × Ò Ü Ö × ¸ Û ÒÓÛ Û ÒØ ½ ¾ ¾ µº Ì × ØÛÓ Ú ÒØ× Ö × Ó Òظ ÈÖ´ Í× Ø Ö ½ ¾ ½ ¾ µ ÈÖ´ ½ ¾ µ · ÈÖ´ Ó ¾ ½ ¾ µ ×ÓÒ Ò ½ ½ ÖÓÑ Ü Ö × ¿´ µ ½ ½ Ú ØÓ ÓÒ ÐÙ Ø Ø ÈÖ´ ÈÖ´ ¾ µ ¾µ ÈÖ´ ½ µ ÈÖ´ ÈÖ´ ¾ µ ÈÖ´ µ¼ ¼½ ¾µ ÁØ ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ø ÔÖÓ ºÊ ÖÖ Ò Ò Ø ÖÑ× Ò Ð ØÝ Û Û ÒØ × ¼º º Õº ´½º º½µ ÓÒ Ô ½ Ó Ø Ø Üظ Û µ ¼ · ¼ ÈÖ´ Ø µ ½ ½ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µ ÈÖ´ ËÓ ÈÖ´ µ × Ð Ö ×Ø Û Ò ÈÖ´ µ × ×Ñ ÐÐ ×Ø Ò Ú ¹Ú Ö× º Ì ×Ñ ÐÐ ×Ø ÔÓ×× Ð Ú ÐÙ ÓÖ ÈÖ´ µ Ó ÙÖ× Û Ò ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ× × ×Ù × Ø Ó Ø ÓØ Öº ÁÒ Ø ÔÖ × ÒØ Ü Ö × Ø × ÓÙÐ ÓÒÐÝ ÔÔ Ò ¸ Ò Û × ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ¼ ¸ Ò ÈÖ´ µ ¼ º Ì Ð Ö ×Ø ÔÓ×× Ð Ú ÐÙ Ó ÈÖ´ µ Ó ÙÖ× Û Ò Ø Ö Ò Ö × Ó ÒØ ÓÖ Û Ò Ë º Ì ÓÖÑ Ö × ÒÓØ ÔÓ×× Ð × Ò Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ö ØÓÓ Ð Ö ¸ ÙØ Ø Ð ØØ Ö × ÔÓ×× Ð º ÁÒ Ø × × ÈÖ´ µ ½ Ò ÈÖ´ µ ¼ ½º ºÄØ Ø Ú ÒØ Ø Ø Ö Ò ÓÑÐÝ × Ð Ø Ñ ÐÝ ×Ù × Ö × ØÓ Ø ÑÓÖÒ Ò Ô Ô Ö¸ Ò Ð Ø Ø Ú ÒØ Ø Ø Ö Ò ÓÑÐÝ × Ð Ø Ñ ÐÝ ×Ù × Ö × ØÓ Ø Ø ÖÒÓÓÒ Ô Ô Öº Ï Ö ØÓÐ Ø Ø ÈÖ´ µ ¼ ¸ ÈÖ´ µ ¼ ¸ Ò ÈÖ´ µ ¼ º Ï Ö × ØÓ ¬Ò ÈÖ´ µº Í× Ò Õº ´½º º½µ Ò Ø Ø ÜØ Û ÓØ Ò ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ¼ ·¼ ¼ ¼¿ ÔØ Ö ½º ºÌ Ö ÕÙ Ö ÔÖÓ ÐØ Ý× µ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ℄ · ÈÖ´ µ ÈÖ´ ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µ ¾ ÈÖ´ µ µ℄ Ò ÈÖ´ µ · ÈÖ´ ½¼º ÁÒ Ü Ö × Ó Ë Ø ÓÒ ½º ¸ Û ÔÖÓÚ Ø Ø ´ µ ´ µ Ò Ø Ø Ø ØÛÓ Ú ÒØ× Ö × Ó Òغ ÁØ ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ì ÓÖ Ñ ½º º¾ ´Û Ø Ò ¾µ Ø Ø ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µº ½½º ´ µ Ì × Ø Ó ÔÓ ÒØ× ÓÖ Û ´Ü ½ ¾µ¾ ·´Ý ½ ¾µ¾ ½ × Ø ÒØ Ö ÓÖ Ó Ö Ð Ø Ø × ÓÒØ Ò ÒØ ÙÒ Ø ×ÕÙ Ö º ´ÁØ× ÒØ Ö × ´½ ¾ ½ ¾µ Ò Ø× Ö Ù× × ½»¾ºµ Ì Ö Ó Ø × Ö Ð × ¸ ×Ó Ø Ö Ó Ø Ö Ñ Ò Ò Ö ÓÒ ´Û Ø Û Û Òص × ½ º ´ µ Ï Ò Ø Ö Ó Ø Ö ÓÒ ØÛ Ò Ø ØÛÓ Ð Ò × Ý ½ ¾ Ü Ò Ý ¿ ¾ ܺ Ì Ö Ñ Ò Ò Ö × Ø ÙÒ ÓÒ Ó ØÛÓ Ö Ø ØÖ Ò Ð × Û Ø × Ò Ø ÓØ ÕÙ Ð ØÓ ½»¾º ØÖ Ò Ð × Ö ½» ¸ ×Ó Ø Ö ÓÒ ØÛ Ò Ø ØÛÓ Ð Ò × × Ö ½ ¾ ¿º ´ µ Ï Ò Ù× Ð ÙÐÙ× ØÓ Ó Ø ×º Ï Û ÒØ Ø Ö ÙÒ Ö Ø ÙÖÚ Ý ½ ܾ ØÛ Ò Ü ¼ Ò Ü ½º Ì × ÕÙ Ð× ¬½ ½ ¾ Ü¿ ¬ ¾ ´½ Ü µ Ü Ü ¬ ¬ ¿ ¬Ü ¼ ¿ ¼ ´ µ Ì Ö Ó Ð Ò × ¼¸ ×Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ð Ò × Ñ ÒØ × ¼º ½¾º Ì Ú ÒØ× ½ ¾ Ö × Ó Òظ Ù× Ø Ú ÒØ ½ ÓÒØ Ò× Ø ÔÓ ÒØ× Ò ½ ¸ Ø Ú ÒØ ¾ ÓÒØ Ò× Ø ÔÓ ÒØ× Ò ¾ ÙØ ÒÓØ Ò ½ ¸ Ø Ú ÒØ ¿ ÓÒØ Ò× Ø ÔÓ ÒØ× Ò ¿ ÙØ ÒÓØ Ò ½ ÓÖ ¾ ¸ Ø º Ý ½ ½ º Ì Ö ÓÖ ¸ Ò Ò ½½ Ø × × Ñ Ö ×ÓÒ Ò ¸ Ø × × Ò Ø Ø Ò ½ ½ ÈÖ Ò ÈÖ Ò ½ ÈÖ Ò ½ ½ ½ ÈÖ Ú ÒØ× Ò ½ ½ ½ ¾ ÀÓÛ Ú Ö¸ × Ò Ø ÈÖ Ò ÈÖ ½¿º Ò Ö × Ó Òظ ½ ½ È Ö´ µ ½ ½ ½ ½ ÈÖ´ µ Ï ÒÓÛ ÖÓÑ Ü Ö × ½¾ Ø Ø ÈÖ Ò Ò ½ ½ ÈÖ´ µ Ë Ø ÓÒ ½º º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ü Ö × × ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ ÖÓÑ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ× ½ Ì Ö ÓÖ ¸ Ý Ì ÓÖ Ñ ½º º ¸ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ÓÖ ÈÖ Ò Ò ¾ ½ Òº ÁØ ÒÓÛ ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ø ×× ÒØ Ø ÓÖ ½ Òº ½ ½ ÈÖ´ µ ½ Ò Ç ½º ÓÙÖ× ¸ Ö×ظ ÒÓØ Ø Ø ØØ Ú ÒØ× ÔÖÓ Ö × Ó Òظ Ø Ö × ÕÙ Ð Ø Ý Ò Ø × Ö Ð Ø ÓÒº ¼ ¼ Ý Ù× Ò Ì ÓÖ Ñ× ½º º¾ Ò ½º º¿º ´µÌ ØÝÔ ¼¿ Ø ´µÌ ÐØ Ý Ó ØÝÔ ÐÓÓ × ½ ´¼ · ¼ ¿ ·¼ ½¾µ Ð ØÝ Ó ÐÓÓ Ö Ø Ò ØÓ ÒØ ¹ × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø ÐÓÓ × Ø Ö ØÝÔ ÓÖ º Ë Ò Ø × Ö × Ó ÒØ Ú ÒØ׸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ × Ø ×ÙÑ Ó Ø ØÛÓ ÔÖÓ Ð Ø ×¸ Ò Ñ ÐÝ · ¼ ¼ ¼ ¿ º Ë Ñ Ð ÖÐݸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ö Ø Ò Û Ø ÒØ ¹ × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ò Ö ØÝÔ ÓÖ ØÝÔ ¸ ¼ ½¾ · ¼ ¼ ¼ ½ º ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø ÓØ ÒØ Ò× Ö Ø × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ØÝÔ ÐÓÓ ¸ Ò Ñ ÐÝ ¼º¼ º Ü Ö × × ÔÖÓ ½º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ ½º Ì × Û Ý ØÓ Ó Ø Ò Ø Ò×Û Ö Ø Ø × ×Ø Ó ÓÙÖ Ú ÐÓÔÑ ÒØ × ØÓ ÓÙÒØ Ø Ø ½ Ó Ø ¿ ÓÙØ ÓÑ × Ò Ø × ÑÔÐ ×Ô Ý Ð Ò Ó ×ÙѺ ÒÓØ Ö Û Ý ØÓ ×ÓÐÚ Ø ÔÖÓ Ð Ñ × ØÓ ÒÓØ Ø Ø Ö Ö Ð ×× Ó Û Ø ÒÙÑ Ö ÔÔ Ö× ÓÒ Ø ¬Ö×Ø ¸ Ø Ö Ö Ø Ö ÒÙÑ Ö× ÓÒ Ø × ÓÒ Ø Ø Û ÐÐ Ý Ð Ò Ó ×ÙÑ Ò Ø Ö ÒÙÑ Ö× Ø Ø Û ÐÐ Ý Ð Ò Ú Ò ×ÙѺ ¾º Ì Ú ÒØ Û Ó× ÔÖÓ × Ð×Ó ½»¾º ¿º Ì ÓÒ Ô ÓÒÐÝ « Ö Ò × Ö ÓÒÐÝ Ó ÙÖ ÓÖ Ø ¾½ Ó Ø Ð ØÝ Û Û ÒØ × Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ø Ø ÖØ Ò ÓÖ ÕÙ Ð ØÓ ¿ Ø ÙÔÔ Ö Ö Ø Ø Ö Ò Ø ÚÐ Ð Ú ÒØ Ò Ü Ö × ½¸ ×Ó Ø ÔÖÓ Ö ¿¸ Ò ºÌ × ÐÖ Ð ØÝ « Ö Ò ÖÖ Ý × Ü ÓÙØ ÓÑ × Ò Ø Ø Üغ ËÓ Ø ÔÖÓ Ø Ð ØÝ Û Û ÒØ × ½ ½¾ ¿ ½ ¿ ´Ø ¸Û ×Ñ ×Ø × ÔÖÓ × Ü ÓÙØ ÓÑ × Ò Ø ¾ ¿º ÐÓÛ Ö Ð Ø Ó Ø º Ä Ø Ü Ø ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ó Ö ½ Ò ½ ¾Ü · Ü Û ÐÐ ºÌ ÔÖÓ Ò Ö ¿º Ð ØÝ Ó Ò Üº ËÓ Ü ÒÓ × ÓÓÐ Ò Ö Ö × ¾ß Ð ØÝ Ø µº Ì Ò ¾Ü × Ø ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ò Ø Ö Ò ÓÑÐÝ × Ð Ø ×ØÙ ÒØ Ò ¹ÒÙÑ Ö Ö × × ¾Ü Ö º ·Ü·Ü ÕÙ ÐÐÝ Ð Ü Ðݺ º Ø Ó× ÓÑ Ò Ø ÓÒ× º ××ÙÑ Ø Ø ÐÐ Ú ºÌ ÐÐ Ø Ö Ø ÔÓ×× Ð ÓÑ ×Ø × Ñ ¸ ×Ó Ø Ò Ø ÓÒ× Ó ÔÖÓ Ð ØÝ × ½ ÇÒÐÝ ØÛÓ Ó ÔÓ×× Ð ÒÓØÝÔ × Ó Ø Ó«×ÔÖ Ò Ö Ò ¸ × Ò ÓÒ Ô Ö ÒØ Û ÐÐ ¬Ò Ø ÐÝ ÓÒØÖ ÙØ Ò ¸ Û Ð Ø ÓØ Ö Ò ÓÒØÖ ÙØ Ø Ö ÓÖ º Ë Ò Ø Ô Ö ÒØ Û Ó × ÓÒØÖ ÙØ × ÔÓ×× Ð ÐÐ Ð Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ½»¾ ¸ Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ó Ø ØÛÓ ÔÓ×× Ð Ó«×ÔÖ Ò Ö ½»¾ × Û Ðк º ´ µ Ì × ÑÔÐ ×Ô ÓÒØ Ò× ½¾ ÓÙØ ÓÑ × ´À ´ µ ××ÙÑ Ø Ø ÐÐ ½¾ ÓÙØ ÓÑ × Ö ÕÙ ÐÐÝ Ð ÒÙÑ Ö¸ ×Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ × ½» º ¸ ½µ¸ ´Ì и ½µ¸ ´À Ðݺ Ì Ö ÓØ ¸ ¾µ¸ ´Ì и ¾µ¸ Ø º ÓÙØ ÓÑ × ÚÀ Ò ÒÓ ÔØ Ö ½º ½º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ü Ö × × ½º Ô Ö Ó ×Ø ÖØ Ò Ý Ò Ð Ô Ý Ö»ÒÓ Ð Ô Ý Ö × Ò Ø ÓÒ Ø ÖÑ Ò × Ð Ò Ö¸ Ò Ð Ò Ö ÓÖÖ ×ÔÓÒ ØÓ Ü ØÐÝ ÓÒ ×Ù Ô Öº Ë Ò Ø Ö Ö × Ú Ò Ý× Ò ØÛÓ × Ò Ø ÓÒ׸ Ø Ö Ö ØÓØ Ð Ó ¢¾ ½ « Ö ÒØ Ð Ò Ö׺ ¾º Ì ¿º Ö Ö ¾¼ Û Ý× ØÓ ÓÓ× Ø ×ØÙ ÒØ ÖÓÑ Ø ¬Ö×Ø Ð ×׸ Ò ÒÓ Ñ ØØ Ö Û × Ó× Ò¸ Ø Ö Ö ½ Û Ý× ØÓ ÓÓ× Ø ×ØÙ ÒØ ÖÓÑ Ø × ÓÒ Ð ×׺ ÆÓ Ñ ØØ Ö Û ØÛÓ ×ØÙ ÒØ× Ö Ó× Ò ÖÓÑ Ø ¬Ö×Ø ØÛÓ Ð ×× ×¸ Ø Ö Ö ¾ Û Ý× ØÓ ÓÓ× Ø ×ØÙ ÒØ ÖÓÑ Ø Ø Ö Ð ×׺ Ì ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ÖÙÐ Ò ÔÔÐ ØÓ ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Û Ý× ØÓ ÓÓ× Ø Ø Ö Ñ Ñ Ö× × ¾¼ ¢ ½ ¢ ¾ ¼¼¼º Ì × × × ÑÔÐ Ñ ØØ Ö Ó Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ× Ó ¬Ú ×Ø Ò Ø Ø Ñ׸ ×Ó Ø Ö Ö ½¾¼ Û Ý׺ Ö Ö Ö ×Ü Ö¾ × ÑÔÐ Ö Ö « Ö ÒØ ÔÓ×× Ð× ÖØ׸ Ò ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø× ÖØ × Ô ¸Ø Ö Ö ÓÙÖ « Ö ÒØ ×Р׺ º º Ì ËÓ Ø « Ö ÒØ ÓÑ ×Ô Ò Ø ÓÒ׺ ÐÐ ÓÙÖ¹ØÙÔÐ × Ó « Ö ÒØ ÓÒ× ×Ø Ó ÖÓÐÐ׺ Ì Ö Ö ½¾ Ä Ì ØØ ÓÒ× ×Ø Ó ÐÐ ÓÙÖ ÖÓÐÐ× ÔÓ×× Ð ÓÙØ ÓÑ ×º Ò ÓÙÖ Ø ¿ ¼ Ó Ø × ÓÙØ ÓÑ ×º ËÓ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Û Û ÒØ × ¿ ¼ ½¾ ½º º Ï Ø × Ü ÖÓÐÐ׸ Ø Ö Ö ÔÓ×× Ð ÓÙØ ÓÑ ×º Ì ÓÙØ ÓÑ × Û Ø ÐÐ « Ö ÒØ ÖÓÐÐ× Ö Ø Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ× Ó × Ü ×Ø Ò Ø Ø Ñ׺ Ì Ö Ö ¾¼ ÓÙØ ÓÑ × Ò Ø Ú ÒØ Ó ÒØ Ö ×ظ ×Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ × ¾¼ ¼ ¼½ ¿º ºÌ Ö Ö ¾¼½¾ ÔÓ×× Ð ÓÙØ ÓÑ × Ò Ø × ÑÔÐ ×Ô º Á Ø ½¾ ÐÐ× Ö ØÓ Ø ÖÓÛÒ ÒØÓ « Ö ÒØ ÓÜ ×¸ Ø ¬Ö×Ø ÐÐ Ò Ø ÖÓÛÒ ÒØÓ ÒÝ ÓÒ Ó Ø ¾¼ ÓÜ ×¸ Ø × ÓÒ ÐÐ Ò Ø Ò Ø ÖÓÛÒ ÒØÓ ÒÝ ÓÒ Ó Ø ÓØ Ö ½ ÓÜ ×¸ Ø º Ì Ù׸ Ø Ö Ö ¾¼ ¡ ½ ¡ ½ ¡ ¡ ¡ ÔÓ×× Ð ÓÙØ ÓÑ × Ò Ø Ú Òغ ËÓ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ × ¾¼ ¾¼½¾ ℄º ºÌ Ö Ö ÔÓ×× Ð ÓÙØ ÓÑ × Ò Ø × ÑÔÐ ×Ô º Á Ø ¬Ú Ô ×× Ò Ö× Ö ØÓ Ø Ó« Ø « Ö ÒØ ØÑ º Ì ÓÙØ ÓÑ × Û Ø È ÐÐ Ó Ø Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ× Ó × Ü Ø Ñ× Ø ­ÓÓÖ׸ Ø Ó« Ø ¬Ö×Ø Ô ×× Ò ÓØ ¿ Ö Ò Ø Ó« Ø ÒÝ ÓÒ Ó Ø × Ú Ò ­ÓÓÖ׸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ × × ÓÒ Ô ×× Ò Ö ÒØ Ò Ø ÒÝ ÓÒ Ó Ø Ö × Ü ­ÓÓÖ׸ Ø º Ì Ù׸ Ø ¼ º ¾ ¼½ ÌÖ Ö ÔÓ×× Ð ÖÖ Ò Ñ ÒØ× Ò Û Ø × Ü ÖÙÒÒ Ö× Ò ¬Ò × Ø ÖÓÑ Ø Ñ ¬Ò × Ò Ø ¬Ö×Ø Ø Ö ÔÓ× Ø ÓÒ׸ Ø Ö Ö ¿ ÖÖ Ò Ñ ÒØ× Ó Ø × Ø Ö ÔÓ× Ø ÓÒ× Ò Ø Ö Ö Ð×Ó ¿ ÖÖ Ò Ñ ÒØ× Ó Ø Ø Ö ÖÙÒÒ Ð ×Ø Ø Ö ÔÓ× Ø ÓÒ׺ Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ö Ö ¿ ¢ ¿ ÖÖ Ò Ñ ÒØ× Ò Û ¬Ò × Ò Ø ¬Ö×Ø Ø Ö ÔÓ× Ø ÓÒ× Ò Ø ÖÙÒÒ Ö× ÖÓÑ Ø Ñ ¬Ò × Ò Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ × ´¿ ¿ µ ½ ¾¼º Ï ÒÑ Ø Ö ÕÙ Ö ÒØ ÔÖÓ ØØ ½¼¼ ÐÐ× º Ö Ö Ò ÓÑÐÝ ÓÖ ÓØ Ö Ò Ð ×ظ Ò Ø ×Ñ Ò Ð ØÝ Ò Ô ÖØ ´ µ¸ ´ µ¸ ÓÖ ´ µ Ó Ø ÐÐ Ò Ø Ð ×Ø × Ö × Ü Ö × × × ÑÔÐÝ Ø ¡ ¡ ¡ ¡¿ Ö º Á Ø Ø Ö ÖÙÒÒ Ö× Ø × Ø Ö ÖÙÒÒ Ö× ÑÓÒ Ö× ÖÓÑ Ø Ñ ÑÓÒ Ø Ø ÖÙÒÒ Ö× ÖÓÑ Ø Ñ Ð ×Ø Ø Ö ÔÓ× Ø ÓÒ׺ Ì Ù׸ Ö ÛÒ Ò Ø Ø ÓÖ Öº Ì Ù׸ ØØ ¬Ö×ظ ÔÖÓ Ð ØÝ Ø ½¼º ¬ Ø Ø ¸ ÓÖ Ð ×Ø ÓÖ Ö Ó Ø Ð ×غ × ÔÖÓ ÐØ × ×Ø Ö ½¼¼ ¸ Ù× Ó Ø Ö Ò ÓÑ ½º ÓÑÑ ÒØ ÖÝ Ì × × Ø ÓÒ Ò × Û Ø Ò ÜØ Ò Ü ÑÔÐ ÐÐ Ì Ì ÒÒ × ÌÓÙÖÒ Ñ ÒØ º Ì × × Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó ÓÑ Ò ØÓÖ × Ø Ø Ù× × ×Ð ØÐÝ ×Ù ØÐ Ð Ò Ó Ö ×ÓÒ Ò º Ë Ø ÓÒ ½º º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ü Ö × × ½º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ü Ö × × ½º Ï ÓÙ× ×º À Ò ¸ Ø ØÑ ¸ ¾¼ ½¼ ½ Ú ØÓ ×× Ò ½¼ ÓÙ× × ØÓ ÓÒ ÔÓÐÐ×Ø Ö¸ Ò Ø ÓØ Ö ÔÓÐÐ×Ø Ö Û ÐÐ Ø ØÓ ÒÚ × Ø ÓØ Ö ½¼ ÒÙÑ Ö Ó ×× ÒÑ ÒØ× × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó ¾¼ Ø Ñ× Ø Ò ½¼ Ø ¸ ¾º Ì Ö Ø Ó Ó ¿º º ¿ ¿¼ ØÓ Ø ¿ ¿½ × ¿½ ¿ Ö× ½¸ ×Ó ÖØ ¿ ¿½ ×Ѻ ×Ð Ö Öº Ë Ò ¿ ¿ · ¿¼¸ ØÛÓ ÒÙÑ ÓÒ× ×Ø Ó Ä ØØ ¾ × ÑÔÐ ×Ô ÐÐ ×Ù × Ø× ´ÒÓØ ÓÖ Ö ØÙÔÐ ×µ Ó Ø ¾ ÙÐ × Ò Ø Óܺ Ì Ö Ö ½¼ ¾ ×Ù ×Ù × Ø׺ Ì Ö × ÓÒÐÝ ÓÒ ×Ù × Ø Ø Ø Û ÒØ × ½ ½¼ ¾ º ¾ ½ ¸ Ò ÒØ Öº º Ì ÒÙÑ Ö × ¾ ½ ´ ½ µ ºÌ Ö Ö × ÐÐ ÓÙÖ Ø Ú ×¸ ×Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Û Ò ¾ Ô Ó×× Ø׺ Ì Ð Ô Ö× Ó × Ö ÓÖ ¸ Ø Ø× Ø ÔÖÓ Ø Ò Ò Ó ÙÔݺ Ç Ø × ØÛÓ ÒØ × Ð ØÝ × Ò ½ Ò ¾ Ô Ö׸ Ò ½ Ô Ö× ÓÑÔÖ × Ò Ò ¾ ºÌ × Ø× Ö Ö Ò Ô Ó×× ÒØ × Ð × Ø× Ó Ø׸ ×Ó Ø × ÔÖÓ Ø× ØÓ Ó ÙÔ ¸Ò Ø ÝÖ ÐÐ ÕÙ ÐÐÝ Ð Ðݺ Ì Ö Ö ·½ Ó Ò Ò Ò Ð ØÝ Û Û ÒØ × ·½ ´Ò · ½µ Ò ºÌ Ö Ö Ô Ó×× Ð × Ø× Ó Ö Ö × Ø× ØÓ Ø× Ó Ó ÙÔ ÒØ × ¸Ò Ø ÝÖ ÔÖÓ ÐÐ ÕÙ ÐÐÝ Ð Ðݺ Ù× Ø Ö Ð × ÒÓ ×Ø ÖØ ÓÖ Ò ¸ Ø Ò× Ø׸ ×Ó Ø Ð ØÝ Û Û ÒØ × Ò Ò ºÌ ´Ò µ ´Ò ½µ ¾Ò ØÐÝ ØÖ Ýº Ì ØÓØ Ð ÒÙÑ ¸ × ÔÖÓ Ð Ñ × ×Ð Ö Ó Û Ý× Ó ÓÓ× Ò Ø Ò× Ø× Ø Ø Û ÐÐ Ó ÙÔ ÝØ ÒÔ ÓÔÐ × ×Ó Ø Ø ÒÓ ØÛÓ ¼¼ ¼ Ò º Ç« Ø× Ò ØÛ ÓÙÐ × Ñ Ø Ø Ø Ö Ö ÓÒÐÝ ØÛÓ Û Ý× Ó ÓÓ× Ò Ø × × Ø× ¸ Ò Ñ ÐÝ ÒØ × Ö Ó ÙÔ Ò ¼¼ ¼ ÔØ Ö ½º ÍÔÓÒ ÙÖØ Ö ÓÒ× Ö Ø ÓÒ¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ò ½ ÑÓÖ Û Ý× Ò ÓÙÒ ¸ Ò Ñ ÐÝ ¼¼ ¼ Ò · ½º ½¼º ¼¸ ¼ ¼¼ ¼ ¼ ¸ Ø º ÒØ × Ø× Ö Ó ÙÔ × Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Û Ý× Ó ÓÓ× Ò Ø × Ø× ×Ó Ø Ø ÒÓ ØÛÓ ÐÐ Ð Ø Ø × ÑÔÐ Ï× Óܺ Ì Ö Ö ÒÙÑ ¾ ½¼ ÓÙØ Ó Ø ¾ Ð Ø ÙÐ × Ò Ø ×Ù ×Ù × Ø׺ Ì ÒÙÑ Ö Ó ×Ù × Ø× Ø Ø ÓÒØ Ò Ø ØÛÓ Ø Ú ÙÐ × × Ø ×Ô ÓÒ× ×Ø Ó ÐÐ ×Ù × Ø× ´ÙÒÓÖ Ö µ Ó ½¼ ÓÙØ Ó Ø ÓØ Ö ¾¾ ÙР׸ ¾¾ ¸ ×Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Û Û ÒØ × Ö Ó ×Ù × Ø× Ó × Þ ¾¾ ¾ ½¼ ¢ ¾ ¢ ¾¿ ¼ ½ ¿¼ ½¼ ½½º Ì × Ü Ö × × × Ñ Ð Ö ØÓ Ü Ö × ½¼º Ä Ø Ø × ÑÔÐ ×Ô ÓÒ× ×Ø Ó ÐÐ ×Ù × Ø× ´ÙÒÓÖ Ö µ Ó ½¾ ÓÙØ ÓØ ½¼¼ Ô ÓÔÐ Ò Ø ÖÓÙÔº Ì Ö Ö ½¼¼ ×Ù ×Ù × Ø׺ Ì ÒÙÑ Ö Ó ×Ù × Ø× Ø Ø ÓÒØ Ò ½¾ Ò × × Ø ÒÙÑ Ö Ó ×Ù × Ø× Ó × Þ ½¼ ÓÙØ Ó Ø ÓØ Ö Ô ÓÔÐ ¸ ½¼ ¸ × Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Û Û ÒØ ½¼ ½¼¼ ½ ¾ ½¾ ¢ ½½ ½¼¼ ¢ ¿ Û Ý× Ó ½¼ ¼ ¼½¿¿¿ ½ ¾º Ì Ö Ö Ú ÒØ ÖÓÙÔ ÒØÓ Ø ØÛÓ Ø Ñ׺ × Ò Ü Ö × ½½¸ Ø ÒÙÑ Ö Ó Û Ý× × ¿¿ ºÌ ÒÙÑ ÖÓ Ó ÓÓ× Ò Ø ½¼ ÔÐ Ý Ö× ÓÖ Ø ¬Ö×Ø Ø Ñ ×Ó × ØÓ Ò ÐÙ ÓØ Ò Û Ý× Ó ÓÓ× Ò Ø ½¼ ÔÐ Ý Ö× ÓÖ Ø × Ø Ñ ×Ó × ÒÓØ ØÓ Ò ÐÙ Ø Ö ÓÖ ¿¿ º Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Û Û ÒØ × Ø Ò ØÓ Ø Ö ÓÒ Ø ÓØ Ö Ø Ñµ × ½¼ ¿¿ · ¿¿ ½¼ ´ Ò Û ÐÐ Ø Ò ½¼ ¢ ¿ ·¾ ¿ ½¼ ¢¿ ¢ ¾ ¼ Ë ½¿º Ø ÓÒ ½º º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ü Ö × × Ì ÔÖÓ Ì × Ü Ö × Ð ØÝ × · × × Ñ Ð Ö ØÓ Ü Ö × ½¾º À Ö ¸ Û Û ÒØ ÓÙÖ × Ò Ø ÙÐ × ØÓ Ò Ø × Ñ ÖÓÙÔº ¾¼ ¾¼ ½¼ ¼ ½½ ¼ ¾ ½¼ ½ º Ò · Ò ½ ´Ò ´ ´ Ò µ · ´ ½µ ´Ò µ ´Ò · ½µ Ò ½µ ´Ò ½· ´Ò Ò · ½µ ½ ·½ Ò ½µ ´Ò µ ¡ ´Ò Ò Ò·½ Ò·½ · ½µ · ½µ ½º ´µ ´µ Á Û ÜÔÖ ×× ¾Ò Ö ×ÙÐغ × ´½ · ½µÒ Ò ÜÔ Ò ´½ · ½µÒ ÝØ ÒÓÑ Ð Ø ÓÖ Ñ¸ Û Ó Ø Ò Ø ×Ö Á Û ÜÔÖ ×× ¼ × ´½ ½µÒ Ò ÜÔ Ò ´½ ½µÒ Ý Ø ÒÓÑ Ð Ø ÓÖ Ñ¸ Û Ó Ø Ò Ø ×Ö Ö ×ÙÐغ ½ º ´ µ ÁØ × × Ö ØÓ Ð ÙÐ Ø ¬Ö×Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø ÓÑÑ ØØ Û ÐÐ ÒÓØ ÓÒØ Ò Ø Ö Ó Ø ØÛÓ ½¼¼ × Ò ØÓÖ× ÖÓÑ Ø × ÒØ ×Ø Ø º Ì × ÔÖÓ Ð ØÝ × º Ì Ù׸ Ø ¬Ò Ð Ò×Û Ö × ½ Ö ½¼¼ ½ ¼ ¼½ ¿ ´µÌ ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ø Ø Ñ Ø Ó× Òº Á Ø ÖÓÙÔ × ØÓ ÓÒØ Ò ÓÒ × Ò ØÓÖ ÖÓÑ ×Ø Ø ¸ Ø Ò Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÓ×× Ð Ó × ÓÖ Ó Ø ¬ ØÝ ×Ø Ø ×º À Ò ¸ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÓ×× Ð ÓÑ Ò Ø ÓÒ× ÓÒØ Ò Ò ÓÒ × Ò ØÓÖ ÖÓÑ ×Ø Ø × ¾ ¼ º Ö ¼ ½¼¼ ½º ÐÐ Ø Û ÐÐ ÓÙÖ ÔÐ Ý Ö× Ó ÙÔ ÝØ ¸ ¸ ÓÙÖ ¸ Ò × × ºÌ ¾ º ÒÙÑ Ö Ó Û Ý× Ó ÓÓ× Ò Ø ÔÓ× Ø ÓÒ× Ò Ø Ø Ø ÔÐ Ý Ö Û ÐÐ Ö Ú ½¿ Ö ×¸ Ø ÒÙÑ Ö Ó Û Ý× Ó ÓÓ× Ò Ø ÔÓ× Ø ÓÒ× Ò Ø ÓÖ Ø ÓÙÖ × ×Ó Ø Ø ÐÐ Ó Ø Ñ Û ÐÐ Ö Ú Ý ÔÐ Ý Ö ½¿ º Ë Ñ Ð ÖÐݸ × Ò ÔÐ Ý Ö Û ÐÐ Ö Ú ½¿ ÓØ Ö Ö ×¸ Ø ÒÙÑ Ö Ó Û Ý× Ó ÓÓ× Ò Ø × Ë Ò ÔÓ× Ø ÓÒ× ÓÖ Ø ÓÙÖ × ×Ó Ø Ø ÐÐ Ó Ø Ñ Û ÐÐ Ö Ú Ý ÔÐ Ý Ö × ½¿ º × Ñ Ð Ö Ö ×ÙÐØ × ØÖÙ ÓÖ Ó Ø ÓØ Ö ÔÐ Ý Ö׺ Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Û Ý× Ó ÓÓ× Ò Ø ÔÓ× Ø ÓÒ× Ò Ø ½¼ ÔØ Ö ½º ÓÖ Ø ÓÙÖ × ×Ó Ø Ø ÐÐ Ó Ø ÑÛ ÐÐ Ö Ú ÝØ × Ñ ÔÐ Ý Ö × ½¿ º Ì Ù׸ Ø ¬Ò Ð ÔÖÓ Ð ØÝ × ½¿ ¾º ½ºÌ Ö Ö ½¼¼ Û Ý× Ó ÓÓ× Ò Ø Ò Ñ Ø Ñ Ø × ×ØÙ ÒØ׺ Ì Ö Ö ¾¼ Û Ý× Ó ÓÓ× Ò ØÛÓ ½¼ ¾ ×ØÙ ÒØ× ÖÓÑ Ú Ò Ð ×× Ó ¾¼ ×ØÙ ÒØ׺ Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ö Ö ¾¼ Û Ý× Ó ÓÓ× Ò ØÛÓ ×ØÙ ÒØ× ¾ ½¼¼ ÖÓÑ Ó Ø ¬Ú Ð ×× ×º ËÓ¸ Ø ¬Ò Ð Ò×Û Ö × ¾¼ ¼ ¼½ ¿º ¾ ½¼ ½º ÖÓÑ Ø × Ö ÔØ ÓÒ Ó Û Ø ÓÙÒØ× × ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ù×ØÓÑ Ö Ó ×¸ Û × Ø Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÒ× ×Ø× Ó ØÙÔÐ ´Ñ½ ÑÒ µ¸ Û Ö Ñ × Ø ÒÙÑ Ö Ó Ù×ØÓÑ Ö× Û Ó ÓÓ× Ø Ñ ÓÖ ½ Òº Ñ ÑÙ×Ø ØÛ Ò ¼ Ò Ò Ñ½ · ¡ ¡ ¡ · ÑÒ º ×Ù ØÙÔÐ × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ × ÕÙ Ò Ó Ò · ½ ¼³× Ò ½³× × ÓÐÐÓÛ׺ Ì ¬Ö×Ø Ñ½ Ø ÖÑ× Ö ¼ ÓÐÐÓÛ Ý ½º Ì Ò ÜØ Ñ¾ Ø ÖÑ× Ö ¼ ÓÐÐÓÛ Ý ½¸ Ò ×Ó ÓÒ ÙÔ ØÓ ÑÒ ½ ¼³× ÓÐÐÓÛ Ý ½ Ò ¬Ò ÐÐÝ ÑÒ ¼³×º Ë Ò Ñ½ · ¡ ¡ ¡ · ÑÒ Ò × Ò Û Ö ÔÙØØ Ò Ü ØÐÝ Ò ½ ½³× ÒØÓ Ø × ÕÙ Ò ¸ ×Ù × ÕÙ Ò × Ü ØÐÝ Ò · ½ Ø ÖÑ׺ Ð×Ó¸ Ø × Ð Ö Ø Ø ×Ù × ÕÙ Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ü ØÐÝ ÓÒ ØÙÔÐ Ó Ù×ØÓÑ Ö Ó ×º Ì ÒÙÑ Ö× Ó ¼³× ØÛ Ò ×Ù ×× Ú ½³× Ú Ø ÒÙÑ Ö× Ó Ù×ØÓÑ Ö× Û Ó ÓÓ× Ø Ø Ø Ñ¸ Ò Ø ×Ø ½ ³× Ò ÒÙÑ × ÐÐ Ù× Ø Û Ö Û ×Û Ø × ÕÙ Ò × ÖÓÑ ÓÒ Ò· Ö Ó ×Ù Ø Ñ ØÓ Ø ½ º Ò Üغ ËÓ¸ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó Ó × ¾¼º Ï Ò Ù Ø ÓÒº ½ ¼ ÓÖ Ò ½¸ Û ÑÙ×Ø ÔÖÓÚ Ø Ø ½ ½ Ü·Ý Ë Ò Ø Ø Ö Ü¼ ݽ · ÓØ Ò¼ ·½ ܽ ݼ Ø× ÓÖ ÓÖ Ñ × ØÖÙ Ò × ½ ÕÙ Ø ÓÒ × Ò¼ ÓÖ Ò¼ Ü · ݸ ½º ÓÖ Ò Ø Ø ÓÖ Ñ × ØÖÙ Ò¼ · ½¸ ÓÖ Ø Ø Ò ÓÖ Ñ × ½º ÆÓÛ Ý× ××ÙÑ Ø ØØ Ò ·½ ´Ü · Ý µ ¼ Ò¼ · ½ ØØ Ø Ü ÝÒ¼ ·½ ÓÖ Ñ × ØÖÙ ÓÖ ´Ëº½º½µ ¼ Ë Ò Û Ú ××ÙÑ Ò¼ Ø Ò Ò¼ ¸ Û ÒÓÛ Ø Ø ´Ëº½º¾µ Ò ´Ü · Ý µ ¼ Ò¼ Ü ÝÒ¼ × Ó ´Ëº½º¾µ Ý Ï ¼ Ó ´Ëº½º¾µ × ÐÐ ÑÙ Ø Ð ÔÐÝ ÕÙ Ð × Ø ÓØ × Ö Ø× Ó ´Ëº½º½µº Ò¼ Ü · ݺ Ï Ò¼ · Ø ÒÒ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ü·Ý ØÑ ×Ø Ö Ø× Ò ´Ü · Ý µ´Ü · Ý µ ¼ ´Ü · Ý µ Ò¼ Ò¼ Ý Ü ÝÒ¼ Ò¼ Ü ÝÒ¼ ·½ ¼ Ò¼ Ü ·½ Ò¼ ¼ ¼ Ë Ò¼ ·½ Ò¼ Ø ÓÒ ½º º ÓÑÑ ÒØ ÖÝ ½½ ½ ½ Ò¼ Ü ÝÒ¼ ·½ Ò¼ Ò¼ · Ò¼ Ü ÝÒ¼ ·½ · ¼ ÝÒ¼ ·½ · ½ ½ · Ò¼ Ü ÝÒ¼ ·½ ÜÒ¼ ·½ ÆÓÛ¸ ÔÔÐÝ Ø Ö ×ÙÐØ Ò Ò¼ Ü Ö × ½ Ò¼ · ½ ØÓ ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ò¼ ½ ×Ø · Ì ½º ÅÙ ×Ñ ¬Ò Ð ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÓÚ ÕÙ Ð ØÓ Ø Ö Ø× Ó ´Ëº½º½µº ÓÑÑ ÒØ ÖÝ ÐØ ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× Ö Ù× ÙÐ × ÓÙÒØ Ò Ñ Ø Ó ¸ Ò Ø Ý Ö Ò ÓÖ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ë Ø ÓÒ º½½º Ì Ý Ö ÒÓØ Ù× ÑÙ Ð× Û Ö Ò Ø Ø Üغ ÐØ ÓÙ Ø × × Ø ÓÒ Ó × ÒÓØ Ú Ò ×Ø Ö × ¸ Ø ÓÙÐ × Ô ´ØÓ Ø Ö Û Ø Ë Ø ÓÒ º½½µ ÓÒ Û Ö ÒÓØ ÒØ Ö ×Ø Ò Ø ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø ØÝÔ × Ó ÓÙÒØ Ò Ö ÙÑ ÒØ× Ø Ø Ö ÐÝ ÓÒ ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ׺ ½º ½º ØÝÔ Ï ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ú Ö ØÖ ×× Ò ØÝÔ × Ó ºÌ Ü Ö × × Ð Ñ ÒØ× Ø ÒÙÑ ØÒ ØÓ ÓØ ×× Ò × ×Ø ØÓ ¾½ ÓÙ× × ×Ó Ø Ö Ó Û Ý× ØÓ ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ Ø Ü ØÐÝ × Ú Ò Ó ¾½ ¾º ¿ ÓÖ Ø ÓØ Ú Ø ¸¼ ¾¸ ¼ ÒÙÑ Ò ÜØ ÖÓ Ò ÖÖ Ò Ñ ÒØ× Ó Ð ×غ Ì ÓÖ ÒÒ Ø ÓÙÖ × ×Ø ×Ø Ò Ø ØÝÔ × Ó Ó ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ó Ø× Û Ø ÓÖ ÓÒ ØÝÔ ¸ ½¾ Ï ÓØ Ö × Ò Üظ ½¾ Ó Ø Ö× Ó Ø Ø Æ ÒØ Ø ¿¼¼ ¿º Ï ¼ º ½ ½¾ ½¾ Û Ý× ØÓ ½ Ò ÒØ ØÓ ¿¼¼ Ñ Ñ Ò Þ Ø ÓÒ ÒØÓ Ø Ö Ö ÓÑÑ ØØ ºÌ ×Ù × Ø× Ö Ö Ò ÓÒ ÓÑÑ ØØ ¸ Ø ¾ ÓØ ×º × ÓÒ ÓÑÑ ØØ ¸ Ò ¾ ºÌ Ö Ö ½¼ ¿¿¾½½ ÖÖ Ò Ñ ÒØ× Ó Ø ½¼ Ð ØØ Ö× Ó ÓÙÖ ×Ø Ò Ø ØÝÔ ×º ÐÐ Ó Ø Ñ Ö ×½ ½¼ ¿¿¾½½ ½ ¼ ¼¼º ÕÙ ÐÐÝ Ð Ðݸ Ò ÓÒÐÝ ÓÒ ×Ô ÐÐ× ×Ø Ø ×Ø ×º ËÓ¸ Ø ÔÖÓ º Ð ØÝ ÖÖ Ò Ì Ö Ö ÖÓ Ò½ Ò Ò¾ Ò¿ Ò Ò Ò Ñ ÒÝ Û Ý× ØÓ Ò ³× ´ ÓÖ ½ Û ÒØ × ½ µ ÑÓÒ Ø Ò Ò ÖÓÐÐ׺ Ì Ò Ò º ÒÙÑ ÔÓ×× Ð ÕÙ ÐÐÝ Ð ÐÝ ÖÓÐÐ× × Ò º ËÓ¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Û Ò Ò½ Ò¾ Ò¿ Ò ½¾ ÔØ Ö ½º º Ì ÑÓÒ Ø ÔÔ ÖÖ Ò Ö Ö ÔÓ×× Ð ÓÙØ ÓÑ × ÓÖ Ø × Ú Ò º Á Ó Ø × Ü ÒÙÑ Ö× × ØÓ ÔÔ Ö Ø Ð ×Ø ÓÒ × Ú Ò ¸ Ø Ò ÓÒ ÒÙÑ Ö ÑÙ×Ø ÔÔ Ö ØÛ Ò Ó Ø ÓØ Ö ¬Ú ÒÙÑ Ö× ÑÙ×Ø ËÙÔÔÓ× ¬Ö×Ø Ø ØØ ÒÙÑ × ØÝÔ ¸ ¸ Ö½ ÔÔ Û Ö× ØÛ × ÑÔÐ × Ò ×Ô × ÓØ ÕÙ Ì ÒÙÑ Ö Ó ÓÙØ ÓÑ × Ó Ø ÒØ ¸ Ö ÓÒ º ÓÒ º Ì Ð ØÓ Ö ÓØ Ø × Ö ÒÙÑ ÒÙÑ Ò ÕÙ Ö× ÔÔ Ö× ÖÓ ÖÓ « Ö ÒØ Ñ ÒØ× Ó Ø ×ÝÑ ÓÐ× ½¸ ½¸ ¾¸ ¿¸ ÓØ ÓØ Ö ÓÙØ ÓÑ × ÓÖ Ø ÓØ ØÓØ Ð ÒÙÑ × Ú ÒØ × ¬Ú ÒÙÑ Ö× Û Ñ Ö Ø ÔÔ ÔÔ ¾ ´½ µ Ö ØÛ ¾ º Ð ÒÙÑ ÔÖÓ ÑÓÒ Ø × ´ ×ÚÒ Ö Ó ÓÙØ ÓÑ × Ò Û ÒÙÑ Ö× ØÐ ×Ø ÓÒ µ ºÌ Ø Ö ÓÖ ¸ Ð ØÝ ¾ ¸ Ò ´ ¾µ Ö ´ µ ¾´ ¾ ½¼ ÙØ Ò Ö Ø Ö Ø µ ºÌ Ó Ö ×ØÖ Û Ý× Ó ½¾ Ö Ò ×ØÖ ÙØ Ò Ø ¾ Ö × ØÓ Ø Ø Ø ÓØ ØÖ ÔÐ Ý Ö׺ Ì Ö Ö ½¾ ¾ Û Ý× ÖÓ Ö Ø Ö × ØÓ Ø ½¿ ¿ ÔÐ Ý Ö× ×Ó Ø ×ØÖ ÙØ Ò Ì ¾ Ö Ú×Ø Ö ½¿ Ö × ØÓ Ø × × ÒØ ÒÙÑ Ö ×º Ì Ö Ú×Ø Ø Û Ý× Ó ÔÐ Ý Ö׸ ×Ó Ø × ÒØ ÒÙÑ ½¿ ¿ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Û Ý× Ó Ö× º Ö Ó Ö ×º ×ØÖ ÙØ Ò Ø Ø × ÒØ ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø Ö × ØÓ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ð ×Ø ØÛÓ ÒÙÑ Ö× Ó Û Ý× ×¸ Ö ÓÖ ¸ Ø × ÒØ ½¾ ¾ ÔÐ Ý Ö× ×Ó Ø ÒÙÑ ÖÓ Ö ¾ ½¼ Ò Ö Ó Ö ×º ËÓ¸ Ø Ø ¬Ò Ð ÔÖÓ Ö Ú×Ø Ð ØÝ × º Ì Ö Ö ¾ ½¿ ½¿ ½¿ ½¿ ×ØÖ ÙØ Ò Ø Ö Ö Û Ý× Ó ×ØÖ ÙØ Ò Ø Ø Ö × ØÓ Ø ÔÐ Ý Ö ÙØ Ø ÓÙÖ ÔÐ Ý Ö׺ Ì º Ö Ö ÓØ ½¾ ¿¿¿¿ × Û Ý× Û Ý× Ó ½¾ Ô ØÙÖ Ö × ×Ó Ø ¼ ½¼ ½¼ ½¼ ½¼ Ø× Ø Ö ÆÓ Ñ ¼ ØØ Ö Û Û ÓÓ× ¸ Ø Û Ý× ØÓ Ò ½¾ ×ØÖ Ö Ñ ÒÒ ÒÓÒ Ô ØÙÖ Ö × ×Ó Ø Ø ÔÐ Ý Ö Ø× ½¼º ËÓ¸ Ø ÔÖÓ ½¾ ¿¿¿¿ ¼ Ð ØÝ Û ´¿ × ¼ ½¼ ½¼ ½¼ ½¼ ¾ µ ´½¼ ¾ µ µ ¼ ¼¿¾ ½¿ ½¿ ½¿ ½¿ ´½¿ º Ì ¸ Ö ¸ Ö Ò ¾ ½¿ ½¿ ½¿ ½¿ º Û Ý× Ó ×ØÖ ÙØ Ò Ø ×ØÖ ÙØ Ò Ö × ØÓ Ø Ø ÐÐ ÓÙÖ ÔÐ Ý Ö׺ Ø ÔÐ Ý Ö ÔÐ Ý Ö ÐÐ Ø × ÓÙÖ ÔÐ Ý Ö× ÐÐ Ö ÐÐ Ö ¸ Ì Ö × ÓÒÐÝ ÓÒ ÛÝÓ Ö × ×Ó Ø ÐÙ Ö ×¸ Ò Ö Ú× Ö Ú× Ö ×¸ Ò Ö ×º ÔÐ Ý Ö ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö Ö Û Ý× Ó ×× Ò Ò Ø ÓÙÖ ÓÐÓÖ× ØÓ Ø ÓÙÖ ÔÐ Ý Ö× Ò Ø Ö ÓÖ Ø Ö Ö Û Ý× Ó ×ØÖ ÙØ Ò Ø Ö × ×Ó Ø Ø ÔÐ Ý Ö Ö Ú × ½¿ Ö × Ó Ø × Ñ ÓÐÓÖº ËÓ¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÛÒ × Ö Ú× ÐÐ Ý ÐÐÓÛ Ö ×¸ ÔÐ Ý Ö Ö Ú× ¾ ½¿ ½¿ ½¿ ½¿ ´½¿ µ ¾ ¢ ½¼ ¾ Ë ½¼º Ø ÓÒ ½º º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ü Ö × × ½¿ Á Û Ó ÒÓØ ×Ø Ò Ù × ÑÓÒ Ñ ÒØ× Ó Ø ËÓ¸ Ø ÔÖÓ ½ ÒÒ Ð ØÝ Û ÓÝ׺ Ò Ï ÓÝ× Û Ø Ø × Ñ Ð ×Ø Ò Ñ ¸ Ø Ò Ø Ö Ö ÒØ Ö ×Ø ÒØ ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ¾¿ ÔÓ×× × Ð ÖÖ Ò ¹ Ö × Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÒ Ó Ø ÖÖ Ò Ñ ÒØ׺ ¾¿ ¿ ¢ ½¼ ¾¿ ½½º ØÓ Ø Ù× Ò ÐÐ Ï × ÐÐ Ù× Ò×Ø ¼ Ò Ù Ø ÓÒº Ó ÓÖ Òº Ë Ò Û Ú ÐÖ ÓÖ Ý ÔÖÓÚ Ò Ø Ú ÖÝ ÑÙÐØ ÒÓÑ Ð Ø Ò ÐÐ ÓÖ Òº ÓÖ Ñ × ØÖÙ ÓÖ ¾¸ Û ÐÖ Ý Ò ¾º Ò ÒÓÑ Ð Ø ÒÓÛ Ø Ö Ö ×Ù Ø × ØÖÙ º ¼·½ Ò ØÖ ÖÝ Ð Ï ÓÖ Ñ¸ Û ÒÓÛ Ø Ø ØØ ØØ Ò¸ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ × ÐÐ Ù× ËÙÔÔÓ× Ø Ò Ù Ø ÓÒ Ö ×Ù Ø × ØÖÙ Ð ÙØ Ø ×ØÑ ÓÖ Û ÑÙ×Ø × ÓÛ Ø Ò ¼ ·½ ¼ ·½ ´Ü½ · ¡¡¡ ¼ · Ü ¼ ·½ µ Ò Ò½ Ü ÐÐ Ò½ Ò Ò ¼ ·½ ÜÒ½ ¡ ¡ ¡ Ü ½ ´Ëº½º¿µ Û ½ Ö Ø ×ÙÑÑ Ø ÓÒ × ÓÚ Ö ½ Ò Ð Ø Ý ¼ · ¼· Ü Ò ¼ ·½ º Ï ¼ ·½ ×Ù Ø Ú Ø Ò½ · Ø Ò ¡¡¡ · Ò ¼ ·½ Ò º ÄØÝ Ü ÓÖ ´Ü½ · ¡¡¡ Ú Ü ¼ ·½ µ Ò ´Ý½ ØØ · ¡¡¡ · Ý ¼ µÒ ÓÖ ¼ Ë Ò Û ××ÙÑ Ø Ø ÓÖ Ñ × ØÖÙ ¸Û ÒÓÛ Ø Ø ´Ý½ · ¡¡¡ · Ý ¼ µÒ ѽ Ò Ñ ¼ Ñ Ý½ ½ ¡ ¡ ¡ Ý Ñ¼ ¼ ´Ëº½º µ µ¸ Û ÖØ ×ÙÑÑ Ø ÓÒ × ÓÚ Ö ×Ù ×Ø ØÙØ Ü ¼· Ü ¼ ·½ ÓÖ Ý ¼ Ò Ý½ ѽ ÐРѽ ÔÔÐÝ Ø Ñ¼ ¼ Ñ ¼ ×Ù ÒÓÑ Ð Ø ÓÖ Ñ ØÓ Ó Ø Ò ¼ Ø Ø Ñ½ · ¡¡¡ ·Ñ ¼ Ò º ÇÒ Ø Ö Ø× Ó ´Ëº½º ѽ ÁÒ ´Ëº½º Ò ´Ëº½º µ¸ µ¸ Ò Ñ ¼ ¡¡¡ Ñ Ý ¼ ½ ¼½ Ñ Ü ¼Ü Ñ ¼ ¼ ·½ ´Ëº½º µ Ð ØÒ Ò Ñ ÓÖ ½ Ò½ · ¡ ¡ ¡ · Ò ¼ ·½ Ò Ñ Ñ ¸ Ò Ð Ø Ò ¼·½ Ñ ¼ º Ì Ò¸ Ò Ø ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ¼ ½¸ Ð Ø Ò ¼ Ò ÓÒÐÝ Ñ½ · ¡ ¡ ¡ · Ñ ¼ Òº Ð×Ó¸ ÒÓØ Ø Ø ÒÒ½ Ò Ñ½ ËÓ¸ ´Ëº½º µ ¼ ¼ ¼ ·½ ÓÑ × Ò Ò½ Ò ¼ ·½ ÜÒ½ ¡ ¡ ¡ Ü ½ ÐÐ Ò½ Ò ¼ ·½ ¼ ·½ Û ÖØ × Ð ×Ø ×ÙÑ × ÓÚ Ö Ò ¼ ·½ ×Ù Ø Ø Ò½ · ¡¡¡ · Ò ¼ ·½ Ò º ½ ÔØ Ö ½º ½º½¼ Ì ÔÖÓ ÓÑÑ ÒØ ÖÝ Ò × ÛØ ÙÒ ÓÒ Ó ØÓÓ Ò Ò Ü ÑÔÐ Ö ÓØ Ñ Ø ÖÓ Ò ÔÖÓ Ð Ñº Ì ØÓ ×ØÙ Ð ×× Ò ÐÓÒ × × Ø ÓÒ Ð ØÝ Ó Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÒ Ó ÓÖÑÙÐ Ò ÓÖ Ø Ò ÖÓÙÒ ×¸ ØÖ ÖÝ ÒÙÑ Ü ÑÔÐ Û ÐÐ ÓÖ ×ØÙ Ú ÒØ׺ ÁØ Ö ÕÙ Ö × ÒØ Ö ×Ø Ò Ú ×ØÖÙ Ö ÙÑ ÑØ ÒØ ÓÒØ Ò× ÒØ Ö ×Ø Ò ÙØ Ø Ñ Ð Ñ Ø Ò Ö ×ÙÐغ Ì ÐÐ Ò Ò ÒØ× Û Ø ÓÓ Ñ Ø × ÒØ× Û Ó ØÓ Ñ ×Ø Ö ÓÑ Ò ØÓÖ ×º ½º½¼ ½º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ø ÐÐ ÖØ Ø ÔÔÐÝ Ì Ú ÒØ Ø ¬Ö×Ø ¬Ú Ö × Ü Ö × × Ø Ô Ö×ÓÒ Ö ÐØ Ä × Û Ö Ú× ØÓ ÓÖ Ñ ½º½¼º½ Ö ØÐݺ ¿º Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó ¾ Ö × Ø Ø Ð × ØÓ Ø Ó ÙÖÖ Ò Ó Ú ÒØ Ò ÓÒ×ØÖÙ Ø Û Ó Ô Ö×ÓÒ ³× ¬Ú ÐÓ Ø ÓÒ× Û ÐÐ Ö Ú Ø ØÛÓ ×º Ì Ö Ö ¾ Û Ý× ØÓ Ó Ø ×º Æ Üظ ÓÖ ×Ù Ó ¸ ÓÓ× Ø ØÛÓ × Ø Ø Û ÐÐ Ó Ò Ø × ÐÓ Ø ÓÒ׸ ×Ø Ò Ù × Ò Ø ÓÖ Ö Ò Û Ø Ý Ö ÔÐ º Ì Ö Ö È ¾ Û Ý× ØÓ Ó Ø ×º Æ Üظ ÓÖ Ó Ø ÔÖ Ò Ó ×¸ ÓÓ× Ø ÐÓ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø ÓØ Ö ØÛÓ × ÖÓÑ ÑÓÒ Ø ÐÓ Ø ÓÒ× Ø Ø Ö ÒÓØ ÐØ ØÓ Ô Ö×ÓÒ ¸ ×Ø Ò Ù × Ò ÓÖ Öº Ì Ö Ö È ¾ Û Ý× ØÓ Ó Ø ×º Ò ÐÐݸ ÓÖ Ó Ø ÔÖ Ò Ó ×¸ ÓÓ× Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ñ Ò Ò Ö × ÑÓÒ Ø Ö Ñ ÒÒ ÐÓ Ø ÓÒ׺ Ì Ö Ö Û Ý× ØÓ Ó Ö×ظ ÓÓ× Ø ×º Ô Ä Ü ØÐÝ ØÛÓ × ÑÔÐ ½ × ÓÖ ÓÒ× ×Ø Ó ¬Ú ØÓ ½ ¾ ¿º Ô Ö×ÓÒ ØØ Ö×ÓÒ ×Ô ÐÐ Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ× Ó Ø Ï Û ÒØ Ø Ø ÈÖ´ Ö ¿ ½ µº ¸ Ø × ÓÒ ¾¸ Ò ¬Ú ØÓ Ô Ö×ÓÒ × ÓÐÐÓÛ׺ ¾ Ö × Ï Ë Ò Ø Ö Ö ¾ ÕÙ ¾ ÐÐÝ Ð ÐÝ Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ× Ò Ø × ÑÔÐ ×Ô ¸ Û Ú ÈÖ´ µ ¾ È ¾È ¾ Ø ¾¿¾ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ö ÙÐ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ó ÈÖ´ ¾ ¼ ¼¿ µ Ö Ú Ð× Ø Ø Ø Ò Ð×Ó ÜÔÖ ×× × ÈÖ´ µ ¾ ¾ ¿ Ì × ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø ÖÑ× Ó ÕÙ ÐÐÝ Ð Æ Üظ ÓÑÔÙØ ÈÖ´ ÑÓÒ ×Ø Ø Ó ×¸ Ø Ö × Ö ¬Ú ¹ Ö × Ø× Ø Ø Ô ÐÝ ÓÙØ ÓÑ ×º ÓÙÐ ÓÖ « Ö Òظ ÙØ ÕÙ ÐÐÝ ÓÖÖ Ø¸ Û Ý Ó ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ø × ÑÔÐ ×Ô ÛÓÙÐ Ö Ú Û Ø ÓÙØ Ö Ö ¾ Ö × Ö ÓÒ× ×Ø Ò Ó Ø Ø × ÑÔÐ «Ö ÒØ ×Ô ÔÓ×× Ð ³× Ò Ö×ÓÒ ØÓ ÓÖ Ö Öº × µ Ò º Ì Ö Ö ×Ø ÐÐ ÓÖ ×Ù Ó ¸ Ø Û Ý× ØÓ ÓÓ× Ø ÐÓ Ø ÓÒ× ÓÖ Ô Ö×ÓÒ ØÛÓ × Ò ÓÖ Öº ¾ Û Ý× ØÓ ÓÓ× Ø ÓÖ ÓØ ÔÖ Ò Ó ×¸ Ø Ö Ö ÐÓ Ø ÓÒ× ÓÖ Ô Ö×ÓÒ ³× × Ò ¾ ¾ Û Ý× ØÓ ÓÓ× Ø Û Ý× ØÓ ÓÖ Ö Ø Ö Ñ Ò Ò ØÛÓ × ÑÓÒ ×Ø Ø ØÛÓ ÐÓ Ø ÓÒ׺ ÓÖ ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖ Ò Û Ý× ØÓ ¾ ¬Ú Ö × È ÈÖ´ ÖÖ Ò Ø Ö Ñ ÒÒ Ö × ÒØ ÙÒ ×× Ò ÐÓ Ø ÓÒ׺ Ì Ò¸ µ ÈÖ´ µ Ò¸ Û ¾ Ò ¾ È ÇÒ ÈÖ´ ¾ ¾ ¾´ µ¾ ´¾ µ¿ ´¿ µ¾ ¾ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ ¿ ÈÖ´ ¢ µ ½¼ Ö ÛÖ Ø Ø × µ ¾ ¿¿ ¾ ¾ ¾ Ë Ø ÓÒ ½º½¼º ËÓÐÙØ ÓÒ× ¬Ú ¹ Ö ØÓ Ü Ö × × ½ Ì Ì Æ × ÓÖÖ ×Ô ÓÒ × ØÓ ØÖ Üظ ÒÓØ Ø Ø Ò Ø Ð × ÑÐ ÐÐ Ô ×Ô ØÖ ×Ø ×Ø Ó ÐÐ Ô Ö× Ó ×Ù × Ø׺ ½ ¾ ¿µ Ø Ø × ÑÔ Ó×× ÓÖ ÔÐ Ý Ö× ØÓ Ö Ú ØÛÓ ×¸ ×Ó ÈÖ´ ¼º ÔÔÐÝ Ò ÓÖ Ñ ½º½¼º½¸ Û Ó Ø Ò ÈÖ ¿ ½ ¿ ¢ ¼ ¼¿ ¿ ¢ ¿ ¢ ½¼ ¼ ¼¿ ¾º Ä Ø ¸ ¸ Ò ×Ø Ò ÓÖ Ø Ú ÒØ× Ø Ø Ö Ò ÓÑÐÝ × Ð Ø Ñ ÐÝ ×Ù × Ö × ØÓ Ø Ò Û×Ô Ô Ö Û Ø Ø × Ñ Ò Ñ º Ì Ò ÈÖ´ µ × Ø ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ó Ñ Ð × Ø Ø ×Ù × Ö ØÓ Ø Ð ×Ø ÓÒ Ò Û×Ô Ô Öº ÓÖ Ò ØÓ Ì ÓÖ Ñ ½º½¼º½¸ Û Ò ÜÔÖ ×× Ø × ÔÖÓ Ð ØÝ × ÈÖ´ Ì ÔÖÓ µ · ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µ ÈÖ´ ÐØ × ÒØ × ÜÔÖ ×× ÓÒ Ö Ö × ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ× µ ÈÖ´ Ø ÒØ µ ÈÖ´ µ · ÈÖ´ ÑÐ ×Ø ÓÖÑÙÐ µ Ø ×Ù × Ö ÝÐ× ØÓ Ø Ú Ö ÓÙ× Óѹ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ× Ó Ò Ø ÓÒ׺ Ì ÐÐ ×Ø Ø Ü Ö × ¸ ×Ó Ø ÈÖ´ ¿º ×× Ò µ ÙÖ ¼ ·¼ Ø ·¼ ¿ ¼ ¾ ¼ ½ ¼ ¾·¼ ¼ Ö ÕÙ Ö Ô ¼ º ÖÓÑ ×¸ ˺½º½¸ Ö ÒØ × Ô Ö ÒØ È½ · Ⱦ · È¿ ÖÓÑ Ø Ú Ò Ú Ð٠׸ Û Ú¸ Ò A P1 P4 P6 P7 P2 P3 P5 B C ÙÖ Ëº½º½ ÙÖ ÓÖ Ü Ö × ¿ Ó Ë Ø ÓÒ ½º½ ¼º È È È È È½ Ⱦ È¿ Ì Ö ÓÖ ¸ Ƚ · Ⱦ · È¿ º ¸ ¾¼ È ½ ¸ ¾¼ È ½ ¸ ½¼ È ¸ ¼ È È È ¼ È È È ¿¼ È È È Ò ¿¸ ¸ º × ØÓ ¬Ò Ô¿ º º Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ì ×× × ÓØ Ñ Ø Ø Üظ Ø Ô¿ ¿º × ÕÙ Ð × Ï Ö Ý Õº ´½º½¼º¿µ Ò Ø ½ ½ · ½ ¾ ¾ ¿ ½ ÔØ Ö ½º º Ø Ú ÐÙ Ô Ø ÖÑ Ò ¬Ö×Ø Ø ÔÒ ÔÖÓ Ò ×Ô ¬ Ø Ð ØÝ Ø Ø Ø Ð ×Ø ÓÒ ×Ø Û ÐÐ Ö Ú Ø ÔÖÓÔ Ö Ñ Ø Ò ÔÖÓ Ð Ñ¸ Û Ø Ò ¸ Ò Ñ ÐÝ Øº Ì × ÔÖÓ Ð ØÝ × ½ ½ ¾ · ½ ¾½ ÔÖÓ Ð ËÓ¸ º Ø ØÝ Ø Ø ÒÓ Ù ×Ø Ö Ú × Ø ÔÖÓÔ Ö Ø ×½ ¿ º Ø Ø ¼ Ä È ÒÓØ Ø Ú ÒØ Ø Ø ÒÓ Ö ÐÐ× Ö × Ð Ø ¸ Ð Ø ¾ ÒÓØ Ø Ú ÒØ Ø Ø ÒÓ Û ½ Ö × Ð Ø ¸ Ò Ð Ø ¿ ÒÓØ Ø Ú ÒØ Ø Ø ÒÓ ÐÙ ÐÐ× Ö × Ð Ø º Ì ×Ö ÔÖÓ Ö´ ½ µ Ò Û × ÐÐ ÔÔÐÝ Õº ´½º½¼º½µº Ì Ú ÒØ Û ÐÐ Ó ÙÖ Ò ÓÒÐÝ ¾ ¿ ½ × Ð Ø ÐÐ× Ö Ø Ö Û Ø ÓÖ ÐÙ º Ë Ò Ø Ö Ö ¼Û Ø Ò ÐÙ ÐÐ׸ ÓÙØ Ó ØÓØ Ð Ó Ú Ø ÐÐ× Ð ØÝ × ØÒ ÐÐ׸ Û ÈÖ´ ½µ ¼ ¼ ½¼ ½¼ º ËÑÐ ÖÐݸ ÈÖ´ Ö ¾µ Ò ÈÖ´ ¿µ ÓÖ ¸ Ú Ø ×Ñ ¾µ ¿ ¾ ¿µ Ú ÐÙ º Ì Ú ÒØ ¼ ½ ¾ Û ÐÐ Ó ÙÖ Ò ÓÒÐÝ ÐÐ Ø Ò × Ð Ø ÐÐ× ÐÙ º Ì Ö ÈÖ´ ÈÖ´ ½ ½ ¾ ½ ¿¼ ½¼ ÈÖ´ ¾ ¿ µ Ò ÈÖ´ ½ ¿ µ Ú Ø × Ñ Ú ÐÙ º Ò ÐÐݸ Ø Ø Ö ÓÐÓÖ× Ö Ñ ×× Ò ¸ Û × Ó Ú ÓÙ×ÐÝ ÑÔÓ×× Ð º Ì Ö ×Ù ×Ø ØÙØ ÒØÓ Õº ´½º½¼º½µ¸ Û Ó Ø Ò Ø ×Ö Ú ÒØ Ö ÓÖ ¸ Û ÐÐ Ó ÙÖ ¼º ½¼ º ËÑÐ ÖÐÝ ÔÖÓ Ð Øݸ Ï Ò ÓÒÐÝ Ø ¸ ÐÐ Ò × Ú ÐÙ × ¼ ¿¼ ÈÖ´ Ä ½ ¾ ¿µ ¿ ½¼ ¼ ½¼ ½¼ ¿ ¼ ½¼ º Ø ÒÓØ Ø Ú ÒØ Ø Ø ÒÓ ×ØÙ ÒØ ÖÓÑ Ø Ö × Ñ Ò Ð ×× × × Ð Ø ¸ Ò Ð Ø ½ ¾ ¿¸ Ò ÒÓØ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ú ÒØ× ÓÖ Ø ×ÓÔ ÓÑÓÖ ¸ ÙÒ ÓÖ¸ Ò × Ò ÓÖ Ð ×× ×¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì Ð ØÝ Ø Ø ØÐ ÔÖÓ ¾ ¿ Ó ÙÖ µº Ò ÓÒÐÝ Ï ×Ø ÓÒ ×ØÙ × Ø ÐÐ Ú ÐÙ Ø ½ × Ð Ø ÒØ Û ÐÐ ÈÖ´ × Ð Ø ÖÓÑ Ý Ó Ø ÓÙÖ Ð ×× × × ÕÙ × Ò ÓÖ׺ ½¼¼ ½ º Ð ØÓ Ø ½ ½ ×ØÙ ¾ ¿ ÒØ× Ö ×ÓÔ ÓÑÓÖ ×¸ ÙÒ ÓÖ׸ µ ÔÔÐÝ Ò Õº ´½º½¼º¾µº Ì ÓÖ ×Ù ÓÖ ×ØÙ ÒØ× ÓÙØ Ó ØÓØ Ð Ó ½¼¼ ×ØÙ ÒØ׸ Û Ú ÈÖ´ Üظ Ø Ö Ö ½µ ¼ ½ Ë Ò Ú ÒØ Ö ÈÖ´ ½ Û ÐÐ ½ Ö ¼ Ì Ú ÐÙ × Ó ÈÖ´ Ø Ú µ ¾¿ Ò × Ð Ø ½ ¾µ ÓØ Ò Ö ½¼¼ ½ º ½ ×ØÙ ÒØ× ÙÒ ÓÖ× Ì Ò × Ñ Ð Ö × ÓÒº Æ ÓÖ × Ò ÓÖ׺ ÈÖ´ ¼ ½ Ë Ò Ú ÒØ ØÓØ Ð Ó ½ Ø ¼ Ò ÓÒÐÝ ¾ Û ÐÐ Ó ÙÖ ÙÒ ÓÖ× Ò × Ò ÓÖ׸ Û ÓÖÑ ×ØÙ Ò ÓÖ ÔÖÓ Ú ÒØ ½ Ð ØÝ Ó ¾ º ÓØ × Ü Ú ÒØ× Ó Ø Ò ÓÒÐÝ Ò ÓØ Ò ÒØ ÓÖ ¸ × Û Ýº ½ ¾ Æ ÜØ Ø ¿µ ½ Ì Ö ÈÖ´ ¼ ¿ Û ÐÐ Ó ÙÖ ÐÐ ½ × Ð Ø Ú ÒØ× ½ ¾ ÒØ× Ö × Ò ÓÖ׺ ½ ¿ ½¼¼ ½ Ì ÔÖÓ ÐØ ×Ó Ø ¾ ¾ Ò Ð×Ó ÁØ × ÓÙÐ ÒÓØ ¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ø Ø ÈÖ´ ÐÐ ½ × Ð Ø ×ØÙ ÒØ× Û ÐÐ Ö × Ñ Òº Ò ÐÐݸ Ø Ú ÒØ ½ ÈÖ´ ½ ¾ ¿ µ ¼º ËÓ¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Û Û ÒØ × ÓØ Ò ÒØ × Û Ýº ¿ ¿ µ ÔÓ×× Ð Ø Ø × Ð×Ó Ó Ú ÓÙ×ÐÝ ÑÔÓ×× Ð ¸ ×Ó ¼ × Ò Ø×Ñ ¾ ½ ¼ ½ ½¼¼ ½ ¼ · ½ ½¼¼ ½ ¼ · ½ ½¼¼ ½ ¼ · ½ ½¼¼ ½ Ë ¼ ¼ ¼ ¼ Ø ÓÒ ½º½¼º ËÓÐÙØ ÓÒ× ¼ ØÓ Ü Ö × × ½ ¼ ¿¼ ¿¼ · ½ ½¼¼ ½ ¾¼ · ½ ½¼¼ ½ ¿ º ÁØ × Ñ ½ ½¼¼ ½ ½ ½¼¼ ½ ½ ½¼¼ ½ ½ ½¼¼ ½ ½ ½¼¼ ½ ½ ½¼¼ ½ · ½ ½¼¼ ½ ÔÓ×× Ð ØÓ ÔÐ Ü ØÐÝ Ò ½ Ð ØØ Ö× Ò Ø ÓÖÖ Ø ÒÚ ÐÓÔ ×¸ Ù× ÓÖÖ ØÐݸ Ø Ò Ø ÒØ Ð ØØ Ö ÑÙ×Ø Ð×Ó ÔÐ ÓÖÖ ØÐݺ Ä Ò Ò ½ Ð ØØ Ö× Ö ÔÐ Ë Ò ÔÒ º Ø ÔÒ ½¼¸ ½ Ø × Ò ÕÒ × ÕÒ º × Ð × Ù×× ×Ø ÓÖ Ò ÒØ ½¼º Ø Üظ Ô ½¼ Ô¿¼¼ ¼ ¿¾½¾ Ô ¿ Ô¾½ º × ×Ñ ÐÐ ×Ø ÓÖ Ö ½¼º Ì Ö Ü ØÐÝ ÓÒ ÒÛ ¾º ÓÙØ ÓÑ Ö × ÒÛ ÓÒÐÝ Ð ØØ Ö ½ × ÔÐ ¸ Ð ØØ Ö ¾ × Ô ÓÙØ ÓÑ ÒÛ ÔÖÓ ÒØ ÓÖÖ Ø ¿¸ Ò ÒÚ ÐÓÔ ¸ Ò Ñ ÐÝ Ø Ð ØØ Ö ¿ × ÔÐ ÓÖÖ ØÐݸ Ò Ò ÓÒ ÓÙØ ÓÑ ÒÚ ÐÓÔ ÒÛ Ö ×ÙÐØ Ø ½½º ËÑÐ Ð ØØ Ö ½ × ÓÖÖ ØÐÝ ÔÐ ÖÐÝ Ø Ü ØÐÝ ÓÒ Ò ÒÚ ÐÓÔ ÓÒÐÝ Ð ØØ Ö ¾ × ÔÐ ÓÒÐÝ Ð ØØ Ö ¿ × ÔÐ ÓÖÖ ØÐݺ À Ò ¸ Ó Ø ÓÖÖ ØÐݺ Ø Ü ØÐÝ ÓÒ Ð ØØ Ö × ÔÐ Ö ÓÓ× Ò ËÓ¸ Ø Ø ¿ Ö ÔÓ×× Ð Ð ÓÙØ ÓÑ ×¸ ¿ ÓÙØ ÓÑ × Ý ½ ¾º Ð Ø ØÝ × ¿ Á Ø Ö Ö Ü ØÐÝ ÖÖ ÒÚ ÐÓÔ × ÑÓÒ Ø ¬Ú × Ð Ø ÒÚ ÐÓÔ × ´Ö ¼ ½ µ¸ Ø Ò Ü ØÐÝ Ü ¾Ö ÒÚ ÐÓÔ × Û ÐÐ ÓÒØ Ò Ö Û Ø Ñ Ø Ò ÓÐÓÖº À Ò ¸ Ø ÓÒÐÝ ÔÓ×× Ð Ú ÐÙ × Ó Ü Ö ¼¸ ¾¸ º º º ¸ ½¼º Ì Ù׸ ÓÖ Ü ¼ ¾ ½¼ Ò Ö Ü ¾¸ Ø × Ö ÔÖÓ Ð ØÝ × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø Ö Ö Ü ØÐÝ Ö Ö ÓÒ× ÒÚ ÐÓÔ × Ø Ö Ò ÓÑ ÒØÓ Û Ð ØØ Ö× Û ÐÐ ÔÐ º ÒÚ ÐÓÔ ½¾º × ÑÓÒ Ø ¬Ú × Ð Ø ÒÚ ÐÓÔ ×¸ Û × Ö ½¼ Ö Ø Ò º ÁØ Û × × ÓÛÒ ÈÖ ½ ÒØ ×ÓÐÙØ ½ ÓÒ Ó Ü Ö × Ð ½¾ Ó Ë º ½º º Ø ½ ½ ½ ¾ ÈÖ´ µ Ò Ñ ½ Ò ½ ÈÖ´ µ Ò Ð Ñ ÀÓÛ Ú Ö¸ × Ò ÈÖ ½¿º ½ ½ Ò ¸ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Òµ ËÒ Ø ½ ÈÖ ½ ½ Ò Ð Ñ ½ ÈÖ Ò ½ Ò º À Ò ¸ Ò Ð Ñ ½ ÈÖ´ Ï ÒÓÛ Ø ½ Ø ½ ½ ½ À Ò ¸ ÈÖ ½ ½ ½ ½ ÈÖ ¾ ½ ½ ÀÓÛ Ú Ö¸ × Ò ¸Ø Òµ Ò ÈÖ ½ ½ ½ Ð ¾ ºÌ Òµ Ö ÓÖ ¸ Ý Ü Ö × ½¾¸ Ò Ð Ñ ½ ÈÖ´ Ò Ñ ½ ÈÖ´ ½ ℄ ½ ÒÐ Ñ ÈÖ´ Ò µ ½ ½ ÔØ Ö ½º ÁØ ÒÓÛ ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ÈÖ ½º½¾ ½º ½ ½ Ò Ð Ñ ½ ÈÖ´ Òµ ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ ÓØ ½¼¼ ½¾ Ü Ö × × Ñ Ø Ó ÙÖº ÆÓ¸ × Ò ÈÖ´ Ò ¾º µ ÈÖ ´ µ ℄ ¼ ¿º ¿º ¾¼ ¡ ½ ¿¼ ¿¼ º Ì Ö Ö ¾¼ ½¼ Û Ý× Ó ÓÓ× Ò ½¼ Ö × ÖÓÑ Ø º ÓÖ ½ ¸ Ø Ö ØÛÓ Ö × Û Ø Ø ÒÙÑ Ö º À Ò ¸ Ø ¾ ¡¡¡ Ò×Û Ö × ¾ Û Ý× Ó ÓÓ× Ò ¾¼ ½¼ ¾ ¾¼ ½¼ ¼ ¼ ¾½ ÑÒ × º Ì Ö ÓÒ Û Ö ØÓØ Ð ÙØ Ð ØÝ 150 Ø Ð ×Ø ¾½ ×× Ò ÙÖ Ëº½º¾º Ì Ö ÓØ × (65,150) Electric 50 100 (200,15) 0 0 50 100 Water 150 200 ÙÖ Ö ÓÒ × ½ ¾ Ì Ëº½º¾ Ê ÓÒ Û Ö ØÓØ Ð ÙØ Ð ØÝ ÑÒ × Ø Ð ×Ø ¾½ Ò Ü Ö × Ó Ë Ø ÓÒ ½º½¾º ¢ ½¿ ¢ ½¿ Ð ØÝ × Ø Ò ½½¾ ÔÖÓ ½½¾ ¾ ¾¼ ¼ ¿½¾¼º Ë º Ø ÓÒ ½º½¾º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ü Ö × × ½ ´µÌ Ö Ö Ö · Û ÔÓ×× Ð ÔÓ× Ø ÓÒ× Ø Ø Ø Ö Ö Ð ØÝ Ø ØØ Ö ØØ Ý Û ÐÐ ÐÐ× ÓÙÐ Ó ÙÔÝ Ò Ø ÓÖ Ö Ò × Ø Ý Ö ÒØ ¬Ö×Ø Ö ÛÒº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÔÖÓ ´ Ö ÔÓ× Ø ÓÒ× × ½ Ö·Û µ Ì Ö Ö Ö·½ Ö ÓØ ÐÙ Ö º Û Ý× Ø ÐÐ× Ò Ó ÙÔÝ Ø Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÔÖÓ ºÌ ÔÖ × Ò ÒÓÖ ºÌ Ö º À Ò ¸ Ø Ö ½¼ Ð ØÝ × Ö · ½ Ö Ö·Û Ö ´ Ö · ½µ Ö · ½ ÔÓ× Ø ÓÒ× Ò Ø ÓÖ Ö Ò º Ö·Û Ö ¬Ö×Ø º ÐÐ× × ÖÖ Ð Ú ÒØ Ò Ø ×Ñ Ø ×Ò ×ÚÒ Ü ØÐÝ × ÔÖÓ Ð Ñ¸ × Ò ´ µº Û ÒÚÖ ÐÙ ÐÐ × Ö ÛÒ Ø × Ò×Û Ö × Ø Ü Ö × ÒÚ ÐÓ Ö Û Ý× Ó ÓÓ× Ò Û Ý× Ó ÓÓ× Ò Ô × ÒØÓ Û Ø Ö Ö × Û ÐÐ Ö Ò ÒÚ ÐÓ ÔÐ º Ì Ö Ö ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ü ØÐÝ Ö ¿ Ô× Ò ÒÚ ÐÓÔ × Û ÐÐ ÓÒØ Ò Ö Ö × × ÒÚ ÐÓ Ô ×º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÙØ Ö ÒÚ ÐÓ ¿ ½¼ ÓÖ Ô × ÓÒØ Ò Ö Ö ×¸ Ø Ò Ö Ò ÒÚ ÐÓÔ × ÑÙ×Ø Ð×Ó ÓÒØ Ò Ö Ò Ö ×º À Ò ¸ Ø × × Ð×Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ü ØÐÝ · ´ µ ¾ Ñ Ø ×º º Ì Ö Ö ½¼ Û Ý× Ó ÓÓ× Ò Û Ý× Ó ÓÓ× Ò Ø ¬Ú ØÐÝ ÒÚ ÐÓ Ö Ô × ÒØÓ Û Ø ÒÚ ÐÓ Ö Ö × Û ÐÐ ÔÐ º Ì Ö Ö ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ü ØÐÝ Ö ¿ Ô× Ò ÒÚ ÐÓÔ × Û ÐÐ ÓÒØ Ò Ö Ö × × ÓÖ Ö Ò ÒÚ ÐÓÔ ×º Ì Ö ÓÖ Ø ÙØ Ö ÒÚ ÐÓ ¿ ½¼ ¾¿ Ô × ÓÒØ Ò Ö Ö ×¸ Ø Ò ¾ Ö Ò ÒÚ ÐÓÔ × ÑÙ×Ø Ð×Ó ÓÒØ Ò Ö Ò Ö ×º À Ò ¸ Ø × × Ð×Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ü ØÐÝ · ´ ¾µ ¾ ¾ Ñ Ø ×º ½¼º Á Ø Ö × ÔÓ ÒØ Ü Ø Ø ÐÓÒ × ØÓ Ò Ø Ö Ò Ö ÒÓØ × Ó Òغ Ì Ö ÓÖ ¸ Ò ½½º Û ÐÐ ÒÓÖ ¸ Ø Ò Ü × Ó ÐÓÒ × ØÓ ÓØ Ò ÓÒÐÝ Ø Ü ØÐÝ ÓÒ Ó Ø Ò ÒØ Ë º º À Ò ¸ ÖÓÑ ÙÖ ½º½¼ Ò Ø × Ô½ · Ô¾ · Ô¿ º Ð×Ó¸ Ø Üظ Ø × × ÒØ ØØ ÔÖÓ Ð ØÝ Ø ØÖ Ú ÒØ× Ó ÙÖ× ÈÖ´ Ý ÈÖ´ ½ ½µ ¾µ Ô½ Ô ·Ô ·Ô ·Ô ·Ô Ø º Ð ØÝ Ò Ø ÚÒ Ü Û Ó Ø ÒØ Ö Ò ÓÛÒ × Ö Ö ×ÙÐغ ÔÖÓ ÔÖ ×× ÓÒ Ò Ø × Û Ý¸ × Ò Ø ÔÖÓÓ Ó Ì ÓÖ Ñ ½º½¼º½¸ ¾¼ ÔØ Ö ½ Ì º ½¾º ÓØ ÔÖÓÓ × × Ñ Ð Ö ØÓ Ø ½ ØÓ Ì ÒØ ÓÖ Ñ ½º½¼º¾º × ÔÓ ÒØ Û ÐÐ Ö ÔÓ ÒØ Ø Ø ÓÒ × Ö ¬Ö×Ø Ò ÔÓ ÒØ Ø Ø ÓÙÒØ Ú ÒØ× ÚÒ Ü ÔÖ ×× ÓÒ¸ Ò Ò ÒÓÒ Ó Ø º ÆÓÛ ÓÒ× Òº Ì ÒØ Ö× Ø ÓÒ׺ À Ò ¸ Ø Û ÐÐ Ø ÓÙÒØ Ü ØÐÝ ÓÒ ÓØ ÜÔÖ ×× ÓÒ¸ × Ö ÕÙ Ö Ì Ò Ø Û ÐÐ ÓÙÒØ µ Ò Ü ØÐÝ Ö Ó Ø ÖÑ× ÈÖ´ ÒÙÑ Ö Ó Ø ÈÖ´ ¿ Ö ¾ Ö µ Ø ÖÑ׸ Ü ØÐÝ ¾ ÚÒ ÜÔÖ ×× ÐÓÒ × ØÓ Ü ØÐÝ ÖÓ Ø Ó Ø ÐÓÒ × ØÓ Ü ØÐÝ ÓÒ ÈÖ´ µ Ø ÖÑ× Ò Ø Ü ØÐÝ ÓÒ Ò Ø ÚÒ Ú ÒØ× ½ ¾µº Ò ´Ö ÈÖ´ µ Ø ÖÑ׸ Ü ØÐÝ ÓÙÒØ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¸ Ø º À Ò ¸ Ò Ø ÓÒ Ø Û ÐÐ ÖÓ ØÑ × Ö Ö ¼ ¾ Ö ·¿ ½ Ö ¡¡¡ ¦ Ö Ö Ö ¿ Ö · Ö ½ ¡¡¡ ¦ Ö ½ Ö ½ ¾ ½ ½ ¼ ÒØ ÚÒ ÜÔÖ ×× ÓÒ Ý Ü Ö × ½ ´ µ Ó Ë ½¿º ´ µ ÁÒ ÓÖ Ö ÓÖ Ø ÒÙÑ Ò ØÓ ¾ ´µ Ö× Ò Ø ØÛ ÒØ ÓÑ Ò Ø ÓÒº Ì Û ÒÒ Ò º ½º º À Ò ¸ Ú ÒØ× ½ ÔÓ ÒØ Û ÐÐ Ò ÐÓÒ × ØÓ Ü ØÐÝ ÓÒ Ó Ø ¸ Ò Ø Ò Ø Û ÐÐ Ú ÓÙÒØ ÓÙÒØ Ü ØÐÝ ÓÒ º ØÛ Ò Ò ÓÒÐÝ Ø Û ÒÒ Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒ ØÓ Û ÒÒ Ò Ø ×¸ Ø Ö ÓÑ ÑÙ×Ø Ö ÑÙ×Ø Ö׺ × × Ö Ò Ø ÓÒ Ø ØÐ Ö× Ò Ø ØÐ ×Ø ×Ø Ô Ö× Ó ÒÙÑ Ò Ø ÓÒ¸ Ø ÒÓ ÓÒ× ÙØ Ú ØÐ ÒÙÑ Ö׸ Û ÒÒ Ò Ø Ö Ú ÖÝ Ô Ö Ó Ö ÑÙ×Ø Û ÒÒ Ò ½ ÒÙÑ ÓÑ ×Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö× ÒÓØ Ò Ø Ö ÒÓØ Ò Ø ÓÑ Ö ÚÐ Ð Û ÒÒ Ò ÒÙÑ Ò ÓÖ Óѹ · ½ ØÓ Ø ½ ÔÓ×× Ð ØÓ Ú ÒÓ ÓÒ× ÙØ Ú ÒÙÑ Ö× Ò Ø ½ ¾ ½ ÒÙÑ Ö× Û ÒÒ Ò ÓÑ ÔÖÓ Ð Ñº Ò Ø ÓÒº Ë Ò Ò Ø ÓÒ ØÓ Ö× Ò Ø Ö ÓÖ Ø ØÐ ×Ø Ò Ø ÓÒº ÐÐÓÛ ÓÒ× ÙØ Ú ÒÙÑ ËÓ¸ Ò ÑÙ×Ø Ä ½ ÓÒØ ·½ Ò Ò× ·½ ½ ØÐ ÒØ ÒØ ×Ø ÓÒ Ô Ö Ó ÓÒ× ÙØ Ú Ö× ¸× Ý ÓÖ ÓÒ ·½ Ö Ø ÓÒ · ½º ¸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ì Ò Ò ·½ Ø׺ ÓÖ Ø ´ ÓØ Ö ½µ ËÓ¸ ×Ý ½ ·½ ·½ ÓÒØ Ò× Ö Ô º Ö Ø ÓÒ¸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ø ½ ÓÒØ Ò× Ö Ô Ø׸ Ì ·½ · · ·½ Ö׺ ËÓ ´ µ ½ ½ ½ ½ ÓÒØ Ò× ¾ Ô Ö Ó ÓÒ× ÙØ Ú ÒÙÑ Ë Ò ½ ¡¡¡ Ø× ¡¡¡ Ò ½º Ò ØÑ ¸Ø ´µ Ý Ò ·½ Ë Ò º ¸Û ÒÓÛ Ø Ò ·½ ¸ Ø ·½ × Ù×Ø Ø ÒÙÑ ·½ ·½ ¸ ×Ó Ø Ø Ò Ö Ó ÓÑ · ½º Ì Ò ·½ Ò Ø ÓÒ× Ó ×ØÓ ·½ ·½ ÐÐ ´ ½ Ø Ñ× Ø ·½ ÓÖ µÛØ Ò Ø Ô ÖØ ´ µ¸ Ø Ö Ö ÒÓ Ô Ö× Ó ÓÒÐÝ ´½ µ × ÒÓ Ö Ô ÓÒ× ÙØ Ú Ø׺ Ì ÒØ Ö× Ò Ø Û ÒÒ Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒ ´ ½ Ò µ º ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Û ÒÒ Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒ× × ´ µ¸ Û ÓÑÔÙØ Ø ÒÙÑ Ö Ó Û ÒÒ Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Û Ø ÒÓ Ö Ô Ø× ÑÓÒ ´ ½ ÁÒ Ô ÖØ µ ØÓ Ë Ò Ø ÓÒ ½º½¾º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ü Ö × × ¾½ ·½ º ËÓ¸ Ø ·½ ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÒÓ ÓÒ× ÙØ Ú ÒØ Ö× × Ò Ò ´Ò µ ´Ò · ½µ Ò ´Ò ¾ · ½µ ×Ø ÓÒ Ô Ö Ó ÓÒ× ÙØ Ú ÒØ Ö× × ÓÒ Ñ ÒÙ× Ø Ò×Û Ö ØÓ Ô ÖØ ´ µº ´ µ Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ØÐ ¾¾ ÔØ Ö ½º ÔØ Ö ¾ ¾º½ Ð ÔÖÓ Ì ÓÑÑ ÒØ ÖÝ Ð Ø ×º ÁØ × Ù× ÙÐ ØÓ ×ØÖ ×× Ø × × Ø ÓÒ Ò × Û Ø ×ÓÒ Ò Ø ÓÒ Ø Ì ÔÓ ÒØ Ö × × Û ÐÐ ÓÑ ÙÔ Ò ÜØ Ò ÓÙØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ ÒØ ÒÓØ ÓÒ Ô Ë Ø ÓÒ ¿º ¿º Ì Ø ×¸ ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ö Ô× º Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ ×ØÖ Ì Ò × Ü ÑÔÐ × Û ÐØ × Ú º ÒÒ Û Ù×Ø Ö ÓÒ ÑÓ Ò ÙØ ÓÒ× Ö Ü ÑÔÐ ¾º½º¾º Ò ÒØÖÓ Ù Ü ÑÔÐ ÐÐ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ ÐØ × ÚÒ Ì Ð ØÝ Ø Ò Ú ÒØ ÐÔ× ØÓ Ö Ò ÓÖ ×Ù ØÐ Ð Ò Ó Ö Ø Ù× × Ø Ø Û × ÒØÖÓ Ù Ð ÙÐ Ø Û ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ó ØÑ Ø Ø ØÓ Ó ÙÖº ¾º½ ½º ¾º ¿º º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Á Ë Ò Ë Ò Ü Ö × × ¸Ø Ò Ò ÈÖ´ ¸ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ÈÖ´ Ë Ò ÈÖ´Ë µ ½¸ Ø ×Ø Ò ÖÐÝ ÈÖ´ µº ËÓ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ¼º Ì Ö ÓÖ ¸ ÈÖ´ µ ¼º ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ÈÖ´ Ë µ ÈÖ´ µº µ µ ÈÖ´ µº Ä ËÑÐ Ø ¸Ð Ø ÈÖ´ ÓÖ Ø Ø Ú ÒØ Ø Ú ÒØ Ø ½µ ½µ ØØ Ø × ÓÔÔ Ö ÔÙÖ ÔÙÖ ×× ×× ÖÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ø ×Ø ÔÙÖ ÔÙÖ ×ºÌ × ¸ ÓÖ Ò ½¾ º ÖÒ ÈÖ´ ¾ ½ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ ¿ ÈÖ´ ÈÖ´ Ì º ¿ ¾µ ¿µ ¿ ½ ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø × ÓÙÖ ÔÖÓ Ø Ð Ø ×¸ Ò Ñ ÐÝ ½ Ö Û¸ Ò ÐØ ¿ ×Ö Ø ÔÖÓ Ð ØÝ × Ø Ø Ö ¾ Ø º Ú ÒØ Ø Ø ÐÙ ÐÐ ÄØÊ × Ú ÒØ Ø Ø ÐÐ × ½ Ö ÛÒ ÓÒ Ø º Ö ÛÒ ÓÒ Ø Ö Û ÓÖ Ì Ò Èִʽ µ Èִʾ ʽ µ ÈÖ´Ê¿ ʽ ʾ µ ÈÖ´ ʽ ʾ Ê¿ µ Ö· Ö· Ö Ö· Ö· Ö· Ö·¾ · ·¾ · ¿ ¾ ÔØ Ö ¾º Ì ×Ö ÔÖÓ Ð ØÝ × Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø × ÓÙÖ ÔÖÓ Ð Ø ×¸ Ò Ñ ÐÝ µ´Ö · ¾ µ ´Ö · µ´Ö · · µ´Ö · · ¾ µ´Ö · º Ö ´Ö · · ¿ µ ÓÒ Ø ÖÙÐ × Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ö Ø Ø ÖØ Ò Ø × Ò Ø ÓØ ×Ö Ó × ÖÚ Ö Ò ÓÒ Ð ØÝ × ÁÒØÙ Ø Ú Ðݸ ÙØ Ò ÓÖÖ ØÐݸ Ø Ñ Ø × Ñ Ø × × Ö Ò¸ Ò × Ò Ø ÓØ Ö × Ñ Ø Ø Ö Ö ÓÖ Ö Ò¸ Ø ÔÖÓ Ö Ò × ½ ¾º Ì ÓÖÖ Ø Ò ÐÝ× × × × ÓÐÐÓÛ× Ä Ø Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø ×Ð ÓÒ ÒØÙ Ø ÓÒ ØÓ Ó Ø Ò Ø Ò×Û Öº Ì × ÔÖÓ Ð Ñ ÐÐÙ×ØÖ Ø × Ø ÑÔÓÖØ Ò Ó Ö ÐÝ Ò Ð ØÝ Ø Ø Ø Û ÐÐ Ö ØÖ ÔÖÓ × ÕÙ ÐÐÝ Ð ÈÖ´ µ ºÏ º ÓØ × ×¸ Ò ÐÝ ØÓ ÐØ Ø × Ð Ø ½ ¾ ½ ¸ ¾ ¿ º ÈÖ´ Ú ÒØ Ø µ ÈÖ´ µ Ø ØØ Ó × ÖÚ × ¿º × Ð×Ó¸ µ ½ ÈÖ´ Ö Òº µ Ë Ò Ì Ö× × ½ ¾º ¿ ÒÓÛ Ø Ø ÈÖ´ Ò µ º ¼ ¼¼ ¼ ½º½¼ Ò ÈÖ´ Ø Û × ÓÙÒ ½¾ ¼¾ Ø Ì Ö ÓÖ ¸ ÈÖ´ µ ¼ µ º ¼¾ ¼ ½ ¿ º ÁÒ Ü Ö × ¾ ÈÖ´ ´µ ´ Ë µ ÈÖ´ Ë Ò ÈÖ´ µ ¼¸ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ½ º º Á Ö Öº Ï ÒÓØ Ë Ò × Ø Ö Ò × Ð Ø ¸ Ó Ø ÓØ Ö ÓÙÖ Ö × × ÕÙ ÐÐÝ Ð ÐÝ ØÓ ÓØ × ÓÙÖ Ö × Ö Ö ¸ Ø Ö ÕÙ Ö ÔÖÓ Ð ØÝ × ¿ º Ò ØÓÐ ¸ Ø ÐØ ×Ó µ Ø ÓØ Ö × Ð Ø Ó× µ ÒÓÛ¸ Û Ø ÓÙØ « Ø Ø ÔÖÓ ÒÝ Ø ØÐ ×Ø ÓÒ Ö Ú Ö ÑÙ×Ø ¿ × Ð Ø ¸ ×Ó Ø × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú ÒØ׺ Ï ÈÖ´ ½¼º ÓØ Ö ×Ö Èִʽ µ Èִʾ ʽ µ ×ÙÑ ÓÒ Ø ¬Ö×Ø ÖÓÐÐ × ÔÖÓ Ð ØÝ Ø ØØ ¡ ÓÖ ¿ × ÒØ Ø Ö Ô׸ Û ¼ Ø Üظ Ø ÔÖÓ Ú ÓÖ Ø ¼ ×Ø Ò Ð ØÝ Ø Ø Ø ×ÙÑ ÓÒ Ø ¾ ¬Ö×Ø ÖÓÐÐ × Ø Ö ÓÖ ½½¸ ½¾º ÁÒ Ø × Ú Ö× ÓÒ Ó Ø Ò Ñ ÐØ Ó ¾ ¿ ½¼ ¿ ¿ ¡ ¡ ¿ ¿ ¿ ¿ · ¿ · ¾ ¿ ½ ¿ ¿ · ¿ · ¾ ¿ ½ ¾ ¾ ¿ ¡ ¿ ¿ · ¿ · ¾ ¿ Ì ½½º ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Û ÒÒ Ò ¸ Û Ø ÓÒ º × Ø ×ÙÑ Ó Ø × ÔÖÓ Ø Ø ½ Ð Ø ×¸ × ¼º Ò ½ ¾µ ¾ ¾ µº º º Ì × × Ø ÓÒ Ò ½ ¾ Ð Ú Ö× ÓÒ Ó Ì ÓÖ Ñ ½º º º Ä ÆÓÛ ÔÔÐÝ Ì ÓÖ Ñ ½º º ØÓ ÈÖ´ ½ ¾µ ÖÑ Ò ÈÖ´ Ì Ò ½ ¾ ´ µ µ ÈÖ´ ℄ µ ÈÖ´ ½µ · ÈÖ´ ¾µ ÈÖ´ ½ ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µ ÈÖ´ Ë Ø ÓÒ ¾º¾º ÓÑÑ ÒØ ÖÝ ¾ ÆÓÛ¸ Ú Ø ÜØ ÖÑ Ð Ø ÒÖ µ Ø Ò ×Ó ÈÖ´ Ø µ × ×ØÖ Ò Ó ÕÙ Ð Ø × µ ÈÖ´ µ Ý ÈÖ´ µ ØÓ Ó Ø Ò ÈÖ´ µ ÈÖ´ ÈÖ´ ÈÖ´ µ ℄µ · ÈÖ´ · ÈÖ´ µ ÈÖ´ ÈÖ´ µ µ ¾º¾ ÓÑÑ ÒØ ÖÝ Æ ÖØ Ò Ò Ø Ò ÒØ ÓØ Ò × ×× ÓÒ ÓÑ Ø ÓÒ¸ Û ÑÓÖ ÐØ ÓÙ Ò × ÒØÖÓ Ù ÓÒ Ô Ò Ò Ñ ÒØ ÓÒ ÔÒ Ø ÓÒ ÐÐÝ º º º Ø × Ö Ò ÓÑ Ú ÑÓ Ð× Ó Ø ÓÒ ÐÐÝ Ò Ö Ö Ð×Ø Ø ÐÒ ÔÒ Ö ÛØ ÔÒ ÒØ Ú ÒØ׺ Ì ÒØÖÓ Ù Ø ÒØ Ò Ò Ë ×× ÔÖ ÐÙ ¿º º Ø ÓÒ ÔÓÔÙÐ Ö Ò ×Ø Ø ×Ø Ð ÑÓ Ó Û ÐÐ ØÓ ×ØÙ Ý ÓÒ Ð×Ó Ù× ÙÐ ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ó Ð Ø ÒØ × Ø Üظ ×ØÙ ÖÐÝ Ò Ó Ø Òº ÓÒ ¹Ú Ö ØÓ ÓÒ ØÓ ÒÐÒ ¹ ÑÓ Ð× Ò ÓÙÒØ Ö Ø ÓÒ ÐÐÝ Ð ÜÔ ÖØ ×Ý×Ø Ñ׺ Ø ÓÒ Ð Ò ÒÓØ ÒØÖÓ Ù ÒØ× Û Ó Û ÐÐ Ö ÐÐÙ×ØÖ Ø Ò ÓÛ Ð ÖÒ Ò Ø Ò Ò Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ò ÙÒ ÒÓÛÒ Ú ÐÙ º Ì ¬Ö×Ø Ü ÑÔÐ × Ó Ø × ÓÑ Ò Ë Ø ÓÒ ¾º¿ Ø Ö Ý ×³ Ø ÓÖ Ñº Ì ××ÙÑÔØ ÓÒ Ø Ø × ÑÔÐ Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × × ÓÒ Ø ÓÒ ÐÐÝ º º º Ú Ò Ò ÙÒ ÒÓÛÒ Ô Ö Ñ Ø Ö × Ø Ò ÐÓ Ò Ý× Ò Ò Ö Ò ØÓ Ø ××ÙÑÔØ ÓÒ Ø Ø Ø Ö Ò ÓÑ × ÑÔÐ × º º º Ñ Ö Ò ÐÐݺ ÁÒ×ØÖÙ ØÓÖ× Û Ó Ö ÒÓØ Ó Ò ØÓ ÓÚ Ö Ý × Ò ØÓÔ × Ñ Ø Û × ØÓ ÝÔ ×× Ø × Ñ Ø Ö Ð¸ Ú Ò Ø ÓÙ Ø Ò Ð×Ó Ù× ÙÐ Ò Ø× ÓÛÒ Ö Øº Á ÝÓÙ ØÓ ÒÓØ × Ù×× ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò Ô Ò Ò ¸ Ø Ò Ø Ö × ×ÓÑ Ñ Ø Ö Ð Ð Ø Ö Ò Ø ÓÓ Ø Ø ÝÓÙ ÔÒ Ñ ØÛ× ØÓ ÝÔ ×× × Û ÐÐ × × Ø ÓÒº Ø ÓÒ ÐÐÝ Ò ÔÒ ÒØ ÙØÙÖ ÛÓÙÐ Ø ÓÒ Ð Ò ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ Ñ Ì Ü Ö × Ì ¾¿ ÒØ × Ù×× ÓÒ Ó ÓÒ Ú ÒØ× ÓÒ Ô × ¿ß Ò Ë Ø ÓÒ ¾º¿º Ü Ö × × ½ ¸ ½ Ò ½ Ò Ë Ø ÓÒ ¾º¿º È ½ Ò Ü ÑÔÐ ¿º º º Ü Ö × ½¿ × × Ø ÓÒ Ò Ë Ø ÓÒ ¿º º Ò ×ÛØ Ø Ó × ÖÓÑ ÔØ Ö× ½ Ò Ò ÜØ Ò ¾ ØÓ Ó Ü ÑÔÐ ÐÐ Ì ÓÐÐ ØÓÖ³× ÈÖÓ Ð Ñ º × ÐÚ Ò × ÐÝ ×Ø Ø ÙØ ÐÐ Ò Ò ÔÖÓ Ð Ñº Ì × Ü ÑÔÐ ÓÑ Ò× ¾º¾ ½º Á ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ ÈÖ´ µ Ü Ö × × ½¸ Ø Ò ÈÖ´ µ ½ ÈÖ´ µ ¼º ÏØ Ò ÓÑ ÔÙØ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ½ ÈÖ´ µ ½ ÈÖ´ µ ½ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µ ½ ÈÖ´ µ ½ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µ ÈÖ´ ½ ÈÖ´ µ ½ ÈÖ´ µ℄ ½ ÈÖ´ µ℄ ½ ÈÖ´ µ ½ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ µ ¾ ÔØ Ö ¾º ¾º ÈÖ´ µ ÈÖ ´ ½ ÈÖ´ µ ½ ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ℄ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µ ÈÖ´ ÈÖ´ µ℄ ÈÖ´ µ℄ µ ℄ ½ ½ ½ µ℄ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ¿º Ë Ò ÈÖ´ Ø µ ¼ Ú ÒØ × ×Ù × ÈÖ´ µ ÈÖ´ µº ØÓ Ø Ú ÒØ ¸ Ò ÈÖ´ µ ¼¸ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ÈÖ´ Ì µ ÔÖÓ ¼º À Ò ¸ º Ì Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø ×ÙÑ Û ÐÐ × Ú Ò ÓÒ ÒÝ Ú Ò ÖÓÐÐ Ó Ø × Ú ÒØ Û ÐÐ Ó ÙÖ ÓÒ Ø Ö ×Ù ×× Ú ÖÓÐÐ× × Ø Ö ÓÖ ´½ µ¿ º ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø ÓØ ×Ý×Ø Ñ× Û ÐÐ Ñ Ð ÙÒ Ø ÓÒ × ´¼ Ö ÓÖ ½ ½¼ º × ½ º Ð ØÝ Ø Ø º Ì ¼¼½µ¾ ½¼ º Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø ØÐ ×Ø ÓÒ Ó Ø º ×Ý×Ø Ñ× Û ÐÐ ÙÒ Ø ÓÒ × Ø Ð ØÝ Ø ØØ Ì ÔÖÓ Ñ Ò Û ÐÐ Û Ò Ø ÐÓØØ ÖÝ × ½¼¼ ׸ Ø Ö ÓÖ ¸ Û ÐÐ Û Ò Ø × ÓÒ ¼¼¼ ¬Ö×Ø ¼ ¼¾º Ì ÔÖÓ ÐÓØØ ÖÝ × ½¼¼ Ð ØÝ Ø Ø ½¼¼¼¼ ¼ ¼½¸ Û ÐÐ Û Ò Ø Ð ×Ø ÓÒ ÐÓØØ ÖÝ Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø ¼ ¼½ · ¼ ¼¾ ´¼ ¼½µ´¼ ¼¾µ ºÄØ Ø ½ Ø ØÐ Ø ¼ ¼¾ Ò ÐØ ¾ Ø ×¸ Ø Ú ÒØ Ø ÈÖ´ µº Ø ×ØÙ Ï× × Ò Ð ×׸ Ú ÒØ Ø ½ ¾º Ø × Ò Ð ×׺ Ä Ø Ø Ú ÒØ ¾ ×Ø ÓÒ Ó Ø ÒØ× × Ò Ð ×׺ Ì ÐÐ Ù× Ì ÓÖ Ñ ´ µ Ï Û ÒØ ´ µ ½º º Ò Ô Ò Òظ Û Ú ÈÖ´ ½ ¾ µ ÈÖ´ ½ µ ÈÖ´ ÈÖ´ µ ÈÖ´ ½ µ · ÈÖ´ ¾ µ ÈÖ´ ½ ¾ µ Ï Û ÒØ ÈÖ´ ½ µº Ï ÓÑÔÙØ ÈÖ´ µ ¼ ¼ º ËÓ¸ ÈÖ´ ½ µ ¼ ¼ ¾ ¼ ¾¾º ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø ÐÐ Ø Ö ÒÙÑ Ö× Û ÐÐ ØÓ ÓÑÔÙØ ¾ µº À Ò Ø ÔÖÓ Ð Øݺ Ë Ò ½ Ò Ö ¼ ¾ ·¼ Ò Ô ÖØ ¼ ¢¼ ´ µº Ë Ò ½ ¼¾ ¸ ÈÖ´ ½ µ ÈÖ´ ½µ º Ì ÔÖÓ ºÌ ÔÖÓ ÔÖÓ ½¼º ÕÙ Ð ØÓ ×Ô ¬ Ú ÐÙ × ½ ¿ º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ð ØÝ Ø Ø ÐÐ Ø Ö ÒÙÑ Ö× Û ÐÐ ÕÙ Ð ØÓ ÒÝ ÓÒ Ó Ø × Ü ÔÓ×× Ð Ú ÐÙ × × ¿ ½ ¿ º ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ü ØÐÝ Ò ØÓ×× × Û ÐÐ Ö ÕÙ Ö ÓÒ Ú Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò × ½ ¾Ò º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ð ØÝ Ø Ø Ü ØÐÝ Ò ØÓ×× × Û ÐÐ Ö ÕÙ Ö ÓÒ ÐÐ Ø Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò × × ´½ ¾Ò µ¿ ½ Ò º Ì ½½ ½ º Ð ØÝ Ø Ø Ø × Ñ ÒÙÑ Ö Ó ØÓ×× × Û ÐÐ Ö ÕÙ Ö ÓÒ ÐÐ Ø Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò × × Ò Ò½ Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ô Ø Ø Ü ØÐÝ ¿ Ð Ö Ò Û ÐÐ Ú ÐÙ Ý× × Ô ½ Ó Ö ¼½ Ì ×Ö ÔÖÓ Ô¿ Ð ØÝ × ·Ô ·Ô Ô½ · Ô¾ · Ô¿ · Ô · Ô Ë ½½º Ø ÓÒ ¾º¾º ËÓÐÙØ ÓÒ× ×Ø ÐÙ Ý× × ØÓ Ü Ö × × ¾ ´ µ Ï ÑÙ×Ø Ì ÔÖÓ Ô Ø ÖÑ Ò Ø Ð ØÝ Ô ½ ÔÖÓ Ø Ü ØÐÝ ¿ Ð ØÝ Ø ÓØ Ø ØÐ × ×Ø ØÛÓ Ó Ø ÓÙÖ ÓÐ Ú Ð Ö Ò Û ÐÐ Ú ÐÙ Ý ×º Ø ÓÙÖ Ð Ö Ò Û ÐÐ Ö ÓÖ Ô¾ Ì ´ ×Ö ØÛÓ ØÛÓ ÔÖÓ Ð ØÝ × Ø µ Ì Ø ½¾º ´µ ´ ÈÖ´ Ì « Ö ÒØ ØÝÔ × Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓÚ Ò Ü Ö × ½¼ Ò « Ö ÒØ ØÝÔ × Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓÚ Ò Ô ÖØ ´ µ Ò Ô ÖØ ´ µ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ¿ ¡ ¾ ¡ ½ ½ º ¿ ¾ · Ô¿ · Ô º Ü Ö × ½½´ µÓ Ü Ö × µ Ó Ö Ë × Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ó Ò ¾ º½ º µ ×Ö ÔÖÓ Ð ØÝ × ÈÖ´ ½¿º µ· · ÈÖ´ ¿ ¡ ½ ¿ ½ ¾ µ · ÈÖ´ ¿ µ ½ ¡ ¡ · ¿ ¾¡½ ¡ ¾ ¿ ¾¡½ ¾ ½½ ¾ Ì Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ó Ø Ò Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö × ÕÙ Ò Ó Ø Ò Ô ÖØ Ð × Ò Û ÓÒ Ô ÖØ Ð Ô Ò ØÖ Ø × Ø × Ð Ò Ò Ò Ô ÖØ Ð × Ó ÒÓØ × ´¼ ¼½µ´¼ µ º Ë Ò Ø Ö Ö ½¼ ×Ù × ÕÙ Ò × Ò Ø × ÑÔÐ ×Ô ¸ ×Ö ÔÖÓ Ð ØÝ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø ØÐ Ð ØÝ × ½¼´¼ Ø ÒÓÒ ¼½µ´¼ µ º ½º Ì ÔÖÓ ÓØ Ø Ò Ô ÖØ Ð × Û ÐÐ Ô Ò ØÖ Ø × Ð Ø ×½ ×Ø ÓÒ Ô ÖØ Ð Û ÐÐ Ô Ò ØÖ Ø Ø ´¼ × Ð × ´¼ ½¼ º µ µ½¼ º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ½ºÁ Ô ÖØ Ð × Ö Ñ ØØ ¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø Ð ×Ø ÓÒ Ô ÖØ Ð Û ÐÐ Ô Ò ØÖ Ø Ø × Ð × ½ ´¼ ÁÒ ÓÖ Ö ÓÖ Ø × Ú ÐÙ ØÓ Ø Ð ×Ø ¼º Û ÑÙ×Ø Ú Ò ½ µÒ º ´¼ ÐÓ ´¼ ´¼ ´¼ µÒ µ Ò ¼ ¼¾ ÐÓ Ò µ µ ´¼ ¾µ ØÓ Ë Ò ÐÓ ×Ò ¾µ µ Ø Ú ¸ Ø × ¬Ò Ð Ö Ð Ò × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ò ÐÓ ´¼ ÐÓ ´¼ ½ ¼½ ÖÒ Ð Ý Ø ØØ º ËÓ ½º ½½ ÓÖ ÑÓÖ Ô ÖØ Ð × ÔÖÓ ÌÓ Û ÐÐ Û Ò Ø ÏÓÖÐ Ë Ö ×¸ Û × ÐÐ Ð ÙÐ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ø × ØØ Û ÐÐ Û Ò Ò Ü ØÐÝ ÓÙÖ¸ ¬Ú ¸ × Ü¸ Ò × Ú Ò Ñ ×¸ Ò Ø Ò ×ÙÑ Ø × ÔÖÓ Ð Ø ×º Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Û ÐÐ Û Ò ÓÙÖ ×ØÖ Ø Ñ × ´½ ¿µ º Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Û ÐÐ Û Ò Ò ¬Ú Ñ × × ÕÙ Ð ØÓ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø ÓÙÖØ Ú ØÓÖÝ Ó Ø Ñ Û ÐÐ Ó ÙÖ Ò Ø ¬ Ø Ñ º × ÜÔÐ Ò ¾ º Ë Ñ Ð ÖÐݸ Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ø Ø Û ÐÐ Û Ò Ò × Ü ½ Ò Ü ÑÔÐ ¾º¾º ¸ Ø × ÔÖÓ Ð ØÝ × Ø ÖÑ Ò Ø Ñ ¿ ¿ Ñ × Ò Ò× ÚÒ Ñ × Ö ÔÖÓ Ð Ø ×¸ Û Ó Ø Ò Ø ½ ¿ ¿ ¾ ½ ¿ ¿ ¾ ¿ Ò ½ ¿ ¿ Ö ×ÙÐØ ¿ ¿ ¿ ¾ ¿ ¸ Û ÕÙ Ð× ¿ ¿ ¾ ¿ ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ¾½ º Ý ×ÙÑÑ Ò Ø × ¾ ÔØ Ö ¾º × ÓÒ ÓÛ Ø Û Ý ØÓ Ö ÓÒ ×ÓÐÚ Ñ Ø × ÔÖÓ Ð Ñ × ØÓ ÔÖ Ø Ò × ÛÓÒ ÓÙÖ Ñ× ÑØ ØØ Ñ ÓÖ ¸Ø Ø Ð ØÝ Ø Û ÐÐ Û Ò Ø Ø ×ÚÒ Ñ×Ø Ø Ö Ñ ×º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÔÖÓ Ø Ø ÐÐ × Ú Ò Ñ × Ö Ó Ò × Ú ÒØ Ñ º ÖÓÑ Ø ÏÓÖÐ ØÓ ÔÐ Ý ÔÖÓ Ñ Ø Û Ò× Ø Ë × ÔÓ ÒØ Ó Ú Ö× Ñ Ø ÛÒ Û¸ Ó Ø ÓÙÖ¸ ¬Ú ¸ × Ü¸ ÓÖ × Ú Ò Ý Ð ÙÐ Ø Ò Ø Ò× ÔÐ Ý ¸Ö Ö Ð ×× Û ÐÐ Û Ò Ø ÔÖÓ ÐØ ×Ø Ð Ø ×º ÁÒ Ø × Û Ý¸ Û Ó Ø Ò Ø Ö ×ÙÐØ ½ ¿ ØØ Ü ØÐÝ ÓÙÖ¸ ¬Ú ¸ × Ü¸ Ò × Ú Ò × Ö × Ò Ñ ×¸ Ò Ø ÖÑ Ò ÙÑÑ Ò Ø × Ø ¾ ¿ ÁØ Ò × ÓÛÒ Ø Ø Ø × Ò×Û Ö × ÕÙ Ð ØÓ Ø Ò×Û Ö Ø Ø Û Ó Ø Ò ¬Ö×غ ½ º ÁÒ ÓÖ Ö ÓÖ Ø Ø Ö Ø ØÓ Ø ÓÖ Ø ¬Ö×Ø Ø Ñ ÓÒ Ø Ø Ö Ø ÖÓÛ Ó ÓÝ ¸ ÐÐ ¬Ú Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ô Ò ÒØ Ú ÒØ× ÑÙ×Ø Ó ÙÖ ´½µ Ñ ×× × ÓÒ × ¬Ö×Ø Ø ÖÓÛ¸ ´¾µ Ñ ×× × ÓÒ × ¬Ö×Ø Ø ÖÓÛ¸ ´¿µ Ñ ×× × ÓÒ × × ÓÒ Ø ÖÓÛ¸ ´ µ Ñ ×× × ÓÒ × × ÓÒ Ø ÖÓÛ¸ ´ µ Ø× ÓÒ × Ø Ö Ø ÖÓÛº Ì ¾¡¿¡¾¡¿¡½ ½º ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÐÐ ¬Ú Ú ÒØ× Ó ÙÖÖ Ò × ¿ ¿ ¿ ½¾ ½ºÄØ ÒÓØ Ø Ú ÒØ Ø Ø ÓÝ Ø× Ø ØÖ Ø ÓÖ ÓÝ ºÌ Ö Ö ØÛÓ Ñ Ø Ó × Ó ×ÓÐÚ Ò Ø × ÔÖÓ Ð Ñº Ì ¬Ö×Ø Ñ Ø Ó × ØÓ ÒÓØ Ø Ø Ø Ú ÒØ Ò Ó ÙÖ Ò ØÛÓ « Ö ÒØ Û Ý× ´ µ Á ½ Ø× Ø Ø Ö Ø ÓÒ Ø ¬Ö×Ø Ø ÖÓÛº Ì × Ú ÒØ Ó ÙÖ× Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ º ´ µ Á ÓØ Ò Ñ ×× Ø ¿ Ø Ö Ø ÓÒ Ø Ö ¬Ö×Ø Ø ÖÓÛ׸ Ò Ø Ò ×Ù × ÕÙ ÒØÐÝ Ø× Ø ØÖ Ø ÓÖ ºÌ ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø ¾ ¡ ¿ ½ º Ï Ò Ø Ý Ó Ñ ×׸ Ø ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ø Ò Û ÐÐ ÓØ Ñ ×× ÓÒ Ø Ö ¬Ö×Ø Ø ÖÓÛ× × ¿ ¾ Ñ ÓÑ Ü ØÐÝ Ø ×Ñ ×Ø ÝÛ Ö ØØ ÒÒ Ò Ó Ø Ñ º ÁÒ « ظ Ø × × Ø ÓÝ× Û Ö ×Ø ÖØ Ò ÒÛ Ñ ÐÐ ÓÚ Ö Ò¸ Ò ×Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Û ÐÐ ×Ù × ÕÙ ÒØÐÝ Ø Ø Ø Ö Ø ÓÖ × Ò ÈÖ´ µº Ì Ö ÓÖ ¸ Ý ÓÒ× Ö Ò Ø × ØÛÓ Û Ý× Ò Û Ø Ú ÒØ Ò Ó ÙÖ¸ Û Ó Ø Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ ÈÖ´ µ ½ ¿ · ½ ¾ ÈÖ´ ¾ ¿ µ º Ì ×ÓÐÙØ ÓÒ × ÈÖ´ µ Ì × ÓÒ Ñ Ø Ó Ó Ò Ø ÔÖÓ Ð Ñ × ØÓ Ð ÙÐ Ø Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ø Ø Ø Ø Ö Ø Û ÐÐ Ø ÓÖ Ø ¬Ö×Ø Ø Ñ ÓÒ ÓÝ ³× ¬Ö×Ø Ø ÖÓÛ¸ ÓÒ × × ÓÒ Ø ÖÓÛ¸ ÓÒ × Ø Ö Ø ÖÓÛ¸ Ø º¸ Ò Ø Ò ØÓ ×ÙÑ Ø × ÔÖÓ Ð Ø ×º ÓÖ Ø Ø Ö Ø ØÓ Ø ÓÖ Ø ¬Ö×Ø Ø Ñ ÓÒ × Ø Ø ÖÓÛ¸ ÓØ Ò ÑÙ×Ø Ñ ×× ÓÒ Ó Ø Ö ¬Ö×Ø ½ Ø ÖÓÛ׸ Ò Ø Ò ÑÙ×Ø Ø ÓÒ × Ò ÜØ Ø ÖÓÛº Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ø × Ú ÒØ × ×ÓÐÚ ¾ ½ ¿ ¿ ½ ½ ¿ ½ ½ ½ ¾ ¿ ½ À Ò ¸ ÈÖ´ ½ºÄ Ø ½ µ ½ ¿ ½ ½ ½ ¾ ½ ¿ ´ ¾µ ¾ ¿ ÒÓØ Ø ¸ Ò ¾ Ú ÒØ Ø ¿ Ï ÈÖ´ × Ð Ø ½ ÐØ ¿ µº ÒÓØ Ø Ú ÒØ Ø Ø ÒÓ ÐÙ ÐÐ× × ÐÐ ÔÔÐÝ Õº ´½º½¼º½µº Ì Ú ÒØ Ø ÒÓ Ö ÐÐ× Ö × Ð Ø ¸ÐØ ÒÓØ Ø Ø Ø Ø ÒÓ Û Ø ¾ Ö × Ð Ø º Ï ÑÙ×Ø Ø Ø ½ Û ÐÐ Ó ÙÖ ÚÒ ÖÑ Ò Ú ÐÙ ÐÐ× Ö Ó ÐÐ× Ò ÓÒÐÝ ÐÐ Ø Ò × Ð Ø Ë Ö Ú Ò Û Ø ÓÒ ¾º¾º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ü Ö × × ¾ ÐÙ ¸ Û ÈÖ´ ×Ö ´¼ Ø ÓÖ ½µ ½ ÐÙ º ´¼ Ë Ò µ½¼ º Ë Ñ Ð Ø Ö Ò ÈÖ´ Ø ÓÒÐÝ ¿µ ÔÖÓ ÐÐ Ø Ò × Ð Ø ´¼ ¿µ½¼ º Ð ØÝ × ÒÝ Ú Ò × Ð Ø ÐÐ Û ÐÐ Û Ò ÈÖ´ ¿ µ ´¼ µ½¼ º Ì Ú ÒØ ½ ÐÐ× Ö ÐÙ º Ì Ö ÓÖ ÈÖ´ ½ ¾ µ ´¼ µ½¼ º Ë Ñ Ð ÖÐݸ ÈÖ´ Ò ÐÐݸ Ø Ú ÒØ ½ ¾ ¿ ÒÒÓØ ÔÓ×× ÐÝ Ó ÙÖ¸ ×Ó ÈÖ´ ½ Ð × ÔÖÓ ÖÐݸ ÈÖ´ ØÝ ¾µ ´¼ ¼º µ½¼ Ø Ø ¾ Û ÐÐ Ó ÙÖ ´¼ ¾µ½¼ ¾ ¿µ ¾ ¿µ Ø ÓÖ ¼º ËÓ¸ µ½¼ · ´¼ µ½¼ · ´¼ µ½¼ Ø ´¼ Ò µ½¼ ´¼ ¾µ½¼ ÒØ ´¼ ¿µ ½¼ ¼ ½¿ Ø Ø ÓÖ ¾¼º ÌÓ ÔÖÓÚ Ú ÒØ× ´Ö ÈÖ´ Ï× × ÓÛ Ø Ø ½ ½ Ø ½ µ¸ Öµ Û ÈÖ´ Ö Ú ½µ ÔÒ Ú ÒØ׸ Û ÑÙ×Ø ÔÖÓÚ Ú ÖÝ ×Ù × Ø Ó ÖÓ Ø × ÈÖ´ Öµ ÐÐ × ÑÔÐ Ý Ø ÒÓØ Ø ÓÒ Ý ÛÖ Ø Ò × ÑÔÐÝ ½ Ö Ò×Ø Ó ½ Öº À Ò ¸ Û ÑÙ×Ø ÈÖ´ ËÙÔÔÓ× ÓÖ Ø ÓÖ Ñ ½ ØØ Öµ ÈÖ´ ØÓ ½µ ÈÖ´ Öµ ´Ëº¾º½µ Ø ÓØ Ö Ø ·½ Ú ÐÙ × Ó Ö Öµ Ò ´Ëº¾º½µ × × Ø ×¬ Û Ò Ú Ö Ñ ÓÖ ÑÓÖ Ú ÐÙ × Ó º Ï × ÐÐ × ÓÛ Ø º Ï Ø ÓÙØ ÐÓ×× Ó Öº ÖÐ Ú Ð٠׸ ×Ó Ø ÁØ × ÐÛ Ý× ØÖÙ Ø Ø ½ ½ Ö ½µ Ò Ö Ð Øݸ Û × Ö Ú ÐÙ × Ó Ò Ø ´Ëº¾º½µ × Ð×Ó × Ø ×¬ Û ÒÚÖ ÐÐ ××ÙÑ Ø Ø Ö × ÓÒ Ó Ø × ÓÖ Ñ ÓÖ Û Ñ ·½ ÈÖ´ Ë Ò ÖÓÑ Ø ½ ÈÖ´ ÝÔÓØ Ø ÈÖ´ Ö ½ Ö½ Öµ ÑÓÒ Ø Ú ÒØ× Ö ½µ Ö ½Ø Ò Ù Ø ÓÒ ½ ××Ø ½µ Ö Ñ ÓÖ Û Ö Ú ÐÙ × Ó ×Ù Ø Ø ¸ Ø ÓÐÐÓÛ× ÈÖ´ ÙÖØ ÈÖ´ Ö Ö ÈÖ´ Ö ½ µ ÖÑÓÖ ¸ × Ò Ö½ ¸ Ø × Ñ Ò Ù Ø ÓÒ ÝÔÓØ × × ÑÔÐ × Ø Ø ½µ ÈÖ´ ½ Öµ ÈÖ´ ÈÖ´ Ö ½ µ ÈÖ ´ Öµ ÁØ ÒÓÛ ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ÈÖ´ Ì Ù׸ Û Ú ÐÙ × Ó Ñ ½ Öµ ÈÖ´ Ø ½µ ÈÖ´ Ö ½ µ ½ ÈÖ ´ Ö µ℄ ÈÖ´ Ö Ò ½µ ÈÖ´ ÒØ Öµ Ú ×Ù × ÓÛÒ Ø Ø ×Ù º ×Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø Þ ÖÓ Ú ·½ ¸ Ú ÒØ× Ø ÒØ º Ú ÐÙ × Ó ÐÙ × Ó º ÓÑÔÐ Ø ÓÖ Ú ÐÙ Ó Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ú ÒØ× ´ º º¸ Û Ò Ú Ö Ö Ò ÔÒ Ë Ò Ú ÒØ× ½ ½ ÔÒ Ö Ó ½ Ö ÓÚ ÓÖ ÒØ Ö Ð×Ó Ò Ô Ò ÒØ Û Ò Ú Ö Ø Ö Ö Ù×ÐÝ Ò Ô Ò ÒØ Û Ò Ú Ö Ø Ö Ö ½ µ¸ Ø Ò Ù Ø ÓÒ Ö ÙÑ ÒØ × Ø Ö ÓÖ Û ÒÚÖ Ø Ö Ö Ñ ÓÖ ÛÖ ½ Ö Ð ×× Ó Û ¿¼ ÔØ Ö ¾º ¾½º ÓÖ Ø ÓÒÐÝ Ö Ø ÓÒ¸ Û Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø ½ Ö Ò ÔÒ ÒØ Ø Ò ÈÖ´ Ó ½ ¡¡¡ Ñ × Ø× ½ ¡¡¡ µ ÈÖ´ Ñ Ò ½ ¡¡¡ ѵ Ó ½ ½ ¡¡¡ Ö ÐÐ × Ó ÒØ ×Ù ÈÖ´ Ò ½ ¡¡¡ ½ ½ ¡¡¡ ½ ½ ¡¡¡ º Á ½ Ö Ò Ô Ò Òظ Ø Ò Ñ Ø µ ÈÖ´ ÈÖ´ Ø Ñ µ ÈÖ´ µ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø ÈÖ´ ÓÖ ½ ¡¡¡ Ñ ½ ¡¡¡ µ ÈÖ´ ½ ¡¡¡ Ñ ½ ¡¡¡ ½ ¡¡¡ µ µ ÈÖ´ µ ½ ¡¡¡ ѵ Ñ µ ÓÖ ÐÐ × Ó ÒØ ×Ù Ö Ò ÔÒ Òغ Ì × Ø× Ø ×¸ Ø Ö Ø ÓÒ¸ Ò Ø ½ Ø ÓÖ ××ÙÑ Ø ÈÖ´ ½ ¡¡¡ ÈÖ´ ×½ ¡ ¡ ¡ ×Ò µ ÈÖ´ ×½ µ ¡ ¡ ¡ ÈÖ´ ×Ò µº Ï × ÐÐ Ó Ø × Ý Ò Ù Ø ÓÒ ÓÒ Òº ÓÖ Ò ½¸ Û Ú Ø Ø ÈÖ´ ×½ µ ÈÖ´ ×½ µ ÓÖ ×Ù × Ø ×½ Ó½ º ÆÓÛ¸ ××ÙÑ Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ò Ò¼ Ò ÓÖ ÐÐ ×Ù × Ø× ×½ ×Ò Ó ½ Ø × ØÖÙ ØÒ¼ ·½ Ó Ø Ø ÈÖ´ ×½ ¡ ¡ ¡ ×Ò µ ÈÖ´ ×½ µ ¡ ¡ ¡ ÈÖ´ ×Ò µº Ï Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÖ Ú ÖÝ ×Ù × Ø Ø½ Û ½ Ñ Ñ×Ø ÔÖÓÚ Ú ÖÝ ×Ù Ó ½ ×Ø ×½ º Ï ÑÙ×Ø Ñ ½ ¡¡¡ ×Ò ÔÖÓÚ ½ ÈÖ´ Ø ½ ½ ¡¡¡ Ø Ó ¸ ½ ÈÖ´ ؽ ¡ ¡ ¡ Ø ¼ ·½ µ Ò ÈÖ´ ؽ µ ¡ ¡ ¡ ÈÖ´ ØÒ¼ ·½ µ ÈÖ´ ØÒ¼ ·½ µ ´Ëº¾º¾µ ÁØ × Ð Ö Ø Ø ÈÖ´ Ï Ò Ø½ ¡ ¡ ¡ Ø ¼ ·½ µ Ò ÈÖ´ ÈÖ´ º ؽ ¡ ¡ ¡ ؼ ؼ Ò Ø ¼ ·½ µ Ø ¼ ·½ µ Ò ´Ëº¾º¿µ Ö× Ø ÓÒ Ó ÓÒÐÝ ØÒ¼ ·½ Ò¼ Ú ××ÙÑ Ó ½ Ú ÒØ× Ø½ ¡ ¡ ¡ Ø Ø ¸ Ø Ò Û ÒÓÛ Ø Ø ¼µ Ë Ò Ø½ ¡ ¡ ¡ Ø Ö Ò Ø× Ò ÈÖ´ ؽ ¡ ¡ ¡ ØÒ¼ µ ÓÖ ÐÐ × Ó ÒØ ×Ù × Ø× Ø½ Ó Ø × Ð ×Ø ÕÙ Ø ÓÒ × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ø ÒØ ØÒ¼ Ø ÈÖ´ ÓÑ Ò ÈÖ´ ؽ µ ¡ ¡ ¡ ÈÖ´ ØÒ¼ µ Ø ½Ò Ë Ò ÒÒ Ø ×ÛØ ÓÒÐÝ Ø µ Õº ´Ëº¾º¿µ ÑÔÐ × Ø Ø ´Ëº¾º¾µ ÓР׺ µº ¾ ½ Ø ¾¾º ÑÙ×Ø ÔÖÓÚ ÈÖ´ ½ ¾ ÈÖ´ Ð×Ó¸ ÓÖ Ø Ö Ø ÓÒ¸ Û ××ÙÑ Ø Ø ÈÖ´ ¾ ½ µ ÈÖ´ ¾ ÈÖ´ ½ µ ÈÖ´ ¾ µº Ì × µ Ö ÓÒ Ò ¾ Ø ÓÒ ÐÐÝ Ò Ö ÓÒ ÔÒ ÒØ ÚÒ ÒØ Ø ÓÒ ÐÐÝ Ò ÔÒ ÒÛ ÚÒ ¸ ÑÔÐ × Ø ¾ ÈÖ´ ½ ¾ ÈÖ´ ½ µ µ ÈÖ´ ¾ ½ µ ½ µ ÈÖ´ ½ ¾ µ ÈÖ´ ½ µ ÈÖ´ ¾ ÈÖ´ ½ ¾ µ ÈÖ´ µ ÈÖ´ ½ µ ÈÖ´ µ ÈÖ´ ½ ¾ ÈÖ´ ½ µ µ À Ò ¸ ÈÖ´ ¾ µº Ë ÓÖ Ø ÓÒ ¾º¿º ÓÑÑ ÒØ ÖÝ ¿ ½ Ø Ö ÒÓÛ Ø Ø ÈÖ´ ½ Ø ÓÒ¸ Û ÔÒ ÒØ ÓÒ Ï Ø ÓÒ ÐÐÝ Ò ××ÙÑ Ø Ø ÈÖ´ ÚÒ º Ì Ø ÈÖ´ ¾ ½ µ ¾½ ׸ Û µ ¾ ÑÙ×Ø ÔÖÓÚ ÈÖ´ µ¸ Ø Ò Ø ÈÖ´ Û ÑÙ×Ø ÔÖÓÚ Ø ½ ¾ µ ÈÖ´ Ø ½ ½ µ ÈÖ´ Ò ¾ ¾ Ö µº ¾ µ ÈÖ´ Ö µ ÈÖ´ ½ µ × ½ × Ò ÓØ × × ××ÙÑÔØ ÓÒ ÈÖ´ ÈÖ´ ¾¿º ´ ¾ µ ÕÙ Ð ØÓ ÈÖ´ ÈÖ´ ¾ ½µ ÈÖ´ ¾ µ ½¾ µØ ½ µº Ú ÓØ Ó Ø Ö Û Ø ÈÖ´ µ ×Ó Ø µ ÈÖ´ × µ ÕÙ Ø ÓÒ Ý ÈÖ´ ÈÖ´ ½ µ ØÓ Ó Ø µ Ò Ò Ù× Ø ½ ¾ ÈÖ´ µ ´ µ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ø Ú ÒØ× Ò Ô Ò ÒØ Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ¼º º Ì ÓÒ¹ ½ ½½ Ö Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñ× ÓÙØ Ó Ø ½½ Û ÐÐ ÓÑÔ Ð × ½½ ¼ ¼ ¾¿ ¼ ¼¼½¿ ¾º Ì Ö Ö ½ « Ö ÒØ ×Ù ÓÐÐ Ø ÓÒ× Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñ× ÓÙØ Ó Ø ½½¸ ×Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ü ØÐÝ Ø ÔÖÓ Ö Ñ× Û ÐÐ ÓÑÔ Ð × ½ ¢ ¼ ¼¼½¿ ¾ ¼ ¾¾½ º ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ø Ú ÒØ× ½ Ð ØÝ ¼º º Ì ÓÒ¹ ½½ Ö Ò Ô Ò ÒØ Û Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñ× ÓÙØ Ó Ø ½½ Û ÐÐ ÓÑÔ Ð × ½½ ¼ ¼¿ ¼ ¼¼¼½ ½ º Ì Ö Ö ½ « Ö ÒØ ×Ù ÓÐÐ Ø ÓÒ× Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñ× ÓÙØ Ó Ø ½½¸ ×Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ü ØÐÝ Ø ÔÖÓ Ö Ñ× Û ÐÐ ÓÑÔ Ð × ½ ¢ ¼ ¼¼¼½ ½ ¼ ¼¾¿¿ º ÓÒ ¾º¿ ÓÑÑ ÒØ ÖÝ Ì × × Ø ÓÒ Ò × Û Ø ØÛÓ ÜØ Ò × Ù×× ÓÒ× ÓÒ ÓÛ Ý ×³ Ø ÓÖ Ñ × ÔÔÐ º Ì ¬Ö×Ø ÒÚÓÐÚ × × ÕÙ Ò Ó × ÑÔÐ ÙÔ Ø × ØÓ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ×Ô ¬ Ú Òغ ÁØ ÐÐÙ×ØÖ Ø × ÓÛ ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò Ô Ò Ò ÐÐÓÛ× ÓÒ ØÓ Ù× ÔÓ×Ø Ö ÓÖ ÔÖÓ Ð Ø × Ø Ö Ó × ÖÚ Ò ×ÓÑ Ú ÒØ× × ÔÖ ÓÖ ÔÖÓ Ð Ø × ÓÖ Ó × ÖÚ Ò Ð Ø Ö Ú ÒØ׺ Ì × × ×Ù ØÐ ¸ ÙØ Ú ÖÝ Ù× ÙÐ Ò Ý × Ò Ò Ö Ò º Ì × ÓÒ × Ù×× ÓÒ Ù Ð × ÙÔÓÒ Ø × Ò ÐÐÙ×ØÖ Ø × Ø ØÝÔ Ó Ö ×ÓÒ Ò Ø Ø Ò Ù× Ò Ö Ð Ò Ö Ò ÔÖÓ Ð Ñ׺ Ü ÑÔÐ × ¾º¿º½¼ Ò ¾º¿º½½ Ö Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Ù× ÙÐ Ò Ø × Ö Ö º Ì Ý × ÓÛ ÓÛ Ø Ò Ö Ò Ú ÖÝ « Ö ÒØ ÔÖ ÓÖ ÔÖÓ ÐØ × ÒØÓ ÐÓ× Ö ÔÓ×Ø Ö ÓÖ Ö Ñ Òغ Ü Ö × ½ ÐÐÙ×ØÖ Ø × Ø « Ø Ó Ø × Þ Ó × ÑÔÐ ÓÒ Ø Ö ØÓ Û Ø Ø Ò Ö Ù « Ö Ò × Ò ×Ù Ø Ú ÔÖÓ Ð Ø ×º ¾¿ ½º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ü Ä Ø ½ Ö × × Ó Ò ÒÓØ Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø × Ð Ø × Ø Ð ÓÒ × ¸ Ð Ø ¿ ÒÓØ Ø ÒÓ Ø Ò º Ì Ò ÈÖ´ ÈÖ´ ½µ ½µ Ú ÒØ Ø Ø Ø × ¿µ × ÓÒ Ö¸ Ò Ð Ø × ¸Ð Ø ÒÓØ Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø ÒÓØ Ø Ú ÒØ Ø Ø ¾ ¿ ½ ÈÖ´ ÈÖ´ ¾µ ¾µ ÈÖ´ ¼ ¾ ¿µ ÈÖ´ ½ ¾ À Ò ¸ ÈÖ´ µ ¿ ½ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ¿¾ ÔØ Ö ¾º ¾º Ï Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø ×Ô Ó ÔÓ×× Ð Ø × ÒØÓ Ø Ö Ú ÒØ× ½ ¾ ¿ × ÓÐÐÓÛ׺ Ä Ø ½ Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø Ñ Ò × Ò ÓÓ ÛÓÖ Ò ÓÖ Öº Ä Ø ¾ Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø Ñ Ò × Û Ö Ò ÓÛÒº Ä Ø ¿ Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø Ò × Ñ ÒØ Ò Ò º Ï Ö ØÓÐ Ø Ø ÈÖ´ ½ µ ¼ Ò ÈÖ´ ¾ µ ÈÖ´ ¿ µ ¼ ½º Ä Ø Ø Ú ÒØ Ø Ø Ô ÖØ × Ø Ú º Ï Ö × ØÓ ¬Ò ÈÖ´ µº Ï Ö ØÓÐ Ø Ø ÈÖ´ ½ µ ¼ ¼¾¸ ÈÖ´ ¾ µ ¼ ½¸ Ò ÈÖ´ ¿ µ ¼ ¿º Ì Ð Û Ó ØÓØ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ ÓÑÔÙØ ÈÖ´ µ × ÓÐÐÓÛ× ÈÖ´ ¿º º µ ¿ ½ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ¼ ¢ ¼ ¼¾ · ¼ ¢ ½ ¼½ ·¼ ½¢¼ ¿ ¼¼ × Ì Ò ÐÝ× × × × Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ø Ú Ò Ò Ü Ö × Ú ½ ½ ¾¸ Ò Ø ÔÖÓ ÈÖ´ Ð ØÝ ¼º º ÁÒ Ø Ù×Ù Ð ÒÓØ Ø ÓÒ¸ Û ÈÖ´ ¾µ ÈÖ´ ½ ¾ µ · ÈÖ´ ½¡¾·¿¡½ ¿ ¿ ¾ µ ÈÖ´ ½µ ¾ ½ µ · ÈÖ´ ½ µ ÈÖ´ ¾ ½ µ ¾ ÈÖ´ µ ½º º ÁØ ÑÙ×Ø ØÖÙ Ø Ø ½ ÈÖ´ µ ½Ò ½ ÀÓÛ Ú Ö¸ ÈÖ´ ½ µ ÈÖ´ ½ µ Ò ÓÒØÖ Ø ÓÒº µº ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ÓÖ ¾ Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÑÙ×Ø ØÖÙ Ø Ø ÈÖ´ º ÁØ Û × × ÓÛÒ Ò Ø Ø ÜØ Ø Ø ÈÖ´ ÈÖ´ Ë Ò ½ ½µ ¾ ÈÖ´ µ¸ ÈÖ´ µ ¸ Û ÛÓÙÐ Ú ½ ½ µ ÈÖ´ µ ÓÖ Ø Ð ×Ø ÓÒ Ú ÐÙ Ó ´ ¾ µ ¼¾ ÈÖ´ ¾ µ ¼ ¿º ¼¼ ÖÑÓÖ Ë Ñ Ð ÖÐݸ µ ¼ ¾¸ ´¼ ¾µ´¼ ¼½µ ´¼ ¾µ´¼ ¼½µ · ´¼ ¿µ´¼ ¼¾µ · ´¼ µ´¼ ¼¿µ Û ´¼ ¸ ÈÖ´ ÈÖ´ Ú ÈÖ´ ½ µ ÈÖ´ ½ µ ÙÖØ ¸ ¿ ¿µ µ ¼ ´¼ µ´¼ ¼¿µ ¾µ´¼ ¼½µ · ´¼ ¿µ´¼ ¼¾µ · ´¼ µ´¼ ¼¿µ Ú ÈÖ´ ¿ ¼ Ë Ò º ÈÖ´ Û µ ÈÖ´ ¿ µº Ø Ñ × ÒÓÒ Ø Ú º µ Ä Ø ÒÓØ Ø ÈÖ´ ¾ Ú ÒØ Ø Ø Ø × Ð Ø µ ´¼ Ì Ò ´¼ ¿µ´¼ µ ¾µ´¼ µ · ´¼ ¿µ´¼ µ · ´¼ µ´¼ ÒÓØ Ø Ø Ø × Ð Ø ¼ ¿¼½ Ø Ú ¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø ØØ Ø Ñ Û × ÔÖÓ Ù Ý Ñ Ò Å¾ × Ö × ÖÓÑ Ø ÔÖ ÓÖ Ú ÐÙ Ó ¼º¿ ØÓ Ø ÔÓ×Ø Ö ÓÖ Ú ÐÙ Ó ¼º¾ º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø × Ð Ø Ø Ñ × Ó × ÖÚ ØÓ ÒÓÒ Ø Ú ¸ Ø × ÔÖÓ Ð ØÝ Ò × Ú ÖÝ Ð ØØÐ ¸ ÖÓÑ ÔÖ ÓÖ Ú ÐÙ Ó ¼º¿ ØÓ ÔÓ×Ø Ö ÓÖ Ú ÐÙ Ó ¼º¿¼½º ÁÒ Ø × Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ö ÓÖ ¸ Ó Ø Ò Ò Ø Ú × ÑÓÖ Ò ÓÖÑ Ø Ú Ø Ò Ó Ø Ò Ò ÒÓÒ Ø Ú ¸ ÙØ Ø × ÑÙ ÑÓÖ ÔÖÓ Ð Ø Ø ÒÓÒ Ø Ú Û ÐÐ ÓØ Ò º ÓÑÑ ÒØ ÖÝ ÁØ × ÓÙÐ Ø Ñ × Ó × ÖÚ ØÓ Ë º Ø ÓÒ ¾º¿º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ü Ö × × ¿¿ Ì ×Ö ÔÖÓ Ð ØÝ ÈÖ´ Ò Ö ÈÓ× Ø Ú µ Ò Ð ÙÐ Ø × ÓÐÐÓÛ× ÈÖ´ Ò Öµ ÈÖ´ÈÓ× Ø Ú Ò Öµ ÈÖ´ Ò Öµ ÈÖ´ÈÓ× Ø Ú Ò Öµ · ÈÖ´ÆÓ Ò Öµ ÈÖ´ÈÓ× Ø Ú ´¼ ¼¼¼¼½µ´¼ µ ¼ ¼¼¼½ ´¼ ¼¼¼¼½µ´¼ µ · ´¼ µ´¼ ¼ µ ÆÓ Ò Öµ ÓÑÑ ÒØ ÖÝ ÁØ × ÓÙÐ ÒÓØ Ø Ø Ú Ò Ø ÓÙ Ø × Ø ×Ø ÔÖÓÚ × ÓÖÖ Ø Ø Ø Ñ ¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ô Ö×ÓÒ × Ø × ØÝÔ Ó Ò Ö¸ Ú Ò Ø Ø Ø Ø ×ظ × ÒÓØ ¼º º ÁÒ Ø¸ × Ø × Ü Ö × × ÓÛ׸ Ú Ò Ø ÓÙ Ô Ö×ÓÒ × ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø × × Ø × ØÝÔ Ó Ò Ö × ×Ø ÐÐ ÓÒÐÝ ¼º¼¼¼½ º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ Ø Ô Ö×ÓÒ × Ø × ØÝÔ Ó Ò Ö × ½ Ø Ñ × Ð Ö Ö Ø Ò Ø Û × ÓÖ × ØÓÓ ÙØ Ø × ×Ø ÐÐ Ú ÖÝ ×Ñ ÐÐ Ù× Ø × × × ×Ó Ö Ö Ò Ø ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒº º ÒÓ× × Ô Ö ÒØ Ó × ÔÓ× Ø Ú Ö Ø ÓÒ ØÓ ÔÓ× Ø Ú Ö Ø ÓÒ¸ Ø ×¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø ¼ Ø × Ø ×Ø ¼ ¼ ½ ¸ Ì ×Ö ÔÖÓ Ð ØÝ ÈÖ´Ä ÆÓÎÓØ µ Ò Ð ÙÐ Ø × ÓÐÐÓÛ× ÈÖ´Ä µ ÈÖ´ÆÓÎÓØ Ä µ ÈÖ´ ÓÒ× µ ÈÖ´ÆÓÎÓØ ÓÒ× µ · ÈÖ´Ä µ ÈÖ´ÆÓÎÓØ Ä µ · ÈÖ´ÁÒ µ ÈÖ´ÆÓÎÓØ ÁÒ µ ½ ´¼ µ´¼ ½ µ ´¼ ¿µ´¼ ¿ µ · ´¼ µ´¼ ½ µ · ´¼ ¾µ´¼ ¼µ ½¼º ´µ Ä Ø½ ÒÓØ Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø × Ù×Ø ÑÔÖÓÔ ÖÐݸ Ò Ð Ø ÕÙ Ð Øݺ Ì Ò Ñ Ø ½µ Ò × Ù×Ø ÔÖÓÔ ÖÐݸ Ð Ø ¾ ÒÓØ Ú ÒØ Ø Ø ÓÙÖ Ó Ø ¬Ú Ò×Ô Ø Ø Ø Ñ× Ú ÒØ Ø Ø Ø Ö Ó ÈÖ´ ½ µ ÈÖ´ ÈÖ´ ½ µ ÈÖ´ ´¼ µ ÈÖ´ ½µ ½ µ · ÈÖ´ ¾ µ ÈÖ´ ´ ¾ µ ¡ ´¼ Ø × º µ ´¼ µ · ´ ¼ ½µ ¡ ¼ µ ´¼ ¾ µ ´¼ µ ´ µ ÈÖ´ ½ µ ÕÙ Ð Øݺ Ì ÔÖ ÓÖ ÔÖÓ Ì Ò Ò ÈÖ´ µ ¡ ÐØ × ÓÖ ¾µ ½ ½ ¾ ½ ¡ Ä Ø ÓÒ Ð Ø Ñ × Ø Ó × ÖÚ Ö Ø ÒÓØ Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø Ú ÐÙ × ÓÙÒ Ò Ô ÖØ ´ µ Ø ÓÒ Ð Ø Ñ × Ó Ñ ÙÑ ÈÖ´ ½½º ¡ ½ ¾ ½ · ¿ Ð ØÝ Ø Ø Ó Ò Û × × Ð Ø ºÌ ÔÖ ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ó Ò ´µ Ä Ø º ÒÓØ Ø Ì Ö ÓÖ ÔÓ×Ø Ö ÓÖ ÔÖÓ ×½ ½Ô ÓÖ ½ Ô ½ ¼¸ ¾ ½ Ì ¬Ú Ú ÐÙ × Ö ½ ¼ ½¸ ¿ ¼ ¾¸ ¼ ¿¸ Ò ¼ º ¿ ÔØ Ö ¾º ´ µ Ì ÔÖÓ ½ Ð ØÝ Ó Ó Ø Ò Ò ÒÓ Ø Ö ÓÒ µ Ó Ó Ò ÛÓÙÐ × ÕÙ Ð ØÓ Ô ÈÖ´ Ó Ò µ ÈÖ´À Ð ØÝ Ôµ ¿ ½ ´ µ Ì ÔÓ×Ø Ö ÓÖ ÔÖÓ ½ ´½ ½ ÒÓÛ ´½ ½ Ì ÓÖ Ôµ ½ ¼¾ Ô Ù׸ ½ ¼ ¾ ¼ ¿ Ø Ò ÜØ ØÓ×× × Ø Ö ÓÖ ½¾º ¿ ½º ¼½ Ò ¼º Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ó Ø Ò Ò ÓÒ ½ ´µ Á Ó Ò × × Ð Ø ¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø ¬Ö×Ø Û ÐÐ Ó Ø Ò ÓÒ Ø ´½ Ô µ¿ Ô º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÔÓ×Ø Ö ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ó Ò Û × × Ð Ø × ½ ´½ Ô µ¿ Ô ÓÖ ½ ½ ÓÙÖØ ØÓ×× × ´½ ½ Ì ÔµÔ ¿ ´ µ Ú ÐÙ × Ö Á Ó Ò × Ù× ¸ Ø ÒÓØ Ö ´½ ½ ¬Ú ½ × ´½ ¼¸ ¾ ¼ ¼¸ ¿ ¼ ¿ ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ü ØÐÝ Ø Ö µ¾ Ô º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ×Ö ¸ ¼¼ ¾¸ Ò ¼º Ö ÕÙ Ö ØÓ Ó Ø Ò Ø ÓÒ Ð ØÓ×× × Û ÐÐ ÔÖÓ Ð ØÝ × Ô Ô ¾ µÔ ¼ ½¾ ¼ ÓÖ Ý ½ ½º Ì ¿ ××ÙÑ ÈÖ´ ÓÖ Ñ ¾º¿º½ Û Ø Ø Ø µ Ö ÔÐ ÐÐ ¸ ÓØ ÖÛ × Ø ØÓ ÛÖ Ø Ø ½ Ö Ø× Ð Ø× Ó ´ º¿º ¾ Ó ½µ ´ º¿º ¾ ½µ × ÙÒ ¬Ò µ ÈÖ´ µ º × Ï Ò Ù× ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ½ È ÈÖ´ ÈÖ´ µ µ µ È ½ ÈÖ´ ÈÖ´ ÈÖ´ µ µ ÈÖ´ ´ º¿º µ ÈÖ´ Û ½º ×Ø Ö Ø× Ó ¾ ½µº ÔÓ×Ø Ö ÓÖ ÔÖÓ Ö º ËÓ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ Û ÈÖ´ µ ¿º Ý ×³ Ø ÓÖ Ñ × Ý× Ø ØØ Ì Ò ÓÒÐÝ ÈÖ´ × ÈÖ´ µ ÈÖ´ µº Ë Ò ÈÖ´ µ Ð ØÝ Ó × ¿ µ ÈÖ´ ¸Û Ò ½ Ò µ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µº ØÓ ¬Ò Ø Ó× ÓÖ ½ºÌ ÈÖ´ × ØÑ µ ¸ Û Û ÒØ ÈÖ´ ½ ºÌ µº Ø ×Ñ Ò× Ø Ï ÒÓÛ Ø Ø ÈÖ´ µ Ò Ö Ò ÔÒ ½ ÈÖ´ µ ÒØ ×Ó Ø Ø ÈÖ´ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ µ ½ ½ º Ë ½º Ø ÓÒ ¾º¿º ËÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ Ü Ö × × ¿ Ï Ô Ø ÒØ× Ò Ø Ö ×Ù ×× ×º ËÓ¸ ÈÖ´ ÈÖ´ µ µ ½½ ½ Ö ÓÒ Ø ×Ñ Ð ÙÐ Ø ÓÒ× Ò × Ò Ü ÑÔÐ × ¾º¿º½¼ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ½℄ ½¼µ ¾º¿º½½ Ü ÔØ Ø Ø Û ÓÒÐÝ Ú ¬Ú ¿ ´ ´ ¿ ´½ ¿ ½℄ ½¼µ ¾ ÈÖ´ µ ¿ Ö× Ø ½℄ ½¼µ ´½ ´Ëº¾º ½℄ ½¼µ µ ¾ ÁÒ ÓÒ × ¸ ÈÖ´ µ ½ ½½ ÓÖ ÐÐ ÓÒ Ô Ó Ø Ø Üغ Ì ÒÙÑ ¸ Ò Ò Ø ÓØ Ö × ¸ Ø ÔÖ ÓÖ ÔÖÓ Ø × ÓÛ ÙÔ Ò ÓØ Ð ÙÐ Ø ÓÒ× Ö ½ ¼ ÐØ × Ö ½ Ú Ò ÒØ Ø Ð ½¼ ¼ ½ ½ ¿ ½ ½ ¾ ½¼ ½ ¿ ½ ½¼ ¾ ¿ ØÓ Ï ¼º¼½¿¾ ¼ º¼ ¾ ¿ ¼ ¼ º¼ ¿ ½ ¿ ØÛÓ × Ø× Ó ÔÖ ÓÖ ÔÖÓ ¼º¼¼ ¼º¼¼¼ ½¼ ¼ º¼ ¿ ¼ ¾ ½¼ ¼ º¼ ¿ ¼ ¼ º¼ ¾ ¼ ¼º¼¼ ¿ Ò Ù× Ø Õº ´Ëº¾º × ÛØ Ø Ð Ø × ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÔÓ×Ø Ö ÓÖ ÔÖÓ Ð Ø × ÓÖ Ò µº ¼ ½ Ü ÑÔÐ ¾ ¿ ¾º¿º½¼ ¼ ¼º¼¼ ¼ º¼ ¿ ¼ ¼ º¼ ¿ ¼ º½ ¿ ¿ ¼º½ Ü ÑÔÐ ¼ º½ ¾º¿º½¼ ¼ ¼º¼¿¼¼ ¼ º¼ ¾ ¿¿ ½¼ Ü ÑÔÐ ¼º½ ¼º¾¼ ¾º¿º½¼ ¼º¾¼ ¼º½ ¾ ¼º½¾¾ ¼ º¼ ¿ ¼ Ü ÑÔÐ ¼º½ ¼ º¼ ¼ º¼ ¿ ¼ ¾º¿º½¼ ½ ¼º¼½¿ Ú × Ì ×Ò ÑÙ ½ º ´µ ÙÑ Ö× Ö ÒÓØ Ò ÖÐÝ ×Ó ÐÓ× × Ø Ó× Ò Ø Ü ÑÔÐ × Ò Ø Ø ÜØ Ù× Û Ó ÒÓØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ø ×Ñ ÐÐ × ÑÔÐ Ó ¬Ú Ô Ø ÒØ׺ Ä Ø ½ Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø Ó Ò × Ö¸ Ò Ð Ø ¾ Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø Ó Ò × ØÛÓ ÄØÀ Ø Ú ÒØ Ø Ø Û Ó Ø Ò ÓÒ Ø Ø ØÓ×× ÓÖ ½ ¾ ¿ º Ï × ÐÐ ÔÔÐÝ Ø ÓÖ Ñ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ ×º Ý ×³ À½À¾ ÈÖ´ ½ À½À¾À¿µ Ó Ò Ú Ö × ÓÛ× Ø × Ó × ÖÚ Ø Ðº ½ º ÁÒ Ü Ö × ¾¿ Ó Ë Ø ÓÒ ¾º¾¸ × Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ø × Û × ×ݺ ÁÒ Ø Ø Ü Ö × ¸ Û ÓÑÔÙØ ÈÖ´ µ ¼ ¾¾½ Ò ÈÖ´ µ ¼ ¼¾¿¿ º Ý ×³ Ø ÓÖ Ñ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø ÈÖ´ µ¼ ¾¾½ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ · ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ ÈÖ´ µ¼ ¾¾½ · ½ ÈÖ´ µ℄¼ ¼¾¿¿ ÈÖ´ µ¼ ¾¾½ ¼ ¼¾¿¿ · ¼ ½ ½ ÈÖ´ µ ´ µ ÁØ ½ ØÖÛ ÈÖ´ ½ À½ À¾ µ ÈÖ´À¿ ½ À½ À¾ µ ÈÖ´ ½ À½ À¾ µ ÈÖ´À¿ ½ À½ À¾ µ · ÈÖ´ ¾ À½ À¾ µ ÈÖ´À¿ ¾ À½ À¾ µ ´½ µ ¢ ´½ ¾µ ½ ´½ µ ¢ ´½ ¾µ · ´ µ¢½ и Ø Ò³Ø Ú ØÛÓ ×º À Ò Ø ÔÓ×Ø Ö ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ½ ÓÑ º ¿ ÔØ Ö ¾º Ï ÛÓÙÐ Ò ¬Ò Ø Ú ÐÙ ÓÖ ÈÖ´ µ Ò ÓÖ Ö ØÓ ÓÑÔÐ ÈÖ´ µ ¼ ¸ × ÓÒ Ø ØÝÔÓ Ö Ô Ð ÖÖÓÖ× Û Ô ¸ Ø Ò Ø Ø × Ð ÙÐ Ø ÓÒº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÈÖ´ ½ºÌ µ ¼ ¼¾¿¿ · ¼ ½ ¼ ¾¾½ ¢ ¼ ½ ¢¼ Ó ¼ ¿ Ð ÛÓ ØÓØ Ð ÔÖÓ ½½ ½ Ð ØÝ Ø ÐÐ× Ù× Û ØÓ ÓÑÔÙØ ÈÖ´ ½ µº ÈÖ´ ½ µ Í× Ò ÓÑÔÙØ Ø Ò ÈÖ´ µ ½¼ ½ Ó ¾¼º Ù ØÓ Ù× Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ Ü Ö × ¾º Ä Ø Ø Ú ÒØ Ø Ø Ü ØÐÝ ÓÒ ÓÙØ Ó × Ú Ò Ó × ÖÚ Ô ÖØ× × Ø Ú º Ï Ö × ØÓ ¬Ò ÈÖ´ µ ÓÖ ½ ¾ ¿º Ï Ò ÈÖ´ µ ÓÖ º Ä Ø Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø Ø Ô ÖØ × Ø Ú º ÓÖ ÐÐ ¸ ÈÖ´ ¼ ¼¾¸ ½µ ÈÖ´ ¼ ½¸ Ò ÈÖ´ ¼ ¿º Ë Ò Ø × Ú Ò Ô ÖØ× Ö ÓÒ Ø ÓÒ ÐÐÝ Ò Ô Ò ÒØ Ú Ò ¾µ ¿µ ×Ø Ø Ó Ø Ñ Ò¸Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÔÓ×× Ð × ÕÙ Ò Ó × Ú Ò Ô ÖØ× Û Ø ÓÒ Ø Ú × ÈÖ´ µ ½ ÈÖ´ µ℄ º Ì Ö Ö × Ú Ò ×Ø Ò Ø ×Ù × ÕÙ Ò ×¸ ×Ó × ÐÐ ÓÒØ Ò Ï Û ÐÐ ÙÑ Ö× Ò Ü ÑÔÐ ¾º¿º½½ ÓÖ ÈÖ´ µ Û Ó Ø Ò ¼º¾ º Ì × × ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø Ú ÐÙ ¼º Ò Ü ÑÔÐ ¾º¿º½¼ Ù× Ø ÔÖ ÓÖ ÔÖÓ Ð Ø × Ò Ü ÑÔÐ ¾º¿º½½ Ö ÑÙ Ö ÓÖ Ø Û Ø ÐÓÛ Ú ÐÙ × Ó ¸ Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ ¾ ¿ ¸ Ò Ø Ý Ö ÑÙ ×Ñ ÐÐ Ö ÓÖ Ø Ó× Û Ø Ð Ö Ú ÐÙ × º Ë Ò ÈÖ´ ½ µ × Û Ø Ú Ö Ó Ø Ú ÐÙ × ´ ½µ ½¼ Û Ø Ø Û Ø× Ò ÈÖ´ µ ÓÖ ½ ½½¸ Ø ÑÓÖ Û Ø Û Ú ØÓ ×Ñ ÐÐ Ú ÐÙ × Ó ´ ½µ ½¼¸ Ø ×Ñ ÐÐ Ö Ø Û Ø Ú Ö º ÈÖ´ ÈÖ´ ÈÖ´ Ì ½ µ ¾µ ¿µ ¢ ¼ ¼¾ ¢ ¼ ¢¼ ¢ ¢¼ ¿¢¼ ½ ¼ ¼¿ ¼¾ ¼ ½¾ ¼ ¾¼ ½ ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò Ø ÈÖ´ µ ¼ ¢ ¼ ½¾ Ý ×³ Ø ÒÓÑ Ò ØÓÖ Ó Ý ×³ Ø ÓÖ Ñ × ½ ¼ · ¼ ½ ¢ ¼ ¿ ¾¼ · ¼ ½ ¢ ¼ ¾ ¼½ ½½ ÓÖ Ñ ÒÓÛ × Ý× ÈÖ´ ÈÖ´ ÈÖ´ ¾º ½ ¾ ¿ µ µ µ ¼ ¢ ¼ ½¾ ¼½¢¼¿ ¼½ ¼½ ¼½ ½½ ¼ ¾¼ ½ ¼ ½ ½¢¼¾ ½½ ¼ ¾¿ ¼ ¿ ½½ ¼½ ÓÑÑ ÒØ ÖÝ ÁÒ×ØÖÙ ØÓÖ× Ò × Ù×× Ø × × Ø ÓÒ Ø ÒÝ Ø Ñ Ø Ø Ø Ý ¬Ò ÓÒÚ Ò ÒØ ÓÖ Ø Ý Ò ÓÑ Ø Ø ÒØ Ö Ðݺ ÁÒ×ØÖÙ ØÓÖ× Û Ó Û × ØÓ ÓÚ Ö Ë Ø ÓÒ ½½º ´Å Ö ÓÚ Ò ÅÓÒØ ÖÐÓµ Ò Û Ó Û × ØÓ Ú ×ÓÑ Ø ÓÖ Ø Ð Ù×Ø ¬ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý Û ÐÐ Û ÒØ ØÓ × Ù×× ×ÓÑ Ó Ø × Ñ Ø Ö Ð ÓÖ ÓÚ Ö Ò Ë Ø ÓÒ ½½º º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ ÓÒ ÓÙÐ ÓÚ Ö Ë Ø ÓÒ ½½º Ò × ÔØ Ù×Ø ¬ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý Û Ø ÓÙØ ÒØÖÓ Ù Ò Å Ö ÓÚ Ò× Ø Ðк ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/17/2011 for the course MAT 521 taught by Professor Staff during the Spring '08 term at Syracuse.

Ask a homework question - tutors are online