De cuong mon hoc Lap va phan tich du an - cng mn hc Lp v...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Đề cương môn học Lập v à phân tích d ự án Gi ảng vi ên : Lê M ạnh Đức B ộ môn : Qu ản lý dự án Email : [email protected] M ục đích : môn h ọc n ày cung c ấp cho sinh vi ên ki ến thức về phương pháp lập v à phân tích d ự án đầu tư xây dựng thông. K ết thúc quá học sinh vi ên s ẽ nắm được kiến thức về các giai đoạn của m ột dự án đầu tư, quy tr ình l ập dự án đầu tư cũng như kỹ năng đánh giá t ài chính, kinh t ế để lựa ch ọn dự án. Tài li ệu đọc : Giáo trình L ập v à Phân tích d ự án – Nhà Xu ất bản Giao thông vận tải (Bắt buộc) Các tài li ệu đọc , bài gi ảng khác trên trang web c ủa môn học : https://sites.google.com/site/duclemanh/lapvaphantichduan Tóm lược chương trình gi ảng : Sau đây là danh sácfh các chủ đề dự định sẽ được đề cập đến trong chương tr ình gi
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/17/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Gsgsd during the Spring '11 term at Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport.

Ask a homework question - tutors are online