chinese dialogue - C Zai wo de fang dian ni ke yi kan jian...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C: Wo hen xi huan wo de fang dian! R: Zhen de ma? Wei shen me? C: Wo dai wo de dian shi zai wo de zhuo zi. R: Shi ma? Wo ye dai wo de dian shi zai wo de zhuo zi! C: Zai wo de fang dian wo you hen duo de hua. Zhuo zi shang fang zhe yi ge hua ping. R: Hen piao liang! Wo mei you hua ke shi zhuo zi shang fang zhe yi ge deng.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C: Zai wo de fang dian ni ke yi kan jian qiang shang gua zhe liang zhang zhong guo hua. R: Shi ma? Wo ye you zhong guo hua! Wo de zhong guo hua shi hen da de. C: Wo de liang zhang zhong guo hua hen xiao de ke shi wo zai Beijing mai le. R: hen hao. Wo xian zai zhi dao weishenme ni xi huan ni de fang dian!...
View Full Document

This note was uploaded on 02/17/2011 for the course CHINESE 2160 taught by Professor Liang during the Spring '11 term at Missouri (Mizzou).

Ask a homework question - tutors are online