{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

worksheet-8 - warucsufer 8 Dmecnwm Dawn-Twas Gamaewr fir...

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: warucsufer 8 Dmecnwm. Dawn-Twas Gamaewr fir Functions of- Z VMLMLES m )L__: 1,. . FM 1; ((4,4): I‘La‘ Fykd 'Hg loveQ we. Passlvx—a HchfiE (‘2: 1) ' SkeJch Hzg. low-Bi Me.- U0) CM OLAC’M. gradlm‘k Veal-1N a? ‘F aitfil L) CUML Std-LL. Us ad: («—1.24 L‘T-o SCALE‘ \ - 2.(¢:.) FHA. UkHI Jamar- M'Jii: dual-Lax m M 4': defiagwimfz—JL? 44 F (2 4) g,— £: §_==(4.4) sac—M) . d7) Iraqi: "=55? rim-5151‘: T at P EfiLdLraMo _‘44 For 1C: 4.3.43) :1 K4?“ _‘ aid; gas-Ed.- F: (3.33) x13 . ' VG») «Fungi :4 Um: :rzzhrm Mal-cram 54134;.ch .5 "13:55:16.9:355 ”*Wlifg. r3} Rust *2”; 11$ or 51.4% of”? cal—f an. £4 din—5% a? pw-I’I’Ca.) fiWJfifiWmWaWWfimememmawWW4:1 4mm$WWV mm « «mwamngmmvv—W m Wm§§xmmm . $memfim§mflmfiwm «41E mmtwmmmmu %\m$5. \ xv 144.4 .. xx“ x mm; mm»: WORKSHEET 8 (Ma) 5', flzwfimiqfifi.’ ngu3mamEJF-gizéw W'r—fiLXU 73214.15. T{X:3}=—~r‘-—-" I.) diam TCSW. °C X-O: helm. mmfifia:amfiwmvzmmmwmwmwwmmmmmmwmwms: v:«mammw:mmmmm¢mmmkwexcamwmsfifimWistukaaafiagNWWWflmm‘mn mewfiwfiwnafiw&fimmwfifikwmmfi“qwflwmfiwfilfi?fiififiwfimd». ‘ w,“ n. 1-;- xzew " - - @9311“) rad-31.359 Tia, T»: 3 Wm. (13'3“? alt (133) W- is IchgJ'I-Ju bF'aa. Pifhi’ k3 ‘5)? ‘ . d” An. .au-tifib, a}; g g ' w +2sz m WWW WM (9.1); dirufi‘m}; chvikdfivg 01E «1 film 43.“de 'F: N =. $093.) am print (La) Lila, gang“ 4M”; #4 put (2,3) Lo afi_ M: gm “mam Jud-7:1. (”mam cs ”3- “L: (a) , £2 (02) 7 (in 41310;?) . _ r (c) :ficdiml 91.14}qu .ox— (1.2) Lam arm-m 4mm: C415) 7 (9.) {-7.34 a .gtuui .mpressém «Fa-1 ti... Sena-mt diruhnui OLLnVcafig-L 3* 'F, O'F F at LXOI‘jp) 6:51.; cLCnofLm oil-iii mfv’uiux'lf 3r 4; LAB-m 1.1.11. anal-11W $8M panJ chi-{adim , A» FM 201% (2 ~1) wag £{mffi.=V—'..}-<-1,a>&1 "P073313": x e 3'- '- 2 <3. FCI-oL gonna}- empressiuwfi 3r {it «anyhow! £9.an ~97. a. aummow M2”. 5 ex— c; Fatima) w. r} - card; whamhmm45fir) . ' 4,, m awavarw (watts) . .tm‘ x-mflmfififimm. s magma 2431\2 A rank ‘C a ‘31- .— 2.. HUM ’R'q-Il) 5' T3. Lav-Li comma. '- FLIJH) MATH, 330 We vkskecf 3 SOIDsJ‘LéKS LL) fi‘cblhfl :.: <t‘"; %¥(¥1.z.3.. "a: "' 1"») a. “C(xvfl: Si- “:3; (0.3 V‘F(1\V\) <3," ; fitmz<sw£> \ke. €5vawa vefiw HPSW-H n.1, H... 0(3er 04 5-30.11ch arm E FN; -A— Luv/“E Vex/LN u. I'Lu dLv-w‘wv-C. [5 M =<:vz,—~+>__.._... “an “'65;me W m CB‘G‘G'°"L"’€°“‘L"4CLM3L= ll WM)“ "*5” .. ._ —- __3"L.‘ ___L. ‘ E») 17-41” :. UL-u—ou "m<3">“ <r3?,m> _ 7 3 7; 3 .L - __.L __ '___I 35 = <fi,m>.<a. >313 ms “WWAVVW’WKQWWW‘QMWWR’WfimAfiKWKwW-mewumwmvy){asva'un\* ofiv‘i‘mmmrmfim W3!23mmw313%;ammmsmmfifiamvafifizamxwm c g .' “\ . . 43' [I J «J fl..._.§!_. Lav-c) Q=Lw3 - T? .J_. “‘ mm = n7, 4" $5 = 0—21—40: <1.-s> _ > = (mi W3> RakACLOwfi-L :: Dd‘cth‘fi) = j'fifllt‘i) .L- .3. .3. ___’____S ; <m,3/~m>-<3r’c. «:3 in? "' Tm fl Liv) Gs: (0‘03 J “K? :ag (-zl_.+> _.. -’ _, l __ -2— - ._.L—_;.' “5&1“ ' fié'1"*> ‘ <fi1%>”<firfi - d 5—. '5 7-H“ Kai; Q4 CL&V~.\G_. -— Dw‘c(21:f) ”:3 F: )--m '_,__i 5 éfilfi> <3i * 7' :5th ”'17.??"28 .4 ‘3. .-__3_L_ Wm -= <g+~n~ ) QmL> -2. fi'FUt-E) '4 < (213? ’ di£3§> = < 3.15 ’ 13> 5 313(3I“L> B5 lesz‘flruw, “Vet/{WV .1. 43,—2.5 I". <1,B> Lsmu. 43¢», <2 ave: o) so, a WA: wag—t... pk. othuJ-u... 4 395,3) 41.33 .._: ’Jfi“<213$: 4%)7m> “(1:75)“ A mall: VLLLW u: {it} Worlkdwee/Lw. I'S <"Fr‘f;fé> ammmaammmmm;aux-amvmmmmvr.- Wm WM“ wstrvxa 1wmwwmWmfi‘éfiiuwm«memwfimwmmmfimmwmw mmamsvmc ' mmwammfifimmafimwma 12w», / AxWWfi‘Vr-‘fi‘x 2am ( LL Him: iii - P=L3.\) w—j J (a) 1} decrease: Mule \raap;°‘-9q m Oli-vceJ—w‘m. .4 —‘~"I+Ls.t) .a. _. 3L Wm! = <m¢ m> 1m€£fit§mx§flefl§fiwfi§xflbfiza“Mama“Himsfi‘ag-Sfmtmfifi-‘Eéflkfifiififirzmfiié“(SK-In fiiififiafiwfizfithfilfiflfis _.' __ 3 -1. VHSM - < W ’m” = 4172-— n7ii> ,J— —-.3. .t 'F Accra—sax Mod” V'bPlol-L‘l ML Aural»; 4- 4 ‘tfi—z TIL» Ck unl’r vu’J-w u... HA} AiVCC/Lm "S '. mmcmmammmmmwmm I 5 <Iffi ’ ”'1? .1. .L *3. u $45-3” ,é.r—.o ‘_ r 4—,}. s __!,_——._3_. __ " #W;<fi£;qfi> (“731073 Mmmufi: M K _____ Lb) Raul—€— 4 0L”,¢ a»?! 1-2. Await/r; 4 é,a3{|fi;> Is —u mama = --H 45—: (—1.3% = "quL.JT¢7,..-.- ‘ — “Tau aawutfibmm‘xamafimmkwmmmv 5a) Lei Po: Ll,“ 0-4 F 5 (3‘0) : Dwebh»: ved’w as Ea .._—. (3—1, 04> = < 2‘-» g x . g Nowmllyaa '. % gait-'5]! 0km .e, :- 61; (2,-1). (uni) % .. .J— (3: J. .. é .. “E q q E LB u COOL O FF u MW WGLMJL OLCQICfiJ-L . D\V‘C,D{'W 5‘" Baron-Lask‘ Wait 4 oLfi-W l5 “QTCMU 5—4-33!» a (“-5.1% w iii—zap» - ~ «L .4,» __ __l_ A thLLE' vac/RV tut. [*le olwec/aw is «(é/q) .. flax-D TER‘S‘WAi‘fiQ‘wTéfi-Wfim 2:23 ' \mfiwmammmv LR !.\ s v. n s “3me AW Wu? mswmmxm- "t-mf' (<WW":£X¢5W"TNER€V wry: wmmwmwzqammmmiemmuummwmemma LL 6“ 0;. H: - at ' Muflweq‘w cm acme“ fimCi,l)1§aC2,3) ' . 2' 3) "" -—=~ ‘ fif' -* - I4 , P111. _ Q’s-£347 Aw? ._ . T " = ‘ ' [JPIH/ EC _ 7/) [If-{Jain}!- .='-" fiéfi) \rs.> =IW ='<“W-%7 X gig-.1 $340.32): , - _ ' - -3. mag NJ; =2l5- "3 Ufa ' ~. fi- Ifix+£fl=4 egg Gal/'1'“. 1;. Mm“ fig. 0,2.)fi 0,0) ,5 {put-:2) fiwfiwfiiiwiwfihfimmxéfififififa‘fififi l U E 2”” 2‘. .5; P (3“ II I M) .. «9' _, Q _ ." . m fikwmfiwfifiefimazm€s§6§ma4mfifgmwEmmmmvsmvfimwmfiammfimg \‘SSIKVA .. '\1\"€§2‘2’<E‘é§"fi"é"“?‘w“i§3fii' a “IRE-«a. ‘Xx‘fiéfi‘ex «1116.? «1” mam: An ‘x‘h” {k 'w'agm-A- 55" m.=‘»‘£\‘£'—o-.\P 3551\— "655;: E *6 )Q 2*- , 3‘ ugh (3‘) n (It) "1» F» . I I ~53 ' . . lb ‘A‘- A. \D- ‘. . ll— .‘ ‘ ‘| kg 22:" 7,) Kg! h in G "h 1:“. “in x! n S M) V .17: V '-"..‘_.' J 5‘. —m'< 33mm w. Wm mar 1_-q)"D':F€x.3) mm 6M3)- = mfiéx.n)+ M43351! 6*) = W 7%; {-Ex 3)='§a‘-L'Du1c(x:g)j ' L} . mghmfl _ _ - e— aygxaig) +4?“ fiamg) Ww1mmk‘: i '5. i a E i3 3? g a g NM, '3; (x U) =- -;%j[% -F 0.23) #14:.103 (A3)"; I 5' =‘ H Lax. (X 5) +144!“ (Xi?) { 43...»! 33(16 3}: .535 [LN—F! éxg3) + “3-ng [’55)] = Mflcmfl 3)-l- 5t;- fighta } 'vqfi 'F(J( so): = u:[ Mir-u (at n3}+€ia_-£3x {1.30 ,7 «Lawton 3x3 {243) + ”-11%, fiflk] - rawrmwzmmfissmw{armtfiw :;.<;.e~.v v \ _usa-‘mwxasaww ‘(fif-El-figfl‘ ECIt—naamk'fiafimm‘h . “—3 Uanme "L 355-153; W1 'IEXXJ + 3H:H12‘[email protected]+ a;%®_ ' :H16.aamazwnmmwwmxwmxwmmammmessmxmfima I (b) fitmefi waxy-we Wfiffi‘ ' _.-\ flgri. (a! 45);: a; fifixx (-7 4) 4- 2mm; A?) (Xx-F) +MLZ1C33 (2 [-1) 'erV =‘ 33’? Xy-r- 363523- -Q?sz+.z3 )em ‘5" Wmfi‘émmim’fifimgmmmmflmm%}%MKMWRWWiWfiYW’ amammu‘amtmfiw . ~. 2 ~ ‘3 4' >5 2' ‘Fg '2 X E 563 ') £33 = K e 3- )1 IRE}- {3:22:- BxiexID-F 25:33am} ) 1C2“? .C94215)€X3+Ex+x3)3fi L. - g 4% (2)—'}) ' Q‘ (21-1): @" (1)6- 'i— (4" 4)[—f)€~: I —2€I—:L J ' $238324): Dad-86f: I: 42.” 2 «Gaga-2,2,): I623 “2 ' - 2 _ _ 6'2 2 L 22222—2 22> (22922<-2—2X2>22"[email protected](2 ) _ ~ 2 I 2.": 2-Q—fiéI 4-8 3L 23 54L - 5'6' _ >. . ”Kat-Paar; é:- mr he I I :<V%L-+Iyfi ; fig}:> I_- L 23W ’32:. 19(22222>= #02225 (22222) +— 272 {252222,} Xaqfa’ub i ECW-W‘mum 2.\ wAMNQEAanmfims-Kfimmxmwgfi *9? ”MM Ed: I 52:” vac/Am? _‘~’-<4 L77} II *- Wan-«i wed-'22 Cub 22692232242224 "afiwalzégula IW 2-21 %_"“~2_525:___24LM‘ -£5'<-*ba_-7. 2'-~2=2§‘<’:7-— 2:.)222—212221 . .- H.‘ . Lu 2’23 {'22 2" =7 .. E g 3': g (g 9:; 23‘: E |:2 g2. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern