For O - Nhung luc nh th ny bng nhien mnh li nh O n l Mnh c...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nhung luc nh th này, b ng nhien mình l i nh O đ n l . Mình c nh mãi cái ngày mình b nh hôm ư ế ế ạ đó, O cup hoc ra som, t c t c n u cháo đem vào cho mình ăn, chăm sóc mình t ng ly t ng tí. ứ ố Cho đ n gi này, ko ai iu mình nh O đã t ng iu. Ngày đó mình đã c m nh n đc O iu mình nhìu nh ế ư ư th nào. T t c ch dành cho mình. T i sao 2 đ a l i có k t c c nh th ???
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/19/2011 for the course FIN 360 taught by Professor Kesler during the Spring '11 term at Northern Oklahoma College.

Ask a homework question - tutors are online