{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hk_agribank - Cc chng trnh qung co ca Agribank thng qua vic...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Các ch ng trình qu ng cáo c a Agribank thông qua vi c khuy n mãi: ươ ế S n ph m “Gi y t có giá”: ấ ờ Agribank phát hành ch ng ch ti n g i ng n h n d th ng, “Cho mùa vàng b i thu” t ỉ ề ưở 25/11/2010 đ n 23/01/2011. 7066 gi i th ng v i gi i đ c bi t 2Kg vàng AAA. ế ưở ả ặ Ch ng trình ươ Kỳ phi u d th ng năm 2010 ế ự ưở có t ng s 7.101 gi i th ng v i t ng giá tr là ưở ớ ổ 2 kg và 409 cây vàng mi ng “AAA” ch t l ng 99,99% do Agribank s n xu t, đ c nh p t ế ấ ượ ượ Th y S và s n xu t trên dây chuy n công ngh c a Italia. Trong đó có: 01 gi i Đ c bi t là 2 ệ ủ kg vàng “AAA” ch t l ng 99,99% (t ng đ ng 53 cây 03 ch vàng mi ng “AAA” ch t ấ ượ ươ ươ ế l ng 99,99%); 10 gi i Nh t, m i gi i 02 cây vàng mi ng “AAA” ch t l ng 99,99%; 20 gi i ượ ế ấ ượ Nhì, m i gi i 01 cây vàng mi ng “AAA” ch t l ng 99,99%; 30 gi i Ba, m i gi i 05 ch vàng ế ấ ượ mi ng “AAA” ch t l ng 99,99%; 40 gi i T , m i gi i 01 ch vàng mi ng “AAA” ch t l ng ế ấ ượ ư ế ấ ượ 99,99% và 7000 gi i Khuy n khích, m i gi i 0,5 ch vàng mi ng “AAA” ch t l ng 99,99%. ế ế ấ ượ S n ph m th : Ch ng trình “Agribank chào đón ch th th 5 tri u” ươ ủ ẻ ứ Đây là ch ng trình ươ khuy n m i do Ngân hàng Nông nghi p và PTNT Vi t Nam th c hi n t 15-5 ế ệ ừ trên ph m vi toàn qu c dành cho khách hàng đăng ký s d ng d ch v th t i ử ụ ụ ẻ ạ các chi nhánh, phòng giao d ch trong toàn qu c. 21 khách hàng trong n c có s ướ th t th t 4.999.990 đ n 5.000.010 trúng th ng, trong đó khách hàng B c ứ ự ẻ ừ ế ưở ở ắ Giang đăng ký s d ng d ch v th t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và ử ụ ụ ẻ ạ PTNT t nh trúng th ng 1 ch vàng "AAA". Đây là ch ng trình nh m qu ng ưở ươ bá, đ y m nh phát tri n d ch v th c a h th ng ngân hàng nông nghi p. ụ ẻ ủ ệ ố Mi n phí phát hành th “L p nghi p” l n đ u:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

hk_agribank - Cc chng trnh qung co ca Agribank thng qua vic...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online