hk_sacombank - Cc chng trnh qung co ca Sacombank thng qua...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Các ch ng trình qu ng cáo c a Sacombank thông qua vi c khuy n mãi: ươ ế T ngày 09/9/2009 đ n ngày 23/10/2009, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th ng ế ươ Tín (Sacombank) tri n khai ch ng trình khuy n m i ươ ế “Vòng quay may m n” dành cho khách hàng cá nhân tham gia g i ti t ki m có kỳ h n b ng ti n ế đ ng (VND) t i t t c các đi m giao d ch c a Sacombank Vi t Nam. ạ ấ ả Ch ng trình g m hai hình th c khuy n m i: ươ ế quà t ng ngay khi g i ti n quay s trúng th ng ưở vào cu i ch ng trình. ươ Theo đó, v i m c g i 50 tri u đ ng (kỳ h n t 02 – 05 tháng) ho c 30 tri u đ ng (kỳ ạ ừ h n t 06 – 11 tháng) ho c 20 tri u đ ng (kỳ h n t 12 tháng tr lên), khách hàng s ạ ừ ạ ừ đ c tham gia quay ượ vòng quay may m n và có c h i nh n ngay quà t ng g m 1.500 ơ ộ mũ b o hi m, 3.000 chi c dù, 37.000 áo m a, 35.000 quà t ng b ng ti n m t và nhi u
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/19/2011 for the course FIN 360 taught by Professor Kesler during the Spring '11 term at Northern Oklahoma College.

Page1 / 2

hk_sacombank - Cc chng trnh qung co ca Sacombank thng qua...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online