{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hk9 - Agribank Knh phn phi trc tip Agribank l ngn hng thng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Agribank Kênh phân ph i tr c ti p: ế Agribank là ngân hàng th ng m i l n nh t Vi t Nam, có m ng l i r ng kh p trên toàn ươ ướ qu c v i 2.300 chi nhánh và phong giao d ch đ c kêt nôi tr c tuyên. ̀ ươ ́ ́ ́ S l ng chi nhánh và PGD t i m t s t nh, thành ph l n: ố ươ ố ỉ ố ớ T i Hà N i: 1 s giao d ch, 30 chi nhánh, 186 PGD T i Đà N ng: 16 chi nhánh và 23 PGD T i Th a Thiên-Hu : 12 Chi nhánh và 16 PGD ế T i TPHCM:1 h i s 49 chi nhánh và 143 PGD T i C n Th : 10 chi nhánh và 8 PGD ơ Agribank khai tr ng chi nhánh đ u tiên t i Campuchia vào tháng 6/2010 ươ Agribank chú tr ng m rông mang l i ho t đ ng r ng kh p xu ng các huy n, xã nh m t o ̣ ̣ ướ đi u ki n cho khách hàng m i vùng, mi n đ t n c d dàng và an toan đ c ti p c n ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

hk9 - Agribank Knh phn phi trc tip Agribank l ngn hng thng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online