{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hk10 - Agribank pht hnh chng ch tin gi ngn hn d thng Cho ma...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Agribank phát hành ch ng ch ti n g i ng n h n d th ng, “Cho mùa vàng b i thu” t 25/11/2010 ưở đ n 23/01/2011. 7066 gi i th ng v i gi i đ c bi t 2Kg vàng AAA. ế ưở Ch ng trình ươ Kỳ phi u d th ng năm 2010 ế ưở có t ng s 7.101 gi i th ng v i t ng giá tr là 2 kg và ưở 409 cây vàng mi ng “AAA” ch t l ng 99,99% do Agribank s n xu t, đ c nh p t Th y S và s n xu t ế ượ ượ trên dây chuy n công ngh c a Italia. Trong đó có: 01 gi i Đ c bi t là 2 kg vàng “AAA” ch t l ng ượ 99,99% (t ng đ ng 53 cây 03 ch vàng mi ng “AAA” ch t l ng 99,99%); 10 gi i Nh t, m i gi i 02 ươ ươ ế ượ cây vàng mi ng “AAA” ch t l ng 99,99%; 20 gi i Nhì, m i gi i 01 cây vàng mi ng “AAA” ch t l ng ế ượ ế ượ 99,99%; 30 gi i Ba, m i gi i 05 ch vàng mi ng “AAA” ch t l ng 99,99%; 40 gi i T , m i gi i 01 ch ế ượ ư vàng mi ng “AAA” ch t l ng 99,99% và 7000 gi i Khuy n khích, m i gi i 0,5 ch vàng mi ng “AAA” ế ượ ế ế ch t l ng 99,99%. ượ V i 7.101 gi i th ng, khi g i ti n tham gia Ch ng trình ưở ươ Kỳ phi u d th ng năm 2010, ế ưở khách hàng s có nhi u c h i trúng th ng và nh n đ c quà t ng v i nhi u hình th c h p d n. ơ ưở ượ Ch ng trình “Agribank chào đón ch th th 5 tri u” ươ Đây là ch ng trình khuy n m i do ươ ế Ngân hàng Nông nghi p và PTNT Vi t Nam th c hi n t 15-5 trên ph m vi toàn qu c dành cho khách hàng đăng ký s d ng d ch v th t i các chi nhánh, phòng giao d ch trong toàn ẻ ạ qu c. 21 khách hàng trong n c có s th t th t 4.999.990 đ n 5.000.010 trúng th ng, ướ ứ ự ẻ ừ ế ưở trong đó khách hàng B c Giang đăng ký s d ng d ch v th t i Chi nhánh Ngân hàng Nông ẻ ạ nghi p và PTNT t nh trúng th ng 1 ch vàng "AAA". Đây là ch ng trình nh m qu ng bá, ưở ươ đ y m nh phát tri n d ch v th c a h th ng ngân hàng nông nghi p. S n ph m “Ti t ki m h c đ ng, cho ngày mai t i sáng”. ế ườ ươ V i ph ng châm mang l i s ươ ph n th nh và ti n l i cho khách hàng thông qua các s n ph m d ch v tiên ti n, t ế 12/12/2009 Agribank chính th c cho ra m t s n ph m ti t ki m - ế “Ti t ki m h c ế đ ng”. Đây là s n ph m h tr khách hàng trong vi c lên k ho ch tài chính cho ườ ế chính khách hàng và con em trong t ng lai nh m phát huy truy n th ng hi u h c c a ươ ế ng i Vi t Nam. ườ Agribank qu ng cáo th ng hi u c a mình thong qua các ch
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}