Course Hero Logo

history - kabanata 7.pdf - Digmaan Pilipino – Amerikano...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

1historykabanata 7Digmaan PilipinoAmerikanoTatlo ang naging pangunahing dahilan ng Pananakop ng Amerikasa Pilipinas:Layuning PulitikalUpang mapalawak ang lupaing sakop at magsimula ngbagong Pilipinas; at upangmakapagtatag ng Base Militar dito sa Pilipinas dahilsa istratehikong lokasyon nito (dahil ang Pilipinas ang itinuturing na "Doormat of Asia")Layuning Pang-ekonomiyaUpang makapagtatag ng mga pamilihangAmerikano at mapagkunan ng mga hilaw nasangkap at gawing bagsakan ngmga tapos na produkto ang bansa.Layuning PangrelihiyonUpang mapalaganap ang Protestantismo sakalakhang-Asya at pahingahan din ng mgamisyonero.Makataong Asimilasyon (Benevolent Assimilation Proclamation)Pinairal ito ni William McKinley ang pangunahing layunin na ginamit ng mgaAmerikano upang mapasunod at makuha ang tiwala ng mga Pilipino atmapasunod ang mga ito sa kanilang mga bagong patakaran.Ipinatupad ito noong Disyembre 21 1898 .Matapos mapagtibay ng Kongresong Estados Unidos ang Kasunduan sa Paris ay ipinag-utos ni Pangulong WilliamMckinley ang pag-iral ng Pamahalaang Militar sa Pilipinas.ANG UNANG PUTOK NG DIGMAANBinaril at pinatay ng isang kawal na Amerikano ang isang kawal na Pilipino samay tulay ng balsahan sa San Juan del Monte.W. GRAYSONkawal na humiyaw ng “Para!” at hindi huminto ang kawal naPilipino marahil sa hindi nakauunawa ng salitang Inggles ay pinaputukan siya.Binaril pa ni Grayson at ng kanyang iba pang mga kasama ang ilang kawal naPilpino.ITO ANG SIMULA NG DIGMAANG PILIPINOAMERIKANOHENERAL ARTHUR MACARTHUR(Pebrero 5, 1898) Sa pagpapatuloy ngputukan, nag utos siya na salakayin ang mga Pilipino sa lahat ng pook.- Isang kapitan ng mga kawal na Pilipino ang tumelegrama sa Malolos atibinalita ang nangyayaring putukanANG LABANAN SA PASONG TIRADDahil sa lakas ng puwersa ng mga Amerikano, nagpalipat-lipat ng

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture