GenelMuhasebe�NİTE1

GenelMuhasebe�NİTE1 - NTE1LETMEveMUHASEBE LETME

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÜNİTE-1 İŞLETME ve MUHASEBE İŞLETME  İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için bir takım faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten  birimdir. İşletmenin amaçları:  1. Kar etmek  2. Mal ve hizmet üretmek  3. Kendi varlığını sürdürmek  İşletmenin İşlevleri (Faaliyetleri):  1. Üretim  2. Pazarlama  3. Finansman  4. Personel işlevi ve bu işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi için  Yönetim işlevleri: a. Planlama  b. Örgütleme Yöneltme  c. Koordinasyon  d. Denetim  İşletme Türleri: A) Faaliyet konularına göre: Üretim işletmesi  Ticaret  Turizm  Hizmet  Tarım  B) Mülkiyet Bakımından: Özel işletmeler  Kamu  Karma  C) Büyüklüklerine Göre: Büyük işletmeler  Orta 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Küçük  Cüce  İşletmede faaliyetin oluşabilmesi  için araç-gereç, para, hammadde yani Varlıklar  gereklidir.  Kısaca işletmenin sahip olduğu ekonomik değerler. Bir de bu varlıkları sağlayan kaynaklar gereklidir.  Bu kaynaklar: İşletme sahipleri: İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarının değer olarak ifadesine  SERMAYE  denir. Üçüncü kişiler dediğimiz işletmeye borç verenler: Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına değer olarak ifadesine  BORÇLAR  denir İşletmede faaliyetler sonucunda varlıklar artarsa, işletme sahiplerinin hakları da artar. Bu artıştan  doğan farka da  KAR  denir. Borçlanma yolu ile elde edilen varlıklarda artış olursa borçlar artmış olur,  doğan farka da  ZARAR  denir. MUHASEBE
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/21/2011 for the course MAN 101 taught by Professor Xy during the Spring '11 term at Anadolu University.

Page1 / 5

GenelMuhasebe�NİTE1 - NTE1LETMEveMUHASEBE LETME

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online