{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

GenelMuhasebe�NİTE1

GenelMuhasebe�NİTE1 - NTE1LETMEveMUHASEBE LETME...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ü N İ TE-1  İŞ LETME ve MUHASEBE İŞ LETME  İ nsanların ihtiya ç larını kar ş ılamak i ç in bir takım faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet  ü reten  birimdir. İş letmenin ama ç ları:  1. Kar etmek  2. Mal ve hizmet  ü retmek  3. Kendi varlı ğ ını s ü rd ü rmek  İş letmenin  İş levleri (Faaliyetleri):  1. Ü retim  2. Pazarlama  3. Finansman  4. Personel i ş levi ve bu i ş levlerin en iyi  ş ekilde yerine getirilmesi i ç in  Y ö netim i ş levleri: a. Planlama  b. Ö rg ü tleme Y ö neltme  c. Koordinasyon  d. Denetim  İş letme T ü rleri: A) Faaliyet konularına g ö re: Ü retim i ş letmesi  Ticaret  Turizm  Hizmet  Tarım  B) M ü lkiyet Bakımından: Ö zel i ş letmeler  Kamu  Karma  C) B ü y ü kl ü klerine G ö re: B ü y ü k i ş letmeler  Orta 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
K üçü C ü ce  İş letmede faaliyetin olu ş abilmesi  i ç in ara ç -gere ç , para, hammadde yani Varlıklar  gereklidir.  Kısaca i ş letmenin sahip oldu ğ u ekonomik de ğ erler. Bir de bu varlıkları sa ğ layan kaynaklar gereklidir.  Bu kaynaklar: İş letme sahipleri: İş letme sahiplerinin varlıklar  ü zerindeki haklarının de ğ er olarak ifadesine  SERMAYE  denir. Üçü nc ü  ki ş iler dedi ğ imiz i ş letmeye bor ç  verenler: Üçü nc ü  ki ş ilerin varlıklar  ü zerindeki haklarına de ğ er olarak ifadesine  BOR Ç LAR  denir İş letmede faaliyetler sonucunda varlıklar artarsa, i ş letme sahiplerinin hakları da artar. Bu artı ş tan  do ğ an farka da  KAR  denir. Bor ç lanma yolu ile elde edilen varlıklarda artı ş  olursa bor ç lar artmı ş  olur,  do ğ an farka da  ZARAR  denir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

GenelMuhasebe�NİTE1 - NTE1LETMEveMUHASEBE LETME...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online