{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

HW6 - ÀÓÑ ÛÓÖ ½º Ë Ú Ò¹× Ñ ÒØ Ó Ö ½ ß...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÀÓÑ ÛÓÖ ½º Ë Ú Ò¹× Ñ ÒØ Ó Ö ½ ß ËÓÐÙØ ÓÒ× Ð Ö ÖÝ Á Ù× Á º×Ø ÒØ ØÝ Î Ü ÔÓÖØ ´ ÐÓ ÑÓ Ò Ò Ò Ò ½½ × º ÐÐ ÒÎ Ö ËÌ ËÌ ËÌ ËÌ ÁÄ Ò Ë Ä¸Ë Ë Ä¸Ë µ Ü ÑÓ Î Ü ÄÇ Á ÄÇ Á ÄÇ Á ÄÇ Á ËÌ ÄÇ Á Ä¸Ë Ä¸Ë Ä¸ Ä¸Ë Ä ÓÙØ ËÌ ÄÇ Á Ø ØÙÖ ÑÓ Ö Ó Î Ü ÑÓ × ÓÛÒØÓ ¼µ × Ò Ð Á ËÌ ÄÇ Á Î ÌÇÊ ´¿ ÓÛÒØÓ ¼µ × Ò Ð Ë Ë¸Ë Ë Ä ËÌ ÄÇ Á Î ÌÇÊ ´ × Ò Ð Á ËÌ ÄÇ Á Ò Á Ë ËÄ Ë Ä Ë Ä Á ² ² ² ÒÓØ Ë Ë Ë Ë Ä´ µ Ë Ë Ä´¿µ ÒÓØ Á Ä Ë Ë Ä Ä Ë Ë Ä´ µ Ë Ë Ä´¾µ Ë Ë Ä Ä Ë Ë Ä´ µ Ë Ë Ä´½µ Ë Ä Ë Ë Ä´¼µ ÔÖÓ ××´ Á¸Áµ Ò × Á ³¼³ Ø Ò Á× Û Ò ¼¼¼¼ Û Ò ¼¼¼½ Û Ò ¼¼½¼ Û Ò ¼¼½½ Û Ò ¼½¼¼ Û Ò ¼½¼½ Û Ò ¼½½¼ Û Ò ¼½½½ Û Ò ½¼¼¼ Û Ò ½¼¼½ Û Ò ÓØ Ö× Ò × Ð× Ò Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë ½½½½½½¼ ¼½½¼¼¼¼ ½½¼½½¼½ ½½½½¼¼½ ¼½½¼¼½½ ½¼½½¼½½ ½¼½½½½½ ½½½¼¼¼¼ ½½½½½½½ ½½½½¼½½ ½¼¼½½½½ ¹¹ ¹¹ ¹¹ ÑÓ ÑÓ ×ÔÐ Ý ¼¼¼¼¼¼¼ Ò ÔÖÓ ×× ÒÎ Ü ÑÓ Ö ¾º ÈÖÓ Ð Ñ º ß Ë ÕÙ Ò Ø ØÓÖ ½½º º º ¼¼ ÓÖ ¼¼ º º º ½½ Ð Ö ÖÝ Á Ù× Á º×Ø ÐÓ ½½ º ÐÐ ÒØ ØÝ ÔÖÓ × ÔÓÖØ ´ ÄÃ Ò ËÌ ÄÇ Á ÁÆÁÌ Ò ËÌ ÄÇ Á ÊËÌ Ò ËÌ ÄÇ Á Ò ËÌ ÄÇ Á ÓÙØ ËÌ ÄÇ Á µ Ò Ö Ø ØÙÖ ÔÖÓ Ö Ó ¹¹ Ê Ë Ì ÓÖ ¹¹ × ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÙÖÔÓ× × ÔÖÓ × ØÝÔ ËØ Ø ØÝÔ × ´Ë½¸ ˾¸ Ë¿¸ Ë ¸ Ë ¸ Ë ¸ Ë ¸ Ë µ × Ò Ð ËÖ ¸ ËÒ ÜØ ËØ Ø ØÝÔ ¹¹ ËØ Ø × ØÓ ËØ Ø × Ë½ ØÓ Ë Ò ÔÖÓ ×× ´ Äõ ¹¹ ×Ø Ø Ñ ÑÓÖÝ Ò Äó Ú ÒØ Ò Äà ³½³ Ø ËÖ ËÒ ÜØ Ò Ò ÔÖÓ ×× ÔÖÓ ×× ´ÁÆÁ̸ ¸Ê Ë Ì¸ËÖ Ò ËÒ ÜØ Ë½ Ò ËÒ ÜØ Ë½ Ò µ ¹¹ Ò Üع×Ø Ø ÐÓ Ê Ë Ì ³½³ Ø Ð× × Û ËÖ × Ò Ë½ Û Ò Ë¾ ÁÆÁÌ ³¼³ Ò ³½³ Ø Ò ËÒ ÜØ Ë Ð× ÁÆÁÌ ³½³ Ø Ò ËÒ ÜØ Ë½ Ð× ÁÆÁÌ ³¼³ Ò ³¼³ Ø ËÒ ÜØ Ë¾ Ò ³¼³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³½³ Ø ËÒ ÜØ ³¼³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³½³ Ø ËÒ ÜØ ³½³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³¼³ Ø ËÒ ÜØ Ë¿ Ë Ò Ð× Û Ò Ë¿ Ò Ò Ð× Û ÒË Ò Ò Ë¿ Ë Ð× Û ÒË Ò Ò Ë Ë¿ ÁÆÁÌ ³¼³ Ø Ò ËÒ ÜØ Ë Ð× ÁÆÁÌ ³½³ Ø Ò Û ÒË Ò ËÒ ÜØ ³½³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³¼³ Ø ËÒ ÜØ ³½³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³¼³ Ø ËÒ ÜØ ³¼³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³½³ Ø ËÒ ÜØ Ë½ Ð× Û ÒË Ò Ò Ë Ë¾ Ð× Û ÒË Ò Ò Ë Ë Ð× Û Ò Ò Ò ÔÖÓ ×× ³½³ Û ³¼³ Ò ÔÖÓ Ò ´ËÖ Ö Ë µ Ð× × Ò Ò ÓØ Ö× ÒÙÐÐ Ò Ë Ë ¿º ËØ Ø Ñ ´µ Ò ÒÌ Ð ¹¿ Ó Ø ÜØ ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× Ê Ë Ì Ð Ö ÖÝ Á Ù× Á º×Ø ÐÓ ½½ º ÐÐ Ò ËÌ ÄÇ Á ÒØ ØÝ ×Ñ Ü ÑÔ × ÔÓÖØ ´ ÄÇ Ã¸ ¸ ÓÙØ ËÌ Ò ¸ÊËÌ ÄÇ Á µ Ö Ø ØÙÖ ×Ñ Ü ÑÔ Ö Ó ×Ñ Ü ÑÔ × ØÝÔ ËØ Ø ØÝÔ × ´ÁÆÁ̸ ¼¸ ½¸ Çü¸ Çýµ × Ò Ð ËÖ ¸ ËÒ ÜØ ËØ Ø ØÝÔ ¹¹ ÙÖÖ ÒØ ×Ø Ø Ò ÔÖÓ ×× ´Ê Ë Ì¸ ÄÇ Ãµ ¹¹ ×Ø Ø Ñ ÑÓÖÝ Ò ÊËÌ ³½³ Ø Ò ËÖ ÁÆÁÌ Ð× ÄÇ Ã³ Ú ÒØ Ò ÄÇ Ã ³½³ Ø ËÖ ËÒ ÜØ Ò Ò ÔÖÓ ×× ÔÖÓ ×× ´ ¸ ¸ ËÖ Ò × ËÖ × Û Ò ÁÆÁÌ Û Û Û Ò Ò ¼ ½ µ ¹¹ Ò Üع×Ø Ø ³¼³ Ø ³¼³ Ø ³¼³ Ø ÐÓ Ò Ò ÜØ ×Ø Ø Ò ¼ ½ Çü ½ ¼ Çý Çü Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ ½ Çý ¼ Çü Çý Ð× Ò Ð× Ò Ð× Ò Ð× Ð× Ò Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ Ò Çü ³¼³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³½³ Ò ³¼³ Ø Û Ò Çý Ò ÛØ Ò Û Ò ÓØ × ÔÖÓ ×× ËÖ Ö× ³¼³ Ò Ð× ³¼³ Ò Ð× Ò ËÒ ÜØ ÁÆÁÌ ³¼³ Ø ËÒ ÜØ ³½³ Ø Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ ×Ð ³¼³ Û ³½³ Û ³¼³ Û Ò ×Ñ Ü ÑÔ Ö Ø ¹¹ ÓÙØÔÙØ ÐÓ ´ Ò ÁÆÁÌ ¼ ½¸ Ò Çü Çý¸ Ò ÓØ Ö× × ÓÒ ×Ø Ø ÓÒÐݵ ´ µ ËÝÒ ÖÓÒÓÙ× Ê Ë Ì Ð Ö ÖÝ Á Ù× Á º×Ø ÐÓ ½½ º ÐÐ Ò ËÌ ÄÇ Á ÒØ ØÝ ×Ñ Ü ÑÔ × ÔÓÖØ ´ ÄÇ Ã¸ ¸ ÓÙØ ËÌ Ò ¸ÊËÌ ÄÇ Á µ Ö Ø ØÙÖ ×Ñ Ü ÑÔ Ö Ó ×Ñ Ü ÑÔ × ØÝÔ ËØ Ø ØÝÔ × ´ÁÆÁ̸ ¼¸ ½¸ Çü¸ Çýµ × Ò Ð ËÖ ¸ ËÒ ÜØ ËØ Ø ØÝÔ ¹¹ ÙÖÖ ÒØ ×Ø Ø Ò ÔÖÓ ×× ´ ÄÇ Ãµ ¹¹ ×Ø Ø Ñ ÑÓÖÝ Ò ÄÇ Ã³ Ú ÒØ Ò ÄÇ Ã ³½³ Ø Ò ÊËÌ ³½³ Ø Ò ËÖ ÁÆÁÌ Ð× ËÖ ËÒ ÜØ Ò Ò Ò ÔÖÓ ×× ÔÖÓ ×× ´ ¸ ¸ ËÖ Ò × ËÖ × Û Ò ÁÆÁÌ Û Û Û Ò Ò ¼ ½ µ ¹¹ Ò Üع×Ø Ø ³¼³ Ø ³¼³ Ø ³¼³ Ø ÐÓ ¼ ½ Çü ½ ¼ Çý Çü Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ Ò Ò ÜØ ×Ø Ø Ð× Ò Ð× Ò Ð× Ò Ð× Ð× Ò Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ Ò Çü ³¼³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³½³ Ò ³¼³ Ø ½ Çý ¼ Çü Çý Û Ò Çý Ò ÛØ Ò Û Ò ÓØ × ÔÖÓ ×× ËÖ Ö× ³¼³ Ò Ð× ³¼³ Ò Ð× Ò ËÒ ÜØ ÁÆÁÌ ³¼³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³½³ Ø Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ ×Ð ³¼³ Û ³½³ Û ³¼³ Û Ò ×Ñ Ü ÑÔ Ö Ø ¹¹ ÓÙØÔÙØ ÐÓ ´ Ò ÁÆÁÌ ¼ ½¸ Ò Çü Çý¸ Ò ÓØ Ö× × ÓÒ ×Ø Ø ÓÒÐݵ º ÇÒ ×¹ ÓÙÒØ Ò ×Ø Ø Ñ Ò ¹¹ ÁÄÁÆ ÈÊÇ ÌË ÀÏ ÈÊÇ Ä Å ºÚ ¹¹ ÎÀ Ä Ó Ö Ø Ý Ð ÒÜ³× ËØ Ø ¹¹ Ö ½¿ ½ ½ ¼ ¾¼¼ ½¼º½ Ù× Ò ¹¹ Ì × ÎÀ Ä Ó ´ ÓÖ Ù× Û Ø Ð ÒÜ Ë̵ Û × ÒÖØ ¹¹ ÓÒ ¹ ÓØ ×Ø Ø ×× ÒÑ ÒØ Û Ø ÓÓÐ Ò Ó ÓÖÑ Øº ¹¹ Å Ò Ñ Þ Ø ÓÒ × Ò Ð ¸ ÑÔÐ Ð× ×Òи ¹¹ Ò ÓÙØÔÙØ× Ö ×Ô ÓÔØ Ñ Þ º ÄÁ Ê Ê ÍË º×Ø ÆÌÁÌ Æ Ê ÀÁÌ ¹¹ ÁÆ ÐÓ ½½ º ÐÐ ÐÓ ÈÊÇ Ä Å ÁË ÈÇÊÌ ´ ÄÃ¸Ê Ë Ì¸ ¸ ÁÆ ×Ø ÇÍÌ ×Ø ÐÓ µ ÌÍÊ À ÎÁÇÊ Ç ËØ Ø Ú Ö Ð× ËÁ Æ Ä Ë¼¸ Ò ÜØ ËÁ Æ Ä Ò ÜØ ÈÊÇ ÈÊÇ Ä Å ÁË ÓÖ Ñ Ò ×Ö Ë¼¸ ˽¸ Ò ÜØ Ë½¸ ˾¸ Ò ÜØ Ë¾¸ Ë¿¸ Ò ÜØ Ë¿ ×Ø ÐÓ µ ×Ø ÐÓ ËË ´ Äø Ò ÜØ Ë¼¸ Ò ÜØ Ë½¸ Ò ÜØ Ë¾¸ Ò ÜØ Ë¿¸ Ò ÜØ ÁÆ Á Äà ³½³ Æ Äó Ú ÒØ ÌÀ Æ Ë¼ Ò ÜØ Ë¼ ˽ Ò ÜØ Ë½ ˾ Ò ÜØ Ë¾ Ë¿ Ò ÜØ Ë¿ Ò ÜØ ÆÁ Æ ÈÊÇ ËË ÁÆ ËË ´Ê Ë Ì¸Ë¼¸Ë½¸Ë¾¸Ë¿¸ ¸µ ÈÊÇ Á ´´ ÄË ÆÁ ³¼³ Æ ³¼³ Æ ´Ë¼ ³½³µµ ÇÊ ´ ³½³ ÇÊ ´ ³¼³ Æ ³½³ Æ ´Ë¿ ³½³µµ ÇÊ ´ ´ Ê Ë Ì ³½³ µµ ÌÀ Æ Ò ÜØ Ë¼ ³½³ Ò ÜØ Ë¼ ³¼³ Æ ³½³ ³½³ Æ Æ ´Ë¾ ³½³µµ ³¼³ Æ ´Ë¿ ³½³µµ ÇÊ Á ´´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³¼³ Æ ³½³ Æ ´Ë¼ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³½³ Æ ³¼³ Æ ´Ë¼ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³¼³ Æ ³¼³ ˽ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³½³ Æ ³½³ Æ ´Ë¿ ³½³µµµ ÌÀ Æ Ò ÜØ Ë½ ³½³ ÄË Ò ÜØ Ë½ ³¼³ ÆÁ ´´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³½³ Æ ³½³ Æ ´Ë¼ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³¼³ Æ ³½³ Æ ´Ë½ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³½³ Æ ³¼³ ˽ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³¼³ Æ ³¼³ Æ ´Ë¾ ³½³µµµ ÌÀ Æ Ò ÜØ Ë¾ ³½³ ÄË Ò ÜØ Ë¾ ³¼³ ÆÁ ´´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³½³ Æ ³½³ Æ ´Ë½ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³¼³ Æ ³½³ Æ ´Ë¾ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³½³ Æ ³¼³ ˾ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³¼³ Æ ³¼³ Æ ´Ë¿ ³½³µµµ ÌÀ Æ Ò ÜØ Ë¿ ³½³ ÄË Ò ÜØ Ë¿ ³¼³ ÆÁ ´´ ³¼³ Æ ³¼³ Æ ´Ë¼ ³½³µµ ÇÊ ´ ³½³ ÇÊ ´ ³¼³ Æ ³½³ Æ ´Ë¿ ³½³µµ ÇÊ ´ ´ Ê Ë Ì ³½³ µµ ÌÀ Æ Ò ÜØ ³½³ Ò ÜØ ³¼³ Æ ³½³ ³½³ Æ Æ Æ ´ Á Æ ´ Á Æ ´ Á ´Ë¾ ³½³µµ ³¼³ Æ ´Ë¿ ³½³µµ ÇÊ Æ Æ ÈÊÇ À ÎÁÇÊ ÄË ÆÁ ËË /wave/clk /wave/reset /wave/xx /wave/y /wave/z 0 1 us 2 us Entity:wave Architecture:testbench_arch Date: Thu May 19 5:05:36 PM Eastern Daylight Time 2005 Row: 1 Page: 1 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern