HW6 - ÀÓÑ ÛÓÖ ½º Ë Ú Ò¹× Ñ ÒØ Ó Ö ½ ß...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÀÓÑ ÛÓÖ ½º Ë Ú Ò¹× Ñ ÒØ Ó Ö ½ ß ËÓÐÙØ ÓÒ× Ð Ö ÖÝ Á Ù× Á º×Ø ÒØ ØÝ Î Ü ÔÓÖØ ´ ÐÓ ÑÓ Ò Ò Ò Ò ½½ × º ÐÐ ÒÎ Ö ËÌ ËÌ ËÌ ËÌ ÁÄ Ò Ë Ä¸Ë Ë Ä¸Ë µ Ü ÑÓ Î Ü ÄÇ Á ÄÇ Á ÄÇ Á ÄÇ Á ËÌ ÄÇ Á Ä¸Ë Ä¸Ë Ä¸ Ä¸Ë Ä ÓÙØ ËÌ ÄÇ Á Ø ØÙÖ ÑÓ Ö Ó Î Ü ÑÓ × ÓÛÒØÓ ¼µ × Ò Ð Á ËÌ ÄÇ Á Î ÌÇÊ ´¿ ÓÛÒØÓ ¼µ × Ò Ð Ë Ë¸Ë Ë Ä ËÌ ÄÇ Á Î ÌÇÊ ´ × Ò Ð Á ËÌ ÄÇ Á Ò Á Ë ËÄ Ë Ä Ë Ä Á ² ² ² ÒÓØ Ë Ë Ë Ë Ä´ µ Ë Ë Ä´¿µ ÒÓØ Á Ä Ë Ë Ä Ä Ë Ë Ä´ µ Ë Ë Ä´¾µ Ë Ë Ä Ä Ë Ë Ä´ µ Ë Ë Ä´½µ Ë Ä Ë Ë Ä´¼µ ÔÖÓ ××´ Á¸Áµ Ò × Á ³¼³ Ø Ò Á× Û Ò ¼¼¼¼ Û Ò ¼¼¼½ Û Ò ¼¼½¼ Û Ò ¼¼½½ Û Ò ¼½¼¼ Û Ò ¼½¼½ Û Ò ¼½½¼ Û Ò ¼½½½ Û Ò ½¼¼¼ Û Ò ½¼¼½ Û Ò ÓØ Ö× Ò × Ð× Ò Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë ½½½½½½¼ ¼½½¼¼¼¼ ½½¼½½¼½ ½½½½¼¼½ ¼½½¼¼½½ ½¼½½¼½½ ½¼½½½½½ ½½½¼¼¼¼ ½½½½½½½ ½½½½¼½½ ½¼¼½½½½ ¹¹ ¹¹ ¹¹ ÑÓ ÑÓ ×ÔÐ Ý ¼¼¼¼¼¼¼ Ò ÔÖÓ ×× ÒÎ Ü ÑÓ Ö ¾º ÈÖÓ Ð Ñ º ß Ë ÕÙ Ò Ø ØÓÖ ½½º º º ¼¼ ÓÖ ¼¼ º º º ½½ Ð Ö ÖÝ Á Ù× Á º×Ø ÐÓ ½½ º ÐÐ ÒØ ØÝ ÔÖÓ × ÔÓÖØ ´ ÄÃ Ò ËÌ ÄÇ Á ÁÆÁÌ Ò ËÌ ÄÇ Á ÊËÌ Ò ËÌ ÄÇ Á Ò ËÌ ÄÇ Á ÓÙØ ËÌ ÄÇ Á µ Ò Ö Ø ØÙÖ ÔÖÓ Ö Ó ¹¹ Ê Ë Ì ÓÖ ¹¹ × ÑÙÐ Ø ÓÒ ÔÙÖÔÓ× × ÔÖÓ × ØÝÔ ËØ Ø ØÝÔ × ´Ë½¸ ˾¸ Ë¿¸ Ë ¸ Ë ¸ Ë ¸ Ë ¸ Ë µ × Ò Ð ËÖ ¸ ËÒ ÜØ ËØ Ø ØÝÔ ¹¹ ËØ Ø × ØÓ ËØ Ø × Ë½ ØÓ Ë Ò ÔÖÓ ×× ´ Äõ ¹¹ ×Ø Ø Ñ ÑÓÖÝ Ò Äó Ú ÒØ Ò Äà ³½³ Ø ËÖ ËÒ ÜØ Ò Ò ÔÖÓ ×× ÔÖÓ ×× ´ÁÆÁ̸ ¸Ê Ë Ì¸ËÖ Ò ËÒ ÜØ Ë½ Ò ËÒ ÜØ Ë½ Ò µ ¹¹ Ò Üع×Ø Ø ÐÓ Ê Ë Ì ³½³ Ø Ð× × Û ËÖ × Ò Ë½ Û Ò Ë¾ ÁÆÁÌ ³¼³ Ò ³½³ Ø Ò ËÒ ÜØ Ë Ð× ÁÆÁÌ ³½³ Ø Ò ËÒ ÜØ Ë½ Ð× ÁÆÁÌ ³¼³ Ò ³¼³ Ø ËÒ ÜØ Ë¾ Ò ³¼³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³½³ Ø ËÒ ÜØ ³¼³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³½³ Ø ËÒ ÜØ ³½³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³¼³ Ø ËÒ ÜØ Ë¿ Ë Ò Ð× Û Ò Ë¿ Ò Ò Ð× Û ÒË Ò Ò Ë¿ Ë Ð× Û ÒË Ò Ò Ë Ë¿ ÁÆÁÌ ³¼³ Ø Ò ËÒ ÜØ Ë Ð× ÁÆÁÌ ³½³ Ø Ò Û ÒË Ò ËÒ ÜØ ³½³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³¼³ Ø ËÒ ÜØ ³½³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³¼³ Ø ËÒ ÜØ ³¼³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³½³ Ø ËÒ ÜØ Ë½ Ð× Û ÒË Ò Ò Ë Ë¾ Ð× Û ÒË Ò Ò Ë Ë Ð× Û Ò Ò Ò ÔÖÓ ×× ³½³ Û ³¼³ Ò ÔÖÓ Ò ´ËÖ Ö Ë µ Ð× × Ò Ò ÓØ Ö× ÒÙÐÐ Ò Ë Ë ¿º ËØ Ø Ñ ´µ Ò ÒÌ Ð ¹¿ Ó Ø ÜØ ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× Ê Ë Ì Ð Ö ÖÝ Á Ù× Á º×Ø ÐÓ ½½ º ÐÐ Ò ËÌ ÄÇ Á ÒØ ØÝ ×Ñ Ü ÑÔ × ÔÓÖØ ´ ÄÇ Ã¸ ¸ ÓÙØ ËÌ Ò ¸ÊËÌ ÄÇ Á µ Ö Ø ØÙÖ ×Ñ Ü ÑÔ Ö Ó ×Ñ Ü ÑÔ × ØÝÔ ËØ Ø ØÝÔ × ´ÁÆÁ̸ ¼¸ ½¸ Çü¸ Çýµ × Ò Ð ËÖ ¸ ËÒ ÜØ ËØ Ø ØÝÔ ¹¹ ÙÖÖ ÒØ ×Ø Ø Ò ÔÖÓ ×× ´Ê Ë Ì¸ ÄÇ Ãµ ¹¹ ×Ø Ø Ñ ÑÓÖÝ Ò ÊËÌ ³½³ Ø Ò ËÖ ÁÆÁÌ Ð× ÄÇ Ã³ Ú ÒØ Ò ÄÇ Ã ³½³ Ø ËÖ ËÒ ÜØ Ò Ò ÔÖÓ ×× ÔÖÓ ×× ´ ¸ ¸ ËÖ Ò × ËÖ × Û Ò ÁÆÁÌ Û Û Û Ò Ò ¼ ½ µ ¹¹ Ò Üع×Ø Ø ³¼³ Ø ³¼³ Ø ³¼³ Ø ÐÓ Ò Ò ÜØ ×Ø Ø Ò ¼ ½ Çü ½ ¼ Çý Çü Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ ½ Çý ¼ Çü Çý Ð× Ò Ð× Ò Ð× Ò Ð× Ð× Ò Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ Ò Çü ³¼³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³½³ Ò ³¼³ Ø Û Ò Çý Ò ÛØ Ò Û Ò ÓØ × ÔÖÓ ×× ËÖ Ö× ³¼³ Ò Ð× ³¼³ Ò Ð× Ò ËÒ ÜØ ÁÆÁÌ ³¼³ Ø ËÒ ÜØ ³½³ Ø Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ ×Ð ³¼³ Û ³½³ Û ³¼³ Û Ò ×Ñ Ü ÑÔ Ö Ø ¹¹ ÓÙØÔÙØ ÐÓ ´ Ò ÁÆÁÌ ¼ ½¸ Ò Çü Çý¸ Ò ÓØ Ö× × ÓÒ ×Ø Ø ÓÒÐݵ ´ µ ËÝÒ ÖÓÒÓÙ× Ê Ë Ì Ð Ö ÖÝ Á Ù× Á º×Ø ÐÓ ½½ º ÐÐ Ò ËÌ ÄÇ Á ÒØ ØÝ ×Ñ Ü ÑÔ × ÔÓÖØ ´ ÄÇ Ã¸ ¸ ÓÙØ ËÌ Ò ¸ÊËÌ ÄÇ Á µ Ö Ø ØÙÖ ×Ñ Ü ÑÔ Ö Ó ×Ñ Ü ÑÔ × ØÝÔ ËØ Ø ØÝÔ × ´ÁÆÁ̸ ¼¸ ½¸ Çü¸ Çýµ × Ò Ð ËÖ ¸ ËÒ ÜØ ËØ Ø ØÝÔ ¹¹ ÙÖÖ ÒØ ×Ø Ø Ò ÔÖÓ ×× ´ ÄÇ Ãµ ¹¹ ×Ø Ø Ñ ÑÓÖÝ Ò ÄÇ Ã³ Ú ÒØ Ò ÄÇ Ã ³½³ Ø Ò ÊËÌ ³½³ Ø Ò ËÖ ÁÆÁÌ Ð× ËÖ ËÒ ÜØ Ò Ò Ò ÔÖÓ ×× ÔÖÓ ×× ´ ¸ ¸ ËÖ Ò × ËÖ × Û Ò ÁÆÁÌ Û Û Û Ò Ò ¼ ½ µ ¹¹ Ò Üع×Ø Ø ³¼³ Ø ³¼³ Ø ³¼³ Ø ÐÓ ¼ ½ Çü ½ ¼ Çý Çü Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ Ò Ò ÜØ ×Ø Ø Ð× Ò Ð× Ò Ð× Ò Ð× Ð× Ò Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ Ò Çü ³¼³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³½³ Ò ³¼³ Ø ½ Çý ¼ Çü Çý Û Ò Çý Ò ÛØ Ò Û Ò ÓØ × ÔÖÓ ×× ËÖ Ö× ³¼³ Ò Ð× ³¼³ Ò Ð× Ò ËÒ ÜØ ÁÆÁÌ ³¼³ Ø Ò ËÒ ÜØ ³½³ Ø Ò ËÒ ÜØ ËÒ ÜØ ×Ð ³¼³ Û ³½³ Û ³¼³ Û Ò ×Ñ Ü ÑÔ Ö Ø ¹¹ ÓÙØÔÙØ ÐÓ ´ Ò ÁÆÁÌ ¼ ½¸ Ò Çü Çý¸ Ò ÓØ Ö× × ÓÒ ×Ø Ø ÓÒÐݵ º ÇÒ ×¹ ÓÙÒØ Ò ×Ø Ø Ñ Ò ¹¹ ÁÄÁÆ ÈÊÇ ÌË ÀÏ ÈÊÇ Ä Å ºÚ ¹¹ ÎÀ Ä Ó Ö Ø Ý Ð ÒÜ³× ËØ Ø ¹¹ Ö ½¿ ½ ½ ¼ ¾¼¼ ½¼º½ Ù× Ò ¹¹ Ì × ÎÀ Ä Ó ´ ÓÖ Ù× Û Ø Ð ÒÜ Ë̵ Û × ÒÖØ ¹¹ ÓÒ ¹ ÓØ ×Ø Ø ×× ÒÑ ÒØ Û Ø ÓÓÐ Ò Ó ÓÖÑ Øº ¹¹ Å Ò Ñ Þ Ø ÓÒ × Ò Ð ¸ ÑÔÐ Ð× ×Òи ¹¹ Ò ÓÙØÔÙØ× Ö ×Ô ÓÔØ Ñ Þ º ÄÁ Ê Ê ÍË º×Ø ÆÌÁÌ Æ Ê ÀÁÌ ¹¹ ÁÆ ÐÓ ½½ º ÐÐ ÐÓ ÈÊÇ Ä Å ÁË ÈÇÊÌ ´ ÄÃ¸Ê Ë Ì¸ ¸ ÁÆ ×Ø ÇÍÌ ×Ø ÐÓ µ ÌÍÊ À ÎÁÇÊ Ç ËØ Ø Ú Ö Ð× ËÁ Æ Ä Ë¼¸ Ò ÜØ ËÁ Æ Ä Ò ÜØ ÈÊÇ ÈÊÇ Ä Å ÁË ÓÖ Ñ Ò ×Ö Ë¼¸ ˽¸ Ò ÜØ Ë½¸ ˾¸ Ò ÜØ Ë¾¸ Ë¿¸ Ò ÜØ Ë¿ ×Ø ÐÓ µ ×Ø ÐÓ ËË ´ Äø Ò ÜØ Ë¼¸ Ò ÜØ Ë½¸ Ò ÜØ Ë¾¸ Ò ÜØ Ë¿¸ Ò ÜØ ÁÆ Á Äà ³½³ Æ Äó Ú ÒØ ÌÀ Æ Ë¼ Ò ÜØ Ë¼ ˽ Ò ÜØ Ë½ ˾ Ò ÜØ Ë¾ Ë¿ Ò ÜØ Ë¿ Ò ÜØ ÆÁ Æ ÈÊÇ ËË ÁÆ ËË ´Ê Ë Ì¸Ë¼¸Ë½¸Ë¾¸Ë¿¸ ¸µ ÈÊÇ Á ´´ ÄË ÆÁ ³¼³ Æ ³¼³ Æ ´Ë¼ ³½³µµ ÇÊ ´ ³½³ ÇÊ ´ ³¼³ Æ ³½³ Æ ´Ë¿ ³½³µµ ÇÊ ´ ´ Ê Ë Ì ³½³ µµ ÌÀ Æ Ò ÜØ Ë¼ ³½³ Ò ÜØ Ë¼ ³¼³ Æ ³½³ ³½³ Æ Æ ´Ë¾ ³½³µµ ³¼³ Æ ´Ë¿ ³½³µµ ÇÊ Á ´´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³¼³ Æ ³½³ Æ ´Ë¼ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³½³ Æ ³¼³ Æ ´Ë¼ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³¼³ Æ ³¼³ ˽ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³½³ Æ ³½³ Æ ´Ë¿ ³½³µµµ ÌÀ Æ Ò ÜØ Ë½ ³½³ ÄË Ò ÜØ Ë½ ³¼³ ÆÁ ´´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³½³ Æ ³½³ Æ ´Ë¼ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³¼³ Æ ³½³ Æ ´Ë½ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³½³ Æ ³¼³ ˽ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³¼³ Æ ³¼³ Æ ´Ë¾ ³½³µµµ ÌÀ Æ Ò ÜØ Ë¾ ³½³ ÄË Ò ÜØ Ë¾ ³¼³ ÆÁ ´´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³½³ Æ ³½³ Æ ´Ë½ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³¼³ Æ ³½³ Æ ´Ë¾ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³½³ Æ ³¼³ ˾ ³½³µµ ÇÊ ´ Ê Ë Ì ³¼³ Æ ³¼³ Æ ³¼³ Æ ´Ë¿ ³½³µµµ ÌÀ Æ Ò ÜØ Ë¿ ³½³ ÄË Ò ÜØ Ë¿ ³¼³ ÆÁ ´´ ³¼³ Æ ³¼³ Æ ´Ë¼ ³½³µµ ÇÊ ´ ³½³ ÇÊ ´ ³¼³ Æ ³½³ Æ ´Ë¿ ³½³µµ ÇÊ ´ ´ Ê Ë Ì ³½³ µµ ÌÀ Æ Ò ÜØ ³½³ Ò ÜØ ³¼³ Æ ³½³ ³½³ Æ Æ Æ ´ Á Æ ´ Á Æ ´ Á ´Ë¾ ³½³µµ ³¼³ Æ ´Ë¿ ³½³µµ ÇÊ Æ Æ ÈÊÇ À ÎÁÇÊ ÄË ÆÁ ËË /wave/clk /wave/reset /wave/xx /wave/y /wave/z 0 1 us 2 us Entity:wave Architecture:testbench_arch Date: Thu May 19 5:05:36 PM Eastern Daylight Time 2005 Row: 1 Page: 1 ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online