L4_chem1aStoichLab

L4_chem1aStoichLab - ab4h ih×a ÐØdÓÝÓÙhaÚ e h eÖea...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ab4h ih×a ÐØdÓÝÓÙhaÚ e? h eÖea ÖeÑ aÒÝÑ aÒÝk iÒd ×Ó fÕÙ e×Ø iÓÒ ×Û h ihaÒb eaÒ ×Û eÖedÛ iØhaÛ e ÐÐ fÓÙÒd edÙÒd eÖ×ØaÒd iÒgÓ fÑ Ó Ðe×aÒd Øh e iÖÙ ×eØh ÖÓÙghba ÐaÒed eÕÙa Ø iÓÒ ×h e b ÖeadaÒdbÙ ØØeÖa ÐÙ Ða Ø iÓÒÓ fah eÑ i×Ø iÒÚÓ ÐÚ e×Ô Öed iØ iÒgØh eaÑ ÓÙÒ ØÓ f Ô ÖÓdÙ ØØÓb eÓb Øa iÒ edba ×edÓÒ Øh eaÑ ÓÙÒ Ø×Ó fÖeaØaÒ Ø×Ù ×edE Ü ØeÒd iÒg Øha Øba × iÙ ×eØÓ ×Ó ÐÚ iÒgaÔ ÖÓb ÐeÑ i×Øh e fÓÙ ×Ó fØh i× Ðab Öe Ðab fÓÙ ×ÕÙ e ×Ø iÓÒ × ha Øi×Øh eÑ Ó Ða ÖÑ a ××Ó fa?ÓÛ abÓÙ Øa 2 3 ? ÓÛÑ aÒÝÑ Ó Ðe×Ó faa Öega?ÓÛÑ aÒÝÑ Ó Ðe×a Öeg a 2 3 ? Ód iÙÑ hÝd ÖÓÜ id eÖeaØ×Û iØhhÝd ÖÓh ÐÓ Ö ia idaÓ Öd iÒg ØÓ Øh e fÓ ÐÐÓÛ iÒg ba ÐaÒed eÕÙa Ø iÓÒ : NaOH + HCl-→ NaCl + H 2 O ÓÛÑ aÒÝÑ Ó Ðe×Ó faC Ð×hÓÙ Ðdb eÖea Øed fÖÓÑÑ Ó Ðe×Ó fa? 4f gaa ÖeÖeaØedÛ iØh Øh e×ØÓ ih iÓÑ e ØÖ iaÑ ÓÙÒ Ø ½ Ó fC ÐhÓÛ Ñ aÒÝÑ Ó Ðe×Ó faC Ð×hÓÙ Ðdb e i×Ó Ða Øed ?ha ØÛ ÓÙ Ðd Øh i×Û e igh ? ½ ØÓ ih iÓÑ e ØÖ iaÑ ÓÙÒ Øi×eÜaØ ÐÝ Øh eÖ igh ØaÑ ÓÙÒ ØÓ fÓÒ e iÒg Öed ieÒ ØØÓ ÖeaØÓÑ Ô Ðe Øe ÐÝ Û iØhaÒÓ Øh e Ö iÒa ÖeaØ iÓÒ 5Ód iÙÑ ×Ù ÐØeÖeaØ×Û iØhhÝd ÖÓh ÐÓ Ö ia idaÓ Öd iÒg ØÓ Øh e fÓ ÐÐÓÛ iÒg ba ÐaÒed eÕÙa Ø iÓÒ : Na 2 SO 3 + 2HCl-→ 2NaCl + H 2 O + SO 2 ÓÛÑ aÒÝÑ Ó Ðe×Ó faC Ð×hÓÙ Ðdb eÖea Øed fÖÓÑÑ Ó Ðe×Ó fa s 3 ? 6f ga 2 3 a ÖeÖeaØedÛ iØh Øh e×ØÓ ih iÓÑ e ØÖ iaÑ ÓÙÒ ØÓ fC ÐhÓÛ Ñ aÒÝÑ Ó Ðe×Ó faC Ð×hÓÙ Ðdb e i×Ó Ða Øed ?ha ØÛ ÓÙ Ðd Øh i×Û e igh ? 7E ÜÔ Ða iÒ iÒ Ðea Ög ÖaÑÑ a Ø ia ÐÐÝÓ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/21/2011 for the course CHEM 1a taught by Professor Smith during the Spring '11 term at CSU Bakersfield.

Page1 / 6

L4_chem1aStoichLab - ab4h ih×a ÐØdÓÝÓÙhaÚ e h eÖea...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online