{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

06 - 174 AYHAN GENLER Avrupada G Hareketlerinin Geliimi Son...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AVRUPA B İ RL İĞİ ’N İ N GÖÇ POL İ T İ KASI Ayhan Gençler ÖZET Avrupa Birli ğ i, uluslararas ı göç hareketlerinde çekim merkezleri aras ı nda bulunmaktad ı r. Birli ğ i olu ş turan ülkelerin iktisadi-siyasi-sosyal alanlardaki göreceli üstünlü ğ ü bu hareketlili ğ in ya ş anmas ı n ı n ard ı ndaki temel etmenleri olu ş turmaktad ı r. Birli ğ in süreç içinde ekonomik i ş birli ğ inden daha ileri a ş amalara yönelmi ş olmas ı , ülkelerin kar ş ı la ş t ı klar ı sorunlar ı n Birli ğ in sorunu olarak olu ş mas ı na neden olmaktad ı r. AB’de ya ş anan göç sorunlar ı na ili ş kin ortak politikalar olu ş turma yönünde düzenlemeler yap ı lmaktad ı r. Bu çal ı ş mada da ortak göç düzenlemeleri incelenmektedir. Anahtar Kelimeler : Avrupa Birli ğ i, Göç, Yasad ı ş ı Göç, S ı ğ ı nma, Serbest Dola ş ı m . ABSTRACT European Union is an important destination from the international migration aspect. The developed perspectives of economic, political and social levels of EU countries relative the rest of the continent result illegal migration. The Union is in the process of more advanced integration than economic partnership alone. Therefore, the problems that each country requires the search of common solution by the Union. The common policies for the migration need the adaptation of regulations of the Union. This study analyzes the common immigration regulations. Keywords : European Union, Migration, Illegal Migration, Asylum, Free Movement . Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, İİ BF, Çal ı ş ma Ekonomisi ve Endüstri İ li ş kileri Bölümü AYHAN GENÇLER 174 Avrupa’da Göç Hareketlerinin Geli ş imi Son y ı llarda küresel bir fenomen haline gelen ve üzerinde s ı kça tart ı ş ı lan sorunlardan biri olan göç olgusu, 21.Yüzy ı lda konulan engellere ra ğ men, s ı n ı r ötesi geçi ş yapan insanlar ı n adeta küresel bir meydan okumas ı na dönü ş ş olup ve artarak devam etmektedir. 1965 y ı l ı nda 3.3 milyar olan dünya nüfusunun 75 milyonunu göçmenler olu ş tururken, 1985’de 4.8 milyar nüfusun 105 milyonunu, 2000’de 6.1 milyar ı n 168 milyonunu (Martin & Widgren, 2002: 4) ve günümüzde ise 175 milyon ile dünya nüfusunun yakla ş ı k %3’ünü göçmenler olu ş turmaktad ı r. Her otuzbe ş ki ş iden biri uluslar aras ı göçmen statüsündedir. Ayr ı ca bu göçmen say ı s ı na yasal olmayan yollardan göç edenler dahil de ğ ildir. 1970 y ı l ı ndan beri göçmenlerin say ı s ı ikiye katlanm ı ş t ı r. Bunlar ı n %60’ ı geli ş mi ş ülkelerde, %40’ ı ise azgeli ş mi ş ülkelerde bulunmaktad ı r. Dünya’da en fazla göçmen bulunduran ülkelerin ba ş ı nda ABD (35 milyon) gelmekte olup, ard ı ndan Rusya Federasyonu (13 milyon) ve onu Almanya (7.5 milyon) izlemektedir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

06 - 174 AYHAN GENLER Avrupada G Hareketlerinin Geliimi Son...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online