1930’LAR TÃœRKÄ°YE’SÄ°NDE DEVLETÇİLÄ

1930’LAR TÃœRKÄ°YE’SÄ°NDE DEVLETÇİLÄ

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C.Ü. İ ktisadi ve İ dari Bilimler Dergisi, Cilt 8, Say ı 1, 2007 31 1930’LAR TÜRK İ YE’S İ NDE DEVLETÇ İ L İ K TARTI Ş MALARI Sevda MUTLU * Özet 1930’lar Türkiye’sine devletçilik tart ı ş malar ı hakim olmu ş tur. İ çsel ve d ı ş sal ko ş ullar her ne kadar devletçili ğ i gerekli k ı lm ı ş sa da, entelektüel alanda ve CHP içerisinde devletçili ğ in nas ı l olmas ı ve s ı n ı rlar ı n ı n ne olmas ı gerekti ğ ine ili ş kin pek çok fikir öne sürülmü ş tür. Entelektüel alanda Kadro Dergisi grubunun a ş ı r ı devletçi tutumu, Ahmet A ğ ao ğ lu’nun liberal taraftarl ı ğ ı ve Ahmet Hamdi Ba ş ar’ ı n uzla ş mac ı iktisadi devletçilik anlay ı ş ı ele al ı nd ı . CHP devletçili ğ i ise, radikal ve liberal kanat olarak incelendi. Radikal kanad ı n lideri İ smet İ nönü’nün kat ı ve liberal kanad ı n lideri Celal Bayar’ ı n ı l ı ml ı devletçilik anlay ı ş ve politikalar ı kar ş ı la ş t ı rmal ı olarak ele al ı nd ı . Anahtar Kelimeler: Devletçilik, Kadro Dergisi, Ahmet A ğ ao ğ lu, Ahmet Hamdi Ba ş ar, İ smet İ nönü, Celal Bayar. The Discussions of Statism in Turkey in 1930s. Abstract The discussion of Statism controlled the Turkey of 1930s. Though internal and external conditionals required the existence of Statism, many ideas were brought forward about how Statism must be and what are its limits in intellectual field and CHP. In intellectual field, the excessive statist attitude of Kadro Magazine, Ahmet A ğ ao ğ lu’s liberal partisanship and Hamdi Ba ş ar’s conciliative economic Statism approach were studied in this article. However, CHP Statism has been studied as radical and liberal wings. The rigid Statism of İ smet İ nönü, the leader of the radical wing, and the moderate Statism approach of Celal Bayar, the leader of the liberal wing, were evaluated comparatively. Key Words: Statism, Kadro Magazine, Ahmet A ğ ao ğ lu, Ahmet Hamdi Ba ş ar, İ smet İ nönü, Celal Bayar * Ar ş .Gör.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Sosyoloji Bölümü, Sivas
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MUTLU 32 G İ R İŞ Atatürk önderli ğ indeki Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu ş sürecinde üstlendi ğ i en önemli görev, Osmanl ı ’dan miras kalan siyasal, toplumsal, hukuksal ve ekonomik yap ı n ı n yeniden yap ı land ı r ı lmas ı yd ı . Bu yap ı land ı rma uzun ve çaba gerektiren bir süreçti. Öncelikle, siyasal alanda halk egemenli ğ ine dayal ı bir meclis ve cumhuriyete dayal ı bir yönetim gerçekle ş tirilmi ş ti. Bat ı ’ya kar ş ı verilen ba ğ ı ms ı zl ı k mücadelesi ba ş ta ekonomik ba ğ ı ms ı zl ı ğ ı da gerekli k ı l ı yordu. Lozan Konferans ı ’nda Osmanl ı ’dan kalan borçlar üstlenilmi ş , kapitülasyonlar ı n kald ı r ı lmas ı ile ekonomik alandaki yabanc ı imtiyazlara son verilmi ş ve hukuksal bütünlük sa ğ lanarak ba ğ ı ms ı zl ı k yolunda önemli bir ad ı m at ı lm ı ş t ı
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 22

1930’LAR TÃœRKÄ°YE’SÄ°NDE DEVLETÇİLÄ

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online