{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Afganistan - Afganistann Sovyetler Birlii etkisi altna...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Afganistan’ın Sovyetler Birliği etkisi altına girmesi ve İran’da meydana gelen rejim değişikliği, bölgede Amerika Birleşik Devletleri’nin tek güvenilir müttefikinin Türkiye olmasına sebep olmuştur. 1970’li ve 1980’li yıllara Mısır ve İsrail kazanımı ile giren Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Afganistan’ın kaybı ile bölgede stratejik bir zayıflamaya gitmiştir. Orta Doğu ülkelerini İsrail’le olan ilişkilerine göre 3’lü bir ayrıma tabi tutacak olursak, şöyle bir tablo ile karşılaşırız: 1-) İsrail’le barış içinde olan ülkeler: Mısır, Türkiye, Ürdün 2-) İsrail’e karşı olan ülkeler: İran, Irak, Suriye, Libya 3-) Seyirci durumunda olan ülkeler: Tunus, Cezayir, Körfez ülkeleri Günümüzde Orta Doğu’da, çok önemli güç dengelerinin mevcudiyeti söz konusudur. Bu güç dengelerini etkileyen faktörleri ise şöyle sıralayabiliriz: 1-) Arap-İsrail Çatışması/ Barışı Süreci : Bu süreçte kabul ettirilmek istenen en
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online