ataturkuniktisatzihniyeti[1]

ataturkuniktisatzihniyeti[1] - ATATRK'NKTSATZHNYET...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ATATÜRK'ÜN İKTİSAT ZİHNİYETİ Dr. Hasan SABIR İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Anabilim Dal Öğretim Eleman Atatürk'ün "karma ekonomi düzeni" olarak ders kitaplarmza giren ancak bu kavramdan daha geniş içerikte olan iktisadi düşünceleri, benimsediği iktisadi prensipler, çağdaş kalknma politikas ve stratejilerine yön vermiş, ayrca gelişmekte olan ülkelerin örnek alabileceği önemli bir ekonomik model oluşturmuştur. Atatürk'ün henüz İstiklal Savaşmzn tozu toprağ ortadan kalmadan söylemiş olduğu "...askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferlerle taçlandrlmazlarsa kazanlacak zaferler yaşayamaz, ksa zamanda söner" sözü ekonomiye ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Maalesef Yüce Önder Atatürk'ün bedenen aramzdan ayrlşndan sonra Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin gerekleri istenilen düzeyde yerine getirilmemiştir. Ulusumuzun henüz Atatürk’ün öngördüğü amaçlara ulaşamamş olmas bunun kantdr. Makalemizde Atatürk'ün iktisada dair fikirleri ve temel aldğ ekonomik prensipler irdelenmeye çalşlacaktr. Böylece, Atatürk sonras dönemde ülkemizin karş karşya kaldğ ekonomik skntlarn hep bu iktisadi ilkelerin göz ard edilmesi sonucunda meydana geldiği görülecektir. Öte yandan ülkeleraras ticari snrlarn giderek kaldrlmas yani serbest ticaret ideolojisinin dünya ekonomisine egemen olmas, gelişmekte olan ülkelerin ve bu arada Türkiye'nin de kalknma sorununu giderek daha önemli klmştr. Dolaysyla, Atatürk'ün iktisat siyasetinin temel özelliklerinin ortaya konulmas ve hükümetlerin bu prensiplerden taviz vermemesi, küresel ekonomiyle bütünleşme sürecindeki Türkiye'yi bu süreçte daha etkin klacaktr. 1. Cumhuriyet Öncesi İktisat Politikalar 1.1. 1838 Serbest Ticaret Anlaşmas ve Osmanl Ekonomisi'nin Çöküşü İktisat teorisinde Serbest Ticaret Kuramlar esas olarak Adam Smith'in ve David Ricardo'nun fikirlerine dayanmaktadr. Adam Smith, "Uluslarn Zenginliği" (1776) isimli kitabnda uluslararas ticaretin pazarlar büyüterek iş bölümünü geliştireceğini ve böylece uluslarn zenginleşeceğini vurgulayarak serbest ticaret düşüncesini savunmuştur. İktisat Kuram'na David Ricardo ile gelen yenilik ise ticarete giren taraflarn karşlkl olarak ticaretten kazanç sağlamalar düşüncesinin yerleşmesi ve dolaysyla çkarlarn ahenkleşmesi olmuştur. Ricardo "Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri" (1817) isimli kitabnda ". ..tam serbest ticaret sistemi altnda, her ülke sermaye ve emeğini doğal olarak kendisi için en yararl kullanmlarna ayracaktr" demektedir (Ricardo, 1997: 120). Yani bütün ülkeler koruma duvarlarn karşlkl olarak kaldrmaya, dolaysyla da dezavantajl olduklar üretim alanlarn terk ederek
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

ataturkuniktisatzihniyeti[1] - ATATRK'NKTSATZHNYET...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online