{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bicki - Akdeniz.B.F Dergisi(2 2001 33-42 BATI DNCES LBERAL...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Akdeniz İ . İ .B.F. Dergisi (2) 2001, 33-42 BATI DÜ Ş ÜNCES İ , L İ BERAL KAP İ TAL İ ZM VE ÇEVRE WESTERN THOUGHT, LIBERAL CAPITALISM AND ENVIRONMENT Do ğ an BIÇKI * ÖZET Çevre sorunlar ı n ı n kaynaklar ı üzerine temelde iki yakla ş ı m ı n oldu ğ u söylenebilir. Bu yakla ş ı mlardan birisi, Marksist yakla ş ı md ı r. Bu yakla ş ı ma göre, çevre ile ilgili problemlerin sorumlusu liberal kapitalist sistemdir. Çünkü bu sistemin kardan ba ş ka gözetece ğ i bir ş ey yoktur. Kapitalist giri ş imci kar ı n ı maksimize ederken, do ğ al kaynaklar ı sömürmektedir. Marksist görü ş e göre, kelimenin geni ş anlam ı yla, bu kaynaklar devlet kontrolü alt ı nda tutulmal ı d ı r. Di ğ er görü ş ise, ‘serbest piyasa çevrecili ğ i’ olarak adland ı rabilece ğ imiz görü ş tür. Buna göre sorunun çözümü ancak özel mülkiyette ve serbest piyasadad ı r. Liberal yakla ş ı ma göre, do ğ al kaynaklar ı kamu imtiyaz ı yla korumak mümkün de ğ ildir. Çünkü, bir mal ı n sahipsiz olmas ı demek, tüm davetsiz misafirlere aç ı k olmas ı demektir. Bu çal ı ş mada, çevre sorunlar ı n ı n kökeninin anla ş ı labilmesi için, daha derin bir anlay ı ş a gerek oldu ğ u öne sürülmektedir. Çünkü her iki yakla ş ı m da varl ı klar ı n ı Bat ı ş ünce gelene ğ ine borçludurlar ve ayn ı a ğ ac ı n iki farkl ı kolu olarak görülebilirler. Anahtar Kelimeler : Bat ı ş üncesi, Marksist yakla ş ı m, serbest piyasa çevrecili ğ i ABSTRACT There are mainly two approaches to the sources of environmental problems. One of them is the Marxist approach. According to this approach, liberal capitalist system is responsible for the environmental problems, because this system does not care for anything except ‘profit’. While maximizing their profits, capitalist enterprises have been exploiting natural resources. According to the Marxist approach, in the broader sense of the word, these resources must be kept under state control. The other approach is, what we can call “free market environmentalism’’, which finds the only solution in private ownership and free market. According to this approach, it is not possible to preserve natural resources under public tenure, because, if a property has no owner, it means that it is open to every kind of intrusion. In this article, it is asserted that: in order to understand the origins of the environmental problems, we must have a deeper insight. Since both approaches owe their origin to the Western thought, they can be seen as two separate branches of the same tree. Keywords: Liberal thought, Marxist approach, free market environmentalism * Uluda ğ Üniversitesi, İ . İ .B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Ara ş t ı rma Görevlisi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Bat ı ş üncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre 34 G İ R İŞ Ekolojik sorunlar günümüz dünyas ı n ı n kar ş ı kar ş ı ya oldu ğ u sorunlar ı n ba ş ı nda gelmektedir. Konu ile ilgili tart ı ş malar göz önüne al ı nd ı ğ ı nda,
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Bicki - Akdeniz.B.F Dergisi(2 2001 33-42 BATI DNCES LBERAL...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online