der62m1 - ATATRK'N EKONOM ANLAYII Yrd. Do. Dr. Hasan SABIR...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ATATÜRK'ÜN EKONOM İ ANLAYI Ş I Yrd. Doç. Dr. Hasan SABIR "Bir ulusun hayat ı yla do ğ rudan do ğ ruya ilgili olan ekonomisi,çökü ş ünün de yükseli ş inin de nedenidir. Zaman ı m ı z bir iktisat ça ğ ı d ı r. K ı l ı ç kullanan kol yorulur ama saban kullanan kol yorulmaz, her gün daha çok güçlenir ve topra ğ ı na daha iyi sahip olur. Osmanl ı İ mparatorlu ğ u her ş eyden önce saban ı n kar ş ı s ı nda yenildi. K ı l ı çla zafer kazananlar er geç yerlerini sabanla zafer kazananlara b ı rakmak zorunda kal ı rlar.Ulusal egemenlik, iktisadî egemenlikle birle ş tirilmelidir yoksa kazan ı lan askerî ve siyasî ba ş ar ı lardan olumlu sonuçlar elde edilemez" Mustafa Kemal ATATÜRK (1923 İ zmir ktisat Kongresi) 1. Giri ş Atatürk'ün "karma ekonomi düzeni" olarak ders kitaplar ı m ı za giren ancak bu kavramdan daha geni ş içerikte olan iktisadî dü ş ünceleri, benimsedi ğ i iktisadî prensipler, ça ğ da ş kalk ı nma politikas ı ve stratejilerine yön vermi ş , ayr ı ca geli ş mekte olan ülkelerin örnek alabilece ğ i önemli bir ekonomik model olu ş turmu ş tur. Atatürk'ün henüz İ stiklal Sava ş ı m ı z ı n tozu topra ğ ı ortadan kalkmadan söylemi ş oldu ğ u "...askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadî zaferlerle taçland ı r ı lmazlarsa kazan ı lan zaferler ya ş ayamaz, k ı sa zamanda söner" sözü ekonomiye ne kadar önem verdi ğ ini göstermektedir. Maalesef Yüce Önder Atatürk'ün bedenen aram ı zdan ayr ı l ı ş ı ndan sonra Atatürkçü Dü ş ünce Sistemi’nin gerekleri istenilen düzeyde yerine getirilememi ş tir. Ulusumuzun henüz Atatürk'ün öngördü ğ ü amaçlara ula ş amam ı ş olmas ı bunun kan ı t ı d ı r. Makalemizde Atatürk'ün iktisada dair fikirleri ve temel ald ı ğ ı ekonomik prensipler irdelenmeye çal ı ş ı lacakt ı r. Böylece, Atatürk sonras ı dönemde ülkemizin kar ş ı kar ş ı ya kald ı ğ ı ekonomik s ı k ı nt ı lar ı n hep bu iktisadî ilkelerin göz ard ı edilmesi sonucunda meydana geldi ğ i görülecektir. Bunun yan ı nda, Atatürk'ün iktisat anlay ı ş ı n ı ve ülke ekonomisini ilgilendiren konulardaki görü ş lerini çe ş itli doktrin ak ı mlar ı na ba ğ lamaya çal ı ş mak da yanl ı ş bir İ stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İş letme Bölümü SAYI Ş TAY DERG İ S İ SAYI: 62 3
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Atatürk’ün Ekonomi Anlay ı ş ı yakla ş ı m olacakt ı r. Çünkü Atatürk görü ş lerini hiçbir zaman doktrinlerle s ı n ı rlamam ı ş t ı r. Yeni ak ı mlara kendisi kaynak olmu ş ve sadece iktisadî de ğ il bir çok alanda Türkiye Cumhuriyeti'ne bir yön çizmi ş tir. İ ktisadî alanda çizdi ğ i yönün ana esas ı n ı ise ekonomik ba ğ ı ms ı zl ı k ve ekonomik istikrar prensipleri olu ş turmu ş tur. Bunun nas ı l gerçekle ş ece ğ ini de kendi dönemindeki uygulamalar ı yla bizzat göstermi ş tir. Atatürk, ülkelerin
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2011 for the course SOC 131 taught by Professor Kathy during the Spring '06 term at Michigan State University.

Page1 / 17

der62m1 - ATATRK'N EKONOM ANLAYII Yrd. Do. Dr. Hasan SABIR...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online