GEOPOLITICS - GEOPOLITICS U Geopolitics is the science of...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GEOPOLITICS U Geopolitics is the science of analysing international, continental, regional and nation based politics with the help of geography, demography and natural resources. Currently, based on geopolitics focused on 4 Major Areas: l Is the issue of spetial ( Mekana dayalı) vs A- Special terms of analysis l Is the issue of “Global governence” and whether it is applicable to politics. l Is the regionalisation debate which discusses if it is meaningfull to talk about regional dynamics. l Is the discussion about validity of the “nation-state” U When we look at these 4 discussion points, we can see that the role of geopolitics and what we understand of it change in the history of geopolitics. There are 3 stages: l Is classical geopolitics which was based on strategic strenght of the great powers. This continued all through 19th century and at the end of 2nd world war. l Covers the cold war Era l U Geopolitic : Genel değerlendirme için yapılan, ne nasıl olursakim daha karlı olurdan yola çıkan bilimsel araştırma. Örneğin; Bölgeler arasında fark varmı? Avrupa bir süper devlet midir? 4 tartışma var. l 1- Uzamsal olmayan mekana dayalı olan ya da olmayan bir tanımlama var. Neoliberaller yapıyor bu tanımı. Soyut mu somut mu kavramından bahsediyoruz. Örneğin, denizlere sahip olan dünyaya sahiptir mesela. Aspetial örnek ise bölgesel terör dünyayı nasıl etkiler. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
l Burada mekana bağlılık yok, soyut bir kavram çünkü, Ermenilerin ASALA, IRA’sı Türk diplomat seçip saldırı yapıyordu. Yani, mekan vardı burada. PKK’nın yaptığında da mekan var. El kaide’ye bakıldığında genel olarak kavramsal bir şeyle uğraşıyor. Yani biz Vahabiler, Hristiyanları yok edicez gibi düşünüyor. l 2- Global government: Küresel yönetişim dünyanın her yerinde geçerli kurallar olsun, politik şeyler bulalım ( Global membership)Herkes dünya vatandaşı olsun böylece çözelim sorunları. Bunun işe yaradığı iktisat örneği WTO l 3- bir bölgeyi tanımlayabilir miyiz? Örneğin Asya, Avrupa, Orta doğu diye genelleme yapabilir miyiz? Yani bu bölgede herkes şöyledir denebilir mi? l 4- 3.maddeye bağlı olarak ulus devlet geçerli midir hala? Bunu değerlendiriyor geopolitic. U 28 / 02 / 2008: l An important element of geopolitics is the fact that geopolitics provides labels by creating spatial geographical labels geopolitics makes understanding global, regional or local political, economic developments. During the cold war and even today this labelling process is generally based on ideology. l Examples of labels are “Iron Curtain” , “Free world” , “Third world”, “The evil empire” , “Axis of evil”, “middle east”, “rouge state”. All these labels create and ideological definition and geographical and political imagination. They categorize areas, they cause a different distinction between groups. l
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

GEOPOLITICS - GEOPOLITICS U Geopolitics is the science of...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online