{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

II6[1] - VI EKONOMK ALANDA NKILPLAR a Ekonomi Alanndaki...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VI. EKONOM İ K ALANDA İ NKILÂPLAR a) Ekonomi Alan ı ndaki Geli ş meler Yeni Türkiye, bir taraftan yeni toplumu ş ekillendirecek idareci kadrolar ı ş ekillendirirken, di ğ er taraftan da ekonomik geli ş meleri h ı zland ı rmaya çal ı ş m ı ş t ı r. Yeni Türk Devletinin kurucusu ve ilk Cumhurba ş kan ı Gazi Mustafa Kemal Pa ş a, bir devletin temel dayanaklar ı ndan olan “ülke”nin i ş galden kurtar ı lmas ı yla, her ş eyin daha yeni ba ş lad ı ğ ı n ı ş ünmekteydi. O, “...Askeri ve siyasi zaferler iktisadi zaferle taçland ı r ı lmazlarsa elde edilen zaferler sürüp gidemez, az zamanda söner... ş eklinde ifade etti ğ i bir anlay ı ş ı n sahibiydi. Bu anlay ı ş , Mustafa Kemal Pa ş a’y ı , “Gazi Pa ş a”l ı ktan.“Atatürk” olmaya yükselten bütün karizmatik niteliklerinin p ı r ı lt ı s ı n ı da ta ş ı maktad ı r. Bir bak ı ma, 19. yüzy ı l ı n “yeni düzen”inde yeti ş mi ş neredeyse bütün Osmanl ı okumu ş /ayd ı nlar ı n ı n zihinlerinin bir kö ş esinde ya ş att ı klar ı “de ğ i ş im” ütopyas ı n ı hayata geçirmeyi ba ş arm ı ş olmas ı ona tarihteki bu ayr ı cal ı kl ı yerini kazand ı rm ı ş t ı r. Do ğ u’da, Osmanl ı lar ı n d ı ş ı nda, ekonomik ve toplumsal de ğ i ş imi “bat ı l ı /bat ı c ı bir model çerçevesinde, tarihî bak ı mdan süreklili ğ i olan kar ş ı -kar ş ı ya geli ş lerin derinle ş tirdi ğ i, kar ş ı l ı kl ı pe ş in yarg ı larla örülmü ş kal ı n duvarlar ı n gerisindeki dünyaya ad ı m atarak denemeye çal ı ş an ikinci bir toplum göstermek güçtür. Tanzimat’la ba ş layan Osmanl ı de ğ i ş im projesinde, 1918’e kadar birlikte bir deney ya ş am ı ş olan, özellikle Müslüman “imparatorluk teb’as ı ”n ı n kader çizgisindeki farkl ı la ş ma “ça ğ da ş la ş t ı r ı c ı önderlik ve ayd ı nlar ı n” niteliklerine ba ğ l ı olarak geli ş mi ş tir. Atatürk’ün uygulad ı ğ ı modelin özgünlü ğ ü de burada kendini göstermektedir. Bu modelin “ ulusal ç ı karlar ı öne alan, tam ba ğ ı ms ı zl ı k ilkesine dayal ı , demokratik” nitelikleri s ı kl ı kla vurgulanm ı ş t ı r. Bu bölüm, Atatürk’ün Ekonomik uygulamalar ı na ve yakla ş ı mlar ı na ili ş kin bir bak ı ş ı s ı kazand ı rmay ı amaçlamaktad ı r. Ş üphesiz, Osmanl ı Devleti’nin çökü ş dönemi sadece askeri yetersizliklerden kaynaklanmamaktad ı r. Böyle bir bak ı ş ı s ı bizi 17. ve 18. yüzy ı llar ı n “ geleneksel ı slahatç ı lar ı n ı n ” konumuna ta ş ı yacakt ı r. Sava ş lar ve askeri ba ş ar ı lar, sava ş ı sürdürebilme yetene ğ iyle yak ı ndan ilgilidir ve bu yetenek her ş eyden önce ekonomik güçle ilgilidir. Ortaça ğ ı n sonlar ı nda ekonomik faaliyetler bak ı m ı ndan bat ı ve do ğ u aras ı nda göze çarpan farkl ı l ı klar ı n varl ı ğ ı ndan söz etmek belki zordur. Ancak; yeniça ğ a damgas ı n ı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

II6[1] - VI EKONOMK ALANDA NKILPLAR a Ekonomi Alanndaki...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online