{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

mideast - M iddleEast The Middle East is a loosely defined...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Middle East The Middle East is a loosely defined geographic region. Most of the Middle East countries are part of the Asia, with the exception of Egypt, which is part of Africa, and the northwestern part of Turkey, which is part of the European landmass.  dünyanın kazanı bölgenin politik ve toplumsal yapilari çesitlilik  gösterse de bu ülkelerin ortak özelligi, nüfuslarinin baskin oranlarinin müslüman olusudur(lübnan ve israil hariç  ama onlarin da girebilecegi baska yer yok, bir de israil oyuna sonradan dahil olmus kurallari bozan bir ülke). genel  olarak dikta veya oligarsi rejimlerinin, iç çatismalarin ve politik istikrarsizligin bölgesi olarak kabul edilir. her ne  kadar sevimli bir tablo çagristirmasa da türkiye de hem tarihi hem cografi baglamda bir ortadogu ülkesidir ama  ayni türkiye politik (ve yine cografi) olarak bir avrupa ülkesidir(ab, avrupa konseyi, ebu, uefa vs vs). ayni zamanda  her biri farkli farkli cografyalari isaret eden bir balkan, karadeniz, dogu akdeniz ve türk cografyasi ülkesi de  olmaktadirsürekli kaynayan bir kazanı andıran yapısının altında belli dinamiklerin yattığını söylemek mümkündür.  peki nedir bu dinamikler? -öncelikle ortadoğuda avrupa birliği örneğinde olduğu gibi politik ve ekonomik *  bir bütünleşmeden söz etmemiz  mümkün değildir zira bölge etnik açıdan baktığımızda inanılmaz çeşitli ve gerçekten de çok geniştir. bunun yanı  sıra politik güçlerin meşruiyetleri zayıftır. sık sık güç dengeleri değişmektedir. tabii entegrasyondan bahsedip  arap   ligi nden bahsetmemek olmaz. bu birlik 1950'de kurulur. 1996'da yapılan bir zirvede 2007'ye kadar serbest  dolaşımın sağlanması kararı alınır. ama pek başarılı bir birlik olduğu söylenemez. zaten doğası itibarıyle başarılı  olması çok zordur. bütün bunların dışında; -bölgede ayrımcılık, ekonomik dengesizlikler had safhadadır. -ana hatlarıyla ortadoğuda iki tip ülke grubu vardır:  yüksek nüfuslu ülkeler (ürdün, türkiye, iran gibi ülkeler ki bu ülkelerdeki nüfus gittikçe artmaktadır)  zengin, nüfusu az ülkeler (katar, kuveyt gibi ki bu ülkelerde büyüme oranı nüfus artış oranından daha fazladır.  hatta nüfus açığı olduğunu söyleyebiliriz.)  bu iki grubun yanı sıra bir de israil vardır ( bu ülke iki gruba da girmez. zengin bir ülke olmasına rağmen çok fazla  askeri harcama yapar ve işsizlik oranı yüksektir.) 1952’de Mısır’da Nasır’ın iktidara gelmesiyle, Mısır, anti-batı Arap kamuoyunun temsilcisi durumuna yükselmiş; 1960’larda Amerika Birleşik Devletleri bölgede aktif rol oynamaktan vazgeçerek, temel amacını müttefiklerine yardım etmek ve daha
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 77

mideast - M iddleEast The Middle East is a loosely defined...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online