r-31)Komplekssiz(R2-09-12-2007)

r-31)Komplekssiz(R2-09-12-2007) - Komplekssiz nsanlar...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
“Komplekssiz İnsanlar Ülkesinde” Baskın Oran Finlandiya üzerine yazılmış ünlü kitabın adı bu değil, tabii. Doğrusu: “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” . Bizde özellikle Harbiye öğrencilerinin amentülerinden biri olarak bilinir. Finlandiya’nın nasıl kalkındığını yabancı (Grigoriy Petrov) gözünden ve kaleminden anlatır. Finlandiya ile Türkiye yalnızca altı yıl arayla kurulmuş. Üstelik, bu insanlarla yaptığım uzun konuşmalardan öğrendiğim kadarıyla pek aynı fikirde değiller ama, Macarların yanısıra Finlerin de Türk olduğu bizim pek malumumuzdur. Onun için şimdi bir anlığına gözlerinizi kapayın, Finlerin yerine Türkleri koyun: Türkiye’nin çektikleri Türkiye (Osmanlı) tam 6,5 yüzyıl Yunan egemenliğinde kaldı (1155-1809). Bugün de bunun sonucu olarak Yunanca, Türkçenin yanı sıra ülkenin ikinci resmî dilidir. Bütün sokak isimleri ve hatta reklamlar iki dilde yazılıyor. Ayrıca, Türkiye sınırlarına dahil olduğu halde İmroz ve Bozcaada ’da tek resmî dil Yunancadır. Türkiye Yunan egemenliğinden 1809’da kurtuldu, Rusya ’nın yönetimine girdi. İç işlerinde özerk olarak. Anlayacağınız, Yunanlılar Türkiye’yi Ruslara devrettiler. 1835’te, ulusal destan Ergenekon ilk defa yayınlandı. Türkiye 6 Aralık 1917’de Rusya’dan bağımsızlığını elde etti. Fakat bu bağımsızlık üzerine İmroz ve Bozcaada “kendi kaderini tayin hakkı” kullanarak Yunanistan’a katılmak istedi. Milletler Cemiyeti askerden arındırılmak ve özerk kılınmak şartıyla burayı Türkiye’ye bıraktı. Türkiye de 6 Mayıs 1920 tarihli yasayla adalara eyalet parlamentosu kurma hakkı tanıdı. Yunancanın tek resmî dil olması bundan. Türkiye
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/23/2011 for the course SOC 131 taught by Professor Kathy during the Spring '06 term at Michigan State University.

Page1 / 3

r-31)Komplekssiz(R2-09-12-2007) - Komplekssiz nsanlar...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online